Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 11 Δεκεμβρίου 2014

Εις το μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν, των δωρητών σώματος

Διαβάσαμε :
Η Υπηρεσία Οργάνων και Ιστού (OTA) εξέφρασε τη μεγάλη της ικανοποίηση για την στήριξη της Ελληνικής Ορθόδοξης Αρχιεπισκοπής Αυστραλίας στο πρόγραμμα δωρεάς οργάνων και ιστού. Η Yael Cass, προϊστάμενη της OTA, είπε ότι η οργάνωση συνεργάζεται στενά με τους θρησκευτικούς ηγέτες στην Αυστραλία προκειμένου να διασφαλίσει ότι οι κοινότητές τους ενημερώνονται κατάλληλα σχετικά με τη δωρεά οργάνων και ιστού ( ... ) Ο Σεβασμιότατος Αρχιεπίσκοπος Στυλιανός, αρχιεπίσκοπος της Ελληνικής Ορθόδοξης Εκκλησίας στην Αυστραλία, είπε: «Η Ελληνική Ορθόδοξος Εκκλησία και η Ελληνική Ορθόδοξος Αρχιεπισκοπή στην Αυστραλία υποστηρίζουν τη δωρεά οργάνων και ιστού ως μια αλτρουιστική πράξη προσφοράς». «Η ανθρώπινη ζωή μπορεί να καλυτερέψει μέσω της φιλανθρωπικής πράξης δωρεάς και μεταμόσχευσης ενώ διατηρεί την ιερότητα ζωής. Εμείς έχουμε το λόγο του Θεού ως οδηγό και ως ρητόν που λέγει «είναι περισσότερο ευλογημένο να προσφέρεις παρά να δέχεσαι» (Πράξεις 20:35)» (πηγή Ρομφέα).   http://www.romfea.gr/oikoumeniko-patriarxeio/arxiepiskopi-australias/28681-2014-12-11-08-16-12

Και γράφουμε :
"οὕτω ἀποθνήσκοντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων" διεστραμμένοι διαστροφείς των αγίων Γραμμάτων

Αρχικά, λέγομεν, οι θρησκευτικοί ηγέτες όσον αφορά στους καθ΄ υμάς χριστιανούς (αυστραλοπιθήκους και άλλους), δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους πολιτικούς ηγέτες, τους αγόμενους και φερόμενους από σιωνιστές. Η μόνη διαφορά τους είναι ως προς την εμφάνιση και ενδυμασία των μεν και των δε. Αλλά πού θα πάει, θα αλλάξει  και αυτό σιγά - σιγά.

Στη συνέχεια και όσον αφορά στο αγιογραφικό εκ των Πράξεων Αποστόλων κ΄ : "35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν", καλό να γνωρίζουν οι διεστραμμένοι διαστροφείς των αγίων Γραμμάτων, τι προηγείται του Πρ. κ΄ 35. Για να τους βοηθήσουμε ιδού, εκ του αυτού κεφαλαίου (κ΄) των Πράξεων :

28 προσέχετε οὖν ἑαυτοῖς καὶ παντὶ τῷ ποιμνίῳ ἐν ᾧ ὑμᾶς τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον ἔθετο ἐπισκόπους, ποιμαίνειν τὴν ἐκκλησίαν τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ, ἣν περιεποιήσατο διὰ τοῦ ἰδίου αἵματος.
29 ἐγὼ γὰρ οἶδα τοῦτο, ὅτι εἰσελεύσονται μετὰ τὴν ἄφιξίν μου λύκοι βαρεῖς εἰς ὑμᾶς μὴ φειδόμενοι τοῦ ποιμνίου·
30 καὶ ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.
31 διὸ γρηγορεῖτε, μνημονεύοντες ὅτι τριετίαν νύκτα καὶ ἡμέραν οὐκ ἐπαυσάμην μετὰ δακρύων νουθετῶν ἕνα ἕκαστον.

Αν οι διεστραμμένοι διαστροφείς των αγίων Γραμμάτων επιθυμούν να κάνουν πράξη το "μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν", ας μιμηθούν το παράδειγμα του Απ. Παύλου :

33 ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα·
34 αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται.
35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.

δίνοντας, δηλαδή, το εν διαστροφή και πλάνη καλό τους παράδειγμα. Να υποβληθούν στον κόπο μην περιμένοντας τον εγκεφαλικό τους θάνατο, αλλά εν πλήρη συνειδήσει, χαίροντες άκρας υγείας και κοπιάζοντες, να πάνε να δωρίσουν τα όργανά τους απερχόμενοι εν τη δόξη του διαβόλου και διδασκάλου αυτών : Καλύτερα να δίνεις, παρά να λαμβάνεις !
Μετά από αυτά, πλανεμένοι διαστροφείς των αγίων Γραμμάτων, "οὕτω ἀποθνήσκοντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων" και πάντως, λάβετε υπόψη, ο Απόστολος Παύλος γράφει "οὕτω κοπιῶντας" και όχι "οὕτω ἀποθνήσκοντας". Αυτοί όμως τον διαστρέφουν, όπως όλα.

Υστερόγραφο
 35 πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτω κοπιῶντας δεῖ ἀντιλαμβάνεσθαι τῶν ἀσθενούντων, μνημονεύειν τε τῶν λόγων τοῦ Κυρίου ᾿Ιησοῦ, ὅτι αὐτὸς εἶπε· μακάριόν ἐστι μᾶλλον διδόναι ἢ λαμβάνειν.

Προφανές είναι, νομίζω, ότι αναφερόμενος ο απ. Παύλος στο "ασθενούντων" απευθύνεται κυρίως στους ασθενείς κατά την πίστη, χωρίς αυτό να αποκλείει και τους χρείαν έχοντας ιατρού. Τούτο βρίσκεται σε πλήρη συμφωνία και συνάφεια με τα :
33 ἀργυρίου ἢ χρυσίου ἢ ἱματισμοῦ οὐδενὸς ἐπεθύμησα·
34 αὐτοὶ γινώσκετε ὅτι ταῖς χρείαις μου καὶ τοῖς οὖσι μετ᾿ ἐμοῦ ὑπηρέτησαν αἱ χεῖρες αὗται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: