Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 25 Οκτωβρίου 2014

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Έχει άραγε διερωτηθεί ο π. Βασίλειος Γεωργόπουλος εάν είναι μέτοχος της "πανουργίας της μεθοδείας, και της πονηρείας της πλάνης";

Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή: Έχει άραγε διερωτηθεί ο "π." Βασίλειος Γεωργόπουλο...:
Σ.σ. Ο τίτλος της ανάρτησης είναι της "ΟΡΘΟΔΟΞΗΣ ΦΩΝΗΣ"
http://kyprianoscy.blogspot.ca/

Οι αιρετικοί και η Αγία Γραφή

Σχόλιο από κχ.
Ο αδελφός μας Κυπριανός γράφει:
Το σχόλιο απευθύνεται προς τον τίτλο της ανάρτησης

Η φιλοξενία του άρθρου στο ιστολόγιο http://kyprianoscy.blogspot.ca/ δεν αφορά στον π. Βασίλειο Γεωργόπουλο, ούτε στην εφημερίδα "Ορθόδοξος Τύπος". Αφορά στον άγιο Ειρηναίο Λυώνος.
Ευχαριστώ τον αδελφό Κωνσταντίνο για την αναδημοσίευση.

Υστερόγραφο 1
Το ερώτημα που θέτει η ΟΡΘΟΔΟΞΗ ΦΩΝΗ, το οποίο συμμερίζομαι, θα ήταν καλό να το απευθύνει κατ΄ ιδίαν στον π. Βασίλειο Γ.

15 Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε ἔλεγξον αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου· ἐάν σου ἀκούσῃ, ἐκέρδησας τὸν ἀδελφόν σου· 16 ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ἔτι ἕνα ἢ δύο, ἵνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 17 ἐὰν δὲ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ· ἐὰν δὲ καὶ τῆς ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης.

Υστερόγραφο 2
«Τούτων τῶν πλατυνθεισῶν, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος, ἐπὶ μέγα μέρος τῆς οἰκουμένης αἱρέσεων» η παρατεινόμενη ημερολογιακή κακοήθεια μας έχει διχάσει, ώστε αλλά να λέγομεν κατά θεωρίαν, έτερα δε να πράττομεν.

Ἀπάντησις τῶν Ὀρθοδόξων Πατριαρχῶν τῆς Ἀνατολῆς πρὸς τὸν πάπα Πίο Θ΄ (1848)
«Τούτων τῶν πλατυνθεισῶν, κρίμασιν οἷς οἶδεν ὁ Κύριος, ἐπὶ μέγα μέρος τῆς οἰκουμένης αἱρέσεων, ἦν ποτε ὁ Ἀρειανισμός, ἔστι δὲ τὴν σήμερον καὶ ὁ Παπισμός· ἀλλὰ καὶ οὗτος (ὥσπερ κἀκεῖνος ὁ ἤδη παντάπασιν ἐκλελοιπώς), καίτοι ἀκμαῖος τό γε νῦν, οὐκ ἰσχύσει εἰς τέλος, ἀλλὰ διελεύσεται καὶ καταβληθήσεται, καὶ ἡ οὐράνιος μεγάλη φωνὴ ἠχήσει “Κατεβλήθη” (Ἀπ. 12, 10)»

κχ, με επισήμανση στο "καίτοι ἀκμαῖος τό γε νῦν, οὐκ ἰσχύσει εἰς τέλος".

Δεν υπάρχουν σχόλια: