Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 30 Οκτωβρίου 2014

Ο κύριος Μ. Καλόπουλος ερωτά : "Δικαιούται ο οποιοσδήποτε θεός, κάτω από οποιεσδήποτε συνθήκες, να δίνει εντολές βρεφοκτονίας ;"


Ο κύριος Μιχαήλ Καλόπουλος εκπλήσσεται και ερωτά :
Δικαιούται κάτω από οποιοδήποτε συνθήκες, οποιοσδήποτε θεός να δίνει εντολές βρεφοκτονίας; Είναι ακριβώς αυτό που γράφει. Προηγουμένως μας δίνει την πλέον επίσημη εξήγηση των λόγων της παραβολής του Ιησού  στο: «κατασφάξατε αυτούς ενώπιον μου» Λουκάς 19.27. Η οποία είναι σε μετάφραση :  «Έτσι και οι Ιουδαίοι, υπό μέθης και πολυσαρκίας σε έσχατη κατάντια κατέληξαν και δεν δέχθηκαν τον ζυγό του Χριστού, ούτε και το άροτρο της διδασκαλίας του τράβηξαν. Όπως και άλλος προφήτης έλεγε, ως θυμωμένο δαμάλι εξοργίσθηκαν. Άλλος δε αυτόν μόσχο ανεπίδεκτο διδαχής αποκαλούσε. Αυτά ομως τα άλογα ζώα, που δεν είναι κατάλληλα για εργασία, για σφαγή έγιναν κατάλληλα. Γι’ αυτό και ο Χριστός έλεγε: τους εχθρούς μου που δεν θέλησαν να βασιλεύσω έπ’ αυτούς φέρετε αυτούς μπροστά μου και κατασφάξατε αυτούς». Δεν ξέρω αν είναι από τον ίδιο η μετάφραση και η παραπομπή που μας δίνει είναι :  Του εν αγίοις πατρός ημών Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αρχιεπισκόπου Κων/πόλεως, Λόγοι Κατά Ιουδαίων, Λόγος Πρώτος 48/846.32-45

κχ. Απάντηση

Κύριε Καλόπουλε,
  11 ᾿Ακουόντων δὲ αὐτῶν ταῦτα προσθεὶς εἶπε παραβολήν, διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι ῾Ιερουσαλὴμ καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παραχρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἀναφαίνεσθαι· 12 εἶπεν οὖν· ἄνθρωπός τις εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακρὰν λαβεῖν ἑαυτῷ βασιλείαν καὶ ὑποστρέψαι. ( ...) 14 οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες· οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾿ ἡμᾶς. 15 καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ἐπανελθεῖν αὐτὸν λαβόντα τὴν βασιλείαν ( ...) 25 καὶ εἶπον αὐτῷ· κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς. 26 λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται, ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 27 πλὴν τοὺς ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε αὐτοὺς ἔμπροσθέν μου. (Λκ. ιθ΄) .

Όπως φαίνεται από την αρχή, πρόκειται περί Παραβολής. Το υπό κατηγορίαν εδάφιο : "τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾿ αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε καὶ κατασφάξατε" αφορά σε εκείνους οι οποίοι "ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέστειλαν πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ λέγοντες· οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾿ ἡμᾶς". Ότι κατεσφάγησαν συναρτάται με ό,τι αργότερα έπαθαν οι Ιουδαίοιι, όταν δεν έμεινε λίθος επί λίθου στην Ιερουσαλήμ, αλλά ούτε και άνθρωπος, στην πόλη όπου οι πολίται ἐμίσουν αὐτόν, λέγοντες· οὐ θέλομεν τοῦτον βασιλεῦσαι ἐφ᾿ ἡμᾶς και τελικά τον σταύρωσαν.

Οι Παραβολές άλλες είναι μεν αλληγορικές, άλλες προφητικές, έτερες δε απόλυτα πραγματικές, θέλω να πω, με περιεχόμενο πνευματικά υπαρκτό και αληθές. Δυστυχώς, κ. Καλόπουλε, αυτό το πνεύμα δεν το έχετε. Το κενό κάλυψε το πνεύμα πλάνης, όπως γίνεται πάντα.

Κύριε Καλόπουλε,
Αυτά που γράφει ο ιερός Χρυσόστομος ήταν για να τα καταλάβουν οι - όπως και να το κάνουμε - πρώϊμοι Χριστιανοί. Οι οποίοι, άλλωστε, δεν μπορούσαν να εννοήσουν τη ριζική διαφοροποίηση Ιουδαϊσμού και Χριστιανοσύνης. Μη ξεχνάτε, πολλοί συνεόρταζαν το Πάσχα μαζί με τους Ιουδαίους. Η πλάνη αυτή, ότι Χριστιανοσύνη (όχι χριστιανισμός) και Ιουδαϊσμός είναι πάνω- κάτω το ίδιο, εξ ού και ο εντελώς απαράδεκτος ιουδαιοχριστιανισμός, φευ, ακόμη και από πανεπιστημιακούς, εξακολουθεί να σέρνεται επί των ημερών μας.

Όπως η φιλοσοφία των προγόνων μας είναι για όλη την ανθρωπότητα, κατά τον ίδιο τρόπο και ο αρχαϊκός θεός των Εβραίων έγινε Θεός όλης της ανθρωπότητας. Όχι όμως καθώς σήμερα μας τον προσφέρουν κάποι μεγαλόσχημοι δικοί μας και ξένοι. Δεν είναι ιδιοκτησία κανενός ο Θεός, όπως δεν είναι ιδιοκτησία μας η φιλοσοφία των προγόνων μας.

Για να το καταλάβει κανείς αυτό χρειάζονται άλλου είδους (εν Πνεύματι) νοητικές ικανότητες, που δεν εστιάζουν - το πιο εύκολο - και δεν μένουν, αποκλειστικά στις ομοιότητες. Επίσης, αν το δούμε κάπως βαθύτερα, οφείλουμε να απορρίψουμε και το φιλοσοφικό σύστημα που λέγεται σχετικισμός. Θα το γνωρίζετε καλύτερα από εμένα, οι πρόγονοι απέρριπταν αυτή τη φιλοσοφική μέθοδο.

Δεν υπάρχουν σχόλια: