Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Δευτέρα, 30 Μαρτίου 2015

« ἐάν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες »


ΕΑΝ μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες· ἐὰν μὴ Κύριος φυλάξῃ πόλιν, εἰς μάτην ἠγρύπνησεν ὁ φυλάσσων. 2 εἰς μάτην ὑμῖν ἐστι τὸ ὀρθρίζειν, ἐγείρεσθαι μετὰ τὸ καθῆσθαι, οἱ ἐσθίοντες ἄρτον ὀδύνης, ὅταν δῷ τοῖς ἀγαπητοῖς αὐτοῦ ὕπνον. 3 ἰδοὺ ἡ κληρονομία Κυρίου υἱοί, ὁ μισθὸς τοῦ καρποῦ τῆς γαστρός. 4 ὡσεὶ βέλη ἐν χειρὶ δυνατοῦ, οὕτως οἱ υἱοὶ τῶν ἐκτετιναγμένων. 5 μακάριος ὃς πληρώσει τὴν ἐπιθυμίαν αὐτοῦ ἐξ αὐτῶν· οὐ καταισχυνθήσονται, ὅταν λαλῶσι τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν ἐν πύλαις (Ψ. 126)

- κχ. Σχετικά με το «ἐάν μὴ Κύριος οἰκοδομήσῃ οἶκον, εἰς μάτην ἐκοπίασαν οἱ οἰκοδομοῦντες»

15 οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; 19 ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν; (1Κρ. στ΄)

- κχ. Πόρνη είναι η αίρεση και μέλη πόρνης οι αιρετικοί. Ο οίκος της νέας οικοδομής είναι η βλάσφημη νέα θρησκεία, ή νέα εκκλησία, που πάνε να φτιάξουν οι οικουμενιστές μετά των συνοδοιπόρων συντηρητικών, των "εντός εκκλησίας" μνημονευτών του νέου οίκου ... και οίκων. Ποια η βλασφημία ;

Βαρθολομαίος ο οικουμενικός : «Οἱ κληροδοτήσαντες εἰς ἡμᾶς τὴν διάσπασιν προπάτορες ἡμῶν ὑπῆρξαν ἀτυχῆ θύματα τοῦ ἀρχεκάκου ὄφεως καὶ εὑρίσκονται ἤδη εἰς χείρας τοῦ δικαιοκρίτου Θεοῦ. Αἰτούμεθα ὑπὲρ αὐτῶν τὸ ἔλεος τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ ὀφείλομεν ἐνώπιον αὐτοῦ, ὅπως ἐπανορθώσωμεν τὰ σφάλματα ἐκείνων». Βλ. «Ἐκκλησιαστικὴ Ἀλήθεια » (16-2-1998)

Κατά Ιωάννην ιστ΄ : 12 Ἔτι πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, ἀλλ' οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι. 13 ὅταν δὲ ἔλθῃ ἐκεῖνος, τὸ Πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὁδηγήσει ὑμᾶς εἰς πάσαν τὴν ἀλήθειαν· οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ' ἑαυτοῦ, ἀλλ' ὅσα ἂν ἀκούσει λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν.

- κυπριανός χ : Σύμφωνα με τους οικουμενιστές, πνεύμα πλάνης πλάνησε τους πατέρες της Εκκλησίας και μας οδήγησε στη διάσπαση ("σχάση" κατά τον Πειραιώς Σεραφείμ). Οι πατέρες που δογμάτισαν το Σύμβολο Πίστεως δεν δογμάτισαν απλανώς. Δογμάτισαν πλανημένα την εκπόρευση του Αγίου Πνεύματος. Άκουσαν μόνο τα εκ του Πατρός εκπορευόμενα, όχι και τα εκ του Υιού πορευόμενα. Οι Φραγκο-Λατίνοι όμως είχαν δυο αυτιά, με το ένα άκουσαν τα εκ του πατρός εκπορευόμενα, με το άλλο τα εκ του υιού πορευόμενα, μπερδεύτηκαν και έκαναν τη σύνθεση. Το άγιον πνεύμα, είπαν, εκπορεύεται από τον πατέρα και από τον υιό, πορεύεται δε, ή λαλεί, δια στόματος πάπα όταν αυτός ανέρχεται στην αγία έδρα με καθήμενο, τώρα, παρά τους πόδας αυτού και αυτής, του οικουμενικού Βαρθολομαίου.

Έτσι, οι αντιοικουμενιστές εξακολουθούν να τον μνημονεύουν, αφού έχουν κι αυτοί δυο αυτιά. Με το ένα για να ακούν τα εκ του πατρός εκπορευόμενα, με το άλλο τα εκ του υιού πορευόμενα και η αλήθεια να βρίσκεται κάπου στη μέση : άλλοτε εκπορευόμενη και πότε πορευόμενη, σύμφωνα με τις εντολές και τις υποδείξεις της διπλωματίας, κυρίως, των τραπεζιτών. Δηλαδή, του χρήματος.

  οὐ καταισχυνθήσονται (υἱοὶ  ἐκτετιναγμένων), ὅταν λαλῶσι τοῖς ἐχθροῖς αὐτῶν ἐν πύλαις

Δεν υπάρχουν σχόλια: