Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 6 Ιανουαρίου 2016

Ένα σπάνιο "πάντρεμα", ο Παντοκράτορας στο κέντρο του Ζωδιακού Κύκλου

Ορθόδοξα Χριστούγεννα 2015, αν και ήδη σήμερα, 06/01/2016, εορτάσθη η εν καινοτομία Βάπτιση του Θεανθρώπου.

Το "σπάνιο πάντρεμα", όπως έγραφε κάποιος, ενδεχομένως γεννά ερωτηματικά και θα ήθελα να απαντήσω σε τυχόν υπάρχοντα.
Πρώτον, η τοιχογραφία ανάγεται στον 18 αιώνα - περίοδος Τουρκοκρατίας - και είναι μεταβυζαντινή. Το σημειώνω για το "ανακάτεμα" των καθ΄ ημάς ισχυόντων στα θρησκευτικής φύσεως ζητήματα της τότε εποχής.

Δεύτερον, είναι αυτό που έχουμε τα Χριστούγεννα με το Τροπάριο της Γεννήσεως : " Ἡ Γέννησίς σου Χριστέ ὁ Θεός ἡμῶν ἀνέτειλε τῶ κόσμω τό φῶς τό τῆς γνώσεως˙ ἐν αὐτῆ γάρ οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες ὑπό ἀστέρος ἐδιδάσκοντο σέ προσκυνεῖν τόν Ἥλιον τῆς δικαιοσύνης καί σέ γινώσκειν ἐξ ὕψους ἀνατολήν Κύριε δόξα σοι". Οι Μάγοι ήταν εκείνοι, που πρώτοι επισκέφθηκαν τον ενανθρωπήσαντα Θεό οδηγούμενοι και διδασκόμενοι υπό αστέρος, κατά το Τροπάριο της θείας Γεννήσεως.

Και τρίτον, δεν πρέπει να μας παραξενεύει η ανωτέρω αγιογραφία. Δεν έχει σημασία, ούτε και είναι περίεργο αυτό το "πάντρεμα", αν και εφόσον, οι σύγχρονοι Μάγοι - μάγοι του Zeitgeist και άλλοι οἱ τοῖς ἄστροις λατρεύοντες - θέλουν να διδαχθούν από το υπερφυές γεγονός της θείας Ενανθρωπήσεως.

Αυτή είναι η εξ Ορθοδόξου επόψεως σημειολογία της επιτοίχιας αγιογραφίας αυτής σε μονύδριο (ή μονύδρια) της Μέσα Μάνης.

Δεν υπάρχουν σχόλια: