Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 22 Φεβρουαρίου 2020

Πέθανε η Κική Δημουλά


Τώρα, βέβαια, δέν είναι σέ θέση νά μάς στείλει ένα μήνυμα ή έστω ποίημα, γιά τό πόσο ευτυχής είναι. Δέν τήν είχε ανάγκη όσο ζούσε, συνεπώς ... τά ευκόλως εννοούμενα παραλείπονται.

«Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων· πορεύεσθε ἀπ' ἐμοῦ οἱ κατηραμένοι εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ· 42 ἐπείνασα γὰρ καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι φαγεῖν, ἐδίψησα καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με, 43 ξένος ἤμην καὶ οὐ συνηγάγετέ με, γυμνὸς καὶ οὐ περιεβάλετέ με, ἀσθενὴς καὶ ἐν φυλακῇ καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44 τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ καὶ αὐτοὶ λέγοντες· κύριε, πότε σε εἴδομεν πεινῶντα ἢ διψῶντα ἢ ξένον ἢ γυμνὸν ἢ ἀσθενῆ ἢ ἐν φυλακῇ καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 45 τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς λέγων· ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ' ὅσον οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἐλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 46 καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς κόλασιν αἰώνιον, οἱ δὲ δίκαιοι εἰς ζωὴν αἰώνιον.» (Μτ.κέ)

Σχόλιο
«... πότε σε εἴδομεν» ευτυχή καί «καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι;», καθώς Σύ ἐποίησες πρός ἡμᾶς . Παρενθετικά, η Ανάστασις δέν είναι "ευτυχία". Είναι ευλογία, διακονία είναι η κάλυψη αναγκών. Η συγχωρεμένη, ως φαίνεται, δέν είχε.

1 σχόλιο:

Unknown είπε...

http://nikosxeiladakis.gr/%CE%BE%CE%B5%CF%83%CE%BA%CE%B5%CF%80%CE%B1%CE%B6%CE%BF%CE%BD%CF%84%CE%B1%CF%83-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BA%CE%BF%CF%81%CE%BF%CE%BD%CE%B1%CE%B9%CE%BF-%E6%9A%B4%E9%9C%B2-%E5%86%A0%E7%8A%B6-%E7%97%85/?doing_wp_cron=1582495638.8562328815460205078125

γιατρέ εάν επιθυμείτε, θα θέλαμε το σχόλιο σας.