Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

«ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδείς λάβῃ τόν στέφανόν σου»


« 7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυῒδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει· 8 οἶδά σου τὰ ἔργα· - ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν· - ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 9 ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. 10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. 12 Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 13 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.» (Απ. γ΄)

Αδελφός εν Χριστώ έγραψε

- Ανδρεας Μανδαλας : Σας παρακαλώ εν Χριστώ αδελφοί(ες) κάντε μια προσευχή για τον πλανεμένο από τους παλαιοημερογίτες αδελφό μας Κυπριανό και αυτός αν θέλει εκεί που ανήκει να τους πει να κάνουν το ίδιο και για εμάς. Όλα τα υπόλοιπα πλέον θα τα κάνει Ο Θεός όπως Αυτός δίκαια γνωρίζει αμήν

Απάντηση
- Kyprianos Christodoulides :  Ευχαριστώ, γιά τήν περί προσευχής σύσταση πρός αδελφούς. Όχι όμως καί γιά τούς, περί προσευχής, λόγους. Έκαστος, άς ετοιμάζει τήν απολογία του επί τού φοβερού βήματος. Η μετριότητά μου, θά έχει (εύχομαι) τήν προσηγορία - επί τού συγκεκριμένου θέματος - τών πρό εμού πατέρων τής Εκκλησίας. Εσύ καί άλλοι, νά ψάξετε νά βρείτε τά δικά σας δικαιολογητικά.

Η εποχή που ζούμε δέν πάσχει από έλλειψη προσευχών ούτε από έλλειψη αγίων. Δόξα τω θεώ έχουμε πολλούς. Πάσχουμε από έλλειψη έργων μετανοίας, δηλαδή, ομολογίας τού Τριαδικού Θεού μας. Τά σκεπάζει τό «16 ... ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ·».

Η μία, αγία, καθολική καί αποστολική Εκκλησία, είναι η έλλογη, Ποιητική καί Αισθητική, υμνολογία τού Δόγματος τής καθ΄ ημάς Εκκλησίας. Είναι, η Εκκλησία, αυτό ακριβώς τό Σύμβολο Πίστεως, όπως εκφράστηκε καί διατυπώθηκε στήν Α΄ καί Β΄ Οικουμενική Σύνοδο καί μέ αυτό δοξολογεί καί δοξάζει η (καθ΄ ημάς) Εκκλησία τόν άγιο Θεό.
Ο νεωτερισμός (καινοτομία) τού 1924 μέ τό νέο ημερολόγιο δίχασε τήν Εκκλησία σέ πρό καί μετά τό 1924. Ερώτηση : Ποιός έκανε σχίσμα

Δεν υπάρχουν σχόλια: