Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 14 Μαΐου 2016

38. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή τών Μυροφόρων


https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_VktFYW9MNG1XZGtuNWhZZTVmc09kcU5qcVNJ

Χειρόγραφη απομαγνητοφώνηση Γέροντος Αλυπίου ομιλίας Ιερομόναχου Θεοδώρητου. Άγιον Όρος, Καψάλα, 01 Μαΐου 2016

Αποστολικόν Ανάγνωσμα (Πράξ. ς΄ 1-7)
1 Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις ταύταις πληθυνόντων τῶν μαθητῶν ἐγένετο γογγυσμὸς τῶν ῾Ελληνιστῶν πρὸς τοὺς ῾Εβραίους, ὅτι παρεθεωροῦντο ἐν τῇ διακονίᾳ τῇ καθημερινῇ αἱ χῆραι αὐτῶν. 2 προσκαλεσάμενοι δὲ οἱ δώδεκα τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν εἶπον· οὐκ ἀρεστόν ἐστιν ἡμᾶς καταλείψαντας τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ διακονεῖν τραπέζαις. 3 ἐπισκέψασθε οὖν, ἀδελφοί, ἄνδρας ἐξ ὑμῶν μαρτυρουμένους ἑπτά, πλήρεις Πνεύματος ῾Αγίου καὶ σοφίας, οὓς καταστήσομεν ἐπὶ τῆς χρείας ταύτης· 4 ἡμεῖς δὲ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ διακονίᾳ τοῦ λόγου προσκαρτερήσομεν. 5 καὶ ἤρεσεν ὁ λόγος ἐνώπιον παντὸς τοῦ πλήθους· καὶ ἐξελέξαντο Στέφανον, ἄνδρα πλήρη πίστεως καὶ Πνεύματος ῾Αγίου, καὶ Φίλιππον καὶ Πρόχορον καὶ Νικάνορα καὶ Τίμωνα καὶ Παρμενᾶν καὶ Νικόλαον προσήλυτον ᾿Αντιοχέα, 6 οὓς ἔστησαν ἐνώπιον τῶν ἀποστόλων, καὶ προσευξάμενοι ἐπέθηκαν αὐτοῖς τὰς χεῖρας. 7 καὶ ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ηὔξανε, καὶ ἐπληθύνετο ὁ ἀριθμὸς τῶν μαθητῶν ἐν ῾Ιερουσαλὴμ σφόδρα, πολύς τε ὄχλος τῶν ᾿Ιουδαίων ὑπήκουον τῇ πίστει.

Ευαγγελική Περικοπή (Μαρ. ιε΄43-ις΄8)
 43 ἐλθὼν ᾿Ιωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, ὃς καὶ αὐτὸς ἦν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, τολμήσας εἰσῆλθε πρὸς Πιλᾶτον καὶ ᾐτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. 44 ὁ δὲ Πιλᾶτος ἐθαύμασεν εἰ ἤδη τέθνηκε, καὶ προσκαλεσάμενος τὸν κεντυρίωνα ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε· 45 καὶ γνοὺς ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ ᾿Ιωσήφ. 46 καὶ ἀγοράσας σινδόνα καὶ καθελὼν αὐτὸν ἐνείλησε τῇ σινδόνι καὶ κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ, ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας, καὶ προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. 47 ἡ δὲ Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾿Ιωσῆ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται.
1 Καὶ διαγενομένου τοῦ σαββάτου Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα ἵνα ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 2 καὶ λίαν πρωῒ τῆς μιᾶς σαββάτων ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον, ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίου. 3 καὶ ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς· τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας τοῦ μνημείου; 4 καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ λίθος· ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 5 καὶ εἰσελθοῦσαι εἰς τὸ μνημεῖον εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλημένον στολὴν λευκήν, καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 6 ὁ δὲ λέγει αὐταῖς· μὴ ἐκθαμβεῖσθε· ᾿Ιησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον· ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε· ἴδε ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 7 ἀλλ᾿ ὑπάγετε εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ ὅτι προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν. 8 καὶ ἐξελθοῦσαι ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου· εἶχε δὲ αὐτὰς τρόμος καὶ ἔκστασις, καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον· ἐφοβοῦντο γάρ.

Υστερόγραφο
Ακούστε κι αυτό από τον Σχολιαστή ntranga ntrounga χωρίς κάτι δικό μου. Με βρίσκει απόλυτα σύμφωνο : http://apotixisis.blogspot.gr/2016/05/blog-post_15.html

5 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

http://apotixisis.blogspot.gr/2016/05/blog-post_15.html
Χριστός Ανέστη!
Μιας που βάζετε την απομαγνητοφώνηση του πατρός Θεοδωρήτου δια χειρός π. Αλυπίου, ακούστε και τα λεγόμενα στον παραπάνω σύνδεσμο (παρόντος του γέροντος Αλυπίου).
Μόλις το άκουσα σκέφτηκα ότι η ημιμάθεια είναι χειρότερη της αμάθειας και μητέρα της συγχύσεως.
Παρακαλούμε την αγάπη σας για σχόλιό σας.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Ευχαριστώ πολύ τον Σχολιαστή ntranga ntrounga. Δεν έχω να προσθέσω τίποτα άλλο εκτός από αυτό που ειπώθηκε : "Οι πιέσεις (σ.σ. στο άγιον Όρος) είναι μεγάλες". Να σημειώσω, οι πιέσεις είναι εκ μέρους της νέας αυτοκρατορίας, δηλαδή της μιάς Παγκόσμιας Τράπεζας. Αυτή είναι η παγκοσμιοποίηση.

Δεν είναι οι πολιτικοί που διαμορφώνουν τη σημερινή πραγματικότητα. Οι πολιτικοί διαχειρίζονται τα κοινά, παίρνοντας εντολές από την δικέφαλη φιλόδοξη μία Παγκόσμια Τράπεζα, δηλαδή την Οικονομία, την οποία ελέγχουν απόλυτα οι Άγγλοι και οι Αμερικανοί. Οι πρώτοι με το χρυσό, οι δεύτεροι με το μηχάνημα που κόβει χαρτονόμισμα - δολλάριο επί του παρόντος και πλαστική κάρτα συναλλαγών σε λίγο.

Το ευρώ τους χαλάει τη δουλειά και μη ξεχνάμε, είναι ένα νόμισμα που στήθηκε από Γερμανία και Γαλλία, χώρες οικονομικά κατεστραμένες μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο, που έγιναν βιομηχανικοί κολοσσοί με δανεικά λεφτά. Για την Ιστορία, όταν Άγγλοι και Αμερικανοί αθέτησαν την υπογραφή τους στο σύστημα σταθερών ισοτιμιών του Μπρέττον Γουντς

( Η συμφωνία έγινε στο Bretton Woods το 1944, στο Νιού Χαμσάιρ των ΗΠΑ. Το σύστημα αυτό ίσχυσε μέχρι το 1971, οπότε και εγκαταλείφθηκε. Το δολάριο των ΗΠΑ έπαψε πλέον να είναι μετατρέψιμο σε χρυσό, και ως εκ τούτου δεν συνέτρεχε λόγος να υπάρχει χρυσός “σε αντίκρισμα”)

ο τότε Πρόεδρος της Γαλλίας Ντε Γκώλ είχε πει - ήταν το 1968 και πρίν ολοκληρωθεί η απόφαση αυτή εκ μέρους Αγγλίας και Αμερικής - ότι θα γεμίσει ένα καράβι με δολλάρια, θα το στείλει στις ΗΠΑ και θα ζητήσει να του επιστρέψουν το αντίστοιχο ποσό σε χρυσό. Στη συνέχεια ακολούθησε ο γνωστός "Μάης του ΄68" στη Γαλλία και ο Ντε Γκώλ έπαψε να ενοχλεί και να είναι Πρόεδρος της Γαλλίας.

Τη συνάρτηση των ανωτέρω με τα Θρησκευτικά, τα Θεολογικά, τα Εκκλησιαστικά και τα Κοινωνικά, ας την κάνει ο αναγνώστης.

Ανώνυμος είπε...

http://www.dogma.gr/dialogos/ti-einai-telika-i-deftera-parousia/29098/
Γιατρέ μου , μέσα σε μία μέρα, πώς να σηκώσεις τόση θεολογική ιδιωτεία;

Kyprianos Christodoulides είπε...

Τον πιστό και ευσεβή Χριστιανό κατά το Ορθόδοξο Δόγμα δεν τον ενδιαφέρει το πότε θα γίνει η Δευτέρα Παρουσία, αλλά ότι θα γίνει. Προηγουμένως, όμως, γνωρίζουμε ότι

"7 τὸ γὰρ μυστήριον ἤδη ἐνεργεῖται τῆς ἀνομίας, μόνον ὁ κατέχων ἄρτι ἕως ἐκ μέσου γένηται· 8 καὶ τότε ἀποκαλυφθήσεται ὁ ἄνομος, ὃν ὁ Κύριος ἀναλώσει τῷ πνεύματι τοῦ στόματος αὐτοῦ καὶ καταργήσει τῇ ἐπιφανείᾳ τῆς παρουσίας αὐτοῦ· 9 οὗ ἐστιν ἡ παρουσία κατ' ἐνέργειαν τοῦ σατανᾶ ἐν πάσῃ δυνάμει καὶ σημείοις καὶ τέρασι ψεύδους 10 καὶ ἐν πάσῃ ἀπάτῃ τῆς ἀδικίας ἐν τοῖς ἀπολλυμένοις, ἀνθ' ὧν τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο εἰς τὸ σωθῆναι αὐτούς· 11 καὶ διὰ τοῦτο πέμψει αὐτοῖς ὁ Θεὸς ἐνέργειαν πλάνης εἰς τὸ πιστεῦσαι αὐτοὺς τῷ ψεύδει, 12 ἵνα κριθῶσι πάντες οἱ μὴ πιστεύσαντες τῇ ἀληθείᾳ, ἀλλ' εὐδοκήσαντες ἐν τῇ ἀδικίᾳ."

Κατά την ερμηνεία : " ... του άνομου η παρουσία θα είναι σύμφωνα με την ενέργεια του Σατανά με κάθε δύναμη και με σημεία και τέρατα ψεύδους, 10 και με κάθε απάτη αδικίας σ’ αυτούς που χάνονται, επειδή δε δέχτηκαν να αγαπήσουν την αλήθεια (...) γι’ αυτό ο Θεός στέλνει σ’ αυτούς ενέργεια πλάνης, για να πιστέψουν στο ψέμα, 12 ώστε να κατακριθούν όλοι όσοι δεν πίστεψαν στην αλήθεια ".

Νομίζω, δεν αμφιβάλλει κανείς ότι σήμερα κυριαρχεί παγκόσμια η ενέργεια της πλάνης, προκειμένου να γίνει πιστευτό το επίσης παγκόσμιο ψεύδος του "ένας θεός για όλους" και του "όλοι οι δρόμοι οδηγούν στον ένα θεό". Η πολιτική με τα δικά της ενεργούμενα της πλάνης (πολιτικοί) θέλουν να μας υποτάξουν στη Μια Παγκόσμια Τράπεζα με το πλαστικό της χρήμα (αχρήματη κοινωνία). Δηλαδή, να γίνουμε όλοι δούλοι του μαμωνά και "άγιοι" επί αποδείξει στους ληστές, που δεν θα μπορεί να τους ελέγξει κανείς. Αυτοί θα αποφασίζουν ποιοι θα ζήσουν, πόσο θα ζήσουν, ποιοι θα εργάζονται, πόσοι θα εργάζονται, πόσα χρόνια θα δουλεύουν και πολλά σχετικά άλλα, που ευκόλως εννοούνται.

Θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά τα πράγματα, ώστε οι άνθρωποι να είχαν μια, ας το γράψω, πρόγευση της Δευτέρας Παρουσίας ; Ασφαλώς ναί. Αν αγαπήσουν την ενυπόστατη κτιστή (ανθρώπινη) και άκτιστη (Θεία) Αλήθεια. Την θεανθρώπινη αλήθεια. Η Εκκλησία είναι η πρόγευση της του Κυρίου ημών Δευτέρας Παρουσίας, υπόψη δε, «ἡ Ἐκκλησία σημαίνεται ἐν τοῖς μυστηρίοις».

Kyprianos Christodoulides είπε...

Βλέπε συμπληρωματικό σχόλιο του γράφοντος (κχ) στην ιστοσελίδα

http://orthodox-voice.blogspot.gr/2016/05/blog-post_143.html