Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 10 Σεπτεμβρίου 2019

Υπόσταση ή Πρόσωπο, καί ουδετερόθρησκο κράτος


«... Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν, Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν».

(Καὶ εἰς) τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον (...) τό συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον Πνεῦμα Ἅγιον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν, ελάλησε καί λαλεί είς τήν μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: