Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Της Ερήμου, χειρόγραφον ανωνύμου αναχωρητή

Παρακαλώ τον άγιο Θεό να πάρει εμένα, αν είναι να σωθούν * εκείνος γνωρίζει * μερικοί από εσάς .

« 7 λέγω ὑμῖν ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι ἢ ἐπὶ ἐνενήκοντα ἐννέα δικαίοις, οἵτινες οὐ χρείαν ἔχουσι μετανοίας. »

Έτος (δυσανάγνωστο) «,α...δ´»
Ανυπόγραφο

Δεν υπάρχουν σχόλια: