Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 22 Μαρτίου 2013

Οι μοιχοί του Αγίου Πνεύματος


Από την Προσφώνηση του  οικουμενικού  Βαρθολομαίου προς "τήν Αὐτοῦ Ἁγιότητα τόν Πάπαν Ρώμης Φραγκῖσκον Α'" (Βατικανόν, 20 Μαρτίου 2013)

Ἁγιώτατε,
" ...  Κατά τήν διάρκειαν τοῦ δισχιλιετοῦς βίου τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Χριστοῦ, ἀλήθειαί τινες τοῦ Ἱεροῦ Εὐαγγελίου παρενοήθησαν ὑπό ἐνίων χριστιανικῶν ὁμάδων, ὥστε σήμερον εἰς τά εὐρέα στρώματα τῶν χριστιανικῶν λαῶν νά ἐπικρατοῦν, ὡς μή ἔδει, ἐκκοσμικευμέναι ἀντιλήψεις"

Είπε και άλλα μετά, αυτό όμως δεν το είπε :
10 ὅστις γὰρ ὅλον τὸν νόμον τηρήσῃ, πταίσῃ δὲ ἐν ἑνί, γέγονε πάντων ἔνοχος. 11 ὁ γὰρ εἰπὼν μὴ μοιχεύσῃς, εἶπε καὶ μὴ φονεύσῃς· εἰ δὲ οὐ μοιχεύσεις, φονεύσεις δέ, γέγονας παραβάτης νόμου.

Επειδήπερ ο ειπών μη μοιχεύσεις, ήγουν μή διαρχικώς (δυαρχικώς) εκπορεύσεις το άγιον Πνεύμα, είπε και μη φονεύσεις, δήλον, ότι μη σχίσεις την Εκκλησίαν, ει δε ου μοιχεύσεις τω Πνεύματι, σχίσεις δε την Εκκλησίαν, γέγονας παραβάτης νόμου και πάντων ένοχος.

Ταύτα περί των "τινών αληθειών" του Ιερού Ευαγγελίου, τις οποίες παρενόησαν ένιαι χριστιανικαί ομάδες γενόμεναι είτα πλήθος αναρίθμητον. Όταν μοιχοί ιεράρχες προΐστανται θεσμών, αρχών και αξιών, τότε τι περιμένει κανείς από το λαό του αγίου Θεού;

"γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ ... ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ διεστραμμένη! ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾿ ὑμῶν; ἕως πότε ἀνέξομαι ὑμῶν;"

Δεν υπάρχουν σχόλια: