Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

1. Εγκεφαλικός θάνατος, Εισαγωγή


πᾶ­σά τε ἐ­πι­στή­μη χω­ρι­ζο­μέ­νη δι­και­ο­σύ­νης καὶ τῆς ἄλ­λης ἀ­ρε­τῆς πα­νουρ­γί­α, οὐ σο­φί­α φα­ί­νε­ται. ὧν ἕ­νε­κα καὶ πρῶ­τον καὶ ὕ­στα­τον καὶ διὰ παν­τὸς πᾶ­σαν πάν­τως προ­θυ­μί­αν πει­ρᾶ­σθε ἔ­χειν ὅ­πως μά­λι­στα μὲν ὑ­περ­βα­λεῖ­σθε καὶ ἡ­μᾶς καὶ τοὺς πρό­σθεν εὐ­κλε­ί­ᾳ· εἰ δὲ μή, ἴ­στε ὡς ἡ­μῖν, ἂν μὲν νι­κῶ­μεν ὑ­μᾶς ἀ­ρε­τῇ, ἡ νί­κη αἰ­σχύ­νην φέ­ρει, ἡ δὲ ἧτ­τα, ἐ­ὰν ἡτ­τώ­με­θα, εὐ­δαι­μο­νί­αν.

 Μτφ. κά­θε πνευ­μα­τι­κή ε­πί­δο­ση, ό­ταν χω­ρί­ζε­ται α­πό τη δι­και­ο­σύ­νη και την άλ­λη α­ρε­τή, φαί­νε­ται πα­νουρ­γί­α και ό­χι σο­φί­α. Γι’ αυ­τό να προ­σπα­θεί­τε και στα πρώ­τα και στα τε­λευ­ταί­α και σε ό­λη σας τη ζω­ή να στρέ­φε­τε ό­λη την προ­θυ­μί­α με ό­λους τους τρό­πους σε αυ­τό: πώς να ξε­πε­ρά­σε­τε και ε­μάς και τους προ­γό­νους στην δό­ξα. Αλ­λι­ώς, να ξέ­ρε­τε ό­τι, αν ε­μείς σας ξε­περ­νά­με στην α­ρε­τή, αυ­τή η υ­πε­ρο­χή μας μας δί­νει ντρο­πή, ε­νώ αν εί­μα­στε κα­τώ­τε­ροί σας, αυ­τό μας κά­νει ευ­τυ­χι­σμέ­νους. 

Πλάτωνος, “ Μενέξενος” 347a

κχ
Θα μπορούσαμε να το γράψουμε διαφορετικά σήμερα και ειδικά, για την Ιατρική :
πᾶ­σά τε ἐ­πι­στή­μη χω­ρι­ζο­μέ­νη θεολογίας καὶ τῆς ἄλ­λης ἀ­ρε­τῆς πα­νουρ­γί­α, οὐ σο­φί­α φα­ί­νε­ται.
Να σημειωθεί, θεολογίες δεν υπάρχουν πολλές. Μια μόνο υπάρχει.

2 σχόλια:

Kyprianos Christodoulides είπε...

Το ιστολόγιο δεν προσφέρεται σε διαλόγους με δεδηλωμένους Νεοπλατωνικούς, με δικά τους σύμβολα πίστεως, με δικούς τους ή δικό τους θεό και δική τους ορθοδοξία.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Όποιος επιθυμεί ανταλλαγή αλληλογραφίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, μπορεί να δώσει την ηλεκτρονική του διεύθυνση και θα λάβει απάντηση.