Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2019

Μέ αφορμή ένα άρθρο καί τά σχόλια που ακολούθησαν


Τό άρθρο υπογράφει ο κ. Νεκτάριος Δαπέργολας. Βλέπε επισυναπτόμενο σύνδεσμο (*) όπου καί τά σχόλια.

Τού γράφοντος ήταν τά ακόλουθα
1) Οι ερωτήσεις καί οι απαντήσεις δίνουν καί παίρνουν, γιά τό τί πρακτικά πρέπει νά γίνει. Σχεδόν τό ίδιο ισχύει καί στά πολιτικά μας πράγματα, καί ουδείς διανοείται τό απλούστερο : «Αδειάστε τους τίς εκκλησίες - όπως αδειάστε τους καί τίς κάλπες - καί τότε νά δούμε τί θά κάνουν.

Καί ακόμη, άν σάς φοβίζει η επί τού φοβερού βήματος απολογία σας, πείτε στόν αδέκαστο Κριτή : «Δέν άντεχα νά ορθοτομούν τό ψεύδος έναντι τής Αληθείας (είναι ο ενανθρωπήσας Κύριος, ο Υιός καί Λόγος τού Θεού) καί τού Πνεύματος αγίου ˙ Σύ γάρ είπας «23 ἀλλ' ἔρχεται ὥρα, καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσκυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ· ». Οι αληθινοί προσκηνυταί τού πατρός είναι εκείνοι που τιμούν τόν πατέρα εν τώ υιώ (Αλήθεια) καί τώ πνεύματι (Άγιον Πνεύμα). Οι ορθοτομούντες τό ψεύδος εις βάρος τής αληθείας, στερούνται τής κοινωνίας τού Αγίου Πνεύματος, τής χάριτος τού Κυρίου ημών Ιησού Χριστού καί τής αγάπης τού Θεού καί Πατρός.

2) Εις τό "Εγώ πάλι θά πώ ότι, ακόμη κι άν μέ οδηγούν πλανεμένοι "ηγούμενοι", σύμφωνα μέ τόν Παύλο, είμαι ασφαλής άν πείθωμαι καί υπείκω αυτοίς". Τό υπογράφει κ. Γρηγόρης Παπαγιάννης.

«7 Μνημονεύετε τῶν ἡγουμένων ὑμῶν, οἵτινες ἐλάλησαν ὑμῖν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, ὧν ἀναθεωροῦντες τὴν ἔκβασιν τῆς ἀναστροφῆς μιμεῖσθε τὴν πίστιν» (Εβ. ιγ') καί στήν συνέχεια ακολουθεί τό «17 Πείθεσθε τοῖς ἡγουμένοις ὑμῶν καὶ ὑπείκετε· αὐτοὶ γὰρ ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν ὡς λόγον ἀποδώσοντες· ἵνα μετὰ χαρᾶς τοῦτο ποιῶσι καὶ μὴ στενάζοντες· ἀλυσιτελὲς γὰρ ὑμῖν τοῦτο.»
Οι σημερινοί ηγούμενοι βόσκουσιν εαυτούς, αγρυπνούν περί τών ψυχών τών εντολέων τους, μετά χαράς δε τούτο ποιούσι ίνα μή ώσι στενάζοντες

3) Αυτοί Ιούδες καί σταυρωτές, εμείς κρεμασμένοι  στό σώμα τού Κυρίου. 'Εστω, αλλά «Ὄψονται εἰς ὅν ἐξεκέντησαν» (θά τό βρούν από αυτόν που σταύρωσαν).

(*) https://www.facebook.com/nektarios.dapergolas/posts/2581808928551356

Δευτέρα, 21 Οκτωβρίου 2019

Άν μπορούσαμε ... .

Η πιό επικίνδυνη έρημος


Όποιος έχει νούν Χριστού, θά καταλάβει : Πρώτον, γιατί είπε ο Κύριος τό «11 ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἐγήγερται ἐν γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ·» (Μτ. ια'), σημειώσατε τό βάπτισμα, καί δεύτερον, σημειώσατε εδώ τό πτύσμα καί τόν πηλόν : «5 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. 6 ταῦτα εἰπὼν ἔπτυσεν χαμαὶ καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ 7 καὶ εἶπεν αὐτῷ· Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ Σιλωάμ, ὃ ἑρμηνεύεται ἀπεσταλμένος. ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, καὶ ἦλθε βλέπων.» (Ιν. θ'), που παραλείπει τό Γένεσις β' : «7 καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.». Συναφής καί ο διάλογος μέ τήν Σαμαρείτιδα.

Από τήν δημοσίευση κ. Αθανασίου Υφαντή, ιστοσελίδα φέησμπουκ : « ... Στό θεατρικό έργο (παίζαμε τούς Σουλιώτες αγωνιστές) αυτός που έφυγε πρώτος ήμουν εγώ από βόλι τούρκικο !!». (Βλέπε δημοσίευση στόν επισυναπτόμενο σύνδεσμο από ιστοσελίδα φέησμπουκ).
Σχόλιο
1) Οι άλλοι, συμπληρώνω, έφυγαν από βόλι ελληνικό !!!
Καί η αξιοπρέπεια στόν θάνατο ...
2) «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου ο εν ύδασιν τήν γήν κρεμάσας».
3) Όσον αφορά δε στό «εν ύδασιν τήν γήν κρεμάσας», βλέπε : « 2 ... καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, καὶ σκότος ἐπάνω τῆς ἀβύσσου, καὶ πνεῦμα Θεοῦ ἐπεφέρετο ἐπάνω τοῦ ὕδατος.» (Γένεσις α').

https://www.facebook.com/kypchri/posts/10215069365462911

Σάββατο, 19 Οκτωβρίου 2019

Η Εκκλησία τής Ρωσίας δέν θά μνημονεύει τόν Αρχ. Ιερώνυμο


Τήν είδηση, όπως καί τίς λεπτομέρειες, τήν βλέπετε καί θά τήν διαβάσετε (σχολιαστικά) στόν επισυναπτόμενο σύνδεσμο. Τό σχόλιο τού γράφοντος ακολουθεί έτερον σχολιαστή ο οποίος, ειρωνικά, γράφει : «Μιχάλης Αναστασιάδης ... τό νά σέ διαγράψουν από τά ρωσικά δίπτυχα (σ.σ. φαίνεται) είναι χειρότερο από τό νά σέ διαγράψει ο ίδιος ο Θεός από τό βιβλίο τής Βασιλείας».

Εφόσον λοιπόν έχουμε νά κάνουμε μέ τήν υπόθεση τής διαγραφής μας από τό βιβλίο τής Βασιλείας, διότι υποθετικά μιλεί ο κ. Αναστασιάδης, τότε κι εμείς δύο τινά υποθέτουμε.
Πρώτον, ότι ο κ. Αναστασιάδης είναι γνώστης τού ποιούς εγγράφει ο Θεός στό βιβλίο τής Βασιλείας, οπότε εμείς σηκώνουμε τά χέρια ψηλά καί ετοιμαζόμαστε νά βουτήξουμε στό καζάνι τής Κόλασης ή δεύτερον, ότι ο κ. Αναστασιάδης, λόγω επιθέτου (Ανάσταση + Άδης), νομίζει ότι οι παραχαράκτες τής Εκκλησίας θά αναστήσουν κι αυτόν ακόμη τόν Άδη !!!

Μακράν ημών ταύτα. Διότι εμείς «Θανάτου ἑορτάζομεν νέκρωσιν, Ἅδου τὴν καθαίρεσιν, ἄλλης βιοτῆς, τῆς αἰωνίου ἀπαρχήν, καὶ σκιρτῶντες ὑμνοῦμεν τὸν αἴτιον, τὸν μόνον εὐλογητὸν τῶν Πατέρων, Θεὸν καὶ ὑπερένδοξον», ότι ο Κύριος «κατελθών εἰς τόν Ἄιδην, ἐνίκησεν τάς ἐναντίας δυνάμεις καί ἀναστάς τριήμερος ἐκ νεκρῶν, συνανέστησεν παγγενῆ τόν Ἀδάμ».

https://www.facebook.com/nektarios.dapergolas/posts/2574919635906952

Παρασκευή, 18 Οκτωβρίου 2019

Η περίπτωση ασθενούντος βρέφους μέ SMA

SMA σημαίνει Νωτιαία Μυϊκή Ατροφία (ΝΜΑ)

Οι συναισθηματικές κορώνες, όπως καί οι συγκρίσεις ( : οι εγχώριοι καί οι λάθρο), δέν ευσταθούν στήν προκειμένη περίπτωση. Διότι άν η πειραματική καί μή αποδεδειγμένα αποτελεσματική θεραπεία, κοστίζει όσο τό νά φτιάξεις καί νά επανδρώσεις μία ΜΕΘ (μονάδα εντατικής θεραπείας), η οποία αποδεδειγμένα θά έσωζε ανθρώπους, είναι προτιμότερο τά χρήματα αυτά νά διατεθούν, γιά νά έχουμε Νοσοκομεία επαρκή σέ μονάδες εντατικής ή έστω, περιφερειακά (αγροτικά) Κέντρα Υγείας.

Κι αυτά σώζουν ζωές, μάλιστα δέ περισσότερες.
Ένας Ιατρός

ΥΓ. Μάς είπαν, τότε που θρηνούσαμε θύματα από σεισμούς, ότι «πρέπει νά μάθουμε νά ζούμε μέ τούς σεισμούς». Τό νά μάθουμε νά ζούμε μέ τόν θάνατο, δέν μάς τό είπαν. Όσοι καί όποιος τό έλεγε, ήταν προφανώς ... αντιαναπτυξιακός καί η αναπτυξη, όντως, σώζει ζωές ! Κατόπιν δανείων ... .

https://www.flogasport.gr/%CF%84%CE%BF-%CF%85%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF-%CF%85%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%BF%CE%BD-%CE%BC%CE%B9%CE%BA%CF%81%CF%8C-%CF%80%CE%B1%CE%BD%CE%B1/?fbclid=IwAR3loeZce1FZLlFrwi4WDg2vfE_Gxsmyt6IgHPypkdN3BHGtjzyFW3bXFaA

Πέμπτη, 17 Οκτωβρίου 2019

«Τί πρός ἡμᾶς; σύ ὄψει»
«Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει.» (Βλέπε βίντεο στόν σύνδεσμο που ακολουθεί).

Όλα γίνονται γιά τήν «ενότητα εν αδικία», δηλαδή, τήν ενότητα τής πολιτικής ραδιουργίας ˙ τού ψεύδους καί τής υποκρισίας ˙ που σπέρνει θάνατο καί τίποτα άλλο. Όταν αφίστασαι τής αληθείας, έπονται οι νόμοι τής φύσεως, άλλως φυσική νομοτέλεια. Υπεύθυνος, εκτός αρκετών άλλων, καί ο συνεντευξιαζόμενος Μεσογαίας κ. Νικόλαος , γνωστός υπέρμαχος τών μεταμοσχεύσεων !

Είπαμε, φυσική νομοτέλεια η εκτροπή από τήν αλήθεια : «3 Τότε ἰδὼν Ἰούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν ὅτι κατεκρίθη, μεταμεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ πρεσβυτέροις 4 λέγων· Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα ἀθῷον. οἱ δὲ εἶπον· Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει.».

Ύστερα από τό «τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει.» ο μέν Ιούδας "απελθών απήγξατο", οι δέ σταυρωτές καί αφανίστηκαν καί διασκορπίστηκαν. Άς ετοιμαζόμαστε.

https://www.orthodoxianewsagency.gr/epikairotita/na-min-fortothoume-to-varos-tou-sxismatos-apokleistiki-synenteyksi-tou-mitropolitou-mesogaias-kai-layreotikis-sto-praktoreio-orthodoksia/?fbclid=IwAR28vjf7Cm_2W4RRLnri5b0VKT7FfOpEhXQEdJpcRx1gcef0gBZ4iqYddcA

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019

Κάτι που ξέχασε η μάντις Πυθία


Η αναδημοσίευση από φέησμπουκ
ιστοσελίδα Athanasios Yfantis, 16/10/2019 :
«Στην ελληνική γραμματεία η σύλληψη της αυτοεκπληρούμενης προφητείας, θα μπορούσε κανείς να ισχυριστεί, ότι φαίνεται να γίνεται αρχικά από την Πυθία, η οποία, μεταξύ των διφορούμενων προφητειών της, φέρεται κάποτε να είπε: ... (βλ. φωτο-γράφημα)

Η δολοπλόκος πολιτική μέ θρησκευτική κάλυψη

Ο επί τού Τύπου εκπρόσωπος τής επίσημης κρατικής Διοικούσας τήν Εκκλησία Ιεραρχίας

Καί άλλες διαδικτυακές - ειδησεογραφικές «συμβουλές», τής ημέρας

Ειδήσεις από τό Διαδίκτυο


Μάθημα Οικονομίας

Τό βίντεο καταλήγει :
«Τί μπορεί νά διδάξει τό Μπανγκλατές γιά εσάς» (τή χώρα σας) ;

Καί η απάντηση είναι :
- Η αύξηση τών ωκεανίων υδάτων !

Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019

Μέ τήν αρετή τής διακρίσεως

Έχουν γραφεί μερικά σχόλια. Άν έχετε χρόνο, τά διαβάζετε

Ένα σχόλιο, γιά τόν ενταφιασμό τού Λόφου Στρέφη, από τό κοινωνικό δίκτυο τού ΣΚΑΪ. GRΩς ΠΗΓΗ αναφέρεται τό «Πηγή: postmodern»

Θα ήταν σοφότερο νά συμπληρώνατε καί το "postmortem". Εκεί γύρω γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί τά πρώτα σκιρτήματα καρδιάς. Παράλληλα, εκεί μεγάλωναν καί τά συμπαθή "λουστράκια" τής Πλατείας Εξαρχείων. Ανέβαιναν στού Στρέφη νά παίξουν κι αυτά ποδόσφαιρο. Έμάς μάς έδιωχναν καί, είναι αλήθεια, τούς φοβόμαστε.

Τόν προοδευτικό θάνατο τού Λόφου Στρέφη ζώ καθημερινά καί θλίβομαι αφάνταστα, όταν, αντί νά συναντάς παππούδες καί μητέρες μέ τά μικρά τους ή νά ακούς τίς φωνές παιδιών, βλέπεις σύριγγες παντού, συνθήματα στίς πέτρες καί σκουπίδια. Η κατάσταση τών δένδρων, είναι όπως τήν θυμάμαι από τά παιδικά μου χρόνια. Δέν έχουν ψηλώσει ούτε εκατοστό.

Τώρα τά "λουστράκια" τών παλαιών καιρών μεγάλωσαν, έμαθαν γράμματα, καί ψηφίζουν. Ψηφίζουν, διότι έχουν δικαιώματα, ένα τών οποίων είναι νά γίνουν τά Εξάρχεια καί ο Λόφος Στρέφη, τό ελληνικό Κράτος του ISIS. Στήν κορυφή τού Λόφου θά δεσπόζει ένας νέος, σύγχρονος καί πολυ-πολιτισμικός "Παρθενώνας", από γκράφιτι, αφίσες, μπογιές, μέ τά γράμματα που δέν έμαθαν τά συμπαθή, κατά τά άλλα, "λουστράκια". Αντί νά βγάλουν ανθρώπους τά γράμματα, γέννησαν σκουπίδια.

Τό ελεύθερο καί δημοκρατικό Ισλάμ ... τής αγάπης

Σχόλιο στό βίντεο που ακολουθεί

Αυτοί ήρθαν εδώ γιά νά σφάξουν - σέ λίγο - όποιους δέν είναι σύριζα καί κουκουέ. Παρένθεση, καί οι άλλοι δέν διαφέρουν... . Κλείσιμο παρένθεσης.

Στό παρελθόν έσφαζαν τούς χριστιανούς οι ειδωλολάτρες, αλλά τότε, δέν είχαν τό αναγνωριστικό «σύριζα καί κουκουέ». Επειδή, τότε, οι ειδωλολάτρες ήταν οι ελεύθεροι καί δημοκρατικοί ! Οι άλλοι, οι χριστιανοί, ήταν οι ανελεύθεροι καί φασίστες.

Θάνατος, λοιπόν, στους (χριστιανούς) φασίστες, στούς δούλους τού Χριστού, στήν Δύση τών Σταυροφόρων ! Δηλαδή, τού γνωστού πλέον "Ιουδαιοχριστιανισμού" καί τής ημέτερης (δυτικοθρεμμένης) ακαδημαϊκής θεολογίας.

Κυριακή, 6 Οκτωβρίου 2019

Διαβολική πλάνη εν ονόματι τού ... Jesus

Δείτε τό βίντεο καί σκεφθείτε ότι δύο τινά μπορεί νά συμβαίνουν. Πρώτο, ότι έχουμε νά κάνουμε μέ Χολυγουνδιανό σκηνοθετημένο βίντεο. Πληροφορίες δέν παρέχονται πόθεν καί πού, συμβαίνουν αυτά μέ τούς μελαμψούς θεατές-ακροατές καί τόν ψευτοδάσκαλο του «thank you Jesus» (σέ ευχαριστώ Ιησού) !
Τό δεύτερο είναι αυτό που θά διαβάσετε ως σχόλιο. Τό γράφω εδώ άν καί υπάρχει στήν ανάρτηση φέησμπουκ.

[Όποιος παρακολούθησε αυτό τό βίντεο καί τά σχόλια που τό συνοδεύουν, δέν πρόσεξε εν ονόματι τίνος γίνονται όλες οι πτώσεις αυτών τών δυστυχισμένων ανθρώπων. Ο δαιμονόπληκτος θαυματοποιός καί οι συναθροισθέντες - υποτίθεται πρός εκχριστιανισμό - συγκεντρώθηκαν γιά νά "πάρουν τήν γεύση" τών θαυμάτων (!) τού Jesus (Ιησούς). Καί ο δαιμονόπληκτος δάσκαλος, κάθε φορά που έριχνε κάτω σφαδάζοντας έναν ή πολλούς, έλεγε : « Thank you Jesus». Δηλαδή, ευχαριστούσε τόν Jesus (Ιησού) !

Αλλά η δαιμονική ενέργεια που δρούσε στόν άθλιο αυτό κάπηλο, ήξερε τί έπρεπε νά κάνει, προκειμένου νά οικειοποιηθεί τό μέρος ενός πλήρους ονόματος, τό οποίο δέν τολμά νά προφέρει ολόκληρο. Τό πλήρες όνομα είναι Ιησούς Χριστός (Jesus Christ). Τό μέρος τού ονόματος σκέτο, όπως είναι τό Jesus (Ιησούς), δηλώνει απλά ένα όνομα, όπως έχουμε όλοι, καί μία μόνο φύση : τήν ανθρώπινη. Η προσθήκη τώρα η απαραίτητη, δηλαδή τό Χριστός (Crist), δηλώνει καί φανερώνει καί τήν θεία φύση (υποστατική Ένωση) στό ένα πρόσωπο˙ στό Πρόσωπο τού Κυρίου Ιησού Χριστού.
«3 διὸ γνωρίζω ὑμῖν ὅτι (...), καὶ οὐδεὶς δύναται εἰπεῖν Κύριον Ἰησοῦν εἰ μὴ ἐν Πνεύματι ἁγίῳ.» (1Κρ. ιβ').
Ο ενεργών δαιμονόπληκτος έγχρωμος ψευδοδιδάσκαλος, όντας Προτεστάντης καί παντελώς στερούμενος Πνεύματος αγίου, έκανε επίδειξη πνεύματος δαιμονικού, καί τής δευτεροπαθώς ενεργούσας δυνάμεως αυτού, επί εντελώς ακατήχητων, αβάπτιστων καί ολιγομαθών, περίεργων ανθρώπων. Που μαζεύτηκαν εκεί, γιά νά διδαχθούν ή προσηλυτισθούν, στήν προτεσταντική πλάνη, μή γνωρίζοντας τήν ουαί : «15 Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν» (Μτ. κγ').]

Σάββατο, 5 Οκτωβρίου 2019

Αναθεματίζονται οι αιρετικοί ή όχι ;

Στην ιστοσελίδα του κοινωνικού δικτύου facebook ΕΝ ΤΟΥΤΩ ΝΙΚΑ, τού κυρίου Ιωάννη Παπαρρήγα, έγινε η κάτωθι συζήτηση κατόπιν μιάς δημοσίευσης. Είναι αυτή στήν παραπλεύρως (1) φωτογραφία. Μπορείτε νά τή διαβάσαετε μεγεθύνοντας, πιέζοντας μέ δεξιό κλίκ τόν δείκτη ή "κέρσορ", καί τό «'Ανοιγμα σέ νέα καρτέλα» (11)
1)Έθεσα τήν εξής ερώτηση :
Απορία :
- Οι ερωταποκρίσεις πότε δόθηκαν ; Πρό ή μετά τόν αναθεματισμό τής Νεστοριανής αίρεσης από Οικουμενική (Δ΄) Σύνοδο (Χαλκηδόνα);
Καί η απάντηση ήταν :
«Ιωάννης Παπαρρηγας : Αν δεν κάνω λάθος μετά, διότι από 50 ετών και μετά δεν τον ξαναείδε κανένας. Πιθανόν εκοιμήθη το 543», γιά νά ακολουθήσει ακόμη μία φωτογραφία (2) εκ μέρους τού κ. Παπαρρήγα :

Στήν συνέχεια έθεσα ακόμη ένα σχόλιο, αφήνοντας γιά τό τέλος ό,τι αντιπαρήλθε ο συνομιλητής μου. Αυτό ήταν :
Kyprianos Christodoulides :
Θλίψη καί εδώ ! Δέν τόν άκουσαν οι πρό τών Συνόδων πατέρες τής Εκκλησίας, όπως δέν άκουσαν καί τόν Ωριγένη. Ίσως καί πολλούς άλλους. Άν τά είχαν υπόψη τους αυτά, θά ήταν διαφορετικά τά πράγματα. Μάλλον, έχουν δίκιο οι εισηγητές τής (καί επί θρησκευτικού εδάφους) πολιτικής Παγκοσμιοποίησης ... .
Συμπέρασμα ;
«... πήραμε τή ζωή μας λάθος », αγαπητέ αδελφέ Ιωάννη, ότι μάς διέφυγε τούτο : «Ταύτα ειπέ αυτώ, καί εάν επιμείνει τοίς αυτοίς (σ.σ εάν επιμένει στά δικά του), διά τήν αυτού συνείδησιν (σ.σ. γιά τήν συνείδησή του) αναθεμάτισον τόν αιρετικόν». Σέ νεαρή ηλικία μού έδωσαν τήν συμβουλή, που καταθέτω καί ακολουθώ : « Στήν πορεία τής ζωής σου πρέπει νά σβήνεις τίς αμαρτίες που κάνεις».
Δέν υπήρξε συνέχεια.
2)


Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019

Νέοι άγιοι μέ σεβασμό στήν αίρεση τών αιρέσεων !

https://www.facebook.com/groups/1547346058877218/permalink/2505196206425527/

Διαβάστε τά σχόλια, τού γράφοντος είναι :
[ Άν δέν κάνω λάθος, η "Δημόσια Εξομολόγηση" που γινόταν στό παρελθόν - πρώτοι αιώνες μεταστροφής τών ειδωλολατρών - αφορούσε στήν δημόσια καταγγελία τής πλάνης τών ειδώλων, εκείνων δηλαδή που υπέστρεφαν εξ αυτών (ειδώλων), δεχόμενοι τήν εις Χριστόν πίστη καί εβαπτίζοντο.

Τί είδους "δημόσια εξομολόγηση" ζητάς αδελφέ Ιωάννη ; Τήν λεπτομερέστατη δημόσια ανακοίνωση πασών τών ανομημάτων, αμαρτιών, εγκλημάτων κλπ.; Δέν είναι αρκετό, όταν ο δημοσίως εξομολογούμενος απολογείται λέγοντας ότι έπραξα "πάν αμάρτημα λόγω, έργω καί διανοία", κρινόμενος στήν συνέχεια γιά τά άξια έργα τής μετανοίας του, κατά τό «8 ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους τῆς μετανοίας,» καί τά εξής (Λκ. γ΄) καί « 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας» (Μτ. γ΄) ;
Ή μήπως καί αυτά τά έργα, πρέπει ιδίοις «όμμασι» νά πιστοποιούνται, θέλω νά πώ, νά είναι σύμφωνα μέ τήν "ιδίαν γνώμην καί κρίσιν" εκάστου εξ ημών, ως πρός τό άξια ή τό ανάξια, είναι αυτά τά έργα μετανοίας ;

«19 θυσία τῷ Θεῷ πνεῦμα συντετριμμένον, καρδίαν συντετριμμένην καὶ τεταπεινωμένην ὁ Θεὸς οὐκ ἐξουδενώσει», αδελφέ Ιωάννη. Αγάπη ναί, αλλά μετά διακρίσεως. Ποία τά έργα αγάπης τών νεοαγίων ; Η κατάφαση στήν αίρεση όλων τών αιρέσεων ;]

Τετάρτη, 2 Οκτωβρίου 2019

Όταν καταρρέουν οι αυτοκρατορίες

Προηγουμένως, πρίν καταρρεύσει μία αυτοκρατορία, όπως η σημερινή τής Δύσεως καί όσων μιμούνται τό παράδειγμά της, έχουν καταρρεύσει οι άνθρωποι.

Τώρα, μέ τά αποτεφρωτήρια τών νεκρών, τά σκουλήκια οσφραίνονται πώς θά πεινάσουν καί ετοιμάζονται. Τά νεκροταφεία γέμισαν, κάτι πρέπει νά κάνουν, όλα καί όλοι λειαίνουν τό έδαφος σεβόμενοι τά δικαιώματα τών σκουληκιών !

Δέν θά εκπλαγούμε. Κάθε κατεργάρης στόν πάγκο του. Τά σκουλήκια στά σκουλήκια, η ενέργεια στήν ενέργεια, οι άνθρωποι μέ τόν Άνθρωπο.

« 14 ψυχικὸς δὲ ἄνθρωπος οὐ δέχεται τὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ Θεοῦ· μωρία γὰρ αὐτῷ ἐστι, καὶ οὐ δύναται γνῶναι, ὅτι πνευματικῶς ἀνακρίνεται.» (1Κρ. β΄).
Κρίμα, έκτισαν πάνω στήν άμμο, ήταν σαθρά τά θεμέλια, τεραστία η πτώσις.

Η ανάπλασις τών Εξαρχείων καί ο πολιτικός (μας) Πολιτισμός

Η ανάπλασις τής Πλατείας Εξαρχείων καί τών πέριξ τριόδων

Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι νά καθαρίζουμε τίς βρωμιές από τούς τοίχους τών σπιτιών μας ; Ή μήπως, είναι αρμόδιος ο Δήμος ή κάποιο συναρμόδιο Υπουργείο ; Άς πούμε αυτό του πολιτικού (μας) Πολιτισμού.

Θυμάμαι, ό εγκέφαλος τής φοροκλοπής που μάς φόρτωσε τόν ΕΝΦΙΑ (Ενιαίος Φόρος Ακινήτων Ιδιοκτησίας) καί άλλα (...) είχε πεί ότι, ναί μέν, τά σπίτια ανήκουν στούς ιδιοκτήτες τους, αλλά, πρόσθεσε, τά ιδιόκτητα σπίτια εδράζονται επί εδάφους τού Δημοσίου, δηλαδή, ιδιοκτήτης τών (ιδιόκτητων) κατοικιών (μας) είναι το ελληνικό Κράτος ! Λησμόνησε νά προσθέσει τής φοροκλοπής ... .

Ποιός λοιπόν είναι υποχρεωμένος νά μάς απαλλάξει από αυτή τήν βρωμιά ; Εμείς ή τό "φορομπηχτικό" Κράτος τών τριακοσίων ; Που μόνο ενδιαφέρον έχει τήν θέσπιση διαρκώς νέων έξυπνων (παρένθεση, ληστρικών) φόρων.

Ερώτημα : Πληρώνουμε φόρους γιά νά βλέπουμε καθημερινά τούς βρώμικους τοίχους τών σπιτιών μας ; Μάς περισσεύουν χρήματα γιά νά πληρώνουμε κάθε τρείς καί πέντε εργάτη γιά τίς μουτζούρες, που μαστιγώνουν τά μάτια μας επί καθημερινής βάσεως χωρίς τήν θέλησή μας ; Εμάς δέν μάς περισσεύουν, όπως περισσεύουν, καθώς φαίνεται, στούς μουτζούρηδες, που βγάζουν τό νυχτοκάματο βάφοντας τοίχους και κολλώντας αφίσες. Πού βρίσκουν τά λεφτά ; Καί τέλος, αυτός είναι ο πολιτικός (μας) Πολιτισμός ;