Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Ο εγκεφαλικός θάνατος και η τελευταία αναπνοή


Και αφού ακούσατε ή διαβάσατε τα σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο και τις μεταμοσχεύσεις, που έχουν εκτεθεί σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα, ακούστε τι λέει περί του θέματος αυτού ο ραββίνος Μορντεχάι Φριζή. Όπως ισχυρίζεται εκπροσωπεί τον ορθόδοξο Ιουδαϊσμό : "Την εβραϊκή θρησκεία σύμφωνα με την προφορική κα γραπτή Τορά, ο ορθόδοξος δρόμος του Ιουδαϊσμού, που είναι και ο αυθεντικός", όπως συμπληρώνει.
Σε παρένθεση, πρώτη απορία του γράφοντος είναι, από πότε ο Ιουδαϊσμός απέκτησε την προσωνυμία "ορθόδοξος";

Σχετικά με τον "ορθόδοξο" και γενικότερα με τον Ιουδαϊσμό, οι γνώσεις του γράφοντος είναι μηδενικές, άρα δεν έχει γνώμη περί των λεγομένων του ραββίνου Φριζή και της θρησκείας του. Όμως, αυτό που με βεβαιότητα μπορεί να γράψει, είναι ότι οι ιατρικές επιδόσεις του, αν όχι ανύπαρκτες, είναι πάντως υποτυπώδεις. Σημαντικό, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή τα όρια της επιστήμης διεισδύουν εντός αυτών της θρησκείας. Άρα, για την οριοθέτηση του θανάτου, κατά τον Ιουδαϊσμό και την γραπτή ή προφορική του παράδοση, αναγκαία και απαραίτητη τυγχάνει η κατάρτηση σε θέματα Ιατρικής.

Η δεύτερη απορία - ερώτημα που θα έθετα, εκτός εκείνου που αφορά στο "ορθόδοξο" του Ιουδαϊσμού, είναι τούτο : Να μας πει αν προβάδισμα στη ζωή θα δώσουμε στην καρδιά ή στους πνεύμονες. Διότι, όπως μας είπε, "σύμφωνα με το Ταλμούδ αναφέρονται δυο απόψεις για την επιβεβαίωση του θανάτου : είτε η απόλυτη έλλειψη αναπνοής, είτε η έλλειψη κτύπων της καρδιάς. Ο εβραϊκός νόμος καθορίστηκε σύμφωνα με την πρώτη άποψη, δηλαδή, θάνατος ισχύει με την απόλυτη έλλειψη αναπνοής. Το αναφέρει ο ραββίνος Μαϊμονίδης κ.α." (στό 8:13 του βίντεο).

Το γράφω αυτό, επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι, όταν επέλθει ο λεγόμενος "ηλεκτρομηχανικός διαχωρισμός" της καρδιάς - ασυστολία ή αιφνίδιος θάνατος - δεν αναφέρομαι στα αίτια - τότε ο άνθρωπος αφήνει την τελευταία του πνοή. Έχω ζήσει τέτοια περιστατικά λόγω επαγγέλματος. Πρώτα δηλαδή, σταματά η καρδιά και ύστερα "βγαίνει" η αναπνοή. Τούτο, άλλωστε, σημαίνεται με το "37 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε" (Μρ. ιε΄) ή το "30 ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε, τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα" (Ιν. ιθ΄).

Οι δυο αυτές αναφορές : (α) ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε και (β) εἶπε, τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα, φανερώνουν ότι το "εξέπνευσε" και το "παρέδωκε τὸ πνεῦμα" δηλώνουν παύση της καρδιακής λειτουργίας, οπότε και σταματά η αναπνοή. Δηλαδή, το "εξέπνευσε" και το "παρέδωκε το πνεύμα" είναι το αποτέλεσμα της καρδιακής "απενέργειας". Ειδικότερα, με όσο γίνεται σύντομη, αδρή και σχηματική περιγραφή, θα λέγαμε, όταν διασπάται η ψυχοσωματική ένωση του ανθρώπου, η διάσπαση αυτή αιτία έχει την παύση της καρδιακής λειτουργίας και αποτέλεσμα την "τελευταία αναπνοή". Δεν πιστοποιεί το θάνατο η αναπνοή, αλλά η καρδιά. Η στάχτη δεν κάνει τη φωτιά. Η φωτιά κάνει τη στάχτη. Το βεβαιώνει αυτό ο θάνατος δι΄απαγχονισμού, όπου μη υπάρχουσας αναπνοής, αν και η καρδιά λειτουργεί, ο θάνατος δεν είναι ακαριαίος. Το βλέπαμε άλλοτε - σπάνια σήμερα - με τους σπασμούς, λόγω ασφυξίας, και τις άλλες αντιδράσεις του ανθρώπινου σώματος, όταν αυτό κρέμεται από την αγχόνη.

Με αυτά υπόψη, έπεται ότι, αιτία θανάτου είναι η οριστική "απενέργεια" της καρδιάς και αυτός είναι ο λόγος, γιατί στις μεταμοσχεύσεις πρώτα αφαιρούν καρδιά  (δεν πρέπει να απενεργοποιηθεί)  και πνεύμονες, ύστερα δε, τα υπόλοιπα. Η καρδιά πρέπει να αφαιρείται με το "δυναμικό" της, όσο είναι έμψυχος και ζωντανός ο άνθρωπος, όπως είναι και τα όργανα, που λαμβάνονται και ο άνθρωπος πεθαίνει οριστικά. Η εμμονή του ραββίνου Μορντεχάι Φριζή είναι απόλυτα συνεπής στην Τορά και σε αυτό που γράφει εκεί : καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς. Η πνοή ζωής είναι η αναπνοή. Όταν λοιπόν τελειώνει ο άνθρωπος και εκπνέει, τότε η αναπνοή παύει απολύτως και ο άνθρωπος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Και άψυχος, δηλαδή ανέκφραστος. Με ψυχή χωρίς πνεύμα. Οι χοϊκοί άνθρωποι έχουν ψυχή, οι επουράνιοι έχουν και ψυχή και πνεύμα .

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται τῇ Τριαδικῇ μονάδι, ἱεροκρυφίως.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα πρόβλημα με τις μεταμοσχεύσεις, για τον ραββίνο του Ιουδαϊσμού Μορντεχάι Φριζή και τους άλλους ραββίνους του Δυτικού Χριστιανισμού, πλην εκείνων που μας εξέθεσε από ιουδαϊκής πλευράς. Ο γράφων, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να ασχοληθεί με αυτά.


8 σχόλια:

Thomas Akrotirianakis είπε...

«17 Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς προφήτας·
οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. » (Ματθ ε').
Τί σημαίνει εδώ,πώς «μεταφράζεται» εδώ η λέξι «πληρώσαι» ;;

Kyprianos Christodoulides είπε...

Απάντηση
1 Λέγω δέ, ἐφ' ὅσον χρόνον ὁ κληρονόμος νήπιός ἐστιν, οὐδὲν διαφέρει δούλου, κύριος πάντων ὤν,
2 ἀλλὰ ὑπὸ ἐπιτρόπους ἐστὶ καὶ οἰκονόμους ἄχρι τῆς προθεσμίας τοῦ πατρός.
3 οὕτω καὶ ἡμεῖς, ὅτε ἦμεν νήπιοι, ὑπὸ τὰ στοιχεῖα τοῦ κόσμου ἦμεν δεδουλωμένοι·
4 ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὐτοῦ, γενόμενον ἐκ γυναικός, γενόμενον ὑπὸ νόμον,
5 ἵνα τοὺς ὑπὸ νόμον ἐξαγοράσῃ, ἵνα τὴν υἱοθεσίαν ἀπολάβωμεν.
6 ῞Οτι δέ ἐστε υἱοί, ἐξαπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸ Πνεῦμα τοῦ υἱοῦ αὐτοῦ εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν, κρᾶζον· ἀββᾶ ὁ πατήρ.
7 ὥστε οὐκέτι εἶ δοῦλος, ἀλλ' υἱός· εἰ δὲ υἱός, καὶ κληρονόμος Θεοῦ διὰ Χριστοῦ. (Γλ. δ΄)

Kyprianos Christodoulides είπε...

http://www.egolpion.com/92691EF3.print.el.aspx

Σχετικά με το "πληρώσαι"

Thomas Akrotirianakis είπε...

Ευχαριστώ για το :
http://www.egolpion.com/92691EF3.el.aspx (για να διαβαστεί,χωρίς το print)
«Πληρώ»(«πληρώσαι») σημαίνει :
«εκπληρώνω,συμπληρώνω,ολοκληρώνω,τελειοποιώ».

Kyprianos Christodoulides είπε...

Σχόλια που δεν αφορούν το συγκεκριμένο θέμα της ανάρτησης δεν δημοσιεύονται. Αν κάποιος σχολιαστής επιθυμεί να ανταλλάξουμε τις απόψεις μας για άλλης φύσεως θεολογικά ζητήματα, μπορεί να μου το ζητήσει, δίνοντας το ημέηλ του. Αν δεν γνωρίζει το δικό μου, θα το λάβει μέσω της απάντησης, την οποία θα του στείλω.

Thomas Akrotirianakis είπε...

Λάθος σας που βάλατε το βίντεο
με την 17λεπτη ομιλία του ραββίνου.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Φαίνεται ότι δεν έχετε καταλάβει κάτι σοβαρό. Ότι η θέσπιση του όρου "εγκεφαλικός θάνατος" έγινε διότι ο Δυτικός αιρετικός Χριστιανισμός, συμπορεύεται πλήρως με αυτά που λέει ο ραββίνος Μορντεχάι Φριζή :

"Την εβραϊκή θρησκεία σύμφωνα με την προφορική κα γραπτή Τορά, ο ορθόδοξος δρόμος του Ιουδαϊσμού, που είναι και ο αυθεντικός", και παρακάτω "σύμφωνα με το Ταλμούδ αναφέρονται δυο απόψεις για την επιβεβαίωση του θανάτου : είτε η απόλυτη έλλειψη αναπνοής, είτε η έλλειψη κτύπων της καρδιάς. Ο εβραϊκός νόμος καθορίστηκε σύμφωνα με την πρώτη άποψη, δηλαδή, θάνατος ισχύει με την απόλυτη έλλειψη αναπνοής. Το αναφέρει ο ραββίνος Μαϊμονίδης κ.α." (στό 8:13 του βίντεο).

Η απόλυτη σύμπλευση της αιρετικής Δυτικής, και κατ΄ όνομα Χριστιανοσύνης, φαίνεται εδώ ξεκάθαρα. Τα κριτήρια της διάγνωσης του εγκεφαλικού θανάτου θέτουν απαραίτητο όρο την απουσία αναπνοής. Εδώ όμως υπάρχει εξαπάτηση. Διότι, πώς είναι δυνατό να θέτεις τον άρρωστο στον αναπνευστήρα όταν δεν έχει δική του αναπνοή ;

Οι περισσότεροι των ασθενών που προλαβαίνουν να εισαχθούν, μετά από τροχαίο, και εξετασθούν στα επείγοντα περιστατικά, αναπνέουν. Έχουν δική τους αναπνοή από τα δευτερεύοντα αναπνευστικά κέντρα. Έχω αναφερθεί στο ζήτημα αυτό στο μικρό βιβλίο "Μεταμοσχεύσεις, Λύση ή Πρόβλημα". Περισσότερα δεν μπορώ να γράψω εδώ.

Και τελειώνω επαναλαμβάνοντας κάτι από το άρθρο που διαβάσατε και οπωσδήποτε, δεν έχετε καταλάβει. Θα αναφερθώ αναλυτικά σ΄ αυτό εν καιρώ :

Η εμμονή του ραββίνου Μορντεχάι Φριζή είναι απόλυτα συνεπής στην Τορά και σε αυτό που γράφει εκεί : καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς. Η πνοή ζωής είναι η αναπνοή. Όταν λοιπόν τελειώνει ο άνθρωπος και εκπνέει, τότε η αναπνοή παύει απολύτως και ο άνθρωπος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Και άψυχος, δηλαδή ανέκφραστος. Με ψυχή χωρίς πνεύμα. Οι χοϊκοί άνθρωποι έχουν ψυχή, οι επουράνιοι έχουν και ψυχή και πνεύμα .

Kyprianos Christodoulides είπε...

Για το δεύτερο σχόλιο ( Thomas Akrotirianakis 5 Δεκεμβρίου 2015 - 12:50 π.μ. ) απαντώ. Σωστή εν μέρει η επισήμανση. Ο λόγος που ανάρτησα όλο το βίντεο, είναι για να αντιληφθεί ο ακροατής το διανοητικό χάος του ανθρώπου αυτού - και του "ορθόδοξου" Ιουδαϊσμού - με τους όρους και τις προϋποθέσεις που τίθενται, προκειμένου να ληφθούν, από εγκεφαλικά νεκρό, τα όργανα για μεταμόσχευση. Λες και ενδιαφέρει αυτό, δηλαδή, εκείνον που εναγωνίως περιμένει το "δώρο ζωής", αν αυτό που θα πάρει, είναι προερχόμενο από θανατοποινίτη Κινέζο (σημ. οι θανατοποινίτες εκτελούνται εκεί με σφαιρίδιο στο ανώτερο τμήμα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης) ή οποιονδήποτε άλλο.