Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 9 Ιουνίου 2015

3. Ερώτηση και Απόκριση (όχι ακριβώς)

Είναι "άπτωτη" η καινοτομία ;

"Ακόμη, ήμαρτον Κύριε, ακόμη και οι Άγιοι Γέροντες, έπεσαν εκούσια “θύματα” αυτής της δυνητικότητος, ειδικώς εν όψει των τρομακτικών πολυκεφαλικών, αλληλοαφοριζομένων Συνόδων του Πολυσχισματικού Ζηλωτισμού, ο οποίος δεν έχει ΟΥΔΕΜΙΑ ΣΧΕΣΗ, παρομοίωση ή υπενθύμιση με τους σημερινούς Αποτειχισθέντες!"

κχ
Σε λάθος δρόμο βρισκόσαστε κύριε, διότι ανεπίγνωστα τον ίδιο ζήλο δείχνετε κι εσείς, όταν μετά πάθους επιτίθεστε κατά των Παραδοσιακών. Δεχόσαστε μετά ζήλου το νεωτερισμό του εκσυγχρονισμένου ημερολογίου/εορτολογίου αποδίδοντας "ημερολατρεία", όπως και ο π. Ευθύμιος Τρικαμηνάς, κατά των Παραδοσιακών. Εσείς όμως είσαστε οι ημερολάτρες, ή καλύτερα οι επιστημονολάτρες.

Δεν θέλετε να είσαστε συνεπείς με ένα λάθος, το λάθος της αρίθμησης των ημερών βάσει του κύκλου των ουρανίων σωμάτων. Αλλά η πίστη δεν κρίνεται από το αν πιστεύουμε στην αρίθμηση των ημερών, ούτε επίσης από τους κύκλους των ουρανίων σωμάτων. Δεν πιστεύουμε σε αριθμούς, δεν πιστεύουμε τον αριθμό ένα, ούτε τον αριθμό 3. Πιστεύουμε στον Ένα Θεό, τον τριαδικό Θεό και όχι στους αριθμούς 1 και 3 ή οποιονδήποτε άλλο. Δεν κάνουν οι αριθμοί το ιερό, το άγιο. Συμβαίνει το αντίθετο, το ιερό και το άγιο κάνει τους αριθμούς. Ούτε οι αριθμοί φτιάχνουν ανθρώπους, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο.

Η πίστη κρίνεται από τη συνέπεια στις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων. Αν είσαστε συνεπείς, εσείς οι εν καινοτομία αποτειχισθέντες, δεν θα δίνατε μάχη μόνο για το υποχρεωτικό του ΙΕ΄ Κανόνος. Την ίδια μάχη και αγωνιστικό πνεύμα, οφείλατε να δείχνετε και να έχετε, για το υποχρεωτικό της διατηρήσεως του Πασχαλίου μεταξύ 21ης Μαρτίου και 25 Απριλίου, που καθόρισε η Α΄ Οικουμενική Σύνοδος, θέτοντας βάση όχι την αστρονομική Ισημερία, αλλά την ημερολογιακή. Αυτό δεν το κάνετε, παρά ψάχνετε να βρείτε επιχειρήματα τύπου "ημερολατρείας", για να ενισχύσετε τη νεωτερική ορθοδοξία σας. Κουνάτε το δάχτυλο στους Παραδοσιακούς, δείχνοντάς τους "τις δημιουργίες πολυκέφαλων Συνόδων του άκρατου ημερολογιακού ζηλωτισμού" (sic), αν και θα έπρεπε να κάνετε το αντίθετο : να συμπλησιάσουν τα διεστώτα μέλη.

Μένω στον Πασχάλιο Κανόνα, επειδή αυτός είναι δογματικός, αν και εσείς δεν βλέπετε ότι η πρασπάθειά σας είναι να παρακάμψετε αυτό το σκόπελο. Ότι είναι δγματικός ο Κανόνας φαίνεται εκ του γεγονότος ότι κάνατε την Εκκλησία "οιονεί εκκλησία". Έχουμε τη νεωτερική ( προσθέστε την μετανεωτερική των συναφειακών ), έχουμε και την παραδοσιακή ! Και μετά ιδιάζοντος ζήλου, επιμένετε να αγνοείτε ότι εκκλησιαστικοί πατέρες απέρριψαν τον Γρηγοριανό νεωτερισμό. Τους παρακάμπτετε κάνοντας τη λεγόμενη "διόρθωση του Ιουλιανού", πάλι για λόγους ακριβείας αριθμητικής ή καλύτερα "επιστημονολατρείας".

Κανείς δεν είναι αντίθετος με την επιστήμη, αρκεί αυτή να προτάσσει το « ἡ θεοσέβειά ἐστι σοφία, τὸ δὲ ἀπέχεσθαι ἀπὸ κακῶν ἐστιν ἐπιστήμη» . Τα κακά που μας βρήκαν με τον ημερολογιακό/εορτολογικό εκσυγρονισμό δεν θέλετε να τα βλέπετε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: