Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 23 Αυγούστου 2011

Ο ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Ο ΠΑΡΙΟΣ ΠΕΡΙ ΑΛΗΘΟΥΣ ΣΥΝΟΔΟΥ


Από το ιστολόγιο Ορθόδοξη μαρτυρία http://orthodoxianthanatos.blogspot.com/2011/08/blog-post_23.html
Κάτι που δεν θα γνωρίζουν πολλοί εκ των εντός εκκλησίας. επεκτείνοντας ολίγον το του αγίου :
"σύνοδον ἤκουσαν, τόσον φθάνει" και,
"εκκλησίαν ήκουσαν, τόσον φθάνει"


«Ὀρθόδοξος Σύνοδος ἐστί καί ὀνομάζεται, ἡ φυλάττουσα άπαρασαλεύτως τά δόγματα καί τάς παραδόσεις καί τούς Κανόνας τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Κακόδοξος δέ καί αἱρετική ἐστίν ἐκ τοῦ ἐναντίου, ἡ μή φυλάττουσα αὐτά, ἀλλά τινός ἑνός φρονήματος ἀκολουθοῦσα, ἥτις διά ταῦτα καί ὑπό τῆς ἁγίας οἰκουμενικῆς Συνόδου ἀναθέματι καθυποβάλλεται».

«Λοιπόν δέν εἶναι πάντοτε σεπτόν καί τίμιον τό τῆς Συνόδου ὄνομα. Ἀλλ’ ἐκείνη εἶναι σεπτή καί τιμία καί ἀγία Σύνοδος, ἡ στοιχοῦσα τοῖς τε ἐγγράφοις καί ἀγράφοις παραδεδομένοις, ὑπό τῶν ἁγίων Ἀποστόλων καί τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Καί τῆς τοιαύτης Συνόδου τάς ἀποφάσεις δεχόμεθα καί φυλάττομεν, τῶν δέ ἀλλοτρίων τήν φωνήν οὔτε γινώσκομεν, οὔτε πειθόμεθα αὐτῆ. Δυνάμεθα ἐνταῦθα ν’ ἀπαριθμήσωμεν τοιαύτας κακοδόξους συνόδους. Ἀλλ’ ἵνα μή χρονοτριβῶμεν περιττῶς, ἀς ἴδη ὀ ἀναγνώστης τόν Β΄ Τόμον τῶν Συνοδικῶν καί θέλει εὕρει αὐτάς, ὅπου καί ρητῶς ληστρικαί ἐπιγράφονται.
Καί τό χειρότερον ὅπου ὄχι μόνον τοπικαί καί ὀλιγάριθμοι ἐστάθησαν τοιαῦται, ἀλλά καί οἰκουμενικαί πολυάριθμοι, οἵα ἡ ἐν Ἐφέσῳ τό δεύτερον, ἡ συμφρονήσασα τῶ μονοφυσίτῃ Εὐτυχεῖ, καί τόν εὐσεβέστατον καί ἁγιώτατον Φλαβιανόν τόν Κων/λεως ἀποκτείνασα. Μετά ταύτην ἡ ἐπί Κοπρωνύμου πολυαριθμοτάτη, ἡ φρυάξασα κατά τῶν ἀγίων Εἰκόνων, ὁμοίως καί ἠ ἐπί Βασιλείου τοῦ Μακεδόνος οἰκουμενική ὀνομασθεῖσα, παρανομωτάτη δέ ἀναφανεῖσα, ὡς καθελοῦσα καί ἀναθεματίσασα τόν ἀγιώτατον Φώτιον. Περιττόν δέ εἶναι ν’ ἀναφέρω τό ἐν Φλωρεντίᾳ οἰκουμενικόν μέν, ληστρικώτατον δέ συνέδριον.

Λοιπόν πάλιν λέγομεν, δέν εἶναι ἀείποτε σεπτόν καί τίμιον τό τῆς συνόδου ὄνομα, καθώς οὐδέ τό τῆς ἐκκλησίας, καθότι ἔστι Ἐκκλησία ἁγίων καί Ἐκκλησία ὁσίων, ἀλλά ἔστι κατά τόν ψαλμωδόν καί «ἐκκλησία πονηρευομένων».
Αἱ φωναί, λοιπόν, ἤτοι τά ὀνόματα οὕτως ἔχουσιν, ἤτοι καί ἐπι καλοῦ καί ἐπί κακοῦ. Καί ἐπί κακοῦ μέν λαμβάνονται καθώς διά παραδειγμάτων ἐδείξαμεν. Ἀλλ’ οἱ ἁπλοῖ ἄνθρωποι, ἤτοι οἱ ἀπαίδευτοι, οὐ δύνανται ποιῆσαι τήν διάκρισιν ταύτην ἐκ τῆς ἀμαθείας αὐτῶν. Ἀλλά σύνοδον ἤκουσαν, τόσον φθάνει, εὐθύς προσκυνοῦσι καί πείθονται καί μέ ζῆλον ἄκρατον τά πάντα θορυβοῦσι καί ταράττουσι. Περί τῶν τοιούτων ὁ θεῖος ‘Απόστολος ὁμολογεῖ πώς «ἔχουσι ζῆλον Θεοῦ, ἀλλ’ οὐ κατ’ ἐπίγνωσιν».

17 σχόλια:

Ανώνυμος είπε...

Παλαιοημερολογιτης είσαι;

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Το ερώτημα απευθύνεται σε μένα ή στον άγιο Αθανάσιο τον Πάριο;
Δεν έγραψα κάτι δικό μου. Έγραψα τα λόγια ενός αγίου, που κατατέθηκαν όταν η υποκριτική διπλωματία (πολιτική) δεν είχε ακόμη εισχωρήσει στους κόλπους της Εκκλησίας, όπως τώρα, για να φτιάξει φατρίες και σέχτες.

Τον άγιο ρώτησε και όχι εμένα, αν αυτό σε ενδιαφέρει περισσότερο.

Ανώνυμος είπε...

Δεν έχει σχέση με το κείμενο αλλά με το παλαιοημερολογιτικο ιστολογιο που διαφημίζεις. Ξαναρωτάω και αν δεν φοβάσαι και δεν ντρέπεσαι γι'αυτό που είσαι απαντησε μου με σαφήνεια.
Παλαιοημερολογιτης είσαι;

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Αγαπητέ ανώνυμε σχολιαστή

Φαίνεται ότι σήμερα τα θρησκευτικά μας ενδιαφέροντα δεν είναι τι λένε οι άγιοι της Εκκλησίας μας. Περισσότερο μας ενδιαφέρει τι είναι αυτός που μας τα γνωστοποιεί και υποτίθεται, διαφημίζει τα παλαιοημερολογιτικά. Για τα οποία "μαύρα μεσάνυχτα" έχουμε. Όπως γράφει και ο άγιος, "παλαιοημερολογητισμόν ήκουσαν, τόσον φθάνει" για να ρίξουν όμως το ανάθεμα. Και επί πλέον, οχυρωμένοι οι ίδιοι πίσω από την ανωνυμία τους, προκαλούν το συνομιλητή τους "αν δεν φοβάται και αν δεν ντρέπεται" να απαντήσει με σαφήνεια στο ερώτημα που του θέτουν :

"Είσαι ή δεν είσαι παλαιοημερολογίτης"

Όλα όσα γράφω και όσα ο Κύριος επιτρέψει ακόμη να γράψω, θα είναι προς δόξαν του αγίου Θεού, του "Παλαιού των ημερών" όπως ονομάζεται στο βιβλίο της Π. Διαθήκης "Δανιήλ" :

"... εθεώρουν έως ότου οι θρόνοι ετέθησαν, και παλαιός ημερών εκάθητο ... και ιδού μετά των νεφελών του ουρανού ως υιός ανθρώπου ερχόμενος ην και έως του παλαιού των ημερών έφθασε και ενώπιον αυτού προσηνέχθη"

Αν αυτά και του αγίου Αθανασίου του εκ Πάρου, σου φαίνονται παλαιοημερολογήτικα, γιατί έτσι σε έμαθαν (σημ. για να τελείς σε σύγχυση και δύσκολα να διακρίνεις) τότε ναι, παλαιοημερολογίτης είμαι κι εγώ.

Μήπως έχεις καμιά άλλη απορία;

Ανώνυμος είπε...

Ο αγιος Αθανάσιος ο Πάριος δεν ήταν παλαιοημερολογίτης και να τον αφησεις.
Αν ντρέπεσια να πεις στα ισια ότι είσαι παλαιοημερολογιτης, δεν φταίει ο Αγ.Αθανάσιος για αυτό.
Αυτός ζουσε πριν το σχισμα των παλαιοημερολογιτών.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

"Αν ντρέπεσια να πεις στα ισια ότι είσαι παλαιοημερολογιτης, δεν φταίει ο Αγ.Αθανάσιος για αυτό. Αυτός ζουσε πριν το σχισμα των παλαιοημερολογιτών"

Το σχίσμα δεν το έκαναν οι Ορθόδοξοι, το έκαναν οι καινοτόμοι κακόδοξοι, δήθεν ορθόδοξοι, και όργανα των ραδιούργων πολιτικών. Οι οποίοι το μόνο που ξέρουν είναι να φτιάχνουν φατρίες.

Τώρα που γκρεμίζεται το φαύλο οικοδόμημα της πολιτικής, θα πέσει και το επίσης σαθρό της θεμέλιο : Η ψευδοεκκλησία με το άθλιο ανακάτεμα του παπισμού, του προτεσταντισμού και πάσης άλλης δαιμονολατρείας.

"θεμέλιον γαρ άλλον ουδείς δύναται θείναι παρά τον κείμενον, ος εστιν Ιησούς Χριστός"

Ανώνυμος είπε...

Οι παλαιοημερολογίτες είναι οι Ορθόδοξοι και οι νεοημερολογίτες είναι οι καινοτόμοι κακόδοξοι;

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Καινοτόμοι είναι, ναι, και ως προς την κακοδοξία τους, αυτή είναι προφανέστατη με τους λεγόμενους νεοορθοδόξους και την ελευθερία (ελευθεριότητα) που διαφημίζουν με τις γραφές των σχέσεων (σχεσιολογία) με τον Θεό.

Αλλά υπάρχει και ένα άλλο είδος κακοδοξίας - θα μπορούσε να τεθεί σε εισαγωγικά - και αυτό είναι η αποσιώπηση της αληθείας. Αποσιωπώνται και συγκαλύπτονται όλα όσα "μαγειρεύτηκαν" πριν και μετά τη θέσπιση της καινοτομίας. Αποσιωπούν ότι Μελέτιος Μεταξάκης στην επιθανάτια κλίνη παραδέχτηκε ότι "έσχισε την Εκκλησία", ότι ο Χρυσόστομος Παπαδόπουλος πριν γίνει αρχιεπίσκοπος σε γνωμοδοτική απόφαση των πανεπιστημιακών καθηγητών της θεολογικής, όπως ήταν κι αυτός και μετείχε, είχαν αποφανθεί ότι ουδείς λόγος συντρέχει για την αλλαγή του ημερολογίου. Και δεν είναι μόνον αυτά. Υπάχουν και άπειρα άλλα τα οποία επιμελώς κρύβουν.

Κρύβουν βέβαια και το βασικότερο. Αν κάποιος θελήσει να φύγει από τον παπισμό και να ακολουθήσει τους προτεστάντες θα διερωτηθεί : Και σε ποιά σέχτα να πάω;

Αν θελήσει να προσέλθει στην Ορθοδοξία, πάλι θα διερωτηθεί : Σε ποιούς να πάω; Σ΄ αυτούς με το νέο ή σ΄ αυτούς με το παλαιό;

Μου το είχε πει ένας πλανεμένος Ιεχωβάς. Ήμουν, μου είχε πει, τριάντα χρόνια καντηλανάφτης και αυτά που είδα με έκαναν να τους σιχαθώ. Και πήγε στους Γιεχωβάδες!!!

Ο πάπας φτιάχνοντας γερές διοικητικές δομές, όπου ουδείς τολμά να διαφοροποιηθεί, ήξερε τι έκανε. Άσε το Λούθηρο να κάνει ό,τι θέλει, είπε, και ο Λούθηρος έφτιαξε τη δική του εκκλησία. Άλλοι, μετά, ακολούθησαν το παράδειγμά του. Σφαγές επί σφαγών η συνέχεια.

Κανείς όμως από αυτούς δεν λέει ποτέ, ότι ο αίτιος αυτής της κατάστασης ήταν ο πάπας, όταν έβγαλε σχισματικούς και αιρετικούς, όλους στο ανατολικό τμήμα της βυζαντινής αυτοκρατορίας.

Ομοίως, κανείς από τους καινοτόμους της ημερολογιακής μεταβολής και αυτούς που την ακολούθησαν, δεν λέει ότι η αιτία της σημερινής ακαταστασίας (τα των δαιμόνων ακατάστατα) είναι η ολέθρια απόφαση να εκσυχρονίσουμε την εκκλησία και το θεσμό της. Οι διοικητικές δομές δεν οικοδομούν εν Κυρίω τους πιστούς. Απλώς φτιάχνουν αναπαυμένες συνειδήσεις, που αγνούν πλήρως τι σημαίνει και τι είναι συνείδηση. Οι ψυχίατροι - με ιερατική αμφίεση πολλοί - έχουν αναλάβει αυτό το ρόλο και τα ηρεμιστικά καταναλώνονται αφειδώς από το πλήρωμα (κληρικούς και λαϊκούς) της εκκλησίας.

Ανώνυμος είπε...

δεν ξέρεις τι λες με τον παλαιοημερολογιτικο φανατισμο σου.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Να μας τα πεις εσύ, που τα ξέρεις καλύτερα και δεν είσαι φανατικός.
Σε ακούω, όλος - μάτια και - αυτιά.

Ανώνυμος είπε...

Πω πω πλάνη ο Χριστοδουλίδης. Πω πω παλαιοημερολογιτικες πλανες που έχει ο ανθρωπος.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Κακό της κεφαλής σου κάνεις, όταν δεν προσπαθείς να με "ξεπλανέψεις". Γράψε τα δικά σου τα απλανή και βλέπουμε.
Περιμένω.

Ανώνυμος είπε...

Δες αν θέλεις τα σχόλια
http://egolpio.wordpress.com/2011/08/30/esfigmenou_dusmenh_metra/#comments

Ανώνυμος είπε...

δεν σου βγηκε σε καλό ε; πηγες για μαλλι και βγηκες κουρεμενος. αυτα παθαινει όποιος έχει σχέση με βωμολοχες

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ευχαριστώ τον ανώνυμο σχολιαστή, 01/09/2011 - 1:13 . Του εύχομαι καλό μήνα (και καλό χρόνο, έστω).

Αγαπητέ μου,

Ειλικρινά σου λέγω ότι δεν "πήγαινα για μαλλί". Εν πάση περιπτώσει, πες ότι πήγα και ότι βγήκα κουρεμένος, άλλοι μπορεί να μη το πουν.

Αν, όπως λες, βγήκα κουρεμένος, ουδέν πρόβλημα. Γλύτωσα κάποια έξοδα. Και αν ο μπαρμπέρης ήταν "σκιτζής" και με έκανε "γλόμπο", ακόμη καλύτερα. Είμαι μέσα στη μόδα! Μοντέρνα πράγματα, εκσυγχρονιστικά, ανακαινιστικά σε όλα.

Περιμένω με αγωνία να κάνουν και οι παπάδες το ίδιο. Επιτέλους, τι οπισθοδρόμηση είναι αυτή!

Ανώνυμος είπε...

Σε άφησε να μιλήσεις ελεύθερα ή σου έκοψε σχόλια;

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ναι, με άφησε, διότι φροντίζω να κόβω πρώτα εγώ τα σχόλιά μου κι έτσι, να μη φέρνω σε δύσκολη θέση τον "οικοδεσπότη" που με φιλοξενεί. Αλλά, πού ξέρεις; Μπορεί ... κομμάτι να τον δυσκολεύω.
Λέω, δεν ξέρω.