Powered By Blogger

Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2016

Περί νεοαγίων γερόντων


"ἀποστραφήτωσαν παραυτίκα αἰσχυνόμενοι οἱ λέγοντές μοι· εὖγε εὖγε"

"Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 10/23 Ὀκτωβρίου 2013, συνεζήτησε τὸ θέμα τῶν ἐπ’ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν προβαλλομένων ψευδοαγίων τῶν Οἰκουμενιστῶν καὶ τοῦ κινδύνου παραπλανήσεως τῶν πιστῶν ἐκ τῆς συστηματικῆς προπαγάνδας. Διὰ τὸν λόγον αὐτόν, ἐφιστῶμεν τὴν προσοχὴν εἰς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαὸν τῆς ἀκαινοτομήτου Ἐκκλησίας, διὰ νὰ μὴ πίπτουν θύματα τῆς τοιαύτης προπαγάνδας. Οὐδεὶς τελευτήσας ἐν τῷ σχίσματι καὶ κοινωνῶν ἐν τῇ αἱρέσει τοῦ Οἰκουμενισμοῦ δύναται νὰ τιμηθῇ ὡς ἅγιος ὑπὸ τῆς Ἐκκλησίας. Δὲν πληροῦν τὰ κριτήρια τῆς ἁγιότητος τὰ ὁποῖα ἀνέκαθε ἐδέχετο ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ." (*)

κυπριανός χ (σχόλιο)
Οι σχισματικοί και αιρετικοί του Φαναρίου ομού μετά των μηνομονευτών τους, δηλ. των κοινωνούντων με την αίρεση, δεν είναι σε θέση να καταλάβουν τι τους περιμένει, τι προκαλούν, με αυτές τις ανακηρύξεις νεοαγίων γερόντων.

Έχει την ψευδαίσθηση τὸ εσβεσμένο Φανάρι, όπως γράφει η Ανακοίνωση της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας των Γ.Ο.Χ. Ελάδος, ότι "ἀνακηρύσσοντας συνεχῶς ὡς ἁγίους πολλούς νεοφανεῖς γέροντας, οὐδεὶς λόγος ὑπάρχει πρὸς ἀποτείχισιν". Με τον τρόπο αυτό επιχειρεί "νὰ κατωχυρώσῃ τὴν πλάνην ὅτι δύνανται καὶ οἱ κοινωνοῦντες μετὰ τῶν Οἰκουμενιστῶν νὰ ἁγιάζουν καὶ νὰ καθίστανται παραδείγματα πρὸς μίμησιν," ὁπότε, προς τι ο αγώνας των ἀντιτιθεμένων εἰς τὴν αἵρεσιν τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ;

Αυτό φρονεί η πλάνη, άλλα όμως λαλεί το Πνεύμα : "12 καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι".

Επικαλούνται την αγιότητα, το έλεος του αγίου Θεού, αυτό όμως θα τους εξολοθρεύσει.

 (*) http://www.ecclesiagoc.gr/index.php/anakoinwseis/357-peri-twn-eschatwn-provallomenwn-ws-agiwn

1 σχόλιο:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Το ανωτέρω σχόλιο του γράφοντος αναδημοσιεύθηκε στο ιστολόγιο "Ορθόδοξη Φωνή" ( http://orthodox-voice.blogspot.gr/2016/02/blog-post_983.html ) με την προσθήκη ενός ερωτήματος. Και αυτό ήταν :

- "Ορθόδοξη Φωνή"
Απορώ πως οι ΓΟΧ δέχονται την αγιοκατάταξη του Αυγουστίνου που έκαναν οι Οικουμενιστές του Αθηναγόρα. Η Εκκλησία επί 15 αιώνες δεν εδέχθη τον Αυγουστίνο ως Άγιο.

- κυπριανός χ. Απάντηση
Ευχαριστώ το ιστολόγιο "Ορθόδοξη Φωνή" και τον αγαπητό Διαχειριστή κύριο Κων/νο Αργυρακόπουλο για την αναδημοσίευση, αλλά και για το ερώτημα.

Θα απαντήσω λέγοντας ότι, την εποχή όπου έζησε ο ιερός Αυγουστίνος δεν υπήρχε οικουμενισμός, όπως δεν υπήρξε και σαφής αμφισβήτηση του έργου του εκ μέρους των πατέρων της Εκκλησίας. Αν οι ειδικοί επιστήμονες του γνωστικού αντικειμένου της θεολογίας μπορούν να με διαφωτίσουν επ΄ αυτού με συγκεκριμένες παραπομπές θα τους ήμουν ευγνώμων.

Ομολογώ, δεν έχω μελετήσει το έργο του. Ελάχιστα αποσπάσματα έχουν υποπέσει στην αντίληψή μου και αυτά προερχόμενα από παραπομπές. Όσον αφορά, τώρα, στο ερώτημα : "Πώς η Εκκλησία Γ.Ο.Χ. Ελλάδος δέχεθηκε την αγιοκατάταξη του Αυγουστίνου, που έκαναν οι οικουμενιστές του Αθηναγόρα", από τα ελάχιστα που γνωρίζω, θα έλεγα, ότι σε τούτο συνέβαλλε το σημαντικό έργο του στην καταπολέμηση των αιρέσεων της εποχής του, αλλά και των ειδωλολατρών.

Αυτό αφοριστικά διότι το θέμα έχει λάβει ευρύτατες διαστάσεις, μάλιστα δε, επειδή νεώτεροι θεολόγοι τον ελέγχουν ως αίτιο του παπικού Πρωτείου και του φιλιόκβε. Έτεροι όμως διαφωνούν.

Αν κάποιος ζητούσε την (αμελητέα) γνώμη μου, θα απαντούσα : Καλύτερα να ακολουθούσαμε την σιωπή των πατέρων της Εκκλησίας. Δεν έθεσαν ποτέ το θέμα της αγιοκατάταξης για τον συγκεκριμένο, πατέρα ή ιερό, Αυγουστίνο, επίσκοπο Ιππώνος (Aurelius Augustinus Hipponensis).

Ακολούθησε ακόμη μια απάντηση από "δάσκαλος"
- "Καὶ εἰ τὶς μὴ φρονεῖ καὶ λέγει Αὐγουστίνον Μακάριον καὶ Ἄγιον εἶναι, ἀνάθεμα" (Γεννάδιος Σχολάριος).
Τα υπόλοιπα προσεχώς σε ειδικό αντιαγιομαχικό άρθρο.