Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 31 Αυγούστου 2014

Θλιβερόν εστί και γράφειν ...


Έχουν παρέλθει σχεδόν 70 χρόνια από την αλληλοσφαγή μας και οι μεν ονομάζονται δεξιοί, οι δε αριστεροί, προς δόξαν της ψήφου και της σιωνιστικής Δημοκρατίας.

Έχουν παρέλθει σχεδόν 100 χρόνια και οι μεν ονομάζονται Ματθαιϊκοί, οι δε Χρυσοστομικοί, προς δόξαν μιας παραπαίουσας Διοικούσας Ιεραρχίας και της καινοτόμου (νεοημερολογιτικής) αυτής εκκλησίας "ην εποίησε η δεξιά της μασσονίας" τη εντολή των εκατόγχειρων σιωνιστών.

Λόγους καταθέτουν οι μεν, λόγους και οι δε. Δικαιολογίες οι μεν, δικαιολογίες οι δε, και "όπου δικαιολογίαι εκεί το δίκαιον και ου το φιλάνθρωπον", όπως γράφει ο ιερός πατήρ Πέτρος ο Δαμασκηνός.
Το καθ΄ ημάς φιλάνθρωπον δεν είναι το κατά κόσμον δίκαιο. Ούτε και το εξ αγάπης προερχόμενο. Η κυρίαρχη Δυτική αίρεση έχει πολυτρόπως φαλκιδεύσει την αγάπη. Το δικό μας Δίκαιο έχει πρότυπο την άκρα ταπείνωση. Χωρίς αυτή θα ήταν ανέφικτη η θεία Ενανθρώπηση, κατά τον ειπόντα λόγο της υπερύμνητης Μαριάμ, πάναγνης αειπαρθένου θεομήτορος και Θεοτόκου :

Καὶ εἶπε Μαριάμ, Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἰδοὺ γάρ, ἀπὸ τοῦ νυν μακαριοῦσι μὲ πᾶσαι αἱ γενεαί. ὅτι ἐποίησέ μοι μεγαλεία ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ τὸ ὄνομα αὐτοῦ. 

- Ν.Τ. (σχολιαστής)
Για να υπάρξει ταπείνωση, Κυπριανέ, πρέπει το Αγιο Πνεύμα να έρθει ξανά στις σχισματικές εκκλησίες σας. Οι παραβιάσεις των Ιερών Κανόνων απο τους 6 "προπονητές" σας, έχουν διώξει Τον Παράκλητο ... Τώρα, ο κ. Μάννης,  λέει ποιος έκανε το σχίσμα, ο Ματθαίος ή ο Χρυσόστομος;

- κχ
Κύριε Ν.Τ.

Δεν γνωρίζω τι θα σας απαντήσει ο κ. Μάννης. Τω επ΄ εμοί ταύτα :

"ἐρωτήσω ὑμᾶς καγὼ λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητε μοι καγὼ ὑμῖν ἐρῶ"... ποιος έδιωξε τον Παράκλητο και αναστάτωσε την Εκκλησία. Ο Μέγας Φώτιος ή ο Πάπας έκανε το Σχίσμα ; οἱ δὲ διελογίζοντο ἐν ἑαυτοῖς λέγοντες, Ἐὰν εἴπωμεν, Φώτιος, ἐρεῖ ἡμῖν, Διὰ τί οὖν ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 26 ἐὰν δὲ εἴπωμεν, Πάπας, φοβούμεθα τὸν ὄχλον, πάντες γὰρ ὡς ἁγιώτατον πατέρα της ἐκκλησίας ἔχουσι αὐτόν.

Είτε το θέλετε είτε δεν το θέλετε, είτε σας αρέσει είτε δεν σας αρέσει, τον πάπα ακολουθήσατε. Εμείς προσπαθήσαμε να κρατηθούμε και δόξα τω Θεώ, κρατιόμαστε - με πληγές - ακόμη. Όσο για σας " 7 ... καλῶς προεφήτευσε περὶ ὑμῶν Ἡσαΐας λέγων· 8 ἐγγίζει μοι ὁ λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόῤῥω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ·" (Μτ. ιε΄7 - 8). Στα λόγια είσαστε καλοί, στα έργα όμως η καρδιά σας δεν αντέχει. Η κόπωση προκαλεί έμφραγμα.

Από το ιστολόγιο   http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2014/08/blog-post_40.html και
                http://orthodox-voice.blogspot.gr/2014/08/kyprianos-christodoulides.html

Δεν υπάρχουν σχόλια: