Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 23 Μαρτίου 2012

Η Αποτείχιση του Παλαιού Ημερολογίου

Η φωτογραφία από Κυπριανός Χ

Η μοναχή Μάρθα, κατά κόσμον Ουρανία Παπαδοπούλου. Ήταν με το παλαιό

Λίγα λόγια για την μαύρη επέτειο της εορτολογικής καινοτομίας, που κλείνει σήμερα ογδόντα οκτώ χρόνια. Η 10η Μαρτίου του 1924 ονομάστηκε με αντικανονικό τρόπο 23η Μαρτίου και το σχίσμα ήταν πλέον γεγονός. Ο ίδιος ο πρωτεργάτης του σχίσματος Αρχιεπίσκοπος Χρυσόστομος Παπαδόπουλος παρόλο που έγραφε το 1923 (βλέπε ΦΕΚ 25-1-1923):


στις 10/23-3-1924 εξαπολύει την πρωτοφανή εγκύκλιο της Ιεράς Συνόδου περί της ανάγκης αλλαγής του εκκλησιαστικού/ημερολογιακού εορτολογίου!

Η αλλαγή του 1924 δεν ήταν η αιτία για την Αποτείχιση των Ορθοδόξων του Πατρίου Εορτολογίου (χλευαστικώς "παλαιοημερολογιτών"), αλλά η αφορμή για αυτήν. Πολλοί προσπαθούν και σήμερα να απαξιώσουν το κίνημα των Ορθοδόξων του π.ε. και να το υποβαθμίσουν ισχυριζόμενοι ότι δήθεν οι Ορθόδοξοι του π.ε. ήταν ημερολάτρες. Και όμως, οι ομολογητές προπάτορές μας δεν ήταν ημερολάτρες, αλλά είχαν καταλάβει ότι η αλλαγή του εορτολογίου ήταν το πρώτο βήμα για να "φραγκέψουμε", κι ας μην είχαν διαβάσει την αιρετική Εγκύκλιο του 1920, που απέκρυπταν επιμελώς οι οικουμενιστές.

Το 1935 έγραφε ο αείμνηστος πρ. Φλωρίνης: 

"...πως δύναται η εκκλησιαστική αύτη καινοτομία να μην αποτελή λόγον Σχίσματος αφού πραγματικώς αποσχίζει τας καινοτομησάσας Εκκλησίας των άλλων και κάμνει αυτάς να εορτάζωσιν και να νηστεύσωσιν, ουχί μετά των Ορθοδόξων Εκκλησιών, αλλά μετά των ετεροδόξων και αιρετικών Δυτικών Εκκλησιών;Τοιαύτα όντως κατετόλμησαν ο Πατριάρχης Μελέτιος Μεταξάκης και ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρυσόστομος Παπαδόπουλος, οι δύο ούτοι Λούθηροι της ορθοδόξου Εκκλησίας, οίτινες υπο το πρόσχημα του συγχρονισμού δεν εδειλίασαν ουδ΄ απερρίγησαν να καταπατήσωσιν αποφάσεις πανορθοδόξων Συνόδων και Αποστολικούς και Συνοδικούς Κανόνας, ίνα προσεγγίσωσι πρός τας Εκκλησίας της Δύσεως δια της ημερολογιακής καινοτομίας επί διασπάσει της Ορθοδοξίας και επ΄ αθετήσει της αιωνοβίου πράξεως της Μιάς Αγίας, Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας" (Πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου Καβουρίδου «Το Εκκλησιαστικόν Ημερολόγιον ως κριτήριον της Ορθοδοξίας» 1935).
Αλλά και ο μεγάλος αγωνιστής μοναχός Αρσένιος Κοττέας έγραφε στις 13-4-1930 σε άρθρο του στην εφημερίδα ΣΚΡΙΠ με τίτλο "Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ Ο ΑΡΧΗΓΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ":

"Και τα τρομοκρατικά ταύτα μέσα (σ.σ. εννοεί τα διωκτικά μέτρα του Αθηνών Χρυσοστόμου Παπαδόπουλου) τίθενται εις ενέργειαν όπως διευκολυνθή το έργον του Παπισμού προς Ένωσιν των Εκκλησιών. Ήρχισε δε η διευκόλυνσις αύτη του έργου του Παπισμού δια της εισαγωγής και εν τη Ορθοδόξω Ελληνική Εκκλησία του Παπικού Ημερολογίου".

 Δυο μήνες μετά διαβάζουμε στην ίδια εφημερίδα (ΣΚΡΙΠ 6-6-1930):


Αυτά για να θυμόμαστε όσα μας επέβαλαν να ξεχάσουμε. Η ανάρτηση αυτή αφιερώνεται στους "καθυστερημένους" και "αμόρφωτους" "παλαιοημερολογίτες", που τόσο αδικήθηκαν και χλευάστηκαν τα ογδόντα οκτώ αυτά χρόνια ορθόδοξης ομολογίας. 
 
Μακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς, καὶ διώξωσι,
καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμα καθ' ὑμῶν, ψευδόμενοι ἕνεκεν ἐμοῦ.
Χαίρετε καὶ ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν τοῖς οὐρανοῖς.

Σχόλιο

Διερωτώμαι, τι τελικά κερδίσαμε από τους φίλους, συμμάχους, προστάτες και δυνάστες μας; Να θυμηθούμε τη Μικρασιατική καταστροφή και τη μετέπειτα αλληλοσφαγή μας; Την Κύπρο με τις αγχόνες και ύστερα τον Αττίλα; Ή μήπως τα σημερινά; "Ειρήνη και ομόνοια και ομοδοξία μεταξύ Ορθοδόξου και Αγγλικανικής Εκκλησίας, πόλεμος όμως αμείλικτος και χωρισμός και καταδιώξεις κατά των Ορθοδόξων παλαιοημερολογιτών"...

Δεν υπάρχουν σχόλια: