Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 8 Φεβρουαρίου 2016

"53 Καὶ ἀπῆλθεν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ". Ιν. ζ΄


Άλλη μια κληρικολαϊκή συγκέντρωση κατά της κάρτας του πολίτη έγινε χθές, 7/2/2016, με επιτυχία. Ακούστηκαν θαυμάσια και είδαν τα μάτια μας πανώ γεμάτα πίστη στην Ορθοδοξία. Ύστερα, τα φώτα έσβησαν "53 Καὶ ἀπῆλθεν ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ". Όλοι από διαφορετικούς δρόμους και σε διαφορετικούς οίκους : Αντιοικουμενιστές μη αποτειχισθέντες, αντιοικουμενιστές αποτειχισθέντες και τέλος, αντιοικουμενιστές με έγκυρα Μυστήρια και αντιοικουμενιστές με άκυρα Μυστήρια.

Η εκκλησία είναι άκτιστη και ως άκτιστη μας δέχεται και μας θεραπεύει όλους ! Από την κάθαρση μας οδηγεί στον φωτισμό και από τον φωτισμό στη θέωση. Φαίνεται, αυτό έγινε κατά παράδοξο και αστραπιαίο τρόπο με τον συσταυρωθέντα ληστή επί του σταυρού. Ήταν αρκετό αυτό που είπε : 40 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ λέγων· οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἶ; 41 καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως· ἄξια γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν· οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε. 42 καὶ ἔλεγε τῷ ᾿Ιησοῦ· μνήσθητί μου, Κύριε, ὅταν ἔλθῃς ἐν τῇ βασιλείᾳ σου. 43 καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν λέγω σοι, σήμερον μετ᾿ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ.

Ο ληστής ομολόγησε την μοναδική Μεγάλη αλήθεια λίγο πριν πεθάνει και το ερώτημα είναι, ποια αλήθεια ομολογούν σήμερα αυτοί που καθαρίστηκαν, φωτίστηκαν και θεώθηκαν, πολύ πριν πεθάνουν ; Οι εντός της εκσυγρονισμένης εκκλησίας ; Οι εκτός εκσυγχρονισμένης εκκλησίας ; Αυτοί που ομολογούν με έγκυρα Μυστήρια ή εκείνοι που ομολογούν με άκυρα Μυστήρια ; Διότι ο Παράκλητος επέμφθει, το Πνεύμα της αληθείας μας οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια (13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν·) , κι εμείς εξακολουθούμε να τρωγόμαστε μεταξύ μας, αφού δεχτήκαμε να γίνουμε φατρίες, όταν οι πολιτικοί ψεύτες μας άλλαξαν την εορτολογική εκκλησιαστική τάξη. Σύνοδος των απανταχού Ορθοδόξων με κυρίαρχο τον Σιωνισμό δεν προβλέπεται. Αντ΄ αυτής θα έχουμε την Μεγάλη Πανορθόδοξη κατά τα πρότυπα των ληστρικών του παρελθόντος.

“οὐδὲν γὰρ ἕτερόν ἐστι τὸ κακὸν εἰ μὴ τοῦ ἀγαθοῦ στέρησις”, γράφει ο άγιος Γρηγόριος Νύσσης, όμως, έκαστος έχει ιδίαν την γνώμη περί αγαθού. Η εκκλησία είναι άκτιστη και ως άκτιστη μας θεραπεύει. Ο άγιος Θεός, το αγαθόν, χρόνους δεν κυττά, επομένως, κάθαρση, φωτισμός και θέωση είναι στάδια εκτός χρόνου ή ενδεχομένως και τόπου. Ο ληστής, πάντως, ομολόγησε εν χρόνω και εν τόπω : επί του σταυρού σε συγκεκριμένο γεωγραφικό τόπο.

Υστερόγραφο
Διάβασα κάπου το εξής : "Φίλτρο ἀλάθητο καὶ ἀμετάβλητο γιὰ τὸ τί εἶναι ὀρθὸ καὶ τί λάθος ἀποτελεῖ ἡ Πατερικὴ Συμφωνία. Τὸ consensus Patrum ἡ συμφωνία τῶν τωρινῶν θέσεων μὲ ὅλες τὶς προηγούμενες τῶν Πατέρων" (βλέπε «Δοκίμιο για την Αποτείχιση», Ι.Ν.Ρίζου)
Και η γνώμη μου, ίσως εσφαλμένη, είναι :
Τὸ consensus Patrum σημαίνει μεν συμφωνία μεταξύ των πατέρων, αλλά η συμφωνία αυτή, πέρα και πάνω απ΄ όλα, σημαίνει συμφωνία με την Αγία Γραφή. Τότε ισχύει το consensus Patrum, όταν είναι σύμφωνη με αυτούς και η Αγία Γραφή. Να σημειωθεί, η Αγία Γραφή είναι ισόκυρη της Παράδοσης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: