Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 30 Δεκεμβρίου 2015

Ποιος είναι ο πλησίον ;

Δημοσιεύτηκε στις 30 Δεκ 2015

Και ποια τα Σύμβολα της ειρήνης ; Είναι δυο ερωτήματα που απαντήθηκαν εκ μέρους "αδελφών" και συνεργατών του Τεκτονικού Ιδρύματος Ελλάδος, σε μια προσπάθεια να βελτιωθεί το κοινωνικό προφίλ - εν μέσω οικονομικής κρίσης - των φορέων της ιδιότητας του τέκτονος.

Γνωστή η σύγκρουση μεταξύ Φιλοσοφίας - Θεολογίας, όχι όμως τόσο εμφανές το αγεφύρωτο χάσμα μεταξύ αυτών, μάλιστα δε, σε μια εποχή όπου κυριαρχεί το σύνθημα "οι διαφορές μας χωρίζουν, οι ομοιότητες μας ενώνουν".

Το χάσμα υπάρχει, και θα παραμένει όσο οι σοφοί του κόσμου θέλουν να φέρουν τη σοφία του Θεού στα δικά τους μέτρα. Στα μέτρα των ενστίκτων, του υλικού φρονήματος, της πλεονεξίας, και όχι του Πνεύματος.

1 Μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία· πιστεύετε εἰς τὸν Θεόν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε ( ... ) 27 Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.

Πρόληψις ή θεραπεία ;


          "Το θεραπεύειν ανθρώπινο, το προλαμβάνειν θείο"Ποιοι ευθύνονται για όλη αυτή την τραγωδία ; Οι Διεθνείς φορείς έχουν ή δεν έχουν ελεγκτικά όργανα ;

Εγκεφαλικός θάνατος, η άκυρη "έγκυρη" ιατρική διάγνωση θανάτου

Αν κάποιοι έχουν δισταγμούς, αντιρρήσεις ή αμφιβολίες, γι΄ αυτά που λέω και γράφω για τον εγκεφαλικό θάνατο, τις μεταμοσχεύσεις και τη δωρεά οργάνων, ας δουν αυτό το βίντεο και ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους. Πληροφοριακά, ο πατέρας ενός 27χρονου απειλούσε με όπλο τους γιατρούς να μην αποσυνδέσουν από τα μηχανήματα τον εγκεφαλικά νεκρό - μετά από εγκεφαλικό επεισόδιο - γυιό του. Ο οποίος και επέζησε, λόγω της καθυστέρησης με την ένοπλη επέμβαση του πατέρα του. Χαρακτηριστικό είναι αυτό που λέει ο πατέρας : They were mooving too fast ( : όλα γίνονταν γρήγορα)Οι λεπτομέρειες
https://www.rt.com/usa/327077-family-coma-hospital-texas/

http://www.dailymail.co.uk/news/article-3371236/George-Pickering-II-standoff-Tomball-Regional-Medical-Center-Houston-brain-dead-son.html

http://www.nydailynews.com/news/national/texas-man-released-jail-siege-save-son-life-article-1.2474678

Τα σύμβολα της ειρήνης και οι ανθεωρητές των "πιστεύω"

Δημοσιεύτηκε στις 30 Δεκ 2015

Ο θεατρικός κριτικός και Διευθυντής Δραματικής Σχολής κ. Γεωργουσόπουλος, ευχήθηκε, χρονιάρες μέρες Δεκεμβρίου 2015 - έχω κάνει λάθος στην αρχή της παρούσης ομιλίας αναφέροντας 2005 αντί 2015 - να γίνουν τα σύμβολα του τεκτονισμού σύμβολα ειρήνης. Και ο μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσας είπε ότι, κάποια στιγμή, πρέπει να αναθεωρούμε τα "πιστεύω" μας.

Δεν ξέρουμε αν οι τέκτονες δέχονται κι αυτοί να αναθεωρήσουν τα "πιστεύω" τους, δηλαδή, εκείνα στα οποία στήθηκε το οικοδόμημα του ελευθεροτεκτονισμού. Θα περιμένουμε να μας απαντήσουν.

Όσο δε για τον κ. Γεωργουσόπουλο, θα του λέγαμε αυτό το οποίο, ίσως, γνωρίζει αλλά δεν θέλει να το επαναλάβει ενώπιον των αδελφών (;) του Τεκτόνων : Εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν· οὐ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. μὴ ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία μηδὲ δειλιάτω.

Δειλός τη καρδία και ταραγμένος κατά το νουν, ο κ. Γεωργουσόπουλος, προτιμά την ειρήνη του κόσμου, την ειρήνη των αδελφών (;) του Τεκτόνων. Δικαίωμά του, δεν μας αγγίζει.

Τρίτη, 29 Δεκεμβρίου 2015

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ, Μήνυμα Χριστουγέννων 2015


Συνοδικὴ Ἐγκύκλιος Χριστουγέννων 2015 
Ἀριθμός Πρωτ. 2295 

ΜΗΝΥΜΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ 2015
«δι’ ἡμᾶς γὰρ ἐγεννήθη παιδίον νέον ὁ πρὸ αἰώνων Θεός»

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·
Η ΓΕΝΝΗΣΙΣ κάθε ἀνθρώπου εἶναι πηγὴ μεγάλης χαρᾶς, τόσης ὥστε καὶ αὐτὴ ἡ μήτηρ ἑκάστου νὰ λησμονῇ τοὺς πόνους καὶ τὰς ὠδῖνας τοῦ τοκετοῦ, «διὰ τὴν χαρὰν ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον» (Ἰωάν. ιστ’ 21).

Ὅτε δὲ ἦλθε τὸ πλήρωμα τοῦ χρόνου καὶ ἐγεννήθη ἐν Βηθλεὲμ ὁ Υἱὸς καὶ Λόγος τοῦ Θεοῦ ὡς ἄνθρωπος ἐπὶ γῆς, ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου, ἤτοι ἀνηδόνως καὶ ἀνωδίνως, μεγίστη ἦτο ἡ χαρὰ ἁπάσης τῆς κτίσεως.

Οἱ Ἄγγελοι ἐσκίρτησαν δοξολογικῶς, ἀνυμνοῦντες τὸν Ἀρχηγὸν καὶ Χορηγὸν τῆς Εἰρήνης, οἱ Ποιμένες προσεκύνησαν τὸ Θεῖον Βρέφος ἐν φάτνῃ κατακείμενον, τὸν Ἀμνὸν τοῦ Θεοῦ τὸν αἴροντα τὴν ἁμαρτίαν τοῦ κόσμου, οἱ δὲ Μάγοι ἐξ Ἀνατολῶν ἐδωροφόρησαν τὸν τρέφοντα πᾶσαν πνοὴν καὶ δωρούμενον ἡμῖν ζωὴν καὶ ἀφθαρσίαν.

Διότι, τὸ Παιδίον τὸ Νέον, καίτοι ἦτο Ἄνθρωπος ὡς πάντες ἡμεῖς, ἐκτὸς ἁμαρτίας, ἦτο ταὐτοχρόνως ὁ Προαιώνιος Λόγος τοῦ Πατρός, Θεὸς ἀληθινὸς ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, δι’ Οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

***

Ο ΚΥΡΙΟΣ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός, ὁ «πρᾶος καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ» (Ματθ. ια’ 29) ἠγάπα τὰ παιδία καὶ ἐνηγκαλίζετο ταῦτα μετὰ πλείστης στοργῆς καὶ ἀγάπης, διότι διέκρινεν εἰς αὐτὰ ἁπλότητα, ἁγνότητα, φυσικότητα, θερμότητα, γνησιότητα, καλωσύνην, συμπάθειαν, ἀλληλο-βοήθειαν, εἰλικρίνειαν, ἀδελφοσύνην, ἀγάπην.

Κύριος ἡμῶν, Ὅστις «ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ» (Α’ Πέτρ. Β’ 22) ἀνεπαύετο εἰς τὸ πνεῦμα τῶν παιδίων καὶ ἠσπάζετο τὴν ἀθωότητα, τὴν εἰρήνην, τὴν ἀμεριμνίαν καὶ τὴν μακαριότητα αὐτῶν.

Αἱ ἀρεταὶ καὶ τὰ ἰδιώματα τῶν παιδίων ἐστόλιζον Αὐτόν, ἀλλὰ καὶ ὅσους διετήρησαν τὴν παιδικήν των ἁγνότητα καὶ καθαρότητα, ὅσους ἐβάδισαν «ἐν καινότητι ζωῆς» (Ρωμ. στ’ 4) καὶ ἐφύλαξαν τὴν πίστιν ἀκηλίδωτον καὶ τὴν ζωὴν ἄμεμπτον.

Ἐπίσης, ἀκόμη καὶ ὅσους ἀπώλεσαν αὐτά, φθόνῳ τοῦ πονηροῦ καὶ ἀπάτῃ τῆς ἁμαρτίας, ἀλλ’ ὅμως μετενόησαν καὶ συνεχωρήθησαν καὶ ἀπεκατεστάθησαν εἰς τὸ πρότερον ἀξίωμα, διότι «ἠγάπησαν πολύ» (πρβλ. Λουκ. ζ’ 47) τὸ Παιδίον τὸ Νέον καὶ ἀνεκαινίσθησαν ἐξ Αὐτοῦ.

***

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά·

Ο ΚΥΡΙΟΣ ἡμῶν ἐπιθυμεῖ καὶ προτρέπεται πάντας ἡμᾶς, ὅπως ἀπαρνούμενοι τὴν κακίαν καὶ πονηρίαν, ὁμοιάσωμεν εἰς τὰ παιδία:

«Ἐὰν μὴ στραφῆτε καὶ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν Βασιλείαν τῶν Οὐρανῶν» (Ματθ. ιη’ 3).

Ἄν δὲν ἐπιδείξωμεν τὰς ἀρετὰς τῶν παιδίων, ἄν δὲν αἰσθανθῶμεν ὡς αὐτά, ἀδύναμοι, ἀλλὰ ἀνθρώπινοι καὶ ἀληθινοί, εὐδιάθετοι καὶ ἐλπιδοφόροι, χαίροντες μετὰ χαιρόντων καὶ κλαίοντες μετὰ κλαιόντων (πρβλ. Ρωμ. ιβ’ 15), καὶ ἰδίως ἐμπιστευόμενοι ἀπολύτως τὸν Παντοδύναμον καὶ Πανάγαθον Πατέρα ἡμῶν τὸν ἐν τοῖς Οὐρανοῖς, τότε πράγματι θὰ ἀδυνατῶμεν νὰ ἐκπληρώσωμεν τὴν Θείαν ταύτην προτροπὴν καὶ ἡ Βασιλεία τῶν Οὐρανῶν θὰ ἀπομακρύνεται ἀφ’ ἡμῶν.

Οἱ πλεῖστοι τῶν ἀνθρώπων γύρωθεν ἡμῶν ἐκτρέπονται ἐμφανῶς τῆς εὐθείας ὁδοῦ, περιφρονοῦν καὶ καταπατοῦν τὰς θείας Ἐντολάς, ἀδικοῦν, αὐθαιρετοῦν καὶ ἐγκληματοῦν, στρεφόμενοι κατὰ τοῦ Παιδίου τοῦ Νέου, καὶ κατὰ τῆς ἐπὶ γῆς Βασιλείας Του, ἤτοι τῆς Ἐκκλησίας Αὐτοῦ.

Εἰρήνη φυγαδεύεται ἐκ τοῦ κόσμου καὶ ἐπικρατεῖ μεγίστη σύγχυσις καὶ παραφροσύνη, ἐφ’ ὅσον Αὕτη διώκεται πρωτίστως ἐκ τῶν καρδιῶν τῶν ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι λέγουν ὑποκριτικῶς, ὅτι ἀγαποῦν τὰ παιδία καὶ φροντίζουν δι’ αὐτά, ἐνῶ εἰς τὴν πραγματικότητα συμμαχοῦν μετὰ τοῦ Ἡρώδου καὶ κατασφάζουν ταῦτα! Τί ἄλλον εἶναι αἱ αὐξα-νόμεναι ἐκτρώσεις, αἱ ἐπιτελούμεναι διὰ τῆς νομικῆς καλύψεως τῆς Πολιτείας; Τί δεικνύει ἡ παντοειδὴς ἐκμετάλλευσις τῶν παιδίων εἰς ὅλον τὸν κόσμον; Ἀλλὰ καὶ ποῦ ὁδηγεῖ ὁ ἐκχυδαϊσμὸς καὶ ἡ ἀποϊεροποίησις τῆς κοινωνίας διὰ παντὸς μέσου καὶ τρόπου, ὁ ἐκμαυλισμὸς τῶν συνειδήσεων, ὥστε οὐδεὶς νὰ παραμείνῃ καθαρὸς ἀπὸ ρύπου;

Δὲν εἶναι δυνατὸν ἡ Εἰρήνη τοῦ Χριστοῦ νὰ ἐπικρατήσῃ καὶ νὰ θριαμβεύσῃ ἐκεῖ, ἔνθα ἡ πίστις διώκεται ἤ διαφθείρεται, ἡ προσευχὴ καὶ τὰ θεῖα σύμβολα ἐξορίζονται, ἡ ἠθικὴ χλευάζεται καὶ διαστρέφεται ἕως σημείου, ὥστε ἀκόμη καὶ ἡ βδελυρὰ παρὰ φύσιν ἕνωσις ἀνθρώπων τοῦ ἰδίου φύλου νὰ νομιμοποιῆται!...

θλιβερὰ πραγματικότης ἀποδεικνύει, ὅτι ἡ Εἰκὼν τοῦ Θεοῦ εἰς τὸν ἄνθρωπον, εἰς τὸν κάθε πονεμένον, διωγμένον, δυστυχισμένον, πεινασμένον καὶ τεθλιμμένον ἄνθρωπον, εὐτελίζεται, τὰ παιδία ὑποφέρουν, τὸ πρόσωπον ἀριθμοποιεῖται καὶ ὑποβαθμίζεται, αἱ σχέσεις κλονίζονται, ἡ οἰκογένεια δοκιμάζεται, ἡ κοινωνία μαστίζεται, τὰ ἔθνη σαλεύονται, ὁ κόσμος ἀπειλεῖται δι’ ἀφαντάστου ὀλέθρου!

Τίς θὰ κάμῃ ἡμᾶς πάλιν ὡς τὰ παιδία; Ποῖος θὰ ἐπαναφέρῃ τὸ Φῶς, τὴν Ἐλπίδα, τὴν Εἰρήνην, τὴν Ἀθωότητα;

Ποῖος ἄλλος ἀπὸ τὸ Παιδίον τὸ Νέον, τὸ Ὁποῖον ἔρχεται καὶ πάλιν ἐν τῷ μέσῳ ἡμῶν, ἐν τῇ Εὐχαριστιακῇ μας Συνάξει, εἰς τὰ ἄχραντα ἐκ τοῦ μιασμοῦ τῆς Οἰκουμενιστικῆς αἱρέσεως Θυσιαστήρια τῆς καθ’ ἡμᾶς Γνησίας Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας, καὶ μᾶς διαβεβαιοῖ: «Μείνατε ἐν ἐμοί, κἀγὼ ἐν ὑμῖν»! (Ἰωάν. ιε’ 4).

Μετανοεῖτε καὶ γίνετε ὡς τὰ παιδία, λέγει τὸ Παιδίον τὸ Νέον, διὰ νὰ ὁμοιάζετε εἰς Ἐμὲ καὶ νὰ δείξητε μετὰ συνεπείας καὶ σταθερότητος εἰς τὸν παραπαίοντα κόσμον τὴν Ὁδὸν τῆς Ἀληθείας καὶ τῆς Θυσίας, τῆς Εἰρήνης καὶ τῆς Ἀγάπης, τὸν Αὐθεντικὸν Ἄνθρωπον!

Εἴθε ἡνωμένοι μετὰ τοῦ Τεχθέντος Κυρίου ἡμῶν νὰ ἀναδειχθῶμεν ἄξιοι τῆς κλήσεως ἡμῶν, ἵνα νικήσωμεν κόσμον καὶ κοσμοκράτορα, καὶ ἀξιωθῶμεν τῆς Βασιλείας τῶν Οὐρανῶν. Ἀμήν!

Ἅγια Χριστούγεννα 2015

Χριστὸς ἐτέχθη! 
Μετὰ πατρικῶν εὐχῶν καὶ εὐλογιῶν
 Η ΙΕΡΑ ΣΥΝΟΔΟΣ 

Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος 
† Ὁ Ἀθηνῶν ΚΑΛΛΙΝΙΚΟΣ
 Τὰ Μέλη 
† Ὁ Ἀττικῆς καὶ Διαυλείας ΑΚΑΚΙΟΣ 
           † Ὁ Λαρίσης καί Πλαταμῶνος ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 † Ὁ Εὐρίπου καὶ Εὐβοίας ΙΟΥΣΤΙΝΟΣ 
       † Ὁ Πειραιῶς καὶ Σαλαμῖνος ΓΕΡΟΝΤΙΟΣ 
          † Ὁ Ἀττικῆς καὶ Βοιωτίας ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ
                                                   † Ὁ Θεσσαλονίκης ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Δημητριάδος ΦΩΤΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Τορόντο ΜΩΫΣΗΣ 
                                                   † Ὁ Ἀµερικῆς ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Ὠρωποῦ καὶ Φυλῆς ΚΥΠΡΙΑΝΟΣ 
                                                   † Ὁ Φιλίππων ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Μεθώνης ΑΜΒΡΟΣΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Νόρα ΜΙΧΑΗΛ 
                                                   † Ὁ Λούνης ΣΙΛΟΥΑΝΟΣ 
                                                   † Ὁ Γαρδικίου ΚΛΗΜΗΣ 
                                                   † Ὁ Ἔτνα καὶ Πόρτλαντ ΑΥΞΕΝΤΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Βρεσθένης ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ 
                                                   † Ὁ Θεουπόλεως ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ 
 Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς 
 † Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

Να γίνουμε όλοι Τέκτονες της κατεδάφισης


Τώρα, οπού οι ομοφυλόφιλοι απελευθερώθηκαν από τα δεσμά του (άλλοτε) κρυφού πάθους τους, χάριν της ελευθερίας και παρεμπιπτόντως της αλήθειας, να δούμε αν θα έχουν την ίδια χαρά και τόλμη οι μασόνοι, οι θεοσοφιστές, οι καμπαλιστές και ένα σωρό άλλοι μύστες των αποκρύφων, ώστε να δηλώνουν κι αυτοί περιχαρείς το πνευματικό πεδίο δράσης τους.
Να μας λένε, δηλαδή, εκτός της μασονικής τους ταυτότητας - η ελευθερία είναι το κυρίαρχο "μότο" των αυτοαποκαλούμενων και ελευθεροτεκτόνων - μερικά ακόμη από τα μυστικά τους. Όπως, για παράδειγμα, το θεοσοφικό, καμπαλιστικό, σιωνιστικό και ό,τι άλλο απόκρυφο πάθος της ψυχής τους για την ελευθερία, παρεμπιπτόντως δε, και για την αλήθεια.

Τόσα χρόνια μας ζαλίζουν με τις μουσικές τους (Μίμης Πλέσας), τις θεατρικές κριτικές τους (Κ. Γεωργουσόπουλος), τις φιλοσοφίες τους (εδώ παραμένουν ακόμη ανώνυμοι) και τις θεολογικές παραδιατριβές τους (: τύπου, να δίνεις αυτό που είσαι και όχι αυτό που έχεις, του μητροπολίτη Μεσογαίας κ. Νικολάου). Όχι για κανένα άλλο λόγο, βρε αδελφέ, αλλά για να γίνουμε και εμείς φιλάνθρωποι, κοινωνικά αλληλέγγυοι, αρρωγοί, δωρητές και ευ ποιούντες το καθήκον μας προς την χειμαζόμενη πατρίδα και όλο τον κόσμο. Διότι, όπως μας είπε ο γνωστός μουσικοσυνθέτης Μίμης Πλέσας, "η αναθεώρηση των πιστεύω μας είναι, σήμερα πια, ανάγκη". Ο δε άλλος, ο κ. Γεωργουσόπουλος, μας ευχήθηκε τα σύμβολα του τεκτονισμού να γίνουν σύμβολα της ανθρωπότητας, για να επικρατήσει η παγκόσμια ειρήνη. Μπράβο του και «μπράβο» στη Νεοορθοδοξία του.

Και μια λεπτομέρεια άγνωστη σε πολλούς. Όταν πέθανε ο Λέων Τολστόι, η μασονική Στοά της Ρωσίας ζήτησε την αγιοποίησή του εκ μέρους του οικείου Πατριαρχείου. Η ρωσική Εκκλησία δεν ενέδωσε λόγω της μασονικής ιδιότητας του αποθανόντος. Ο Λέων Τολστόι ήταν ένθερμος υποστηρικτής της Μασονίας και Μασόνος.

Ο γιαλός είναι στραβός, ή μήπως (ὑμᾶς αὐτούς) στραβά αρμενίζουμε ;

Περισσότερα βλέπε   https://youtu.be/e0_k6sbcSak

Ένθετο 06/05/2020
Τώρα τό βίντεο Γιουτούμπ έγινε κρυφό, «είναι απόρρητο», γράφει, όταν ανοίγει ο δεσμός. Δέν μάς τά λένε, πάλι, καλά οι ελευθεροτέκτονες. Αναθεωρούν ή όχι τά "πιστεύω" τους ;

Δευτέρα, 28 Δεκεμβρίου 2015

Ενάντια στους υποκριτές

Δημοσιεύτηκε στις 28 Δεκ 2015

Στις 22/12/2015 η "ναυαρχίδα" του οικουμενισμού, της παγκοσμιοποίησης και της νέας αταξίας πραγμάτων, η εφημερίδα ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, μας θύμισε ένα παλαιότερο άρθρο - συνέντευξη με το π. Φιλόθεο Φάρο. Ήταν του 2008. Εκεί μάθαμε ότι, πάνω-κάτω, είμαστε μια θεοκρατία τύπου Χομεϊνί και ακόμη, ότι «ο Χριστός ήταν σαφής, όταν είπε πως δεν ήρθε να κρίνει αλλά να σώσει τον κόσμο. Μην κρίνετε ίνα μην κριθείτε. Αντιθέτως, καταδικάζει ξεκάθαρα συγκεκριμένες συμπεριφορές όπως την υποκρισία. Δεν καταδικάζει κανέναν αμαρτωλό. Μόνο τον υποκριτή.». Ορθώς, λοιπόν, η Πολιτεία ενέκρινε το "Σύμφωνο συμβίωσης" των ερωτικά ομόφυλων και φίλων.

Αλλά, μεγαλύτερη υποκρισία από την ομοφυλοφιλία δεν υπάρχει. Διότι ο ομοφυλόφιλος ενώ είναι (οντολογικά ή υπαρξιακά κατά τον ψυχοθεολόγο κλπ. π. Φιλόθεο Φάρο) αρσενικός, συμπεριφέρεται ωσεί "γυναικωτός". Δεν τον κρίνει ο άγιος Θεός. Τον κρίνει και τον ελέγχει αυτός ο ίδιος ο εαυτός του «11 εἰδὼς ὅτι ἐξέστραπται (ὁ τοιοῦτος) καὶ ἁμαρτάνει ὢν αὐτοκατάκριτος». Αν και είναι άνδρας υποκρίνεται τον άνδρα, μεταλλάσσει τη φύση του, διαστρέφει τη φύση του.

Η υποκρισία σκοτώνει το Θεό και ο π. Φιλόθεος Φάρος, που δικαιώνει το σύμφωνο συμβίωσης των ερωτικά ομόφυλων, "ένοχός ἐστι τοῦ αἵματος τοῦ δικαίου τούτου"·

Κυριακή, 27 Δεκεμβρίου 2015

Το είναι και το έχειν

Δημοσιεύτηκε στις 27 Δεκ 2015 (Πρώτη δημοσίευση "Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας και ο θάνατος του Θεού δια της επιστήμης"

Κατά τους τεχνολόγους της Θεολογίας, δηλαδή τους θεολόγους, οι οποίοι υποτάσσουν τα ιερά Γράμματα και την αγία Γραφή στις απαιτήσεις της τεχνολογίας και της εξελικτικής Ιατρικής, θα πρέπει να διαχωρίζουμε το είναι από το έχειν. Το είναι σημαίνει το σώμα μας, το δε έχειν δηλώνει κάτι άλλο. Μάλλον, κάτι κακό και απόβλητο. Ίσως φιλαυτία και κτητικότητα.

Για να αποδείξουμε ότι δεν είμαστε τίποτα από αυτά τα δυο, κτητικοί και φίλαυτοι, πρέπει να συγκατατεθούμε στη δωρεά των οργάνων, αν τυχόν και μας συμβεί το μοιραίο, ένας σοβαρός τραυματισμός με θλάση εγκεφαλική και νωτιαία καταπληξία. Οπότε, μας δίδεται η ευκαιρία να δώσουμε το είναι μας, το σώμα μας, απαρνούμενοι το έχειν.

Το έχειν σημαίνει να έχεις ψυχή. Όμως, κατά τους τεχνολόγους της Θεολογίας, τους ψυχοθεολόγους και άλλους (φιλόσοφους, αισθητικούς κλπ.) η ψυχή είναι ένα ιδεολόγημα, μια νεύρωση, ένα νοσηρό νευροβιολογικό σύμπτωμα κάποιας σοβαρής πάθησης. Στην προκειμένη περίπτωση η πάθηση αυτή ακούει στο όνομα "θρησκεία" και αρμόδιοι θεραπευτές είναι οι θεολόγοι, οι ψυχοθεολόγοι, οι ψυχοκοινωνιολόγοι, οι φιλόσοφοι και άλλοι - της Αισθητικής μη υστερούσης.

Από τη δεκαετία του 1960 ανέλαβαν το θεραπευτικό τους έργο, αν και άσχετοι Ιατρικής, και σήμερα βλέπουμε τα αποτελέσματα.

Σάββατο, 26 Δεκεμβρίου 2015

Περί "Συμφώνου Συμβίωσης"


Γιὰ τὸ «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» Ὁμοφύλων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ

ΣΑΝ γεγονὸς μιᾶς ἄνευ προηγουμένου καταπτώσεως, πνευματικῆς καὶ ἐθνικῆς, δύναται νὰ χαρακτηρισθῆ ἡ ψήφισις ἀπὸ τὸ Ἑλληνικὸ Κοινοβούλιο τοῦ νόμου γιὰ τὸ «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» Ὁμοφύλων, δηλαδὴ ἀνδρῶν μὲ ἄνδρες καὶ γυναικῶν μὲ γυναῖκες.

Καὶ μάλιστα μὲ τὴν διαδικασία προωθήσεως ἐπείγοντος νομοθετήματος, παραμονὲς τῶν μεγάλων Ἑορτῶν τῆς Χριστιανοσύνης, ὡσὰν αὐτὸ νὰ ἦταν ἕνα ἀπὸ τὰ πλέον σοβαρὰ καὶ πιεστικὰ ζητήματα τῆς δύσμοιρης Πατρίδος μας, ἡ ὁποία στενάζει ὑπὸ τὸ βάρος ἀπεχθοῦς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἐνῶ εἶναι γνωστὸν ὅτι τὸ κύριο πρόβλημά της εἶναι τὸ δημογραφικό.

Καὶ ἀντὶ νὰ ἐνισχυθῆ ὁ θεοΐδρυτος θεσμὸς τῆς οἰκογενείας καὶ νὰ στηριχθοῦν μάλιστα οἱ ὀλίγοι ἡρωϊκοὶ πολύτεκνοι, μέσῳ τοῦ νέου νομοθετήματος καταφέρεται καίριο πλῆγμα κατὰ τοῦ Μυστηρίου τοῦ Γάμου καὶ τῆς Οἰκογενείας καὶ δίδεται στὴν νεότητα ἕνα χείριστο πρότυπο, ὡς μία νόμιμη καὶ κανονικὴ ἐπιλογὴ ζωῆς.

Διότι, ἡ ἀνηθικότητα προβάλλεται ὡς φυσικὸς τρόπος ζωῆς, ἡ διαστροφὴ ἀναγνωρίζεται ὡς κάτι τὸ φυσιολογικό, καὶ τὰ πάθη τῆς ἀτιμίας, κατὰ τὴν θεία Γραφή, νομιμοποιοῦνται, γιὰ νὰ ἀλλάξη δῆθεν πρὸς τὸ καλύτερο ἡ ζωὴ χιλιάδων ἀνθρώπων, οἱ ὁποῖοι ἐπέλεξαν τὸν παρὰ φύσιν τρόπο ζωῆς, ἐνῶ στὴν πραγματικότητα πρόκειται γιὰ μία πρωτοφανῆ ἐξαχρείωση τῆς κοινωνίας.

Ἄν τὸ «Σύμφωνο Ἐλεύθερης Συμβίωσης» γιὰ τὰ ἑτερόφυλα ἄτομα ἀποτελῆ τὴν ἀποθέωση τῆς ἀνευθυνότητος, τὴν χωρὶς δεσμεύσεις καὶ ὑποχρεώσεις καὶ θυσίες, δηλαδὴ τὴν χωρὶς ἀληθινὴ Ἀγάπη, σύναψη ἐλευθέρων σχέσεων, τότε τὸ ἀντίστοιχο «Σύμφωνο» γιὰ τὰ ὁμόφυλα ἄτομα συνιστᾶ διαστροφὴ καὶ παντελῆ πτώχευση ἠθική, πνευματικὴ καὶ ἐθνική.

Γιὰ τὸν λόγο αὐτό, ἀπὸ πλευρᾶς ἐκκλησιαστικῆς, ἐθνικῆς, ἱστορικῆς καὶ πολιτισμικῆς ἀντιτασσόμαστε σθεναρὰ καὶ ἐκφράζουμε τὸν ἀποτροπιασμό μας, καταγγέλοντας ἐνώπιον Θεοῦ, ἀνθρώπων καὶ ἱστορίας τοὺς πρωτεργάτες, αὐτουργοὺς καὶ συνεργοὺς τοῦ νομοθετικοῦ αὐτοῦ ἐκτρώματος, τὸ ὁποῖο μόνον δεινὰ προοιωνίζεται γιὰ τὸ μέλλον τοῦ τόπου καὶ τοῦ πάλαι ποτὲ ἐνδόξου Γένους μας.

Ἡ Ἐκκλησία τῶν Γνησίων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν Ἑλλάδος, ὑπὸ τὸν Μακαριώτατο Ἀρχιεπίσκοπο κ. Καλλίνικο, διακρατοῦσα τὴν Πίστη καὶ τὴν Παράδοση τῆς Ὀρθοδοξίας ἀλώβητες καὶ ἀκαινοτόμητες ἀπὸ κάθε νόθευση καὶ ἀλλοίωση, καλεῖ σὲ Μετάνοια τὸ θεοφιλὲς Ποίμνιό της, ἀλλὰ καὶ εὐρύτερα τοὺς συμπατριῶτες μας, γιὰ τὴν ἀποτροπὴ τῆς ἐγγιζούσης δικαίας ὀργῆς τοῦ Θεοῦ· ταυτόχρονα, καλεῖ σὲ πνευματικὴ ἐγρήγορσι καὶ σὲ διατράνωσι καὶ ἐξαγγελία τῆς ἀποφασιστικότητος καὶ τοῦ κατὰ Θεὸν ζήλου, ἐφ’ ὅσον μαχόμεθα ὑπὲρ βωμῶν καὶ ἑστιῶν, γιὰ νὰ διαφυλάξουμε καὶ νὰ προασπιστοῦμε τὴν Ὀρθόδοξη Πίστι μας καὶ τὸ Ἑλληνορθόδοξο Ἦθος μας πάσῃ θυσίᾳ, ἐνώπιον αὐτῆς τῆς «ἀποκαλυπτικῆς» ἀποστασίας καὶ αὐτοῦ τοῦ ἐκμαυλισμοῦ.

Ὁ ἐπιχειρούμενος ἐρμαφροδιτισμὸς τοῦ πιστοῦ λαοῦ μας καὶ τῶν παιδιῶν μας δὲν θὰ περάση!

«Στῶμεν καλῶς»!

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας τῆς Ἱερᾶς Συνόδου

12/25.12.2015 Ἁγίου Σπυρίδωνος Τριμυθοῦντος τοῦ Θαυματουργοῦ

" Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· "

Δημοσιεύτηκε στις 26 Δεκ 2015

Κατά κανόνα ο εγκεφαλικός, λεγόμενος, θάνατος αφορά στις περιπτώσεις σοβαρών τροχαίων ατυχημάτων. Φυσικά, δεν αποκλείονται και άλλες περιπτώσεις. Ο Μητροπολίτης Μεσογαίας κ. Νικόλαος απευθυνόμενος σε μαθητές των Εκπαιδευτηρίων Ζηρίδη, τους συνέστησε να είναι προσεκτικοί στη χρήση δίτροχων μηχανών. Παράλληλα, είπε ότι η άποψή του - σημείωση, ο τίτλος της ανάρτησης στο YouTube είναι "Η στάση της Εκκλησίας για τη δωρεά οργάνων"  - για τις Μεταμοσχεύσεις ταυτίζεται με την άποψη της Εκκλησίας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι η Εκκλησία δεν έχει γνώμη, έχει μόνο απόψεις. Δεν γνωρίζω, αν το συμπεριλαμβάνει και αυτό στη διδακτορική του διατριβή με τίτλο "Αλλήλων μέλη".

Μετά από αυτά, θα πρέπει να συμπεράνουμε ότι η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος, που αποτελείται από 70 Επισκόπους, εκφράζεται δια 70 απόψεων. Τελικά όμως μια υπερισχύει και αυτή δεν είναι γνώμη, δεν είναι θέση. Είναι άποψη. Η Δημοκρατία πάντα νικά με την άποψη και ουδέποτε με τη θέση. Οι θέσεις σημαίνουν κάτι σταθερό, οι απόψεις κάτι μεταβλητό. Όλα πρέπει να αλλάζουν. Ακόμη και αυτή η "στάση" της Εκκλησίας. Η Δημοκρατία όμως όχι, δεν αλλάζει, η δική της "στάση" παραμένει πάντα η αυτή.

Διόρθωση ημαρτημένου
Η αναφορά που γίνεται στην Προς Εφεσίους Επιστολή του απ. Παύλου παραπέμπει στο δ' Κεφάλαιο της Επιστολής και όχι στο ι΄.

Παρασκευή, 25 Δεκεμβρίου 2015

" ... ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη "

Αλλήλων μέλη
«Η ζωή και τα όργανα του αποστάτη δεν απαιτείται να τυγχάνουν σεβασμού και μπορούν να αφαιρούνται ατιμωρητί», αναφέρει το έγγραφο, που είναι γραμμένο με τη μορφή φετφά, δηλαδή επίσημης γνωμοδότησης ή ερμηνείας από μουφτή ή από ιμάμη.
http://aktines.blogspot.gr/2015/12/isis.html

kx
Και αυτά μεν ως προς τον ISIS και τους δικούς του "ημισεληνοφόρους". Εμείς όμως δεν είμαστε αποστάτες! Τους αγαπάμε όλους, επειδή είμαστε όλοι "αλλήλων μέλη". Γράφουμε, μάλιστα, και θεολογικές διατριβές με τίτλο το "αλλήλων μέλη". Και βεβαίως, δεν έχει καθόλου σημασία αν τα "αλλήλων μέλη" δεν ξέρουν ποιοι και πότε λογαριάζονται ως "αλλήλων μέλη"

25 Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη (Εφ. δ΄).

Και ως προς το αμέσως προηγούμενο του εδαφίου αυτού :

20 ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως ἐμάθετε τὸν Χριστόν, 21 εἴγε αὐτὸν ἠκούσατε καὶ ἐν αὐτῷ ἐδιδάχθητε, καθώς ἐστιν ἀλήθεια ἐν τῷ ᾿Ιησοῦ, 22 ἀποθέσθαι ὑμᾶς κατὰ τὴν προτέραν ἀναστροφὴν τὸν παλαιὸν ἄνθρωπον τὸν φθειρόμενον κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τῆς ἀπάτης, 23 ἀνανεοῦσθαι δὲ τῷ πνεύματι τοῦ νοὸς ὑμῶν 24 καὶ ἐνδύσασθαι τὸν καινὸν ἄνθρωπον τὸν κατὰ Θεὸν κτισθέντα ἐν δικαιοσύνῃ καὶ ὁσιότητι τῆς ἀληθείας(Εφ. δ΄).

Να, ποιοι είναι "αλλήλων μέλη" και αυτοί, δεν προσεύχονται στον άγιο Θεό να βρεθεί κάποιος σε κωματώδη κατάσταση, ώστε οι γιατροί να του πάρουν τα όργανα, να τον πεθάνουν, για να κάνουν καλά τον δεόμενο προς τον Κύριο.

Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

Από κάποια άλλη αιτία νεκροί εγκεφαλικά

Δημοσιεύτηκε στις 24 Δεκ 2015

Η νέα παγκόσμια αταξία, σύγχυση και βλακεία, θυμάται περιστασιακά τον όρο και τη λέξη "εθνικός". Οι μεταμοσχεύσεις, θέλω να πω η δωρεά οργάνων, δεν γνωρίζει σύνορα, φυλή, χρώμα ή θρησκευτικές δοξασίες. Έτσι λοιπόν και οι εδώ μεσάζοντες, της σύγχρονης παγκόσμιας βλακοποίησης, έκριναν καλό να μας θυμίσουν τη λέξη αυτή απευθυνόμενοι "εθνικά" - με το υπερεθνικό τους ενδιαφέρον - προκειμένου να γίνουμε όλοι δωρητές οργάνων.

Συνεπής στα καθήκοντά του και με τη συνεργασία της Εκκλησίας, το σωματείο που ακούει στο όνομα Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων, εξέδωσε το 2013 Ανακοίνωση μετά από τη ψήφιση του Νόμου της "Εικαζόμενης Συναίνεσης" του συνταγματολόγου κ. Λοβέρδου. Είχαν προηγηθεί άλλοι.

Στο βίντεο που ακολουθεί θα ακούσετε κάτι που είχε γραφεί στο παρελθόν, το 2013, μετά την Ανακοίνωση του ΕΟΜ, και παραμένει μέσα σε ένα μπουκάλι κλειστό, όταν ρίχτηκε στον ωκεανό του Διαδικτύου από έναν ναυαγό.

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2015

"Η Θρησκεία είναι των άκρων"

Δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκ 2015
 Είχα μια συζήτηση πριν από χρόνια με έναν δημοκράτη και προοδευτικό άνθρωπο. Μου είπε ότι πολιτικά ήταν τοποθετημένος στο Κέντρο, δεν του άρεσαν τα άκρα. Παρεμπιπτόντως δε, επειδή με γνώριζε, μου είπε ότι δεν ασχολείται με τα Θρησκευτικά. Επειδή, έλεγε, ο Θεός και τα Θρησκευτικά είναι των άκρων, φτιάχνουν φανατικούς ανθρώπους". Τη συνέχεια θα την ακούσετε.

Θεραπευτές ασθενειών και όχι ασθενών

Δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκ 2015

Κλασσικό θεωρείται και είναι, το αξίωμα οι γιατροί να θεραπεύουν ασθενείς και όχι ασθένειες. Σήμερα, όμως οι γιατροί της εξέλιξης, της τεχνολογίας και των τεχνολόγων, το άλλαξαν. Θεραπεύουν ασθένειες και όχι ασθενείς.

Ο εγκεφαλικά νεκρός και έψυχος άρρωστος, δεν είναι ασθενής. Πάσχει εκ νόσου ανίατης, έχει τεθεί η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, και αυτή η διαγνωσθείσα - αλήθεια, πόσο παράδοξο - νόσος μπορεί να θεραπεύει άλλους πάσχοντες. Διότι έχουμε κι εδώ ασθενείς, που πάσχουν κι αυτοί από ανίατη ασθένεια, αλλά κάτι μπορεί να γίνει.

Αφαιρούν τα όργανα του ασθενούντος νεκρού κατά τον εγκέφαλο, για να γιατρέψουν άλλους, που και αυτοί πάσχουν από αθεράπευτη αρρώστια.

Έτσι, λοιπόν, το ένα κακό κάνει καλά ένα άλλο κακό, με τη διαφορά, ότι πρέπει οι γιατροί να βγάλουν απ΄ τη μέση τη μια από τις δυο κακές, και αθεράπευτες, αρρώστιες. Οπότε, ο ασθενής, που πατά στη γη και δεν είναι κατάκοιτος, συνεχίζει να βαδίζει με αξιοπρέπεια επί του εδάφους. Αλλά η ασθένεια εξακολουθεί να σέρνεται.

Περισσότερες διευκρινίσεις για τον εγκεφαλικό θάνατο

Δημοσιεύτηκε στις 23 Δεκ 2015

Όπως συμβαίνει με το γραπτό λόγο, το ίδιο γίνεται και με τον προφορικό, όπου δεν είναι δυνατόν ο ομιλητής να αναπτύξει όλες τις υποχρεωτικά παρεμπίπτουσες διευκρινίσεις ή απλουστεύσεις, για να γίνει σαφέστερεος και περισσότερο κατανοητός.

Προκειμένου, λοιπόν, όσα έχω πει μέχρι τώρα, να γίνουν καλίτερα κατανοητά, έκρινα σκόπιμο να δώσω όσο πιο απλά γίνεται μερικές πρόσθετες διευκρινίσεις σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο και ζητώ συγγνώμη, αν επαναλαμβάνομαι σε μερικά σημεία.

Τρίτη, 22 Δεκεμβρίου 2015

Τυμβωρύχοι της Θεολογίας

Αυτό ακριβώς που συμβαίνει με τους λαθροπρόσφυγες, δηλαδή, η πλαστογραφία του συναισθήματος, συμβαίνει ακριβώς και με τη συνειδητή και εκούσια δωρεά οργάνων. Τρόπον τινά, μάρτυρες της Χριστιανοσύνης έγιναν τώρα οι λαθροπρόσφυγες. Κι αυτοί κάποια μαρτυρία δίνουν, όταν πνίγονται στιβαγμένοι σε μαούνες και σαπιοκάραβα. Μαρτυρία, υποτίθεται, δίνουν, και οι κατά Θεόν δεχόμενοι να πεθάνουν εκούσια στο χειρουργικό τραπέζι με την αφαίρεση των οργάνων τους.

Μας καλούν να γίνουμε φιλάνθρωποι και ελεήμονες, γιατί αυτό διδάσκει, λένε, η Θρησκεία μας. Όπως και οι άλλες. Αλλά υποκρίνονται. Όπως δεν μας λένε, πώς φτιάχτηκαν οι λαθροπρόσφυγες, έτσι, δεν μας λένε πώς φτιάχνονται και οι εγκεφαλικά νεκροί. Το ψέμα που κρύβουν δεν τολμούν να το ομολογήσουν, ή να το παραδεχτούν.

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2015

Οι πλαστογράφοι της αγάπης

Δημοσιεύτηκε στις 21 Δεκ 2015

Όταν η Τεχνολογία ζητά την βοήθεια της Θεολογίας, τότε εμφανίζεται η Βιοηθική. Και, πλέον, η Θεολογία τίθεται στο περιθώριο ή, όπως λένε, στο χρονοντούλαπο της Ιστορίας

Σάββατο, 19 Δεκεμβρίου 2015

Προδοσία της Θεολογίας και Μεταμοσχεύσεις


14/12/2014
β) «Μακάριόν εστι μάλλον διδόναι ή λαμβάνειν». ( Πραξ.κ΄35 ). Εδώ γίνεται απόλυτα ευκρινές πόσον παραβιάζονται οι πνευματικές αξίες και πώς εκτίθεται άνευ προστασίας η συνείδηση. Διότι το εδάφιο Πρ. κ΄ 35 δεν λέγει μόνο αυτό που προτάσσει, χάριν των πνευματικών αξιών, η Ειδική Συνοδική Επιτροπή Βιοηθικής. Σημειώνουμε, βιοηθικής και όχι θεολογίας. Το πλήρες εδάφιο είναι : 35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.

Οι βιαστές των συνειδήσεων και πλαστογράφοι των πνευματικών αξιών το αλλάζουν επ΄ ωφελεία της Βιοηθικής εις βάρος της Θεολογίας. Ιδού πώς : " ... ούτω αποθνήσκοντας δει αντιλαμβάνεσθαι των ασθενούντων" και τα εξής. Είναι αυτό βιασμός και πλαστογραφία ή δεν είναι ; Διότι μόλις πριν από το Πρ. κ΄ 35 υπάρχει το : 34 αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται.

Σε επανάληψη 14/12/2015
Με αυτά και πολλά άλλα, τί να περιμένει κανείς από την Ιεραρχία της Εκκλησίας της Ελλάδος για τις Συνοδικές Επιτροπές - η συγκεκριμένη είχε την αρμοδιότητα επί θεμάτων Βιοηθικής και δη και επί των μεταμοσχεύσεων - που φτιάχνει. Με κάλεσαν τότε μια φορά μόνο. Τους ρώτησα να μου πουν αν το "εγκεφαλικώς πτώμα" είναι έμψυχος ή άψυχος νεκρός και η απάντηση ήταν : Είναι έμψυχος αλλά ανέκφραστος. Η απάντηση ήταν από καθηγητή της Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσ/νίκης. Οι κακοποιοί πλαστογράφοι και ειδικοί επί των διαστροφών της Αγίας Γραφής παραφράζουν το "οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων" και το κάνουν " ούτω αποθνήσκοντας δει αντιλαμβάνεσθαι των ασθενούντων". Αν δεν τους αδειάσουμε τις εκκλησιές δεν πρόκειται ποτέ να καταλάβουν τίποτα. Θέλουν να μας βλακοποιήσουν (κατά το ιδεολογικοποίηση και η βλακοποίηση) και δεν πρέπει να τους αφήσουμε.

2. Ο δόλος της Επιστήμης και η προδοσία της Θεολογίας

 Η ερευνητική - θεολογική προδοσία. 
Όταν η Οικονομία διατάζει, υποκλίνεται και η Θεολογία, εκτός της Ιατρικής. Και όταν κάποιος έχει παράδειγμα, ας πούμε, τον Αλέξη Ζορμπά, μπορεί να θέλει, αν συμβεί να πέσει θύμα τροχαίου ή άλλου δυστυχήματος, να του πάρουν τα όργανα, ώστε να μην παραμείνει καθηλωμένος στο κρεβάτι ακίνητος ή παράλυτος σε αναπηρηκό καροτσάκι. Δικαίωμά του. Τι γίνεται όμως με εκείνους, που θα κληθούν να τον βάλουν στο χειρουργικό τραπέζι, να του πάρουν τα όργανα, κι έτσι να τον πεθάνουν ; Οι γιατροί τί απάντηση δίνουν σ΄ αυτό ; Και τί προφάσεις κομίζουν οι της Θεολογίας λειτουργοί ; Όταν σκοτώνεις έναν άρρωστο, για να κάνεις καλά έναν άλλο άρρωστο, τι είδους ζωή του μεταδίδεις ; Ζωή της ζωής ή το θάνατο της ζωής ;


1. Ο δόλος της Επιστήμης και η προδοσία της Θεολογίας

Η έρευνα των ιερών Γραφών και Γραμμάτων από αυτοχριώμενους ερευνητές των θεμάτων αυτών, όπως και από άλλους με επίσημα πανεπιστηιακά διαπιστευτήρια, όπως μας λένε, αποδεικνύει ότι ο καθ΄ ημάς Θεός (παρένθεση, υπάρχουν πολλοί) είναι ο εφευρέτης του ψεύδους. Δεν θα τολμούσαν να πουν ποτέ αυτή την βλασφημία, αν οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι επί του θέματος αυτού, οι πολιτικοί και οι θρησκευτικοί - μάλλον, εκκλησιαστικοί - ιθύνοντες, δεν ήταν όμοιοι με αυτούς. Θα ακολουθήσει το δεύτερο μέρος (2. Η ερευνητική - θεολογική προδοσία)


Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2015

Η συστηματική αποσιώπηση και συστημική απόκρυψη επί του θέματος των μεταμοσχεύσεων


Αυτά δεν λέγονται, ούτε επιτρέπεται να ακούγονται. Αντιθέτως, εκείνο που, ως φαίνεται, μας ενδιαφέρει περισσότερο - εννοώ τα μέσα μαζικής εξαπάτησης και όχι ενημέρωσης - είναι πώς θα νομοθετήσουμε το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και άλλα τινά. 'Ωρες άφθονες διατίθενται, διάλογοι γίνονται  στα τηλεοπτικά πάνελ (και στη Βουλή) για το μέγιστο, ως φαίνεται, ζήτημα των σχέσεων μεταξύ ατόμων των ιδίου φύλου ερωτικών προτιμήσεων, όμως, ποτέ δεν αποφάσισαν οι μεγιστάνες της ενημέρωσης να δώσουν τις πληροφορίες εκείνες για το ζήτημα του εγκεφαλικού, λεγόμενου, θανάτου. Αν λοιπόν θέλετε να μάθετε τί ακριβώς συμβαίνει, ακούστε το βίντεο που ακολουθεί, λάβετε δε υπόψη, ότι ήδη ισχύει ο νόμος της εικαζόμενης συναίνεσης για την αφαίρεση - την λένε δωρεά - των οργάνων. Σημειώνω, υπάρχουν και αρκετά ακόμη εδώ και στο YouTube.

Τετάρτη, 16 Δεκεμβρίου 2015

25. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή Ι΄ Λουκά


Χειρόγραφη απομαγνητοφώνηση ομιλίας + Ιερομανάχου Θεοδωρήτου

Καψάλα, αγ. Όρος, 3/12/2015
Δια χειρός Γερ. Αλυπίου

https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_VnIweDI4WDEyU2FZbjJmR1ZETXozcU9OS3hR/view?usp=sharing

10 ῏Ην δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. 11 καὶ ἰδοὺ γυνὴ ἦν πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα καὶ μὴ δυναμένη ἀνακῦψαι εἰς τὸ παντελές. 12 ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ ᾿Ιησοῦς προσεφώνησε καὶ εἶπεν αὐτῇ· γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σου· 13 καὶ ἐπέθηκεν αὐτῇ τὰς χεῖρας· καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. 14 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ ἐθεράπευσεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ· ἓξ ἡμέραι εἰσὶν ἐν αἷς δεῖ ἐργάζεσθαι· ἐν ταύταις οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου. 15 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος καὶ εἶπεν· ὑποκριτά, ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης καὶ ἀπαγαγὼν ποτίζει; 16 ταύτην δέ, θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν, ἣν ἔδησεν ὁ σατανᾶς ἰδοὺ δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου; 17 καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ κατῃσχύνοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ, καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾿ αὐτοῦ.

5. Η ελληνική συμβολή στον τομέα των μεταμοσχεύσεων


Ένας Έλληνας γιατρός, Νευροχειρουργός στην ειδικότητα, εξεδιώχθη από τα αμερικανικά Πανεπιστήμια για να γίνει αργότερα διάσημος στον ελληνικό χώρο. Την ιστορία του τί ακριβώς είχε συμβεί στην Αμερική - πήγε για εξειδίκευση και μετεκπαίδευση - θα την ακούσετε στο βίντεο που ακολουθεί.

Η συλλογή φωτογραφιών είναι τυχαία.

4. Εγκεφαλικός θάνατος και Οικονομία

Καιρός να μάθουμε γιατί οι διορισμένοι κυβερνήτες μας νομοθέτησαν την εικαζόμενη συναίνεση.
Στην αντιπαράθεση που είχε ο ιατρός Σταθάκης Χαράλαμπος με τον π. Κων/νο Στρατηγόπουλο - έγινε το 1993 - ακούστηκε να λέγει ότι έχει αναπτυχθεί μια νόθα φιλολογία για τη φιλανθρωπία, την αγάπη κλπ. Ο ίδιος υποστήριζε ανεπιφύλακτα τον εγκεφαλικό θάνατο. Δεν μπορούσε, συνεπώς, να κατηγορήσει τον εαυτό του, ότι αυτός και ο όμιλος των συνεργατών του, ήταν οι κυρίως υπεύθυνοι για τη νόθα φιλολογία περί φιλανθρωπίας, αγάπης κλπ.

Η επιλογή των φωτογραφιών είναι τυχαία. Όσο για το Νοσοκομείο Στόουκ Μάντεβιλ και τη σχετική με αυτό κακοποίηση, βλέπε σχετικό δεσμό Stoke Mandeville 

Δευτέρα, 14 Δεκεμβρίου 2015

3. Εγκεφαλικός θάνατος και δοκιμασία της άπνοιας

Με τη δοκιμασία της άπνοιας, προκειμένου να τεθεί η διάγνωση του εγκεφαλικού θανάτου, επέρχεται βαρυτάτη επιδείνωση της κατάστασης του ασθενούς. Καταλαβαίνει, λοιπόν, κανείς γιατί οι εκλεκτοί συνάδελφοι, καθώς και ο υπόλοιπος όμιλος των υποστηρικτών του εγκεφαλικού θανάτου, αποφεύγουν να συνομιλήσουν με όποιον έχει να καταθέσει διαφορετικού είδους επιστημονική πρόταση ως προς τον τεχνικό όρο - δεν είναι επιστημονικός - του εγκεφαλικού θανάτου.Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

Πλαστογράφοι και κακοποιοί14/12/2014β) «Μακάριόν εστι μάλλον διδόναι ή λαμβάνειν». ( Πραξ.κ΄35 ). Εδώ γίνεται απόλυτα ευκρινές πόσον παραβιάζοντ...
Δημοσιεύτηκε από Kyprianos Christodoulides στις Κυριακή, 13 Δεκεμβρίου 2015

2. Εγκεφαλικός θάνατος και Φυσιολογία αναπνοής


Μας είπαν ότι διεθνούς κύρους επιστήμονες, όπως Ιατροί, Νομικοί, Εγκληματολόγοι, Κοινωνιολόγοι, εκπρόσωποι των Θρησκευμάτων, ακόμη δε και Διευθυντές της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων, συμμετείχαν ώστε να ληφθεί η απόφαση της θέσπισης του εγκεφαλικού θανάτου. Δεν μας είπαν όμως πόσοι εξ αυτών γνωρίζουν τη Φυσιολογία της αναπνοής.
Οπωσδήποτε, όμως, οι γιατροί το γνώριζαν. Αλλά δεν το είπαν. Δεν το επέτρεψαν οι εγκέφαλοι της παγκόσμιας Οικονομίας.

Σάββατο, 12 Δεκεμβρίου 2015

1. Εγκεφαλικός θάνατος, Εισαγωγή


πᾶ­σά τε ἐ­πι­στή­μη χω­ρι­ζο­μέ­νη δι­και­ο­σύ­νης καὶ τῆς ἄλ­λης ἀ­ρε­τῆς πα­νουρ­γί­α, οὐ σο­φί­α φα­ί­νε­ται. ὧν ἕ­νε­κα καὶ πρῶ­τον καὶ ὕ­στα­τον καὶ διὰ παν­τὸς πᾶ­σαν πάν­τως προ­θυ­μί­αν πει­ρᾶ­σθε ἔ­χειν ὅ­πως μά­λι­στα μὲν ὑ­περ­βα­λεῖ­σθε καὶ ἡ­μᾶς καὶ τοὺς πρό­σθεν εὐ­κλε­ί­ᾳ· εἰ δὲ μή, ἴ­στε ὡς ἡ­μῖν, ἂν μὲν νι­κῶ­μεν ὑ­μᾶς ἀ­ρε­τῇ, ἡ νί­κη αἰ­σχύ­νην φέ­ρει, ἡ δὲ ἧτ­τα, ἐ­ὰν ἡτ­τώ­με­θα, εὐ­δαι­μο­νί­αν.

 Μτφ. κά­θε πνευ­μα­τι­κή ε­πί­δο­ση, ό­ταν χω­ρί­ζε­ται α­πό τη δι­και­ο­σύ­νη και την άλ­λη α­ρε­τή, φαί­νε­ται πα­νουρ­γί­α και ό­χι σο­φί­α. Γι’ αυ­τό να προ­σπα­θεί­τε και στα πρώ­τα και στα τε­λευ­ταί­α και σε ό­λη σας τη ζω­ή να στρέ­φε­τε ό­λη την προ­θυ­μί­α με ό­λους τους τρό­πους σε αυ­τό: πώς να ξε­πε­ρά­σε­τε και ε­μάς και τους προ­γό­νους στην δό­ξα. Αλ­λι­ώς, να ξέ­ρε­τε ό­τι, αν ε­μείς σας ξε­περ­νά­με στην α­ρε­τή, αυ­τή η υ­πε­ρο­χή μας μας δί­νει ντρο­πή, ε­νώ αν εί­μα­στε κα­τώ­τε­ροί σας, αυ­τό μας κά­νει ευ­τυ­χι­σμέ­νους. 

Πλάτωνος, “ Μενέξενος” 347a

κχ
Θα μπορούσαμε να το γράψουμε διαφορετικά σήμερα και ειδικά, για την Ιατρική :
πᾶ­σά τε ἐ­πι­στή­μη χω­ρι­ζο­μέ­νη θεολογίας καὶ τῆς ἄλ­λης ἀ­ρε­τῆς πα­νουρ­γί­α, οὐ σο­φί­α φα­ί­νε­ται.
Να σημειωθεί, θεολογίες δεν υπάρχουν πολλές. Μια μόνο υπάρχει.

Πέμπτη, 10 Δεκεμβρίου 2015

Η πίστη και η επιστήμηΔίχως αμφιβολία, οι γιατροί πιστεύουν στα θαύματα βάσει αποδείξεων. Μια από αυτές είναι ότι "το θαύμα γίνεται ακόμη και με αφαιρεμένα νεφρά, αλλά κάπου πρέπει να πατήσουμε", όπως μας λέει ο γιατρός κ. Χαράλαμπος Σταθάκης.
Το ηχητικό απόσπασμα από την ιστοσελίδα floga.gr. "Ράδιο παράγκα", 1993.

Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2015

Δύο και δύο ίσον τέσσερα ;


Σύμφωνα με τους ιατρούς και την Ιατρική Επιστήμη, ο εγκεφαλικός θάνατος ισοδυναμεί με τον ολοσχερή βιολογικό θάνατο. Αποκρύπτουν σκόπιμα ότι σε πλείστες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις, συνεπεία τροχαίων ατυχημάτων, συνυπάρχει και η λεγόμενη "νωτιαία καταπληξία" από διατομή - όχι απαραίτητα πλήρης - στο ανώτερο τμήμα της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης. Η κατάσταση αυτή είναι ιατρικώς αντιμετωπίσιμη.

Στο οπτικοποιημένο ηχητικό βίντεο που θα παρακολουθήσετε, δίνεται άλλη μια απάντηση στους ισχυρισμούς καταξιωμένων και αναγνωρισμένων διεθνώς ιατρών, ότι είναι άνθρωποι με σεβασμό προς τον άνθρωπο και τη ζωή. Μας διαβεβαιώνουν ότι είναι "πιστοί Χριστιανοί και ότι κάνουν το σταυρό τους πριν από κάθε επέμβαση", όπως για παράδειγμα οι μεταμοσχεύσεις. Το ερώτημα είναι, κατά πόσον η λογική του "δυο φορές το δύο κάνει τέσσερα", που διέπει την επιστήμη και τους γιατρούς των μεταμοσχεύσεων, ανταποκρίνεται και είναι συνεπής προς το σταυρό που κάνουν.

Με άλλα λόγια, το ένα κι ένα μας κάνουν δύο ευσταθεί, ή μήπως πλανώνται και πλανούν όσους λένε ότι "πιστεύουν" ;Το ηχητικό απόσπασμα από http://www.floga.gr/08010000.asp

Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2015

Ο εξουνιτισμός των καινοτόμων (νεοημερολογίτες) της Ορθοδοξίας

Σταχυολογώ αποσπάσματα από ομιλία του π. Κων/νου Στρατηγόπουλου. Δημοσιεύθηκαν στο δεσμό που ακολουθεί - βλέπε φωτογραφία και παραπομπές (**).


α) Ὅποιος διασπᾶ τήν ἑνότητα τῆς Ἐκκλησίας - καί ἄς πιστεύει ὀρθοδόξως - κάνει ἕνα σχίσμα στό σῶμα τῆς Ἐκκλησίας, σχίσμα· καί δέν μπορῶ νά μετέχω μαζί του σέ αὐτό τό σχίσμα. Δέν εἶναι τό θέμα ἄν πιστεύει ὅπως ἐγώ. Οἱ παλαιοημερολογίτες πιστεύουν ὅ,τι πιστεύουμε ἐμεῖς. Δέν διαφέρουμε πουθενά δογματικά, ἀλλά ὑπάρχει σχίσμα ἐκκλησιολογικό. Ἔκαναν δική τους ἐκκλησία γιά νά περάσουν τή δική τους γραμμή. Τέρμα, ἔληξε. Δέν μετέχουμε σέ ἕνα σχίσμα, μέ τίποτε. Μέ τίποτε!

β) Μᾶς ἐνδιαφέρει ἡ ἑνότητα μέ τήν Ἐκκλησία, ἡ ἑνότητα. Νά εἶναι μαζί μου. Δέν πᾶς νά ἀκολουθήσεις ὅποιο ἡμερολόγιο θέλεις; Ὅποιο θέλεις νά ἀκολουθεῖς. Αὐτό εἶπε ἡ Ἐκκλησία, ὁ Πατριάρχης, στούς παλαιοημερολογίτες τῆς Κολομβίας. Τοῦ εἶπαν: «βάζουμε ὑπακοή καί ταπείνωση Πατριάρχη μου, θέλουμε νά εἴμαστε μαζί σου». [Καί τούς εἶπε ὁ Πατριάρχης]: «Κρατῆστε τό ἡμερολόγιό σας, [ἀλλά θά] κάνετε ὑπακοή σέ μᾶς» - ἔληξε. Δέν εἶναι τό ἡμερολόγιο, οὔτε κἄν αὐτό εἶναι ἡ ἱστορία.

γ) Βλέπετε, κι ἐδῶ ἔτσι θά μποροῦσε νά λυθεῖ. «Βρέ παιδιά, θέλετε νά κρατᾶτε αὐτό τό ἡμερολόγιο. Πρόβλημά σας. Σήμερα εἶναι 13 Ἰανουαρίου. Ἀντί νά πάρετε ἐπιταγή σήμερα, θά τήν πάρετε μετά ἀπό μιά ἑβδομάδα. Ἐσεῖς θά χάνετε, πρόβλημά σας. Κάνουμε ἑνότητα στήν Ἐκκλησία, νά ἔχουμε, νά εἶναι μία ἡ Ἐκκλησία; Ἔληξε. Τό ἡμερολόγιο μᾶς νοιάζει;

δ) Καί, προσέξτε, οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες - τό ἔχω πεῖ πολλές φορές, τό τονίζω - οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες κρατοῦν γιά δικούς τους λόγους, ἀφοῦ εἶναι ἀσκητές, εἶναι ἔξω ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου, τό παλαιό ἡμερολόγιο. Ἀλλά ὅταν ἔρθουν ἐδῶ πέρα λειτουργοῦνται σέ μᾶς, στή μία Ἐκκλησία, ὄχι σέ ἄλλη Ἐκκλησία. Καί ἐμεῖς, ὅταν πᾶμε ἐπάνω, ἀκολουθοῦμε τό δικό τους [ἡμερολόγιο]. Παύουμε νά εἴμαστε Ἐκκλησία;

Σχόλιο κχ
Με δικά του λόγια το σχόλιο που θα γράψω : "Εἶναι καθαρά πονηρόν, γιά νά κάνουν τό δικό τους, νά ἔχουν δική τους ἐκκλησία". Ποιοι ; το ερώτημα. Οι νεωτερεριστές νεοημερολογίτες, η απάντηση. Η παγκόσμια νέα εκκλησία, νέο τέμενος, νέα συναγωγή, συνοπτικά νέα θρησκεία, είναι πλέον εδώ !

Αφήνω κατά μέρος τί είδους εκκλησία θα είναι αυτή της ενότητας - της εκκλησιολογίας, της θρησκειολογίας κλπ. - και προσθέτω κάτι ακόμη.

Στην εκπομπή του στο "Ράδιο Παράγκα" το 1995, όταν με κάλεσε για ένα μικρό βιβλίο, που έγραψα και τον αναστάτωσε, είπα : "Αυτά που σας λέω, δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνουν προς τα έξω. Αλλά είναι εμφανές, ότι όλα έχουν μπλοκαριστεί : Ραδιόφωνα, τηλεοράσεις, εφημερίδες, περιοδικά. Θυμίζει αυτό κάτι που είπε ο απ. Παύλος, "κατά τας ιδίας επιθυμίας εαυτοίς επισωρεύσουσι διδασκάλους". Δηλαδή, αυτούς θέλουμε, που μας λένε αυτά που θέλουμε να ακούμε και όχι κανέναν άλλο."

Στη συνέχεια, κατάλαβα ότι ήταν κι αυτός ένας από τους ελεγκτές του τί πρέπει και τί δεν πρέπει να δημοσιοποιείται. Η λεπτομέρεια ; Με το ίδιο νόμισμα τον πλήρωσαν οι εργοδότες του.
Όμοιος ήταν και εκείνος, που έκανε το λάθος και εξέδωσε κάτι ασήμαντο δικό μου (*). Μια φορά με άκουσαν, δεύτερη δεν υπήρξε. Έκοψαν αυτά που διάβασαν και έραψαν αυτά που άκουσαν, "κατά τας ιδίας επιθυμίας" ενότητας της εκκλησίας. Την οποία κατάντησαν, όχι μόνο αυτοί, ράκος αποκαθημένης. Αψευδής αποδείξη τα άνω εκτεθέντα ληρήματα του π. Κωνσταντίνου Σ.

- Υστερόγραφο 1
Ο Μητροπολίτης Γλυφάδος Παύλος ήταν ένας εξ εκείνων που υπέγραψαν τη Συνοδική Εγκύκλιο 2819 της 7-7-2005 για το θεόσδοτο δώρο της δωρεάς οργάνων από εγκεφαλικά νεκρούς : «Ας μη λησμονούμε ότι η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας στηρίζεται σε μια μεταμόσχευση θείου σώματος και σε μια μετάγγιση θείου αίματος εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν» ! Ύστερα, κατόπιν ωρίμου σκέψεως, άλλαξε. Ο Μητροπολίτης διοργάνωσε και συμμετείχε σε Ημερίδα, όπου ο εγκεφαλικός θάνατος ανηρέθη αλλ΄ ου καθηρέθη, και συμπληρώνω, χάριν της εκκλησιολογικής (!) ενότητος (!!) της εκκλησίας.

- Υστερόγραφο 2
Ώστε έτσι λοιπόν ; Οἱ Ἁγιορεῖτες πατέρες κρατοῦν γιά δικούς τους λόγους τό παλαιό ἡμερολόγιο, ἀφοῦ εἶναι ἀσκητές, εἶναι ἔξω ἀπό τά πράγματα τοῦ κόσμου . Ἀλλά ὅταν ἔρθουν ἐδῶ πέρα λειτουργοῦνται σέ μᾶς, στή μία Ἐκκλησία, ὄχι σέ ἄλλη Ἐκκλησία. Καί ἐμεῖς, ὅταν πᾶμε ἐπάνω, ἀκολουθοῦμε τό δικό τους ἡμερολόγιο. Παύουμε νά εἴμαστε Ἐκκλησία;

Η απάντηση, δυστυχώς, είναι καταφατική. Ναι, παύουμε. Με κάτι τέτοια πώς να μην τρελαθούν οι πιστοί ; Δεν είχε άδικο ο αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, όταν είπε κι αυτός : «Η Εκκλησία δεν έχει λόγο για τα τεκταινόμενα στο Άγιο Όρος, όπως και το Άγιο Όρος δεν έχει λόγο για την ελλαδική Εκκλησία». Αυτά, τότε με τη Μονή Βατοπαιδίου και το γνωστό σκάνδαλο. Και για να τα απλουστεύσουμε, η Εκκλησία είναι υπερκόμια, δεν έχει σχέση με τον κόσμο, δεν πρέπει να ασχολείται κανείς μαζί της, εκτός αν είναι κι αυτός ... υπερκόσμιος.

Με άλλα λόγια, είναι σαν να μας λέει, το πανεπιστήμιο δεν ανακατεύεται με τους καθηγητές και οι καθηγητές δεν ανακατεύονται με το πανεπιστήμιο ! Όμοια, λοιπόν, η Εκκλησία δεν ανακατεύεται με το Άγιο Όρος, επειδή το Άγιο Όρος δεν είναι Εκκλησία, αντιστοίχως δε, το Άγιον Όρος δεν ανακατεύεται με την ελλαδική Εκκλησία, επειδή η τελευταία ... δεν είναι Εκκλησία. Νομίζω, μπλέξαμε άσχημα.

- Υστερόγραφο 3
Και κάτι τελευταίο, επειδή η οργή ξεχειλίζει (ὀργίζεσθε, καὶ μὴ ἁμαρτάνετε). Βάσιμα, έχω τη γνώμη, ότι κάτι τέτοια και άλλα όμοια, θα είπε ο πάπας - δεν θυμάμαι ποιος ήταν τότε - στους πιστούς, όταν το Σχίσμα του φιλιόκβε κατακτούσε έδαφος στην εκκλησία της Ρώμης .

Τι τους είπε ; Ακριβώς αυτά που λέει ο π. Κων/ος Σ. με μια ελαφρά απόκλιση των λέξεων. Ακριβώς, όπως ελαφρά απέκλιναν τους αριθμούς των ημερών οι σύμβουλοι (οι μεγάλες μορφές τῆς φίλης Ὀρθοδοξίας Αθηναγόρας και οι άλλοι ) του π. Κων/ου Σ.  Ιδού :

«Κρατῆστε τό Σύμβολό σας, ἀλλά θά κάνετε ὑπακοή σέ μᾶς. Εμείς θα λέμε το φιλιόκβε (και εκ του υιού) εσείς να λέτε το δικό σας ή ότι αγαπάτε. Κάνουμε ἑνότητα στήν Ἐκκλησία, νά ἔχουμε, νά εἶναι μία ἡ Ἐκκλησία. Ἔληξε. Τό φιλιόκβε μας νοιάζει ; Ἐνότητα σημαίνει εκκλησιολογία και η εκκλησιολογία είναι πάνω από τη δογματολογία, διότι εκκλησιολογία σημαίνει σωτηριολογία ! Η δεύτερη Ρώμη, η Κων/πολη, πιστεύει ὅ,τι πιστεύουμε ἐμεῖς. Δέν διαφέρουμε πουθενά, ἀλλά έκαναν σχίσμα ἐκκλησιολογικό οι Ανατολικοί. Ἔκαναν δική τους ἐκκλησία γιά νά περάσουν τή δική τους γραμμή. Τέρμα, ἔληξε. Δέν μετέχουμε σέ ἕνα σχίσμα, μέ τίποτε. Μέ τίποτε (!) γιά νά εἶμαστε ἡ μία Ἐκκλησία.».
Είναι του γράφοντος αυτά και όχι του π. Κων/νου Στρατηγόπουλου. Σημειώνω,"αποκλίσεις" των λέξεων γίνονται σήμερα σε όλα τα επίπεδα του μορφωτικού μας επιπέδου. Θέλουν να γίνονται εύκολα κατανοητές οι λέξεις, π,χ. ο συνωστισμός, από τους απαίδευτους και αμόρφωτους, όπως δυστυχώς μας κατάντησαν. Ευτυχώς, όχι όλους.

- Υστερόγραφο 4
Εύχομαι περαστικά στον π. Κωνσταντίνο Σ. Είχε ένα πρόσφατο πρόβλημα υγείας και του εύχομαι ταχεία και πλήρη ανάρρωση.

Παραπομπές
(*) "Μεταμοσχεύσεις, Λϋση ή Πρόβλημα", εκδ. ΥΠΑΚΟΗ 1995
(**)
http://www.imglyfadas.gr/portal/gr/details.asp?cdPro={8E84110A-C805-4475-90C0-4334D8E158E6} 

Σάββατο, 28 Νοεμβρίου 2015

Ο εγκεφαλικός θάνατος και η τελευταία αναπνοή


Και αφού ακούσατε ή διαβάσατε τα σχετικά με τον εγκεφαλικό θάνατο και τις μεταμοσχεύσεις, που έχουν εκτεθεί σε αυτήν εδώ την ιστοσελίδα, ακούστε τι λέει περί του θέματος αυτού ο ραββίνος Μορντεχάι Φριζή. Όπως ισχυρίζεται εκπροσωπεί τον ορθόδοξο Ιουδαϊσμό : "Την εβραϊκή θρησκεία σύμφωνα με την προφορική κα γραπτή Τορά, ο ορθόδοξος δρόμος του Ιουδαϊσμού, που είναι και ο αυθεντικός", όπως συμπληρώνει.
Σε παρένθεση, πρώτη απορία του γράφοντος είναι, από πότε ο Ιουδαϊσμός απέκτησε την προσωνυμία "ορθόδοξος";

Σχετικά με τον "ορθόδοξο" και γενικότερα με τον Ιουδαϊσμό, οι γνώσεις του γράφοντος είναι μηδενικές, άρα δεν έχει γνώμη περί των λεγομένων του ραββίνου Φριζή και της θρησκείας του. Όμως, αυτό που με βεβαιότητα μπορεί να γράψει, είναι ότι οι ιατρικές επιδόσεις του, αν όχι ανύπαρκτες, είναι πάντως υποτυπώδεις. Σημαντικό, στην προκειμένη περίπτωση, επειδή τα όρια της επιστήμης διεισδύουν εντός αυτών της θρησκείας. Άρα, για την οριοθέτηση του θανάτου, κατά τον Ιουδαϊσμό και την γραπτή ή προφορική του παράδοση, αναγκαία και απαραίτητη τυγχάνει η κατάρτηση σε θέματα Ιατρικής.

Η δεύτερη απορία - ερώτημα που θα έθετα, εκτός εκείνου που αφορά στο "ορθόδοξο" του Ιουδαϊσμού, είναι τούτο : Να μας πει αν προβάδισμα στη ζωή θα δώσουμε στην καρδιά ή στους πνεύμονες. Διότι, όπως μας είπε, "σύμφωνα με το Ταλμούδ αναφέρονται δυο απόψεις για την επιβεβαίωση του θανάτου : είτε η απόλυτη έλλειψη αναπνοής, είτε η έλλειψη κτύπων της καρδιάς. Ο εβραϊκός νόμος καθορίστηκε σύμφωνα με την πρώτη άποψη, δηλαδή, θάνατος ισχύει με την απόλυτη έλλειψη αναπνοής. Το αναφέρει ο ραββίνος Μαϊμονίδης κ.α." (στό 8:13 του βίντεο).

Το γράφω αυτό, επειδή είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι, όταν επέλθει ο λεγόμενος "ηλεκτρομηχανικός διαχωρισμός" της καρδιάς - ασυστολία ή αιφνίδιος θάνατος - δεν αναφέρομαι στα αίτια - τότε ο άνθρωπος αφήνει την τελευταία του πνοή. Έχω ζήσει τέτοια περιστατικά λόγω επαγγέλματος. Πρώτα δηλαδή, σταματά η καρδιά και ύστερα "βγαίνει" η αναπνοή. Τούτο, άλλωστε, σημαίνεται με το "37 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε" (Μρ. ιε΄) ή το "30 ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπε, τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα" (Ιν. ιθ΄).

Οι δυο αυτές αναφορές : (α) ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε και (β) εἶπε, τετέλεσται, καὶ κλίνας τὴν κεφαλὴν παρέδωκε τὸ πνεῦμα, φανερώνουν ότι το "εξέπνευσε" και το "παρέδωκε τὸ πνεῦμα" δηλώνουν παύση της καρδιακής λειτουργίας, οπότε και σταματά η αναπνοή. Δηλαδή, το "εξέπνευσε" και το "παρέδωκε το πνεύμα" είναι το αποτέλεσμα της καρδιακής "απενέργειας". Ειδικότερα, με όσο γίνεται σύντομη, αδρή και σχηματική περιγραφή, θα λέγαμε, όταν διασπάται η ψυχοσωματική ένωση του ανθρώπου, η διάσπαση αυτή αιτία έχει την παύση της καρδιακής λειτουργίας και αποτέλεσμα την "τελευταία αναπνοή". Δεν πιστοποιεί το θάνατο η αναπνοή, αλλά η καρδιά. Η στάχτη δεν κάνει τη φωτιά. Η φωτιά κάνει τη στάχτη. Το βεβαιώνει αυτό ο θάνατος δι΄απαγχονισμού, όπου μη υπάρχουσας αναπνοής, αν και η καρδιά λειτουργεί, ο θάνατος δεν είναι ακαριαίος. Το βλέπαμε άλλοτε - σπάνια σήμερα - με τους σπασμούς, λόγω ασφυξίας, και τις άλλες αντιδράσεις του ανθρώπινου σώματος, όταν αυτό κρέμεται από την αγχόνη.

Με αυτά υπόψη, έπεται ότι, αιτία θανάτου είναι η οριστική "απενέργεια" της καρδιάς και αυτός είναι ο λόγος, γιατί στις μεταμοσχεύσεις πρώτα αφαιρούν καρδιά  (δεν πρέπει να απενεργοποιηθεί)  και πνεύμονες, ύστερα δε, τα υπόλοιπα. Η καρδιά πρέπει να αφαιρείται με το "δυναμικό" της, όσο είναι έμψυχος και ζωντανός ο άνθρωπος, όπως είναι και τα όργανα, που λαμβάνονται και ο άνθρωπος πεθαίνει οριστικά. Η εμμονή του ραββίνου Μορντεχάι Φριζή είναι απόλυτα συνεπής στην Τορά και σε αυτό που γράφει εκεί : καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς, καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς. Η πνοή ζωής είναι η αναπνοή. Όταν λοιπόν τελειώνει ο άνθρωπος και εκπνέει, τότε η αναπνοή παύει απολύτως και ο άνθρωπος είναι εγκεφαλικά νεκρός. Και άψυχος, δηλαδή ανέκφραστος. Με ψυχή χωρίς πνεύμα. Οι χοϊκοί άνθρωποι έχουν ψυχή, οι επουράνιοι έχουν και ψυχή και πνεύμα .

Ἁγίῳ Πνεύματι, πᾶσα ψυχὴ ζωοῦται, καὶ καθάρσει ὑψοῦται, λαμπρύνεται τῇ Τριαδικῇ μονάδι, ἱεροκρυφίως.

Δεν υπάρχει, λοιπόν, κανένα πρόβλημα με τις μεταμοσχεύσεις, για τον ραββίνο του Ιουδαϊσμού Μορντεχάι Φριζή και τους άλλους ραββίνους του Δυτικού Χριστιανισμού, πλην εκείνων που μας εξέθεσε από ιουδαϊκής πλευράς. Ο γράφων, δεν έχει κανένα ενδιαφέρον να ασχοληθεί με αυτά.


24. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή Η΄ Λουκά

Χειρόγραφη απομαγνητοφώνηση ομιλίας Ιερομονάχου + Θεοδώρητου αγιορείτη του παλαιού Εορτολογίου

https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_Mjcxb0hXRnA2UExUenFNR05mWC1FQ0FnaDZN/view?usp=sharing

25 Καὶ ἰδοὺ νομικός τις ἀνέστη ἐκπειράζων αὐτὸν καὶ λέγων· διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω; 26 ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτόν· ἐν τῷ νόμῳ τί γέγραπται; πῶς ἀναγινώσκεις; 27 ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν· ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας σου, καὶ τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν· 28 εἶπε δὲ αὐτῷ· ὀρθῶς ἀπεκρίθης· τοῦτο ποίει καὶ ζήσῃ. 29 ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν· καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; 30 ῾Υπολαβὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἄνθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ ῾Ιερουσαλὴμ εἰς ῾Ιεριχώ, καὶ λῃσταῖς περιέπεσεν· οἳ καὶ ἐκδύσαντες αὐτὸν καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. 31 κατὰ συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἀντιπαρῆλθεν. 32 ὁμοίως δὲ καὶ Λευΐτης γενόμενος κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν ἀντιπαρῆλθε. 33 Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾿ αὐτόν, καὶ ἰδὼν αὐτὸν ἐσπλαγχνίσθη, 34 καὶ προσελθὼν κατέδησε τὰ τραύματα αὐτοῦ ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον, ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν ἐπὶ τὸ ἴδιον κτῆνος ἤγαγεν αὐτὸν εἰς πανδοχεῖον καὶ ἐπεμελήθη αὐτοῦ· 35 καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών, ἐκβαλὼν δύο δηνάρια ἔδωκε τῷ πανδοχεῖ καὶ εἶπεν αὐτῷ· ἐπιμελήθητι αὐτοῦ, καὶ ὅτι ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. 36 τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν πλησίον δοκεῖ σοι γεγονέναι τοῦ ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς; 37 ὁ δὲ εἶπεν· ὁ ποιήσας τὸ ἔλεος μετ᾿ αὐτοῦ. εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως.

Σχόλιο
Εγγύτερα και πλησιέστερα παντός άλλου ( : 23 Θεὸς ἐγγίζων ἐγώ εἰμι, λέγει Κύριος, καὶ οὐχὶ Θεὸς πόρρωθεν, γράφει στο Ιερεμίας κγ΄  ) είναι ο θεάνθρωπος Κύριος. Αν Αυτόν και αυτό δεν το συναισθανθούμε, ο πλησίον άνθρωπος είναι απλά ένας άνθρωπος, που θα διακαιολογεί την "ανθρωπιά του ανθρώπου", όπως συνηθίζεται να λέγουν οι ανθρωπιστές. Δηλαδή, ο "άνθρωπος για τον άνθρωπο" και ουδέποτε ο άνθρωπος για την ανθρωπιά του ενανθρωπήσαντος Υιού και Λόγου του Θεού, ο άνθρωπος για την ανθρωπιά του Θεού .
Για τον νομικό, τον θέλοντα δικαιοῦν ἑαυτὸν, ο Κύριος δεν ήταν ο πλησίον. Συνομιλούσε ο νομικός με έναν άνθρωπο, ο οποίος είχε κυριολεκτικά συγκλονίσει τον θρησκευτικό περίγυρο τού νομικού και του λοιπού φαρισαϊκού ιερατείου, χωρίς να έχουν (και έχει) καταλάβει τίποτα, εκτός από τον κίνδυνο να γίνουν η χλεύη του κόσμου. Ήθελε, μάλιστα, να φανεί ανώτερος !

Δικαίως λοιπόν έλαβε την απάντηση με την Παραβολή του Καλού Σαμαρείτη και την κατάληξη : "πορεύου καὶ σὺ ποίει ὁμοίως".

Αυτοί που διαχειρίζονται σήμερα τη ζωή μας και τη ζωή του πλανήτη


Ευχαριστώ τον σχολιαστή κ. Θωμά Ακρωτηριανάκη για την υπενθύμιση, που μου έκανε, στέλνοντας αυτό το εδάφιο, από την 1Θσ. β΄ επιστολή του Αποστόλου Παύλου. Ιδού τί γράφει προς Θεσαλονικείς  :

- 13 Διὰ τοῦτο καὶ ἡμεῖς εὐχαριστοῦμεν τῷ Θεῷ ἀδιαλείπτως, ὅτι παραλαβόντες λόγον ἀκοῆς παρ' ἡμῶν τοῦ Θεοῦ ἐδέξασθε οὐ λόγον ἀνθρώπων, ἀλλὰ καθώς ἐστιν ἀληθῶς, λόγον Θεοῦ, ὃς καὶ ἐνεργεῖται ἐν ὑμῖν τοῖς πιστεύουσιν. 14 ὑμεῖς γὰρ μιμηταὶ ἐγενήθητε, ἀδελφοί, τῶν ἐκκλησιῶν τοῦ Θεοῦ τῶν οὐσῶν ἐν τῇ ᾿Ιουδαίᾳ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ, ὅτι τὰ αὐτὰ ἐπάθετε καὶ ὑμεῖς ὑπὸ τῶν ἰδίων συμφυλετῶν καθὼς καὶ αὐτοὶ ὑπὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, 15 τῶν καὶ τὸν Κύριον ἀποκτεινάντων ᾿Ιησοῦν καὶ τοὺς ἰδίους προφήτας, καὶ ἡμᾶς ἐκδιωξάντων, καὶ Θεῷ μὴ ἀρεσκόντων, καὶ πᾶσιν ἀνθρώποις ἐναντίων, 16 κωλυόντων ἡμᾶς τοῖς ἔθνεσι λαλῆσαι ἵνα σωθῶσιν, εἰς τὸ ἀναπληρῶσαι αὐτῶν τὰς ἁμαρτίας πάντοτε. ἔφθασε δὲ ἐπ' αὐτοὺς ἡ οργὴ εἰς τέλος.

- Μτφ. 13 Και γι’ αυτό κι εμείς ευχαριστούμε το Θεό αδιάλειπτα, γιατί όταν παραλάβατε το λόγο του Θεού, που ακούσατε από εμάς, τον δεχτήκατε όχι ως λόγο ανθρώπων, αλλά, καθώς είναι αληθινά, ως λόγο Θεού. ο οποίος και ενεργεί μέσα σ’ εσάς που πιστεύετε. 14 Γιατί εσείς, αδελφοί, γίνατε μιμητές των εκκλησιών του Θεού που είναι στην Ιουδαία ενωμένες με το Χριστό Ιησού. Γιατί τα ίδια πάθατε κι εσείς από τους δικούς σας ομοεθνείς καθώς και αυτοί από τους Ιουδαίους, 15 οι οποίοι σκότωσαν και τον Κύριο Ιησού και τους προφήτες, και εμάς απόδιωξαν και στο Θεό δεν αρέσουν και σ’ όλους τους ανθρώπους είναι ενάντιοι, 16 εμποδίζοντάς μας να κηρύξουμε στα έθνη, για να σωθούν, για να γεμίζουν το μέτρο των αμαρτιών τους πάντοτε. Έφτασε όμως πάνω τους η οργή στο τέλος.

Σχόλιο
Το ενοχλητικό και συνάμα επικίνδυνο είναι, όποιος από θέση μερικής (ηγετικής) ισχύος, θυμίζει αυτά τα πράγματα στην ελίτ της παγκόσμιας οικονομικής, πολιτικής και πολεμικής βιομηχανίας - μετά ή άνευ εισαγωγικών αυτό -, είναι σαν να υπογράφει τη θανατική καταδίκη του. Και την καταδίκη αυτή, προσυπογράφουν οι θεωρούμενες χριστιανικές χώρες. Οι οποίες δεν έχουν καταλάβει ακόμη ότι κάθε χριστιανική αίρεση, υποστρέφει την Πίστη και τον άνθρωπο στα αρχαϊκά πρότυπα, τα πρότυπα ενός θεού πρωτόγονου, ανελεήμονος και αιμοβόρου. Οι πλαστογράφοι της Χριστιανοσύνης συνεπικουρούμενοι από τους πιστούς του αρχαϊκού θρησκευτικού πρωτογονισμού, έχουν βάλει στόχο και σκοπό το "ἐλθέτω ἡ βασιλεία σου ἐπὶ τῆς γῆς". Διαγράφουν το "γενηθήτω τὸ θέλημά σου" και το "ὡς ἐν οὐρανῷ", καθώς και όλα τα υπόλοιπα.

36 ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς· ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐκ τοῦ κόσμου τούτου· εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμή, οἱ ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἠγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς ᾿Ιουδαίοις· νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν. (Ιν. ιη΄)

Παρασκευή, 27 Νοεμβρίου 2015

Μεταμοσχεύσεις, "Λύση ή Πρόβλημα" ; Στο Ράδιο Παράγκα το 1995Όπως είναι γνωστό, οι παλαιοημερολογίτες είναι σχισματικοί και αιρετικοί. Αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, όπως ακριβώς κατά περίπτωση αντιμετωπίστηκαν οι αρχαίοι ημών ειδωλολάτρες πρόγονοι από τους εκκλησιαστικούς πατέρες. Κάτι παρεμφερές συμβαίνει και με τους παλαιοημερολογίτες. Όχι όμως και με τους παπικούς, τους προτεστάντες αγγλικανούς και άλλους ... συγγενείς. Συμπέρασμα : Οι καινοτόμοι με τους νεωτεριστές και οι παραδοσιακοί με τους ισλαμιστές ISIS και τους ταλιμπάν. Η εγκεφαλική αποφλοίωση πλήρης.

Η επιλογή φωτογραφιών είναι τυχαία. Ο ομιλητής δεν έχει καλλιτεχνικές φιλοδοξίες. Είναι όλες με φιλμ και παλαιού τύπου φωτ. μηχανή. Άλλες είναι από κατ΄ οίκον εκτύπωση και άλλες από ψηφιοποίηση του φιλμ.

Το ηχητικό απόσπασμα από http://www.floga.gr/08010000.asp

Η επιστημονική omerta των Μεταμοσχεύσεων


Τα κατωτέρω "ανασύρονται" από το ιστολόγιο "Κλασσικοπερίπτωση". Γράφτηκαν και δημοσιεύθηκαν στις 30/4/2012. Δεν θυμάμαι αν τα έγραψα και εδώ, δεν μπορώ να ψάχνω αυτά που έχω αφήσει στο διαδίκτυο για τις Μεταμοσχεύσεις. Είναι πολλά. Πάρα πολλά και μένουν φυλαγμένα - δεν γνωρίζω για πόσο ακόμη - για λίγους αναγνώστες.
Όπως είναι γνωστό, οι παλαιοημερολογίτες είναι σχισματικοί και αιρετικοί. Αντιμετωπίζονται κατά περίπτωση, όπως ακριβώς κατά περίπτωση αντιμετωπίστηκαν οι αρχαίοι ημών ειδωλολάτρες πρόγονοι από τους εκκλησιαστικούς πατέρες. Κάτι παρεμφερές συμβαίνει και με τους παλαιοημερολογίτες. Όχι όμως και με τους παπικούς, τους προτεστάντες αγγλικανούς και άλλους ... συγγενείς. Συμπέρασμα : Οι καινοτόμοι με τους νεωτεριστές και οι παραδοσιακοί με τους ισλαμιστές ISIS και τους ταλιμπάν. Η εγκεφαλική αποφλοίωση πλήρης.

Του ιατρού κ. Κυπριανού Χριστοδουλίδη
http://kyprianoscy.blogspot.com/

Γράφει ο Σαράντος Καργάκος σε ένα πρόσφατο άρθρο του στην εφημερίδα ΕΣΤΊΑ με τίτλο "Omerta" : "Όλα ἐπιτρέπονται στή σύγχρονη Ἑλλάδα, ἀρκεῖ νά εἶναι ἀνατρεπτικά, ὄχι ὅμως ἀνορθωτικά". Το δυστύχημα είναι, συμπληρώνω, ότι οι ανορθωτικοί φορείς - ο έχων νουν ας εννοήσει ποιος είναι ο κατ΄ εξοχήν - όλα να τα θεωρούν ανατρεπτικά.

Αυτό είναι το καίριο, και κύριο, πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε και πάμε απ΄ το κακό στο χειρότερο.

Όταν το 1992 κλήθηκα για μια και μοναδική φορά σε ευρείας ακροαματικότητας τηλεοπτικό σταθμό να εκφράσω τη γνώμη μου για τις Μεταμοσχεύσεις, είπα το εξής :

"Αν η τηλεόραση, αυτό το οπτικοακουστικό θέαμα και ακρόαμα, είναι βίωμα, το βίωμα προφανώς αφορά τόσο σε αυτά που βλέπουμε και ακούμε, όσο και σε εκείνα τα οποία δεν βλέπουμε και ούτε ακούμε. Αν κάποιος δεν είναι θεατής και ακροατής αυτής της εκπομπής, δεν σημαίνει ότι η εκπομπή δεν υφίσταται, δεν γίνεται. Οπότε, συμπλήρωσα, ενώ έχουμε εδώ εκείνους που έζησαν παίρνοντας το όργανο ενός άλλου, δεν σημαίνει ότι οι άλλοι δεν υπάρχουν. Το ατυχές για μένα είναι, ότι δεν βρίσκονται τώρα εδώ αυτοί τους οποίους εκπροσωπώ, και άρα, δεν μπορούν να υποστηρίξουν τα λεγόμενά μου".

Στη συνέχεια, και ενώπιον αθλουμένων ληπτών, εξέθεσα τους λόγους, επιστημονικούς κατά πάντα, γιατί ο εγκεφαλικός θάνατος είναι όρος εκδήλως αντιεπιστημονικός.

Μετά από αυτά και για μακρό χρονικό διάστημα η omerta των οπτικοακουστικών μέσων και του ηλεκτρονικού Τύπου σίγησε παντελώς, ως προς τις θέσεις που είχα υποστηρίξει. Σποραδικά δημοσιεύματα μόνο έβλεπαν το φως της δημοσιότητας και μάλιστα, σε εφημερίδα μικρής κυκλοφορίας και γνωστών πολιτικών τοποθετήσεων. Ήταν μια έξυπνη κίνηση των αρχόντων της δημοσιογραφίας, ώστε να αποκτήσω την ταμπέλα του πολιτικά ακραίου ή ενός θρησκευτικά φανατικού. Αλλά τι μπορούσα να κάνω, προκειμένου να γίνουν γνωστά όλα τα διαφημιστικά ψεύδη που κατέκλυζαν το πανελλήνιο για τη δωρεά οργάνων ή δώρο ζωής, όπως το αποκαλούσαν οι επίσημοι εκκλησιαστικοί άμβωνες ;

Δεν νομίζω πλέον να υπάρχουν αμφιβολίες, ως προς το επιστημονικά ανακριβές του νεολογισμού "εγκεφαλικός θάνατος". Ούτε μπορεί να γίνει αποδεκτός ο όρος "νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους". Η "νέκρωση" είναι εύρημα παθολογοανατομικό και γίνεται κατόπιν βιοψίας. Κάτι το οποίο είναι ανέφικτο για τους φερομένους "εγκεφαλικά νεκρούς".

Πέραν όμως των αντιεπιστημονικών ιατρικών στρεβλώσεων, οι οποίες λεπτομερώς έχουν εκτεθεί(1), το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων και του συναφούς εγκεφαλικού "θανάτου", παρουσιάζει και σαφέστατο θεολογικό ενδιαφέρον.

Τα προσκομιζόμενα επιχειρήματα που συνηγορούν με τις μεταμοσχεύσεις έχουν διεξοδικά αναλυθεί (2) και δεν θεωρώ χρήσιμο να επαναλάβω πόσο διαστροφικά τίθενται προς επικουρία, για να λάβουν την ευλογία εκ μέρους της Εκκλησίας οι ούτως αποκαλούμενες αλληλοπεριχωρήσεις των οργάνων.

Θα γράψω μόνο ότι αν οι πιστοί είμαστε "αλλήλων μέλη", και επομένως οφείλουμε με συγκατάβαση και αγάπη (αγαπητική σχέση) να δίνουμε τα όργανά μας ο ένας στον άλλο, αυτά τα "αλλήλων μέλη" είναι μέλη εκ μέρους ενός ζώντος σώματος, του εκκλησιαστικού, το οποίο κεφαλή έχει τον αναστάντα και ζώντα εις τους αιώνας Κύριο ημών Ιησού Χριστό.

Ερωτάται λοιπόν : Πώς είναι δυνατόν όταν το ένα μέλος είναι νεκρό (εγκεφαλικά νεκρό) να συμβιώνει με ένα άλλο μέλος το οποίο είναι ζων; Ή αμφότερα είναι ζώντα ή αμφότερα είναι νεκρά. Η συμβίωση ενός ζώντος με ένα νεκρό μέλος οδηγεί αφεύκτως και το ζων στο θάνατο. Οπότε και η ζωή που μεταδίδει ο εγκεφαλικά νεκρός δεν είναι ζωή, είναι βέβαιος και ολοσχερής θάνατος με παροδική οπωσδήποτε εμφάνεια ύπαρξης. Η ζωή αυτή είναι προς θάνατον, ή καλύτερα θα την αναφέραμε ως "ζωή νεκρών που θάπτουν τους εαυτών νεκρούς" (: ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς).

Τέλος, επειδή αναφέρθηκα στο νόμο της σιωπής και την αδυναμία των ανορθωτικών φορέων να αντιληφθούν ποια εκ των συμβαινόντων είναι τα ανατρεπτικά και ποια τα εποικοδομητικά, θα είχα να πω ότι επιτέλους, οφείλουμε μετά επιτάσεως να υπενθυμίζουμε προς τους πάσης φύσεως “αντιλεγομένους ιερείς” ότι όσοι επιχειρηματολογούν πρακτικά (επιστημονικά) και θεωρητικά (θεολογικά) κατά των μεταμοσχεύσεων, καταθέτουν τον λόγο της Εκκλησίας, και ο λόγος της Εκκλησίας δεν είναι ουδέποτε αντίλογος.

Παραπομπές
(1) Κ. Χριστοδουλίδη, Μεταμοσχεύσεις, λύση ή πρόβλημα
(2) http://kyprianoscy.blogspot.com/   - ετικέτα Μεταμοσχεύσεις

Λόγος ζωής και Αντίλογος θανάτουΣτην ανάρτηση αυτή, παρουσιάζεται σε ενιαία μορφή, αυτό που δεν κάνουν οι κήρυκες του "θεάρεστου δωρισμού οργάνων", όπως ακούγεται να λέει ο κ. Χατζηγιαννάκης. Δεν γνωρίζω αν ο π. Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος έδωσε στη δημοσιότητα τη μορφή αυτή του διαλόγου - μάλλον, παράλληλου μονολόγου - μετα το 1993. Από το 1995 και μετά, όταν με κάλεσε να μιλήσουμε για το ζήτημα των μεταμοσχεύσεων, δεν με ενόχλησε. Έκτοτε δεν ξανασυναντηθήκαμε.

Σύντομα θα αναρτήσω αυτά που είχαμε πει το 1995 στο "Ράδιο Παράγκα" και προκαταβολικά, θέλω να τον ευχαριστήσω, πάλι, έστω καθυστερημένα. Η ανάρτηση αυτή και εκείνη που θα ακολουθήσει, αφιερώνονται σε αυτόν.

Και λίγα λόγια για τον ακροατή και αναγνώστη.

- π. Κων/ος : Με αυτή τη σκέψη, τη σκέψη του 2 και δυο κάνουν τέσσερα, κάνετε την επιστήμη "γκέτο" και κλειστό σύστημα, που δεν μπορεί να προσδιοριστεί και να ισχύσουν κάποια άλλα πράγματα.
- καθηγητής κ. Χατζηγιαννάκης : Κάνετε λάθος πάτερ μου, παρ΄ όλο που σας σέβομαι, αλλά δεν μπορώ να μιλήσω και να σας πω ότι κάνετε λάθος. Μια φορά πεθαίνει ο άνθρωπος.

Σχολιαστής
- Το δυο και δυο, δεν μπορεί ποτέ να κάνει πέντε. Το λέει η επιστήμη, το λέει και ο ομιλητής καθηγητής Χειρουργικής κ Χατζηγιαννάκης : "Ο θάνατος είνα θάνατος, μια φορά πεθαίνει ο άνθρωπος".
Μπράβο του και μπράβο στην επιστήμη που διακονεί. Μια φορά ζούμε, μια φορά πεθαίνουμε, άρα,ένα κι ένα μας κάνουν δυο. Κερδίζει ο θάνατος και όχι η ζωή. Εκτός, αν κάνουμε κάτι και παρατείνουμε κομμάτι τη ζωή. Όπως, για παράδειγμα, με τις μεταμοσχεύσεις. Ωστόσο, υπάρχει και κάτι ακόμα, που αλλάζει τα πράγματα. Υπάρχει η ζωή, ένα το κρατούμενο, υπάρχει ο θάνατος, δεύτερο το κρατούμενο, και υπάρχει ακόμη ο θάνατος του θανάτου, το τρίτο κρατούμενο. Εδώ, κερδίζει η Ζωή. 'Ενα κι ένα δεν κάνουν δυο. Κάνουν τρία, δηλαδή, Ένα

Ποιος λοιπόν καταθέτει λόγο ζωής και ποιος λόγο Θανάτου ; Ποιος καταθέτει λόγο και ποιος αντίλογο ; Ποιος πιστεύει και ποιος υποκρίνεται ότι πιστεύει ; Ποιος είναι όντως ο επιστήμων και ποιος, με πρόσχημα την επιστήμη και τα αδιαμφισβήτητα διαπιστευτήρια, προσπαθεί να μας πείσει ότι ενδιαφέρεται για την αλήθεια, ισχυριζόμενος ότι "οι Γραφές το γράφουν μέσα, ότι ο δωρισμός οργάνων αποτελεί θεάρεστο πράξη".

Οι Γραφές όμως δεν γράφουν αυτό. Γράφουν κάτι άλλο : "Πολύγονον δὲ ἀσεβῶν πλῆθος οὐ χρησιμεύσει, καὶ ἐκ νόθων μοσχευμάτων οὐ δώσει ρίζαν εἰς βάθος, οὐδὲ ἀσφαλῆ βάσιν ἑδράσει·" ( Σοφία Σολομώντος ).
Οι γνωστοί πλαστογράφοι - δυστυχώς είναι οι καθ΄ ύλην αρμόδιοι - αυτό δεν το λένε. Και τολμούν κάτι μεγαλύτερο. Κακοποιούν το Πνεύμα στέλνοντας Εγκυκλίους για τον "θεάρεστο δωρισμό των οργάνων" (sic). Γράφουν : "Ας μη λησμονούμε ότι η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας στηρίζεται σε μια μεταμόσχευση Θείου σώματος και σε μια μετάγγιση Θείου Αίματος εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν" (από την ιεροσυνοδική Εγκύκλιο 2819 της 7-7-2005).

Ο κύριος Χατζηγιαννάκης και οι περί αυτών και αυτούς, δεν είναι μόνο ολετήρες της Επιστήμης, είναι και ολετήρες του Πνεύματος.

Το ηχητικό απόσπασμα από  http://www.floga.gr/08010000.asp

Τετάρτη, 25 Νοεμβρίου 2015

Περί εγκεφαλικού θανάτου, Δεύτερη τηλεφωνική παρέμβαση, 1993 Ράδιο ΠαράγκαΑπό συζήτηση - στρογγυλό τραπέζι, στο Ράδιο Παράγκα το 1993 με τον π. Κων/νο Στρατηγόπουλο. Δεύτερη τηλεφωνική παρέμβαση από τον χειρουργό κ. Ευάγγελο Χατζηγιαννάκη. Η πρώτη τηλ. παρέμβαση δημοσιεύθηκε εδώ  http://kyprianoscy.blogspot.gr/2015/11/blog-post_32.html

Σχόλιο επί των λεχθέντων του κ. Χατζηγιαννάκη.
Η έμμεση απάντηση στο επιχείρημα : "Οι Γραφές λένε ότι ο δωρισμός οργάνων είναι θεάρεστη πράξη"  βρίσκεται εδώ :  http://kyprianoscy.blogspot.gr/2015/11/blog-post_25.html . Η άμεση εδώ :
http://kyprianoscy.blogspot.gr/2013/10/blog-post.html

Κανείς δεν έχει αντίρρηση ως προς τις ικανότητες και τις επιστημονικές γνώσεις, που διαθέτουν οι Χειρουργοί. Το ερώτημα και η απορία είναι, γιατί δεν δέχονται να ανταλλάξουν τις θεωρητικές απόψεις, που έχουν, επί σοβαρών ιατρικών ζητημάτων, με άλλους συναδέλφους τους ενώπιον ακροατηρίου. Αξία έχουν οι διάλογοι και η ανταλλαγή απόψεων, μόνον όταν αυτοί διεξάγονται μεταξύ ιατρών με ανάλογο βαθμό και τίτλο εργασιών ;
Όταν θίγεται ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, όπως είναι η επιβολή - έγινε με νόμο - της διάγνωσης, ναι, της διάγνωσης, του εγκεφαλικού θανάτου, πράγμα που αντικαθιστά την παγιωμένη επί αιώνες αντίληψη των ανθρώπων όλου του κόσμου, σημασία έχουν η διασημότης και η φήμη των  καθ΄ όλα άξιων και έντιμων, στον τομέα της Χειρουργικής, ιατρών ;

Όταν οι ίδιοι οι γιατροί αποφάσισαν να ανοίξουν το θέμα του κοινού τέλους όλων των ανθρώπων, δηλαδή του θανάτου, μόνοι αρμόδιοι και υπεύθυνοι για το ζήτημα αυτό είναι οι ειδικοί στον τομέα των Μεταμοσχεύσεων ; Άλλοι δεν υπάρχουν ; Που συμβαίνει κι αυτοί να είναι γιατροί. Αλλά έχουν διαφορετικό γνωσιολογικό και γνωσιοθεραπευτικό αντικείμενο από πλευράς Ιατρικής, χωρίς όμως να διαθέτουν και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά αναγνωρισμένου και αδιαμφισβήτητου κύρους.

Μόνοι αρμόδιοι είναι οι εμπλεκόμενοι στις Μεταμοσχεύσεις καθηγητές της Ιατρικής ; Που καταπιάστηκαν με τον ορισμό του θανάτου αυτοαναιρούμενοι ; Διότι, τι άλλο σημαίνει "διάγνωση θανάτου"; Οι διαγνώσεις δεν είναι πάντα απόλυτες. Υπάρχει ένα ποσοστό λάθους, άλλοτε μικρό και πότε μεγάλο. Εκτός αν υπάρχει η ad hoc ιστολογική (παθολογοανατομική) επιβεβαίωση, κάτι που δεν έχουμε στον αποκαλούμενο εγκεφαλικό "θάνατο" - νέκρωση του εγκεφαλικού στελέχους. Πώς, λοιπόν, η νέκρωση ή θάνατος του εγκεφαλικού στελέχους ταυτίζεται με τον βιολογικό θάνατο του ανθρώπου ; Το λεγόμενο fact - γεγονός της νέκρωσης, δεν το έχουμε.

Μόνοι αρμόδιοι είναι και οι των συναφών ειδικοτήτων (Εντατικολογία) γιατροί ; Αν αυτό συμβαίνει, γιατί συστηματικά αποφεύγουν να μας πουν (σε συναδέλφους τους) ότι στις περιπτώσεις κρανιοεγκεφαλικών κακώσεων, συνδράμει ενίοτε και η λεγόμενη νωτιαία καταπληξία από διατομή σε ανώτερο τμήμα της αυχενικής σπονδυλικής στήλης ; Πράγμα που επιβαρύνει τα μέγιστα την κρανιοεγκεφαλική κάκωση ; Αυτό, γιατί δεν το λένε και ποτέ δεν το γράφουν ; Γιατί δεν συγκαταλέγεται στα κριτήρια του εγκεφαλικού θανάτου η νωτιαία καταπληξία ;

Αυτά εν συντομία προς εκείνους που έσπειραν θύελλες και τώρα θερίζουν ανέμους. Όσο δε στο ερώτημα : "Πείτε μου εσείς τι θα κάνατε αν είχατε το παιδί σας, τη γυναίκα σας ;", ή το άλλο "ποιον θα βάλω στην Μονάδα Εντατικής, τον ηλικιωμένο ή το παιδί;", η απάντηση εδώ είναι σαφής. Εφόσον η εξέλιξη μας έφερε την αύξηση των τροχαίων ατυχημάτων, η κατεύθυνση που πρέπει να δοθεί είναι στη δημιουργία "εντατικών Νοσοκομείων". Τα Νοσοκομεία που ξέραμε παλαιώθηκαν, όπως παλαιώθηκε η κλασική έννοια του θανάτου.
Και ως προς το ερώτημα ειδικής φύσεως (: τι θα έκανες αν το παιδί σου, η γυναίκα σου, ή κάποιος δικός σου χρειαζόταν ένα μόσχευμα για να ζήσει ;), η απάντηση είναι κι εδώ "φύσεως ειδικής" και όχι γενικής. Από το ειδικό, δεν μπορούμε να μεταφέρουμε τον προβληματισμό στο γενικό και ο θάνατος είναι κάτι το γενικό. Μας αφορά όλους και περισσότερο αφορά στους γιατρούς. Χρέος έχουν να θεραπεύουν τον ασθενή και όχι να τον τελειώνουν, για να κάνουν καλά έναν άλλο. Όταν αδειάζει η θεραπευτική μας φαρέτρα, ο ασθενής δικαιούται να έχει το φυσικό του τέλος, όπως θα έχουμε όλοι οι άνθρωποι.

Το ηχητικό απόσπασμα από http://www.floga.gr/08010000.asp

῞Οταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ: ΑΠΑΡΧΗ ΟΜΙΛΙΑΣ Α' ΣΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ


Ἔδει μὲν ἡμᾶς μηδὲ δεῖσθαι τῆς ἀπὸ τῶν γραμμάτων βοηθείας, ἀλλ' οὕτω βίον παρέχεσθαι καθαρὸν, ὡς τοῦ Πνεύματος τὴν χάριν ἀντὶ βιβλίων γίνεσθαι ταῖς ἡμετέραις ψυχαῖς, καὶ καθάπερ ταῦτα διὰ μέλανος, οὕτω τὰς καρδίας τὰς ἡμετέρας διὰ Πνεύματος ἐγγεγράφθαι. Ἐπειδὴ δὲ ταύτην διεκρουσάμεθα τὴν χάριν, φέρε κἂν τὸν δεύτερον ἀσπασώμεθα πλοῦν. Ἐπεὶ ὅτι τὸ πρότερον ἄμεινον ἦν, καὶ δι' ὧν εἶπε, καὶ δι' ὧν ἐποίησεν, ἐδήλωσεν ὁ Θεός. Καὶ γὰρ τῷ Νῶε καὶ τῷ Ἀβραὰμ καὶ τοῖς ἐγγόνοις τοῖς ἐκείνου, καὶ τῷ Ἰὼβ καὶ τῷ Μωϋσεῖ δέ, οὐ διὰ γραμμάτων διελέγετο, ἀλλ' αὐτὸς δι' ἑαυτοῦ, καθαρὰν εὐρίσκων αὐτῶν τὴν διάνοιαν. Ἐπειδὴ δὲ εἰς αὐτὸν τῆς κακίας ἐνέπεσε τὸν πυθμένα ἅπας τῶν Ἑβραίων ὁ δῆμος, τότε λοιπὸν γράμματα καὶ πλάκες καὶ ἡ διὰ τούτων ὑπόμνησις. Καὶ τοῦτο οὐκ ἐπὶ τῶν ἐν τῇ Παλαιᾷ ἁγίων, ἀλλὰ καὶ ἐπὶ τῶν ἐν τῇ Καινῇ συμβὰν ἴδοι τις ἄν. Οὐδὲ γὰρ τοῖς ἀποστόλοις ἔδωκέ τι γραπτὸν ὁ Θεός, ἀλλ' ἀντὶ γραμμάτων τὴν τοῦ Πνεύματος ἐπηγγέλατο δώσειν χάριν. «Ἐκεῖνος γὰρ ὑμᾶς ἀναμνήσει», φησί, «πάντα» (Ἰω, 14, 26). Καὶ ἵνα μάθῃς ὅτι τοῦτο πολὺ ἄμεινον ἦν, ἄκουσον διὰ τοῦ προφήτου τί φησι «Διαθήσομαι ὑμῖν διαθήκην καινήν, διδοὺς νόμους μου εἰς διάνοιαν αὐτῶν, καὶ ἐπὶ καρδίας γράψω αὐτούς, καὶ ἔσονται πάντες διδακτοὶ Θεοῦ» (Ἰερ. 38, 31-33, καὶ Ἑβρ. 8, 10 κ 10, 16). Καὶ ὁ Παῦλος δὲ ταύτην ἐνδεικνύμενος τὴν ὑπεροχήν, ἔλεγεν εἰληφέναι νόμον, «οὐκ ἐν πλαξὶ λιθίναις, ἀλλὰ ἐν πλαξὶ καρδίαις σαρκίναις» (Β' Κορ. 3, 3). Ἐπειδὴ δὲ τοῦ χρόνου προϊόντος ἐξώκειλαν, οἱ μὲν δογμάτων ἕνεκεν, οἱ δὲ βίου καὶ τρόπων, ἐδέησε πάλιν τῆς ἀπὸ τῶν γραμμάτων ὑπομνήσεως. Ἐννόησον οὖν ἡλίκον ἐστὶ κακόν, τοὺς οὕτως ὀφείλοντας ζῆν καθαρῶς, ὡς μηδὲ δεῖσθαι γραμμάτων, ἀλλ' ἀντὶ βιβλίων παρέχειν τὰς καρδίας τῷ Πνεύματι, ἐπειδὴ τὴν τιμὴν ἀπωλέσαμεν ἐκείνην, καὶ κατέστημεν εἰς τὴν τούτων χρείαν, μηδὲ τῷ δευτέρῳ πάλιν κεχρῆσθαι φαρμάκῳ εἰς δέον. Εἰ γὰρ ἔγκλημα τὸ γραμμάτων δεηθῆναι, καὶ μὴ τὴν τοῦ Πνεύματος ἐπισπάσασθαι χάριν, σκόπησον ἡλίκη κατηγορία, τὸ μηδὲ μετὰ τὴν βοήθειαν ταύτην ἠθέλειν κερδαίνειν, ἀλλ' ὡς εἰκῇ καὶ μάτην κείμενα τὰ γράμματα περιορᾶν, καὶ μείζονα ἐπισπᾶσθαι τὴν κόλασιν. Ὅπερ ἵνα μὴ γένηται, προσέχωμεν μετὰ ἀκριβείας τοῖς γεγραμμένοις καὶ μάθωμεν πῶς μὲν ὁ παλαιὸς ἐδόθη νόμος, πῶς δὲ ἡ Καινὴ Διαθήκη.

Μεταγραφή:
Έπρεπε εμείς να μην χρειαζόμαστε την βοήθεια από τα γράμματα, αλλά να προσφέρουμε τόσο καθαρό βίο, ώστε η χάρη του (αγίου) Πνεύματος να παίρνει την θέση των βιβλίων στις δικές μας ψυχές και όπως ακριβώς αυτά με το μελάνι, έτσι (και) οι καρδιές οι δικές μας με το (άγιο) Πνεύμα να έχουν γραφτεί εσωτερικά. Επειδή όμως αυτήν αποκρούσαμε την χάρη, ας αγαπήσουμε τουλάχιστον την δεύτερη πλεύση. Επειδή ότι το πρώτο ήταν καλύτερο και με όσα είπε και με όσα έκανε το εδήλωσε ο Θεός. Διότι και στον Νώε, και στον Αβραάμ και στους απογόνους εκείνου, και στον Ιώβ, καθώς και στον Μωϋσή, δεν ομιλούσε με γράμματα ο Θεός, αλλά αυτός ο ίδιος (ομιλούσε), επειδή έβρισκε καθαρή την διάνοιά τους. Επειδή όμως έπεσε στον πυθμένα της κακίας όλος ο Εβραϊκός λαός, τότε λοιπόν (χρειάστηκαν) γράμματα και πλάκες και η υπενθύμιση από αυτά. Και αυτό όχι μόνο στους αγίους, στην Παλαιά (Διαθήκη), αλλά και (στους αγίους) στην Καινή (Διαθήκη) μπορεί να δει κάποιος να συμβαίνει. Επειδή ούτε στους αποστόλους έδωσε κάποιο γραπτό ο Θεός, αλλά αντί για γράμματα υποσχέθηκε να δώσει την χάρη του (αγίου) Πνεύματος. "Επειδή εκείνος (ο Παράκλητος) θα σας υπενθυμίσει" λέει (ο Κύριος) "τα πάντα". Και για να μάθεις ότι τούτο πολύ καλύτερο ήταν, άκουσε και δια του προφήτη τι λέει: "Θα συνάψω με σας καινούρια διαθήκη και θα δώσω τους νόμους μου στην διάνοιά τους και πάνω στις καρδιές τους θα γράψω και όλοι θα γίνουν θεοδίδακτοι". Και ο Παύλος δείχνοντας αυτή την υπεροχή έλεγε ότι λάβαμε νόμο "όχι σε λίθινες πλάκες, αλλά σε σάρκινες πλάκες της καρδιάς". Επειδή όμως με το πέρασμα του χρόνου παραστράτησαν, άλλοι μεν λόγω γνώμης, άλλοι δε λόγω βίου και τρόπων, χρειάστηκε πάλι η υπενθύμιση από τα γράμματα. Κατανόησε, λοιπόν, πόσο μεγάλο κακό είναι, εμείς που αν και οφείλαμε να ζούμε καθαρά, ώστε να μην χρειαζόμαστε τα γράμματα, αλλά αντί για βιβλία να προσφέρουμε τις καρδιές (μας) στο (άγιο) Πνεύμα, επειδή απωλέσαμε εκείνη την τιμή και καταντήσαμε να χρειαζόμαστε αυτά (τα γράμματα), ούτε το δεύτερο φάρμακο πάλι να μην χρησιμοποιούμε όπως πρέπει. Διότι αν ήταν κατηγορία το ότι χρειαζόμαστε γράμματα και ότι δεν λαμβάνουμε την χάρη του (αγίου) Πνεύματος, σκέψου πόσο μεγάλη κατηγορία (είναι) το ότι δεν θέλουμε να κερδίσουμε ούτε μετά από αυτή την βοήθεια, αλλά περιφρονούμε τα γράμματα σαν να βρίσκονται μάταια και άσκοπα και επισύρουμε μεγαλύτερη τιμωρία. Το οποίο βέβαια για να μην γίνει ας προσέχουμε με ακρίβεια στα γραμμένα και ας μάθουμε πως εδόθη ο παλαιός νόμος και πως η Καινή Διαθήκη.

Αντί σχολίου

α) «15 ῞Οταν οὖν ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως τὸ ρηθὲν διὰ Διανιὴλ τοῦ προφήτου ἑστὼς ἐν τόπῳ ἁγίῳ » - ὁ ἀναγινώσκων νοείτω -– 16 τότε ... ». (Μτ. κδ΄)

β) «Ας μη λησμονούμε ότι η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας στηρίζεται σε μια μεταμόσχευση Θείου σώματος και σε μια μετάγγιση Θείου Αίματος εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν». (Ιεροσυνοδική Εγκύκλιος αριθμ. 2819, 07/07/2005 της Εκκλησίας της Ελλάδος)

γ) « 11 θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι παρὰ τὸν κείμενον, ὅς ἐστιν ᾿Ιησοῦς Χριστός. »
 (1Κρ. γ΄)

Οι κεφαλές των Ηγουμένων της Διπλωματίας, της Θρησκείας και της Επιστήμης, που διαβάζουν αυτά τα γράμματα, δεν νοούν. Ευλογούν τις Μεταμοσχεύσεις, παρένθεση, εγκεφαλικός θάνατος και δωρεά οργάνων. Το βδέλυγμα της ερημώσεως έχει εγκατασταθεί ἐπὶ τὰς καρδίας αυτών. Είμαστε "αλλήλων μέλη", λέγουν, αν και άλλως έχει η αναγνώριση τών, προς εαυτούς  και αλλήλους, μελών : "Διὸ ἀποθέμενοι τὸ ψεῦδος λαλεῖτε ἀλήθειαν ἕκαστος μετὰ τοῦ πλησίον αὐτοῦ· ὅτι ἐσμὲν ἀλλήλων μέλη".
Και ύστερα από αυτά, έρχονται οι επιστήμονες να μας λέγουν ότι η επιστήμη εξελίσσεται. Άλλος ήταν ο ορισμός του θανάτου παλιά, άλλος είναι σήμερα. Επίσης, και ότι "κάνουν το σταυρό τους πρίν από κάθε χειρουργική επέμβαση" με το σωτηριώδες φάρμακο (εδώ γράφουμε "φάρμακο") μιας ξένης καρδιάς, ενός άλλου πνεύμονα, και πάντως, ενός πλησίον - εκ των εγγύς ή μακράν - νεφρού κλπ.

Τρίτη, 24 Νοεμβρίου 2015

Ράδιο Παράγκα, Περί εγκεφαλικού θανάτου, Τηλεφωνική παρέμβασηΗ συζήτηση - στρογγυλό τραπέζι, είχε γίνει το 1993 και μπορεί κανείς να την αναζητήσει και να την ακούσει στην ιστοσελίδα http://www.floga.gr/08010000.asp όσο υπάρχει ακόμη. Πολλά θα μπορούσαν να γραφούν, δίκην σχολίων και ο γράφων , προς το παρόν, επιφυλάσσεται.


Πλαστικό χρήμα, πλαστικοί άγιοι, πλαστικός παράδεισος


Το σχόλιο κατατίθεται και εδώ, επειδή συμβαίνει - όχι και τόσο συχνά - από λάθος τού συντάκτη του ή άλλη αιτία, τα αποστελλόμενα ... "γράμματα αναγνωστών" να χάνονται στην ηλεκτρονική διαδρομή μερικών ιστολογίων

Τὴ «λύση» αὐτὴ, δηλαδή, σταδιακὴ κατάργηση τῶν μετρητῶν στὶς πληρωμὲς καὶ καθιέρωση τοῦ λεγόμενου «πλαστικοῦ χρήματος», τὴν προβάλλει τελευταῖα ὅλο καὶ πιὸ ἔντονα ὁ Ὑφυπουργὸς Οἰκονομικῶν κ. Τρύφων Ἀλεξιάδης. Μὲ τὸν τρόπο αὐτό, ὑποστηρίζει ὁ κ. ὑφυπουργός, θὰ παταχθεῖ ἡ φοροδιαφυγή, ποὺ κατὰ τὶς ἐκτιμήσεις του ἀγγίζει τὰ 8 δισεκατομμύρια εὐρώ. Ὁ κ. Ἀλεξιάδης θεωρεῖται ἀπὸ πολλοὺς «ὁ κατάλληλος ἄνθρωπος στὴν κατάλληλη θέση», διότι, καθὼς λένε, γνωρίζει πολὺ καλὰ τὰ προβλήματα τῆς ἀγορᾶς, λόγῳ τῆς μακροχρόνιας ἐνασχολήσεώς του μὲ αὐτά. (*)

κχ
Μάλιστα, πολύ ωραία. Θα γίνουμε όλοι έντιμοι πολίτες επί αποδείξει των πλαστικών αποδείξεων. Δεν θα ξεφεύγει κανείς. Όλοι και όλα υπό έλεγχο, όλοι ενάρετοι (με πλαστικό) και όλοι "εντός του παραδείσου". Που κι αυτός θα είναι πλαστικός. Άλλοτε θα συστέλλεται, άλλοτε θα διαστέλλεται

Πρώτα, τούτο το κλεφτοκράτος που έφτιαξαν οι εδώ κλεπταποδόχοι της Δύσης, μας αντιμετώπιζε ως κλέφτες. Κλέφτες ήταν αυτοί, κλέφτες είμαστε κι εμείς. Με ένα φακελάκι κάτω από το τραπέζι του εφοριακού, τα βιβλία έκλειναν και ο φορολογικά ελεγχόμενος ήταν ειλικρινής ως προς τις φοροδοτικές / φορολογικές υποχρεώσεις του.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ τον εφοριακό εκείνο, αρχές του 1980, ο οποίος όταν πήγα για έλεγχο βιβλίων, είχε έτοιμη την "ειλικρινή" δήλωση που έπρεπε να είχα κάνει. Με φορολογούσε για 150.000 δρχ. έσοδα εκ του "ελευθερίου επαγγέλματος", ενώ η δική μου, των 50.000 δρχ., ήταν ανειλικρινής. Δεν την υπέγραψα για να δεχτώ την ερώτηση : "Και τότε τι το θέλεις το ιατρείο" ; Του απάντησα "σωστά με ρωτάς, αλλά να υπογράψω τη θανατική μου ποινή, τη δήλωση αυτή που εσύ έφτιαξες, δεν θα το κάνω ποτέ". Αυτά του είπα και απαλλάχτηκα μια για πάντα εκ του "ελευθερίου επαγγέλματος". Του πέταξα κατάμουτρα μπλοκάκια και βιβλία.

Τώρα, σήμερα, οι κλεπταποδόχοι φοροκλέφτες - διορισμένοι των τοκογλύφων αρχικλεπτών (Παγκόσμια Τράπεζα και ΕΚΤ), θέλουν εμάς να κάνουν έντιμους, κρατώντας το προνόμιο του αρχιληστή για τον εαυτό τους και τα αφεντικά τους.  Εμείς να γίνουμε "άγιοι" και αυτοί θηροφύλακες - δεν είναι λάθος - του πλαστικού τους παραδείσου.

15 οἶδά σου τὰ ἔργα, ὅτι οὔτε ψυχρὸς εἶ οὔτε ζεστός· ὄφελον ψυχρὸς ἦς ἢ ζεστός.  16 οὕτως ὅτι χλιαρὸς εἶ, καὶ οὔτε ζεστὸς οὔτε ψυχρός, μέλλω σε ἐμέσαι ἐκ τοῦ στόματός μου. (Απ. γ΄)

Ο ζεστός θα αναζητήσει τη δρόσο του Πνεύματος και ο ψυχρός θα επιθυμήσει τη ζέστη ( : τω πνεύματι ζέοντες). Ο χλιαρός δεν έχει ανάγκη από τίποτα, είναι αυτάρκης. Δικαίως, λοιπόν, γίνεται έμεσμα για τον άγιο Θεό. Λέω γι΄ αυτούς με το πλαστικό χρήμα, την πλαστική αγιότητα και τον πλαστικό τους παράδεισο.

(*) Τα σε πλάγια γραφή βλέπε φωτογραφία

Δευτέρα, 23 Νοεμβρίου 2015

2. Από το παρελθόν

photoshop

Να γελάσει λίγο το πικραμένο χείλι μας. Από το παρελθόν, 08/10/2008

Φωτογράφος
Να μηδενιστούν τα επιτόκια χορηγήσεων και να αυξηθούν τα καταθέσεων. Αρκετά μας έγδαραν οι Τράπεζες από την εποχή του...οδοντόκρεμα Παπαντωνίου! Καιρός να κερδίσει κάπως και ο πελάτης. Ετσι δεν είναι κ. Παπαντωνίου; Χαμογελάστε...πιο πλατιά....έτσι μπράβο. Ξανά...κλακ το κλείστρο της Πολαρόιντ και... πόστερ στα δωμάτια των όπου γης χρεωμένων Ελλήνων. Για να ρίχνουν βελάκια...

Κυπριανός Χ
Φωτογράφε, κέρδισες ! Το γνωστό περιοδικό "Μάγκνουμ" είδε τη φωτογραφία σου - βλέπε photoshop - και την έκανε εξώφυλλο. Ο κόσμος γέμισε από αφίσες με την τέλεια οδοντοστοιχία Παπαντωνίου. Τα οικονόμισες και ο δικός "μας" σου χάρισε τα επαγγελματικά του δικαιώματα στη φωτογράφιση που του έκανες και κάτι λίγα ακόμη. Ε, μη τα θές όλα δικά σου.

Το "Μάγκνουμ" πούλησε 10 εκατομμύρια αντίτυπα στην Ελλάδα και τα πέντε από αυτά, τον ξαναψήφισαν. Είδε - κι αυτός - το φως στη άκρη του τούνελ, που εμείς δεν βλέπουμε, και τον χρίσαμε πάλι υπουργό μας και οδηγό της τσέπης μας. Υπομονή, σε λίγο, δεν μιλούμε για σήμερα, λέμε για το αύριο. Όταν οι χρεοκοπημένες τράπεζες θα χρηματοδοτούν τα χρεοκοπημένα κόμματα για να βλέπουμε τα σημαιάκια τους, τις διακηρύξεις τους, τις αφίσες τους και όλο το άχρηστο χαρτοβασίλειο πεταμένο στους πέντε δρόμους.