Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Επανάληψη, 1993 Μεταμοσχεύσεις, τηλεφωνική παρέμβαση


Γιά νά θυμόμαστε, αυτά που δέν πρέπει νά λησμονούμε, αμφότεροι Ορθόδοξοι καί Νεορθόδοξοι.
Οι πνευματικοί Νεορθόδοξοι ταγοί επαμφοτερίζουν :
«Η Εκκλησία δέν προτρέπει, δέν αποτρέπει, αλλά επιτρέπει» τίς Μεταμοσχεύσεις (Μεσογαίας, Μητροπολίτης Νικόλαος).
Οι Ορθόδοξοι έχουν σαφή θέση, ανεξάρτητα άν αυτή γίνεται δεκτή ή όχι, από τά μέλη τών πιστών, πολλοί τών οποίων δέν έχουν διαβάσει ή ακούσει ποτέ αυτό :

«11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. 12 τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε; 13 τοὺς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρινεῖ. καὶ ἐξαρεῖτε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.» (1Κρ. ε΄)

«1 Τολμᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον, κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; 2 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσι; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων ;» (1Κρ. ς΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια: