Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 7 Απριλίου 2015

Ιστορία, Αγία Γραφή και Σύνοδοι, συζήτηση καφενείου υψηλού επιπέδου

- Τα τελευταία λόγια του Χριστού στην Καινή Διαθήκη ήταν  το «...ἐγώ εἰμι ἡ ρίζα καὶ τὸ γένος Δαυΐδ, ὁ ἀστὴρ ὁ λαμπρὸς ὁ πρωϊνός». Η Αποκαλυψις του Ιωάννου είναι το μόνο βιβλίο της Καινής Διαθήκης που δεν διαβάζεται σε Θεία Λειτουργία και το τελευταίο που μπήκε στον Κανόνα της Εκκλησίας (βιβλία της Αγίας Γραφής). Δεν αποκλείεται μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος να θέσει την Αποκάλυψη Ιωάννου εκτός κανόνος.O κανών της Αγίας Γραφής δεν επικύρώθηκε από Οικουμενική Σύνοδο, αλλά μόνο από Τοπικές Συνόδους.


- Όποιος θέλει να μάθει ποιά είναι τα τελευταία λόγια της Καινής Διαθήκης - σημ. κχ. στο βιβλίο που επιγράφεται Αποκάλυψις Ιωάννου - ας διαβάσει :

18 Μαρτυρῶ ἐγὼ παντὶ τῷ ἀκούοντι τοὺς λόγους τῆς προφητείας τοῦ βιβλίου τούτου. ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 20 Λέγει ὁ μαρτυρῶν ταῦτα· ναὶ ἔρχομαι ταχύ. ἀμήν, ναὶ ἔρχου, Κύριε ᾿Ιησοῦ. 21 ῾Η χάρις τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάντων τῶν ἁγίων· ἀμήν.

Οπότε έχουμε, για όσους δεν αποκλείουν νέα οικουμενική (ληστρική) σύνοδος να αφαιρέσει από τον Κανόνα των βιβλίων της Εκκλησίας την Αποκάλυψη Ιωάννου, τα εξής :

18 ... ἐάν τις ἐπιθῇ ἐπὶ ταῦτα, ἐπιθήσει ὁ Θεὸς ἐπ᾿ αὐτὸν τὰς πληγὰς τὰς γεγραμμένας ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ· 19 καὶ ἐάν τις ἀφέλῃ ἀπὸ τῶν λόγων τοῦ βιβλίου τῆς προφητείας ταύτης, ἀφελεῖ ὁ Θεὸς τὸ μέρος αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ξύλου τῆς ζωῆς καὶ ἐκ τῆς πόλεως τῆς ἁγίας, τῶν γεγραμμένων ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. Ελπίζω να συνεννοηθήκαμε.


- Ναι, αλλά σας διέφυγε το : «O κανών της Αγίας Γραφής δεν επικύρώθηκε από Οικουμενική Σύνοδο, αλλά μόνο από Τοπικές Συνόδους»

-  Κάνετε λάθος. Σε ποιές Τοπικές Συνόδους αναφέρεστε ; Στις προ ή μετά το Σχίσμα ; Πρό του Σχίσματος όλες οι κατά τόπους Εκκλησίες (ήταν ορθόδοξες) είχαν κοινό εορτασμό του Πάσχα, δηλαδή, είχαν κοινή την Παράδοση. Μετά το Σχίσμα άρχισε να κάνει έκαστος της κεφαλής του. Οι προτεστάντες άργησαν να προσαρμόσουν το ημερολόγιό τους στο Γρηγοριανό, αργήσαμε κι εμείς.

Από την πατριαρχική Εγκύκλιο του 1920 :

Η καθ’ ημάς Εκκλησία φρονούσα ότι η των διαφόρων Χριστιανικών Εκκλησιών προσέγγισις προς αλλήλας και κοινωνία ουκ αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ αυτών δογματικών διαφορών και ότι τοιαύτη τις προσέγγισις τα μάλα εστίν ευκταία και αναγκαία και πολλαχώς χρήσιμος εις τε το καλώς ενοούμενον συμφέρον εκάστης των επί μέρους Εκκλησιών και του όλου χριστιανικού σώματος και εις παρασκευήν και διευκόλυνσιν της πλήρους ποτέ, συν Θεώ και ευλογημένης ενώσεως, έκρινε ( ... ) η φιλία αύτη και αγαθόφρων πρός αλλήλους διάθεσις εκφαίνεσθαι και τεκμηριούσθαι ειδικώτερον, κατά την γνώμην ημών, ως εξής:

α) δια της παραδοχής ενιαίου ημερολογίου προς ταυτόχρονον εορτασμόν των μεγάλων χριστιανκών εορτών υπό πασών των Εκκλησιών,

Τί καθόμαστε και κουβεντιάζουμε, αφού "ουκ αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ αυτών (εκκλησιών) δογματικών διαφορών", συμπληρώνω, να γίνουμε όλοι μαζί ενεργειακή σκόνη του Σύμπαντος ; Ποιος ποτέ σχετικός έμαθε στους άσχετους τί σημαίνει φιλιόκβε ; Και ποιος σχετικός έμαθε στους άσχετους ότι μεγαλύτερη βλαφημία δεν ξανακούστηκε ποτέ, όταν ο οικουμενικός Βαρθολομαίος είπε "οι κληροδοτήσαντες πατέρες ημών την διάσπασιν υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως". Σημειωτέον, τους "πατέρες ημών" η Εκκλησία τιμά ως αγίους, και τα τέκνα των πατέρων αυτών μνημονεύουν τον Βαρθολομαίο. Εντάξει, καλά πάμε, η αγάπη δεν έχει ούτε όρια ούτε όρους και όλοι σκόνη του Σύμπαντος.

- Και αυτό πού το βάζετε ;  Ότι ο Κανών της Καινής Διαθήκης, δηλαδή ποια βιβλία είναι τα κανονικά, δεν επικύρώθηκε από Οικουμενική Σύνοδο, αλλά μόνο από Τοπικές Συνόδους ;

- Από την πατριαρχική Εγκύκλιο του 1920 :

Η καθ’ ημάς Εκκλησία φρονούσα ότι η των διαφόρων Χριστιανικών Εκκλησιών προσέγγισις προς αλλήλας και κοινωνία ουκ αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ αυτών δογματικών διαφορών και ότι τοιαύτη τις προσέγγισις τα μάλα εστίν ευκταία και αναγκαία και πολλαχώς χρήσιμος εις τε το καλώς ενοούμενον συμφέρον εκάστης των επί μέρους Εκκλησιών και του όλου χριστιανικού σώματος και εις παρασκευήν και διευκόλυνσιν της πλήρους ποτέ, συν Θεώ και ευλογημένης ενώσεως, έκρινε ( ... ) η φιλία αύτη και αγαθόφρων πρός αλλήλους διάθεσις εκφαίνεσθαι και τεκμηριούσθαι ειδικώτερον, κατά την γνώμην ημών, ως εξής:

ζ) δια της απαθούς και επί το ιστορικώτερον εξετάσεως των δογματικών διαφορών από της έδρας και εν ταις συγγραφαίς,

Του λοιπού η νέα ψευδοεκκλησία, ομού και η νέα παραθρησκεία, θα πορεύεται απαθώς βάσει της "επί το ιστορικώτερον εξετάσεως των δογματικών διαφορών" (sic) κάθε τοπικής συνόδου των επί μέρους ψευδοεκκλησιών. Οι προϊστάμενοι ιεράρχες (επίσκοποι, μητροπολίτες, πρωτοπρεσβύτεροι, πρεσβύτεροι και αρχιμανδρίτες) αυτών θα αποφαίνονται τοπικώς (εν χορώ και συνοδικώς) αφού πρωτίστως προηγηθεί η συμφωνία αυτών μετά των πολιτικών  προϊσταμένων τους και των "από της έδρας και εν ταις συγγραφαίς" (sic) πανεπιστημιακών καθηγητών.

Είναι πλέον γνωστόν τοις πάσι ότι την θεολογία διαμορφώνει η ιστορία, την δε ιστορία γράφουν ως συνήθως οι αποβλέποντες τώρα στο παγκοσμίων διαστάσεων συμφέρον - άλλοτε ήταν το περιορισμένο τοπικά. Διαθέτουν, γνωστό κι αυτό, τα προς τούτο αναγκαία (οικονομικά και πολεμικά) μέσα. Αυτονόητο, πάντα με δημοκρατικές διαδικασίες.

1 σχόλιο:

Kyprianos Christodoulides είπε...

Ένας διάλογος σε ενιαία μορφή, διορθωμένη και συμπληρωμένη, προκειμένουν να μην παραπληροφορείται ο αναγνώστης του ιστολογίου "Ξυπνήστε ρε"

- Ο χρήστης Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση
Κύριε ΚΧ,
Ο σιωπών δοκεί συναινείν ; Έγραψα ότι ο κανών της Καινής Διαθήκης, δηλαδή ποια βιβλία είναι τα κανονικά, δεν επικύρώθηκε από Οικουμενική Σύνοδο, αλλά μόνο από Τοπικές Συνόδους. Οπότε, μπορεί μελλοντική Οικουμενική Σύνοδος να θέσει εκτός κανόνος την Αποκάλυψη Ιωάννου, η οποία τελευταία μπήκε στον κανόνα και είναι το μόνο βιβλίο της Καινής Διαθήκης που δεν διαβαζεται στη Θεία Λειτουργία. Γύρω στα 1975 είχα ακούσει φήμη ότι υπάρχουν λέει κάποιοι μοναχοί στο Άγιον Όρος που ατομικά προβληματίζονται για την κανονικότητα της Αποκαλύψεως.

- Ο χρήστης Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο
Δεν ασχολούμαι με φήμες. Σας έχω ήδη απαντήσει και θα επαναλάβω πάλι κάτι που έγραψα από την πατριαρχική Εγκύκλιο του 1920 :

Η καθ’ ημάς Εκκλησία φρονούσα ότι η των διαφόρων Χριστιανικών Εκκλησιών προσέγγισις προς αλλήλας και κοινωνία ουκ αποκλείεται υπό των υφισταμένων μεταξύ αυτών δογματικών διαφορών και ότι τοιαύτη τις προσέγγισις τα μάλα εστίν ευκταία και αναγκαία και πολλαχώς χρήσιμος εις τε το καλώς ενοούμενον συμφέρον εκάστης των επί μέρους Εκκλησιών και του όλου χριστιανικού σώματος και εις παρασκευήν και διευκόλυνσιν της πλήρους ποτέ, συν Θεώ και ευλογημένης ενώσεως, έκρινε ( ... ) η φιλία αύτη και αγαθόφρων πρός αλλήλους διάθεσις εκφαίνεσθαι και τεκμηριούσθαι ειδικώτερον, κατά την γνώμην ημών, ως εξής:

ζ) δια της απαθούς και επί το ιστορικώτερον εξετάσεως των δογματικών διαφορών από της έδρας και εν ταις συγγραφαίς,

κχ : Του λοιπού η νέα ψευδοεκκλησία, ομού και η νέα παραθρησκεία, θα πορεύεται απαθώς βάσει της "επί το ιστορικώτερον εξετάσεως των δογματικών διαφορών" (sic) κάθε τοπικής συνόδου των επί μέρους ψευδοεκκλησιών. Οι προϊστάμενοι ιεράρχες (επίσκοποι, μητροπολίτες, πρωτοπρεσβύτεροι, πρεσβύτεροι και αρχιμανδρίτες) αυτών θα αποφαίνονται τοπικώς (εν χορώ και συνοδικώς) αφού πρωτίστως έχει προηγηθεί η συμφωνία αυτών μετά των πολιτικών προϊσταμένων τους και των "από της έδρας και εν ταις συγγραφαίς" (sic) πανεπιστημιακών καθηγητών.

Είναι πλέον γνωστόν τοις πάσι ότι την θεολογία διαμορφώνει η ιστορία - λένε, την γράφουν πάντα οι νικητές - την δε ιστορία γράφουν ως συνήθως οι αποβλέποντες τώρα στο παγκοσμίων διαστάσεων δικό τους (κυρίαρχων οικονομικά) συμφέρον. Άλλοτε ήταν περιορισμένο τοπικά. Διαθέτουν, γνωστό κι αυτό, τα προς τούτο αναγκαία (οικονομικά και πολεμικά) μέσα. Αυτονόητο, πάντα με δημοκρατικές διαδικασίες. Με αυτές τις διαδικασίες θα γίνει η νέα σύνοδος (ληστρική) που περιμένετε, αλλά δεν βλέπω πιθανό να θέσει εκτός κανόνος την Αποκάλυψη του Ιωάννου.

- Ο χρήστης Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο στην ανάρτηση
Αγαπητέ κε ΚΧ,
Λέτε ότι δεν λαμβάνετε υπ' όψιν τις φήμες δέχομαι «κάπως». Δεν δέχομαι όμως να λέτε ανακρίβειες ότι δήθεν υπάρχει Οικουμενική Σύνοδος που επικύρωσε τον κανόνα της Καινής Διαθήκης. Παραπληροφορείτε τους αναγνώστες του μπλοκ «Ξυπνήστε Ρε» και τους διαχειριστές των σχολίων. Λυπάμαι.

- Ο χρήστης Kyprianos Christodoulides άφησε ένα νέο σχόλιο
Την παραπληροφόρηση την κάνετε εσείς. Κατά τινάς συμπεριελήφθη στον Κανόνα των Βιβλίων της Καινής Διαθήκης τον 10ο αιώνα μΧ. και κατετάγη ως 27ο βιβλίο. Ο Μ. Αθανάσιος την αναγνωρίζει και επίσης, την συμπεριλαμβάνει ο Σιναϊτικός Κώδικας, ο οποίος είναι ο παλαιότερος και περιέχει το πλήρες κείμενο της Καινής Διαθήκης. Τα ακόλουθούντα από Βικιπαιδεία :

"Κατά τη διάρκεια του δεύτερου μισού του 4ου αιώνα, ο κανόνας της Καινής Διαθήκης καθορίστηκε τελειωτικά και επακριβώς σε μια σειρά εκκλησιαστικών συνόδων". Η επί το ιστορικώτερο δική σας απαθής ιστορική εξέταση τί έχει να μας πει γι΄ αυτό και τί λέει ακόμη για τον άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, τον αγ. Μάρκο τον Ευγενικό ή τον Μέγα Φώτιο και τις τοπικές Συνόδους στις οποίες συμμετείχαν ; Οι αποφάσεις τους θα καταργηθούν ;
Μετά από αυτά δεν υπάρχει ουδείς λόγος να συνεχίσω την, για μένα, ανόητη αυτή συζήτηση