Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 24 Αυγούστου 2013

ΕΚΚΛΗΣΙΑ Γ.Ο.Χ. ΕΛΛΑΔΟΣ Ανακοίνωσις περί μεταμοσχεύσεων και δωρεάς σώματος

Ἀριθμός Πρωτ. γ - 1776
Ἐν Ἀθήναις, 16 / 29 - 7 - 2013


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν κλῆρον καὶ τὸν λαόν
τῆς Ἐπικρατείας

Ἀγαπητὰ τέκνα τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ,

Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας τῶν Γ.Ο.Χ., κατὰ τὴν Συνεδρίαν τῆς 7/20-6-2013, ἐρευνήσασα ἐνδελεχῶς τὸ ζήτημα τοῦ λεγομένου ἐγκεφαλικοῦ θανάτου, τῶν μεταμοσχεύσεων καὶ τῆς εἰκαζομένης συναινέσεως, ἀπεφάνθη:


1. Ἡ ἔννοια τοῦ ἐγκεφαλικοῦ θανάτου εἶναι τεχνητή. Νεκρός ἄνθρωπος εἶναι αὐτός τοῦ ὁποίου ἔχει παύσει ὁριστικῶς ἡ καρδιοαναπνευστική λειτουργία. Ὁ χαρακτηριζόμενος ὡς «ἐγκεφαλικῶς νεκρὸς» εἶναι κατ’ οὐσίαν εἷς βαρέως ἀσθενών. Ἡ λῆψις ζωτικῶν ὀργάνων ἐκ τοῦ βαρέως ἀσθενοῦντος ἐπισπεύδει τὸν θάνατον αὐτοῦ καὶ ἀπὸ ἠθικῆς ἀπόψεως θεωρεῖται φόνος.


2. Ὅθεν ἡ ἀφαίρεσις ζωτικῶν ὀργάνων διὰ μεταμοσχεύσεις κρίνεται ἀνεπίτρεπτος. Ἀποδεκτὴ δύναται νὰ γίνῃ μόνον ἡ ἀφαίρεσις καὶ μεταμόσχευσις μὴ ζωτικῶν ὀργάνων, ἡ ἀφαίρεσις τῶν ὁποίων δὲν ἐπιφέρει τὸν θάνατον τοῦ ἀσθενοῦς, ὅπως λ.χ. τοῦ ἑνὸς νεφροῦ.


3. Ἡ λεγομένη «εἰκαζομένη συναίνεσις» (δηλ. ἡ ἐκ προοιμίου θεώρησις ὅλων ὡς δωρητῶν σώματος, ἐκτὸς ἐὰν δηλώσουν τὸ ἀντίθετον) κρίνεται ἐπίσης ἠθικῶς ἀπαράδεκτος. Πλὴν, ἐφ’ ὅσον ἐψηφίσθη τοιοῦτος νόμος καλοῦνται ἅπαντες οἱ πιστοί νὰ συμπληρώσουν σχετικὰς δηλώσεις ἀρνήσεως δωρεᾶς σώματος κατὰ τὸ συνημμένον δεῖγμα, ὅπερ καλοῦνται οἱ Τιμιώτατοι Ἐπίτροποι τῶν Ἱερῶν Ναῶν νὰ ἀναπαράγουν φωτοτυπικῶς πρὸς διανομὴν ἀπό τοῦ παγκαρίου. Σημειωτέον ὅτι δὲν ἔχει τεθεῖ προθεσμία διὰ τὰς δηλώσεις αὐτάς.


Ἡ Ἱερὰ Σύνοδος ἀκόμη ἀπεφάσισε τὴν διοργάνωσιν δύο ἡμερίδων διὰ τὸ ζήτημα ἐν Ἀθήναις καὶ Λαρίσῃ κατὰ τὰς ἡμερομηνίας Δευτέραν 10/23-9-2013 καὶ Τρίτην 18-9/1-10-2013 ἀντιστοίχως, εἰς χώρους οἱ ὁποῖοι θὰ ἀνακοινωθοῦν προσεχῶς, πρὸς ἐνημέρωσιν τοῦ ποιμνίου.


Ἐντολῇ τῆς Ἱερᾶς Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεύς

† Ὁ Μαραθῶνος Φώτιος

3 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Η αναδημοσίευση από το ιστολόγιο http://www.ekklisiastikos.gr/
ανάρτηση στις 24/08/2013

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Πρόστυχοι, ελεεινοί και διεφθαρμένοι, άνθρωποι δεν πρόκειται ποτέ να πάψουν να υπάρχουν, όπως, παραδείγματος χάριν, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν στα χέρια τους τη λεγόμενη "κοινωνική δικτύωση", ώστε να μπορούμε να φτιάχνουμε ιστολόγια και να γνωστοποιούμε το γραπτό μας λόγο.

Το γράφω αυτό διότι οι κύριοι αυτοί- αφεντικά του διαδικτύου, φρόντισαν να αμαυρώσουν την ιστοσελίδα της Εκκλησίας των Γνησίων Ορθοδόξων Χριστιανών Ελλάδος. Στην Αρχική ιστοσελίδα της, άνω και αριστερά, υπάρχει διαφήμιση φαρμακευτικής εταιρείας ιατρικού ερωτικού προϊόντος. Προφανώς, προς διάδοση - τι άλλο - των σχέσεων.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ίσως, το φαινόμενο να αφορά μόνο στη δική μου σύνδεση με το διαδίκτυο, συνεπώς και στον δικό μου υπολογιστή. Πολύ συχνά στα ανεπιθύμητα ημέηλ που λαμβάνω βλέπω να υπάρχουν αυτά τα φαρμακευτικά (υπο)προϊόντα. Η μοναδική εξήγηση που μπορώ να δώσω, είναι διότι επισκέπτομαι ιατρικές ιστοσελίδες. Ανεξήγητο παραμένει, ωστόσο, γιατί αυτό το add ή spam εμφανίστηκε όταν άνοιξα την ιστοσελίδα της Εκκλησίας Γ.Ο.Χ. Ελλάδος. Ποτέ άλλοτε δεν έχει εμφανιστεί σε άλλη ιστοσελίδα.