Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 23 Αυγούστου 2015

Στην Μεταμόρφωση του Σωτήρος

Αφού η Μεταμόρφωση του Κυρίου έγινε πριν το Πάθος Του, γιατί δε γιορτάζεται πριν την Ανάσταση; Εκτός των άλλων που μπορεί να πει κανείς, μπορεί να πει και το εξής. Επειδή, όταν κατέβαινε ο Χριστός με τους τρεις Μαθητές Του από το όρος, τους έδωσε εντολή να μη πουν σε κανέναν το όραμα μέχρις ότου «ο υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστή » ( Ματ. ιζ’, 9). Σύμφωνα λοιπόν με αυτή την εντολή του Κυρίου και η Εκκλησία γιορτάζει τη Μεταμόρφωση μετά την Ανάσταση και όχι πριν.
(Βλέπε : https://www.facebook.com/ioannis.dimos?fref=nf  στις 10/08/2015 νη. Εδώ με προσθήκες/διορθώσεις).
Με το Πάτριο εορτολόγιο στις 13/8 (26/8 νη) εορτάζεται η Απόδοσις της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος. Ομοίως τιμάται η μνήμη του αγίου Μάξιμου του Ομολογητού.

Σχόλιο
Αγαπητέ Ιωάννη, συμπληρώνω κάτι στο δικό σου : "Εκτός των άλλων που μπορεί να πει κανείς ...". Είσαι θεολόγος και μπορείς να με διορθώσεις, εσύ ή οποιοσδήποτε άλλος.

Κατά την Αρχιερατική προσευχή του Κυρίου διαβάζουμε : "5 καὶ νῦν δόξασόν με σύ, πάτερ, παρὰ σεαυτῷ τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί." (Ιν. ιζ΄). Συναφές και το "14 ... ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας." (Ιν. α΄).

Κατά την Μεταμόρφωση του Σωτήρος οι Μαθητές Πέτρος, Ιάκωβος και Ιωάννης είδαν "τῇ δόξῃ ᾗ εἶχον πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι".  Ήταν η απαθής δόξα :

2 καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς ... "4 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπε τῷ ᾿Ιησοῦ ... 5 ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος ἰδοὺ νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, καὶ ἰδοὺ φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα· οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα· αὐτοῦ ἀκούετε· 6 καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα ... 8 ἐπάραντες δὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον".

Σημειώνω τα εξής σημεία : α) ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος τὰ ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς, β) νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν αὐτούς, γ) φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης λέγουσα, δ) οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν καὶ ἐφοβήθησαν σφόδρα, ε) ἐπάραντες τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν οὐδένα εἶδον εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον.

Η Ζωηφόρος Ανάσταση του Κυρίου είναι η παθητή εν σώματι και κατ΄ άνθρωπο - πάντως απαθής κατά Θεό - δόξα Αυτού. «Το απρόσληπτον και αθεράπευτον» (αγ. Γρηγόριος ο Θεολόγος).

Δικαίως λοιπόν η Μεταμόρφωση εορτάζεται μετά την Ανάσταση. Πρώτο, για να μη νομιστεί ότι η θεία Ενσάρκωση καταργεί την άρρητη και ακατάληπτη (πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι) δόξα του αγίου Θεού. Δεύτερο, για να τονιστεί η κατ΄ άνθρωπο δόξα εν Χριστώ Ιησού. Και τελευταίο τρίτο, είναι η   κατά Χάρι δόξα των αγίων Αυτού, όπως γράφει ο απ. Παύλος : "9 διὸ καὶ ὁ Θεὸς αὐτὸν ὑπερύψωσε καὶ ἐχαρίσατο αὐτῷ ὄνομα τὸ ὑπὲρ πᾶν ὄνομα, 10 ἵνα ἐν τῷ ὀνόματι ᾿Ιησοῦ πᾶν γόνυ κάμψῃ ἐπουρανίων καὶ ἐπιγείων καὶ καταχθονίων, 11 καὶ πᾶσα γλῶσσα ἐξομολογήσηται ὅτι Κύριος ᾿Ιησοῦς Χριστὸς εἰς δόξαν Θεοῦ πατρός." (Φλ. β΄)

Σταν κόσμο πολλές δόξες (: γνώμες) και δόξες έχουν οι άνθρωποι για το Θεό (ή ανώτερη δύναμη) με τις οποίες προσεγγίζουν - όπως διδάσκουν ή ισχυρίζονται - ποικιλοτρόπως το θείο. Ακόμη και όσοι χρησιμοποιούν το όνομα ᾿Ιησοῦς. Για τους Ορθόδοξους, όσον με αφορά και μας αφορά, η δική μας προσέγγιση εδράζεται επί σαφών ορίων Δόγματος και Κανόνων, τα οποία οι σημερινοί προκαθήμενοι, φευ, προσπαθούν να καταργήσουν. Δεν γενικεύω, εξαιρέσεις υπάρχουν, αλλά η θρησκευτική ορθότητα της παγκοσμιοποίησης (οικουμενισμού) δεν επιτρέπει να ακούγονται ή να διαδίδονται. Κυριαρχεί το σύνθημα - θα γίνει σε λίγο φρόνημα πάντων - όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στον ένα θεό. Λεπτομέρεια είναι, ότι άκαμπτα παραμένουν τα γόνατα και πάσα γλώσσα φιμώνεται.-

Δεν υπάρχουν σχόλια: