Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 8 Νοεμβρίου 2014

Το διαβάσαμε στη Βίβλο, όπως διαβάζαμε παλιά το περιοδικό "Ρομάντσο"


Μιχαήλ Καλόπουλος : Το διαβάσαμε στη Βίβλο ...

Ησαΐας 61.5. Και αλλογενείς θέλουσιν ίστασθαι και βόσκει τα ποίμνιά σας, και οι υιοί  των αλλογενών θέλουσιν είσθαι οι γεωργοί σας και οι αμπελουργοί σας.
6 Σεις δε ιερείς του Κυρίου θέλετε ονομάζεσθαι• λειτουργούς του Θεού ημών θέλουσι σας λέγει• θέλετε τρώγει τα αγαθά των εθνών και εις την δόξαν αυτών θέλετε καυχάσθαι.
 

Ησαΐας 60. 5 η αφθονία της θαλάσσης θέλει στραφή προς σέ• αι δυνάμεις των εθνών θέλουσιν ελθεί προς σε ( ... ) 12 Διότι το έθνος και η βασιλεία, τα οποία δεν ήθελον σε δουλεύσει, θέλουσιν αφανισθή• ναι, τα έθνη εκείνα θέλουσιν ολοκλήρως ερημωθή

κχ : ... όπως διαβάζαμε παλιά το περιοδικό "Ρομάντσο"

Φαίνεται, αγαπητέ κύριε Καλόπουλε,"οὐδέποτε ἀνέγνωτε ἐν ταῖς γραφαῖς", ότι γέγραπται "43 διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν ὅτι ἀρθήσεται ἀφ’ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς". Λείπει όμως και κάτι ακόμη, που αξίζει τον κόπο να το θυμόσαστε. Όχι μόνο εσείς, αλλά και άλλοι. Είναι το "Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ οἰκοδομοῦντες οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας· παρὰ κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστιν θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν. 44 Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται· ἐφ’ ὃν δ’ ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν.". Δεν είναι δικά μου, άλλοι τα έχουν γράψει. Μερικοί τα εκτιμούν δεόντως, οι περισσότεροι τα θεωρούν ... δημοσιογραφική παραπληροφόρηση "τω καιρώ εκείνω".

Δεν υπάρχουν σχόλια: