Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 7 Μαΐου 2011

ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ

ΣΧΟΛΙΟ
Παρέλαβα και δημοσιεύω την κατωτέρεω ανακοίνωση με το ακόλουθο σχόλιο σχετικά με αυτό που αναφέρεται:

"Παρ’ὅλες τὶς πολλὲς μαρτυρίες, ἐν τούτοις ὁ νεοεθνομάρτυς Κουκίδης παρέμεινε μέχρι πρὸ ἐτῶν ὡς ἄσημος καὶ ἀφανής, διότι τὸ ἁμαρτωλὸ κατεστημένο δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ προβάλλωνται τέτοιοι ἀνιδιοτελεῖς Ἕλληνες πατριῶτες"

Το αμαρτωλό κατεστημένο μας διδάσκει μόνο ότι η συγγραφεύς Πηνελόπη Δέλτα αυτοκτόνησε την ημέρα που τα γερμανικά στρατεύματα εισήλθαν στην Αθήνα. Για τον Κων/νο Κουκίδη ουδέν. Οπωσδήποτε, και η πράξη του Κων/νου Κουκίδη είναι κι αυτή μια σαφής απόδειξη της φιλοπατρίας των Ελλήνων. Αλλά δεν μπορεί να εκληφθεί - η αυτοκτονία - με τη συνήθη και ευρεία έννοια της λέξης "εθνομάρτυς", την οποία αποδίδουμε στους πεσόντας στα πεδία των μαχών για την ελευθερία "υπέρ πίστεως και πατρίδος". Το Ζάλογγο και το Κούγκι είναι εντελώς διαφορετικές περιπτώσεις και καλόν είναι να μη τις συγκρίνουμε με τις δυο αναφερθείσες των Κ. Κουκίδη και Π.Σ. Δέλτα.


ΙΔΡΥΜΑ ΠΡΟΑΣΠΙΣΕΩΣ
ΗΘΙΚΩΝ & ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΑΞΙΩΝ


τηλ. 210 3254321-2 fax. 210 3236978


ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΚΙΔΗΣ

Ο ΑΔΙΚΗΜΕΝΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΡΟΝΗΜΕΝΟΣ ΝΕΟΕΘΝΟΜΑΡΤΥΡΑΣ


1. Τὴν 27ην Ἀπριλίου 1941 ὁ μεγάλος αὐτὸς ἥρωας καὶ πατριώτης Κων/νος Κουκίδης, Εὔζωνας, φρουρὸς τῆς Ἑλληνικῆς σημαίας στὴν Ἀκρόπολι, συνταράχθηκε πάρα πολὺ μὲ τὴν εἴσοδο τῶν Γερμανῶν κατακτητῶν στὴν Ἀθῆνα τὴν 8ην τὸ πρωὶ τῆς ἰδίας ἡμέρας. Οἱ Γερμανοί ἀξιωματικοί τῆς ἐμπροσθοφυλακῆς τῆς 6ης ὀρεινῆς Μεραρχίας , ταγματάρχης Peter Jacoby, και ὁ λοχαγός Georg Elsnits) ἔσπευσαν νὰ ἀποστείλουν μήνυμα στόν «Φύρερ», ὅτι στὶς 8.10 εἰσῆλθον στὴν πόλι τῶν Ἀθηνῶν καὶ στὶς 8.45 ὑπέστειλαν τὴν Ἑλληνικὴ σημαία καὶ ὕψωσαν την σβάστικα στὴν Ἀκρόπολι.

2. Γιὰ νὰ μὴ πέσῃ στὰ χέρια τῶν κατακτητῶν τὸ ἱερὸ σύμβολο μας, τυλίχθηκε ὁ ἥρωας ἐθνομάρτυς Κων/νος Κουκίδης μὲ τὴν γαλανόλευκη καὶ ἀπεφάσισε νὰ αὐτοθυσιασθῇ ἀπὸ τὴν θέσι Καλλιθέα Ἀκροπόλεως, ὅπου φρουροῦσε τὴν ἑλληνικὴ σημαία πέφτοντας κάτω στὰ βράχια τῆς Ἀκροπόλεως ἀπὸ ὕψος 60 μέτρων, πρὸς ἔκπληξι τῶν Γερμανῶν, βάφοντας τὸ ἐθνικό μας σύμβολο μὲ τὲ τίμιο αἷμα του.

3. Ὅμως οἱ στρατιῶτες καὶ οἱ ἐπικεφαλῆς τοῦ γερμανικοῦ ἀποσπάσματος εἶχαν συγκλονισθῆ ἀπ’ αὐτὸ ποὺ εἶδαν καὶ δὲν ἐκράτησαν τὸ στόμα τους κλειστό.
Στὶς 9 Ἰουνίου ἡ εἴδησις δημοσιεύθηκε στὴν DAILY MAIL μὲ τίτλο: «A Greek carries his flag to the death» (Ἕνας Ἕλληνας φέρει τὴν σημαία του ἕως τ[ον θάνατο).

4. Ἡ θυσία τοῦ Ἕλληνα στρατιώτη ἔγινε αἰτία νὰ ἐκδοθῆ διαταγὴ ἀπὸ τὸν Γερμανὸ φρούραρχο νὰ ὑψώνεται στὴν Ἀκρόπολι καὶ ἡ ἑλληνικὴ σημαῖα δίπλα στὴ γερμανική.

5. Γιὰ τὴν αὐτοθυσία τοῦ Κων/νου Κουκίδη ὑπάρχουν πολλὲς μαρτυρίες, παραδείγματος χάριν τοῦ Κυριάκου Γιαννακόπουλου, 11 ἐτῶν παιδί, ποὺ πουλοῦσε τσιγάρα στην Πλάκα, καὶ τὸν εἶδε νὰ πέφτῃ, καθὼς καὶ ἑνὸς διερχόμενου παγοπώλη· αὐτὸς ἐνημέρωσε τὸν εὐλαβῆ καὶ ταπεινὸ Ἀρχιεπίσκοπο Ἀθηνῶν κ. Χρύσανθο, ὁ ὁποῖος καὶ τὸ κατεχώρισε εἰς τὸ ἡμερολόγιό του τὴν 27ην Ἀπριλίου 1941.

6. Παρ’ὅλες τὶς πολλὲς μαρτυρίες, ἐν τούτοις ὁ νεοεθνομάρτυς Κουκίδης παρέμεινε μέχρι πρὸ ἐτῶν ὡς ἄσημος καὶ ἀφανής, διότι τὸ ἁμαρτωλὸ κατεστημένο δὲν ἐπιθυμεῖ νὰ προβάλλωνται τέτοιοι ἀνιδιοτελεῖς Ἕλληνες πατριῶτες, ἀλλὰ μόνον φελλοί, ἀνώμαλοι, παλακῖδες, «πατριάρχες» τῆς διαπλοκῆς καὶ ἀετονύχηδες ὡς δῆθεν ἀντιστασιακοὶ καὶ ἀγωνιστές..

7. Εὐτυχῶς τὰ τελευταῖα χρόνια ἡ «Πανελλήνια Ἕνωσις Φίλων τῶν Πολυτέκνων» μαζὶ μὲ «Πανελλήνια Ἕνωσι Ποντίων Ἀξιωματικῶν Ἀλεξανδρος Ὑψηλάντης» καὶ πολλὰ ἄλλα ποντιακὰ σωματεῖα, ὁ «Σύλλογος Ἐφέδρων Εὐζώνων» καὶ λοιποὶ φορεῖς τιμοῦν τὴν μνήμη του καὶ ἀγωνίζονται νὰ δώσουν καὶ στοὺς ἰθύνοντες νὰ ἐννοήσουν ὅτι ἐθνικοὶ ἥρωες-ἐθνομάρτυρες ὅπως ὁ Κουκίδης πρέπει νὰ προβάλλωνται δεόντως ὡς πρότυπα γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γεννεές.

8. Δυστυχῶς, ὅμως, ἰδιοτελεῖς ψευδοδιανοούμενοι ἀπαξιοῦν καὶ κατατρέχουν τέτοιες προβολές, διότι εἶναι τυφλὰ ὄργανα τῶν καταχθονίων σκοτεινῶν δυνάμεων.

9. Λόγῳ τῆς Διακαινισήμου δὲν ἔγινε ἀνήμερα τῆς αὐτοθυσίας του τὸ μνημόσυνο καὶ ἡ κατάθεσις στεφάνων εἰς μνήμη τοῦ Κων/νου Κουκίδη.

Θὰ γίνουν αὔριο, Σάββατο 7.5.2011 μὲ πρωτοβουλία τῶν ἀνωτέρω ὀργανώσεων, στὸν Ἱερὸ Ναὸ Ἁγίου Νικολάου Ραγκαβᾶ κάτω ἀπὸ τὴν Ἀκρόπολι καὶ θὰ κατατεθοῦν στεφάνια στὸν τόπο τῆς αὐτοθυσίας του.

10. Ὅλοι οἱ ὑγιῶς ἐθνικά, κοινωνικὰ καὶ θρησκευτικὰ σκεπτόμενοι Ἕλληνες ὀφείλομε νὰ τιμήσουμε μὲ τὴν παρουσία μας τὸν ἐν λόγῳ νέον Ἐθνομάρτυρα καὶ νὰ τὸν προβάλλωμε παντοῦ καὶ παντοιοτρόπως ὡς πρότυπον γιὰ τὶς ἐπερχόμενες γεννεές.

Αἰωνία ἡ μνήμη τοῦ ἀξιομακάριστου εὐέλπιδος - ἐθνομάρτυρος Κων/νου Κουκίδη.

11. Τὸ περιοδικό μας ΦΩΤΕΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ἔχει προβάλει τὸν ἐθνομάρτυρα Κων/νο Κουκίδη στὸ τεῦχος 19 (σελ. 37 & ἐξώφυλλο) καθὼς καὶ στὸ τεῦχος 27 (σελ. 32-33).

12. Ὅσοι ἐπιθυμοῦν νὰ ἔχουν τὰ τεύχη, ἄς μᾶς τηλεφωνήσουν στὰ τηλέφωνα

210-3254321 -2

νὰ τοὺς τὰ ἀποστείλωμε δωρεάν, τιμῆς ἕνεκεν.

Δεν υπάρχουν σχόλια: