Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 21 Ιουνίου 2021

Τά λόγια μιάς φωτογραφίας

 


«Εγώ σκέπτομαι τόν πιλότο, όταν ήταν στήν ηλικία αυτού τού βρέφους ... » καί συμπληρώνω, είναι αυτά που κανένα βρέφος δέν ακούει πλέον.

Θεοτοκίον

«Οὐ σιωπήσωμέν ποτε, Θεοτόκε, τὰς δυναστείας Σου λαλεῖν οἱ ἀνάξιοι· εἰ μὴ γὰρ Σὺ προΐστασο πρεσβεύουσα, τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων; Τίς δὲ διεφύλαξεν ἕως νῦν ἐλευθέρους; Οὐκ ἀποστῶμεν, Δέσποινα, ἐκ Σοῦ· Σοὺς γὰρ δούλους σῴζεις ἀεί, ἐκ παντοίων δεινῶν.»
(Μικρά Παράκλησις)

Οι "δυναστείες" τής υπεραγίας Θεοτόκου είναι θείες καί θεουργικές, ώστε νά λέγομεν τό «τίς ἡμᾶς ἐῤῥύσατο ἐκ τοσούτων κινδύνων» καί τά εξής.

Δεν υπάρχουν σχόλια: