Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Μέ αφορμή ένα άρθρο καί τά σχόλια που ακολούθησαν


Τό άρθρο υπογράφει ο κ. Νεκτάριος Δαπέργολας. Βλέπε επισυναπτόμενο σύνδεσμο (*) όπου καί τά σχόλια.

Τού γράφοντος ήταν τά ακόλουθα
1) Οι ερωτήσεις καί οι απαντήσεις δίνουν καί παίρνουν, γιά τό τί πρακτικά πρέπει νά γίνει. Σχεδόν τό ίδιο ισχύει καί στά πολιτικά μας πράγματα, καί ουδείς διανοείται τό απλούστερο : «Αδειάστε τους τίς εκκλησίες - όπως αδειάστε τους καί τίς κάλπες - καί τότε νά δούμε τί θά κάνουν.

Καί ακόμη, άν σάς φοβίζει η επί τού φοβερού βήματος απολογία σας, πείτε στόν αδέκαστο Κριτή : «Δέν άντεχα νά ορθοτομούν τό ψεύδος έναντι τής Αληθείας (είναι ο ενανθρωπήσας Κύριος, ο Υιός καί Λόγος τού Θεού) καί τού Πνεύματος αγίου ˙ Σύ γάρ είπας «23 ἀλλ' ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· ». Οι αληθινοί προσκηνυταί τού πατρός είναι εκείνοι που τιμούν τόν πατέρα εν τώ υιώ (Αλήθεια) καί τώ πνεύματι (Άγιον Πνεύμα). Οι ορθοτομούντες τό ψεύδος εις βάρος τής αληθείας, στερούνται τής κοινωνίας τού Αγίου Πνεύματος, τής χάριτος τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί τής αγάπης τού Θεού καί Πατρός.

2) Εις τό "Εγώ πάλι θά πώ ότι, ακόμη κι άν μέ οδηγούν πλανεμένοι "ηγούμενοι", σύμφωνα μέ τόν Παύλο, είμαι ασφαλής άν πείθωμαι καί υπείκω αυτοίς". Τό υπογράφει κ. Γρηγόρης Παπαγιάννης.

«7 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν» (Εβ. ιγ') καί στήν συνέχεια ακολουθεί τό «17 Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.»
Οι σημερινοί ηγούμενοι βόσκουσιν εαυτούς, αγρυπνούν περί τών ψυχών τών εντολέων τους, μετά χαράς δε τούτο ποιούσι ίνα μή ώσι στενάζοντες

3) Αυτοί Ιούδες καί σταυρωτές, εμείς κρεμασμένοι  στό σώμα τού Κυρίου. 'Εστω, αλλά «Ὄψονται εἰς ὅν ἐξεκέντησαν» (θά τό βρούν από αυτόν που σταύρωσαν).

(*) https://www.facebook.com/nektarios.dapergolas/posts/2581808928551356

Δεν υπάρχουν σχόλια: