Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 31 Αυγούστου 2019

Σπόρος από σινάπι

Η ανελευθερία τυράννων καί η ελευθερία ενός συγγραφέα

Έγραψε, κάποτε, ένας :

«Αρκετά είδα, κατάλαβα τί έρχεται, ευτυχώς φεύγω. Έρχεται "ένας θεός γιά όλους" τού ανανεωμένου ιερατείου των Φαρισαίων καί Σαδδουκαίων. Ο Χριστός δέν είναι γιά όλους, είναι γιά λίγους, καί αυτός ο βλάσφημος θεός (τού ιερατείου) πρέπει νά φύγει, αρκετό κακό (τούς) έχει κάνει.

»Τό νέο ιερατείο ανέτρεψε ό,τι προγενέστεροι είχαν θεσπίσει ( : Μετάφραση τών Ο'), προσφέροντας τό πίστευμα τού θεού τής ελευθερίας, ενός θεού γιά όλους, καί παράλληλα, ψηφίσματα γιά τά ανθρώπινα δικαιώματα. Μεταξύ τών δικαιωμάτων, ήταν η υποβόλιμη αποκοπή κεφαλών, μνημόνια, εμπάργκο κ.ά. πρός αφανισμό καί καταλήστευση τών ανυποψίαστων από στίφη πένητων εισβολέων. Οι εισβολείς αυτοί, ήταν οι πιστοί ακόλουθοι (οπαδοί) ενός τελευταίου προφήτη, ο οποίος προανήγγειλε στό παρελθόν τήν έλευση τής ελευθερίας (σ.σ. "...όλα κοινά όλων", βλέπε τό αμέσως κατωτέρω υστερόγραφο) καί τής χιλιόχρονης παρουσίας του. Αυτή τελειώνει τό 2054.».

Υστερόγραφο συντάκτη τής αναδημοσίευσης
Λεπτομέρειες μπορεί νά βρεί ο αναγνώστης στό βιβλίο "Τό Ημερολόγιο ενός συγγραφέα", Φ. Ντοστογιέφσκι, σελ. 328 - 348, ΤΟ ΟΝΕΙΡΟ ΕΝΟΣ ΓΕΛΟΙΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ, Φανταστικό παραμύθι, Εκδόσεις Σπ. Δαρεμά.

Επιμύθιο
Τό Σχίσμα μεταξύ ανατολικής καί δυτικής Εκκλησίας, θεσπίστηκε επίσημα τό 1054.
Σημ. « ... ήταν οι πιστοί ακόλουθοι (οπαδοί) ενός τελευταίου προφήτη, ο οποίος προανήγγειλε στό παρελθόν τήν έλευση τής ελευθερίας ( : όλα κοινά όλων, βλέπε πιό πάνω τό Υστερόγραφο ) καί τής χιλιόχρονης παρουσίας του. Αυτή τελειώνει τό 2054»(Ηχητικά σημεία 31:55-32:07, 32:30-32:37 καί 43:00-46:00 ως πρός τό ζήτημα τής ελευθερίας. Ως πρός τό "ένδυμα γάμου" άς θυμόταν τό Εξαποστειλάριο «Τόν Νυμφώνα σου βλέπω» καί τό "λάμπρυνόν μου τήν στολήν τής ψυχής" . Η αλήθεια παραμένει πρός εύρεση).

Τρίτη, 27 Αυγούστου 2019

«ἐν τῇ Κοιμήσει τόν κόσμον οὐ κατέλιπες Θεοτόκε»

«... Ἀπετμήθη λίθος ἐξ ὄρους ἄνευ χειρῶν· τουτέστιν, ἄνευ ἀνδρὸς τὴν στερεὰν πέτραν Χριστὸν ἔτεκεν ἡ Παρθένος, ὁ ἀσύνθετος ναὸς, ἡ τὸν οὐράνιον ἔχουσα λίθον Χριστὸν, ἡ βροντοειδὴς νεφέλη, ἡ τὴν ἀστραπὴν ἔνδον κοιλιοφόρως βαστάσασα ·καὶ μαρτυρεῖ μοι τῷ λόγῳ ἡ θεία Γραφὴ λέγουσα· Κοιλία σου θημωνία σίτου πεφραγμένη ἐν κρίνοις· ἡ ἀγεώργητος χώρα, ἡ τὸν Λόγον ὡς κόκκον σίτου δεξαμένη, ...» (Άγιος Επιφάνιος Κύπρου)

Άς τά ενθυμούνται αυτά οι σύγχρονοι Νεορθόδοξοι · οι εντός καινοτόμου εκκλησίας ευρισκόμενοι αποτειχισμένοι καί μή · αντιοικουμενιστές καί όχι μόνον αυτοί.
"Ο ένας θεός γιά όλους", "οι πολλές θρησκείες που οδηγούν στό ένα θεό", επίσης καί τό "λατρεύουμε τόν ίδιο θεό μέ διαφορετικές εκφράσεις λατρείας", δέν είναι τής δικής μας Πίστεως, τής καθ΄ ημάς Εκκλησίας καί τής ημέτερης Θρησκείας. Πλαστογραφίες είναι όλα αυτά. (Κυπριανός Χ.)

Παρασκευή, 23 Αυγούστου 2019

Επανάληψη, 1993 Μεταμοσχεύσεις, τηλεφωνική παρέμβαση


Γιά νά θυμόμαστε, αυτά που δέν πρέπει νά λησμονούμε, αμφότεροι Ορθόδοξοι καί Νεορθόδοξοι.
Οι πνευματικοί Νεορθόδοξοι ταγοί επαμφοτερίζουν :
«Η Εκκλησία δέν προτρέπει, δέν αποτρέπει, αλλά επιτρέπει» τίς Μεταμοσχεύσεις (Μεσογαίας, Μητροπολίτης Νικόλαος).
Οι Ορθόδοξοι έχουν σαφή θέση, ανεξάρτητα άν αυτή γίνεται δεκτή ή όχι, από τά μέλη τών πιστών, πολλοί τών οποίων δέν έχουν διαβάσει ή ακούσει ποτέ αυτό :

«11 νῦν δὲ ἔγραψα ὑμῖν μὴ συναναμίγνυσθαι ἐάν τις ἀδελφὸς ὀνομαζόμενος ᾖ πόρνος ἢ πλεονέκτης ἢ εἰδωλολάτρης ἢ λοίδορος ἢ μέθυσος ἢ ἅρπαξ, τῷ τοιούτῳ μηδὲ συνεσθίειν. 12 τί γάρ μοι τοὺς ἔξω κρίνειν; οὐχὶ τοὺς ἔσω ὑμεῖς κρίνετε; 13 τοὺς δὲ ἔξω ὁ Θεὸς κρινεῖ. καὶ ἐξαρεῖτε τὸν πονηρὸν ἐξ ὑμῶν αὐτῶν.» (1Κρ. ε΄)

«1 Τολμᾷ τις ὑμῶν, πρᾶγμα ἔχων πρὸς τὸν ἕτερον, κρίνεσθαι ἐπὶ τῶν ἀδίκων καὶ οὐχὶ ἐπὶ τῶν ἁγίων; 2 οὐκ οἴδατε ὅτι οἱ ἅγιοι τὸν κόσμον κρινοῦσι; καὶ εἰ ἐν ὑμῖν κρίνεται ὁ κόσμος, ἀνάξιοί ἐστε κριτηρίων ἐλαχίστων ;» (1Κρ. ς΄)

Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2019

Απόδοσις εορτής, τί σημαίνει;


- «14 ἀπόδος μοι τὴν ἀγαλλίασιν τοῦ σωτηρίου σου καὶ πνεύματι ἡγεμονικῷ στήριξόν με. 15 διδάξω ἀνόμους τὰς ὁδούς σου, καὶ ἀσεβεῖς ἐπὶ σὲ ἐπιστρέψουσι.»

- «Τί άνταποδώσωμεν τῷ Κυρίω περί πάντων ὥν άνταπέδωκεν ἡμῖν;»

Τετάρτη, 21 Αυγούστου 2019

Η μετανεωτερική Αισθητική τής Παιδείας


«Παιδεία δέν είναι τά πτυχία, είναι η Αισθητική» (Andre Breton), όπως, γιά παράδειγμα ...
 Παράδειγμα 1

Παράδειγμα 2

Παράδειγμα 3

Αντισταθείτε στόν επιδοτούμενο εθισμό Αισθητικής τής ασχήμιας. Οι βάρβαροι δέν θά περάσουν.

Τρίτη, 6 Αυγούστου 2019

Δές ένα Μέρος από τό Όλον


https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10214561194118945&id=1093980993

Στό παρελθόν, δυό σταγόνες νερού έπεσαν στόν ωκεανό τού Διαδικτύου. Αμφότερες είχαν δύο άτομα (ή μόρια ) υδρογόνου καί ένα άτομο (ή μόριο) οξυγόνου ˙ είχαν δηλαδή 3 στοιχειώδη φυσικά "σωματίδια". Ενημερωτικό αυτό γιά τόν αναγνώστη, ο οποίος θά ενδιαφερθεί νά πληροφορηθεί γιά τήν νεόκοπη "θεολογία" τής σχέσης καί τήν Θεολογία τής κοινωνίας : ετυμολογικά η λέξη κοινωνία προέρχεται εκ τού ρ. κοινώ (- οω). Βλέπε  Μτ. ιε' 10 - 20.

http://destoolon.gr/541/

Σάββατο, 3 Αυγούστου 2019

Τί μάς σκοτώνει ;

Οι άλλοι τό γνώριζαν, εμείς όχιΌταν σού λείπει η τεχνολογική επάρκεια, τότε παίρνεις δάνεια γιά νά τήν αποκτήσεις. Καί όταν δέν μπορείς νά δανειστείς, επειδή χρωστάς πολλά, τότε λές σέ άλλους νά κάνουν ό,τι εσύ έπρεπε νά κάνεις. Καί γίνεσαι Νιγηρία

Τό παρόν ερήμην τού παρελθόντος

Συλλεκτικό Φιλολογικό απόβλητο

Απροσφορότητα συναισθήματος καί ΚΚΕΟ δικαιωματισμός ( : ανθρώπινα δικαιώματα) είναι εξόχως Ψυχιατρική νόσος

Αναγνώριση ΓκουαϊδόΈτσι γλυτώσαμε τό εμπάργκο σέ δάνεια

Δέν άντεξε τήν προσφυγιά ο γεροπλάτανοςΚαί η φύση κατάλαβε τήν κοροϊδία

Η Νεορθόδοξη ΕκκλησίαΜένουμε συντονισμένοι εντός Εκκλησίας καί εντός Ευρώπης. Από μέσα (εντός) θά προσπαθήσουμε γιά τό καλύτερο ... .

Συνέχεια αποβλάκωσης

«Οι Χριστιανοί έφτιαξαν τό Ευαγγέλιο, δέν έφτιαξαν (μέ τό Ευαγγέλιο) τήν Εκκλησία» ! Μητροπολίτης Αμβρόσιος Αλεξανδρουπόλεως

Ένας αιφνίδιος θάνατος

Οι πολλές Εκκλησίες καί οι πολλές ΣυναγωγέςΚατά τόν αρθρογράφο, κ.Ιωάννη Τριάρχη, οι εκκλησίες είναι δύο : Η μία είναι τών Εθνών καί η άλλη, που δέν τήν είδαμε ακόμη, θά είναι τών Συναγωγών. Δηλαδή, εκτός από τήν Εκκλησία τών εθνών (σημ. είναι πολλές, δέν είναι μία) θά έχουμε καί τήν εκκλησία τών Συναγωγών. Πολλές είναι κι αυτές.

Περιμένουμε εναγωνίως ... .