Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 12 Φεβρουαρίου 2020

«Α! αυτό πρώτη φορά είνε· άντρωπο να τρώη άλλο άντρωπο!»

«Καταναλώνω, άρα υπάρχω» ! Ναί, αλλά στό τέλος οι άνθρωποι καταναλώνουν ανθρώπους ή όπως έγραφε στό Διήγημα "Ο ΠΕΝΤΑΡΦΑΝΟΣ", ο Αλέξανδρος Παπαδιαμάντης :

«Α! αυτό πρώτη φορά είνε· άντρωπο να τρώη άλλο άντρωπο!
Ούτω πως εξέφραζε μετά γέλωτος την έκπληξίν του ο αγαθός Βαυαρός Γουλιέλμος Βιλδ, ο εξασκήσας επί πενήντα έτη σωστά το ιατρικόν επάγγελμα εις Σ . . . , όταν έν δειλινόν εκλήθη να επισκεφθή χάσκουσαν και αιμάσσουσαν πληγήν επάνω εις το δεξιόν οφρύδιον μιας καλής οικοκυράς, της Αρετής Καβούλαινας. Ο ιατρός εξήτασε το τραύμα, το εκαθάρισε καλώς διά του χειρουργικού ψαλιδίου, είτα το έρραψε λίαν επιτηδείως. Ήτο προφανώς από δαγκωματιάν ανθρώπου, και μάλιστα γυναικός· αλλά το βάθος και το εύρος των ιχνών απεδείκνυον ότι είχε δοθή σχεδόν μετά θηριώδους ορμής.»
Βλέπε : http://www.gutenberg.org/files/35978/35978-0.txt

Δεν υπάρχουν σχόλια: