Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 4 Μαΐου 2013

"ίνα ώσιν εν"

Οφείλω να ευχαριστήσω την ιστοσελίδα (*), τον διαχειριστή της ιστοσελίδας κύριο Κωνσταντίνο Αργυρακόπουλο, για τη ανάρτηση την οποία μεταφέρω εδώ. Ήταν απλά ένα συμπληρωματικό σχόλιο, σε εύστοχο άρθρο (**), και οπωσδήποτε θα χρειαζόταν να γράψω περισσότερα. Ειδικότερα, το "ουκέτι ειμί εν τω κόσμω, και αυτοί εν τω κόσμω εισί" είναι απαραίτητο να διευκρινισθεί περαιτέρω, ώστε ο αναγνώστης να εννοήσει ότι "οι εν τω κόσμω" δεν είναι "οι εκ του κόσμου". Τι λέγει ο Κύριος; Ουκέτι ειμί εν τω κόσμω, συμπληρώνει δε ο Ευαγγελιστής Ιωάννης : "12 ὅσοι δὲ ἔλαβον αὐτόν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ γενέσθαι, τοῖς πιστεύουσιν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, 13 οἳ οὐκ ἐξ αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος σαρκὸς, οὐδὲ ἐκ θελήματος ἀνδρὸς, ἀλλ' ἐκ Θεοῦ ἐγεννήθησαν".
Ας δούμε όμως ακριβέστερα αυτό το πολυδιαφημιζόμενο από τους οικουμενιστές "ίνα ώσιν εν"

"9 ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ  ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι, (...) 11 καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ αὐτοὶ ἐν τῷ κόσμῳ εἰσί, καὶ ἐγὼ πρὸς σὲ ἔρχομαι. Πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου οὓς δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς"

Ου περί του κόσμου ερωτώ αλλά περί ων δέδωκάς μοι. Οι οικουμενιστές είναι οι εκ του κόσμου, νομίζουν δε ότι ισχύει και γι΄ αυτούς το "ίνα ώσιν εν". Πλανώνται και πλανούν τους αδαείς.

Τήρησον αυτούς, λέγει, αλλά ποιους όμως; Ποιοι είναι αυτοί;

"οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ  ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι". Περί ων δέδωκάς μοι, αυτούς που εσύ μου έδωσες, παρακαλεί ο Κύριος τον Πατέρα, τήρησέ τους στην ενότητα "ίνα ώσιν εν". Άλλοι δεν έχουν θέση, δεν μπορούν οι διαστροφείς της αλήθειας (οι εκ του κόσμου) να μιλούν ή να διδάσκουν περί της των πάντων ενώσεως. Το Ιν. α΄ 12-13 είναι σαφέστατο και σαφώς ευκρινείς είναι οι αιρετικοί πλαστογράφοι  των Γραφών.

Οι αιρετικοί, όπως όλα τα παραχαράσσουν, δεν θα μπορούσαν αυτό να το αφήσουν. Με την αγαπολογία και τη σχεσιολογία και την ψυχοθεολογία πάνε να μας ενώσουν.

Φεύγε και σώζου.

Παραπομπές
(*)  http://orthodox-voice.blogspot.gr/2013/05/blog-post_8820.html
(**) http://orthodox-voice.blogspot.gr/2013/05/blog-post_9260.html  

Δεν υπάρχουν σχόλια: