Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 27 Ιουνίου 2017

«Άλλο διακοπή Μνημόνευσης-Κοινωνίας, έτερο άκυρα Μυστήρια-Ιερωσύνη»


Ανώνυμος : «Οι κανόνες αυτοί (περί διακοπής εκκλησιαστικής κοινωνίας - ακοινωνησίας) αναφέρονται, όπως θα ξέρετε καλύτερα από μένα, στην ΠΡΟ συνοδικής καταδίκης περίοδο. Η παύση ιερωσύνης / εγκυρότητας μυστηρίων αποφασίζεται μόνο από έγκυρη Πανορθόδοξη Σύνοδο, και άρα ισχύει ΜΕΤΑ συνοδικά».

Κυπριανός Χ : Αυτά, υποθέτω, υποστηρίχθηκαν καί εξακολουθούν νά υποστηρίζονται από τό 1935 καί μετά. Έγιναν συζητήσεις καί προκλήθηκαν ρήξεις, η δέ νεωτερίσασα εκκλησία, επιχαίρουσα, παραμένει στίς θέσεις της, ύστερα μάλιστα από τήν ψευδο-σύνοδο του Κολυμβαρίου. Ως γνωστόν οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές γιά τόν Κλήρο καί τόν Λαό. Ερωτάται όμως ποιά Σύνοδο προσδοκά τό σώμα τής Εκκλησίας, όταν όλα τά κέντρα λήψεως αποφάσεων ελέγχονται καί κατευθύνονται από τούς ομόφρονες καί συνδιοργανωτές παρομοίων ψευδο-συνόδων ; Όπως προβλέπεται θά ακολουθήσουν κι άλλες.

Καί κάτι ακόμη. Η Πανορθόδοξη Σύνοδος, τήν οποίαν όλοι ευχόμαστε νά γίνει, θά κληθεί νά επιβραβεύσει (ή νά καταδικάσει) τό σώμα τής Εκκλησίας γιά τήν έγκυρη (ή άκυρη) διακοπή Μνημόνευσης καί Κοινωνίας τών εκτραπέντων Ιεραρχών καί όσους συντάχθηκαν μαζί τους . Δέν είναι όμως σαφές ότι όποιος φεύγει τούς ποιμένες αυτούς, είναι διότι εμπαίζουν «εν Μυστηρίοις» τήν Εκκλησία καί τό σώμα της ; Ποιός, άλλωστε, λόγος νά λάβει νέα απόφαση επί ζητήματος ήδη λελυμένου, καί δή καί όταν υπάρχει η σαφής τοποθέτηση :

«Κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας, ἥν παρελάβομεν ἄδολον παρὰ τηλικούτων ἀνδρῶν, ἀποστρεφόμενοι πάντα νεωτερισμὸν ὡς ὑπαγόρευμα τοῦ διαβόλου· ὁ δεχόμενος νεωτερισμόν, κατελέγχει ἐλλιπῆ τὴν κεκηρυγμένην ὀρθόδοξον πίστιν. ( … ) Ἔπειτα παρ᾽ ἡμῖν οὔτε Πατριάρχαι οὔτε Σύνοδοι ἐδυνήθησαν ποτὲ εἰσαγαγεῖν νέα, διότι ὁ ὑπερασπιστὴς τῆς θρησκείας ἐστιν αὐτὸ τὸ σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, ἤτοι αὐτὸς ὁ λαός, ὅστις ἐθέλει τὸ θρήσκευμα αὐτοῦ αἰωνίως ἀμετάβλητον καὶ ὁμοειδὲς τῷ τῶν Πατέρων αὐτοῦ, ὡς ἔργῳ ἐπειράθησαν καὶ πολλοὶ τῶν ἀπὸ τοῦ σχίσματος Παπῶν τε καὶ Πατριαρχῶν Λατινοφρόνων μηδὲν ἀνύσαντες».

Γιά ποιά έγκυρα Μυστήρια, λοιπόν, γίνεται λόγος ;

Δεν υπάρχουν σχόλια: