Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου 2010

ΑΚΤΙΝΕΣ, 5 Νοε 2010 Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς απαντά σε ερωτήματα που του τέθηκαν


Η Πυρηνική Φυσική και η Θεολογία του πυρήνος

(Ανανέωση στις 6/11/2010)

Αν δεν το γνωρίζετε, είναι καιρός - κι αυτό - να το μάθετε. Όπως έχουμε στην Πυρηνική Φυσική τις σχάσεις, έχουμε κατά τον ίδιο τρόπο και στη Θεολογική (παρένθεση, Φυσική) αντίστοιχες "σχάσεις" (εισαγωγικά) και ανάλογους "πυρήνες" (πάλι εισαγωγικά). Διαβάσετε :

Μητροπολίτης Πειραιώς : "Ἡ ἀποδιδομένη ὑπό τινων ἔννοια τοῦ σχίσματος διά τήν ὑπαίτιον ἀποκοπήν τοῦ Πατριαρχείου τῆς παλαιᾶς Ρώμης ἐκ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας προδήλως τυγχάνει ἐσφαλμένη διότι ἡ Ἐκκλησία ὡς τό ἕν καί μοναδικόν σῶμα τοῦ Δομήτορος Αὐτῆς Κυρίου ὀντολογικῶς καί ἱστορικῶς εἶναι Μία Ἀκαινοτόμητος καί Ἀδιαίρετος καί συνεπῶς ὁ ὀρθός θεολογικός ὅρος διά τήν ἐπισυμβάσα δραματικήν ἀποκοπήν τοῦ Πατριαρχείου τῆς παλαιᾶς Ρώμης εἶναι ὁ ὅρος σχᾶσις πού σημαίνει ἀποκοπή καί ἔκπτωσιν."

Κυπριανός Χ : Όταν οι όροι της πυρηνικής Φυσικής μετατίθενται εις την Θεολογικήν, δεν θα πρέπει να μας ξενίζει ούτε η "θεολογία" (εισαγωγικά οπωσδήποτε) της συναφειακότητας, ούτε αυτή της μεταπατερικότητας.

Αυτά τα μπαλώματα με την επαλλάσσουσα γλώσσα είναι δηλωτικά παραπετάσματος καπνού ή για να το πούμε καλύτερα, ενδυμασία με στολή παραλλαγής για να μη γινόμαστε αντιληπτοί.

Ενδέχεται να συμβαίνουν σε άλλους χώρους, στη διπλωματία ή σε πολεμικές επιχειρήσεις, όπου στόχος είναι πώς θα ξεγελάσουμε τον άλλο ή τον αντίπαλο θα καταβάλουμε.

Η προσπάθεια του σεβασμιοτάτου ατυχέστατη, τον εκθέτει. Δεν είμαστε τόσον αφελείς, όσο στο παρελθόν. Τα μαθήματα τα πήραμε, τα μελετήσαμε και μας έκοψαν, όταν πήγαμε να δώσουμε εξετάσεις. Ευτυχώς, χρόνο είχαμε, ανοίξαμε κάτι αραχνιασμένα βιβλία, ψάξαμε άλλες γραφές (ή και Γραφές) όχι κίβδηλες. Ξενυχτήσαμε, νηστέψαμε, προσευχηθήκαμε, οδοιπορήσαμε και το πτυχίο, δόξα τω Θεώ, το πήραμε.

Ένθετο :

"Πυρηνική σχάση ονομάζεται η διαδικασία κατά την οποία ένας ασταθής ατομικός πυρήνας χωρίζεται (σχάται) σε δυο ή περισσότερους (μικρότερους) πυρήνες και σε μερικά παραπροϊόντα σωμάτια (όπως νετρόνια)"

Επισήμανση : Για να επισυμβεί σχάση απαιτείται να υπάρχει ένας ασταθής ατομικός πυρήνας και στην προκειμένη περίπτωση (του σεβασμιοτάτου), "ασταθή ατομικό πυρήνα" πρέπει να εννοήσουμε την Εκκλησία, οπότε είχαμε και τη "σχάση" (sic).

........... ............. ...............

Αυτό που συμπληρωματικά θα γράψω, δεν αφορά στον (...), ούτε στους χειροκροτητές του σεβασμιοτάτου.

Αφορά όλους τους κηδομένους την Ορθοδοξία ή και θεολογία, για τους μικρούς και Θεολογία για τους Μεγάλους και εγκρατείς.

Είναι ο όρος "σχάσις" θεολογικά δόκιμος ή δεν είναι; Και αν είναι, γιατί δεν τον χρησιμοποίησαν οι άγιοι Πατέρες, όπως ο Μ. Φώτιος; Γιατί, εδώ και αιώνες, γράφουμε για Σχίσμα και ουδέποτε διανοήθηκε κάποιος να μας βάλει στο σωστό δρομο λέγοντας ότι :

"ὁ ὀρθός θεολογικός ὅρος διά τήν ἐπισυμβάσα δραματικήν ἀποκοπήν τοῦ Πατριαρχείου τῆς παλαιᾶς Ρώμης εἶναι ὁ ὅρος σχᾶσις"!

Πέραν αυτού, εξακολουθεί η Ρώμη να διατηρεί "Πατριαρχείον"; Όταν μια εκκλησία εκπέσει και αποκοπεί, είναι σωστό να εξακολουθούμε να λέμε ή να γράφουμε για "Πατριαρχείο"; Όπως λέμε ή γράφουμε για "σχισματική εκκλησία" (σημ. μόνο όταν στρέφουμε τα βέλη κατά των αδελφών μας παλαιοημερολογιτών) κατά τον ίδιο τρόπο οφείλουμε να λέμε ή να γράφουμε για "έκπτωτο πατριαρχείο". Κάτι που απέφυγε η γραφίδα του σεβασμιοτάτου.

Το έκπτωτο πατριαρχείο της Ρώμης και η σχισματική εκκλησία του, είναι αυτό που εσχάσθη, αν θέλουμε να είμαστε συνεπείς στη χρήση του δάνειου εκ της Φυσικής όρου. Διότι μετά τη "σχάση"-αυτονομία, και τον ασταθή εκκλησιαστικό του πυρήνα, χωρίσθηκε σε δύο ή περισσότερους πυρήνες και τα παραπροϊόντα σωμάτια.

Οι πανεπιστημιακοί της εκκλησιαστικής Ιστορίας μπορούν να μας διαφωτίσουν επί του θέματος.

Αλλά για να μας το πουν, θα πρέπει να ρίξουν για λίγο πίσω το βλέμμα τους. Και να ιδούν, ότι αυτό που έκανε το έκπτωτο πατριαρχείο της Ρώμης, δίνοντας αφορμή για σχηματισμό άλλων "πυρήνων" και "παραπροϊόντων", μας έβαλε κι εμάς να κάνουμε το ίδιο. Φτιάξαμε κι εμείς τους δικούς μας "πυρήνες" και τα "παραπροϊόντα" τους εγκαυχώμενοι για την "ορθοδοξία" μας. Τους άλλους, που τους κάναμε χίλια κομμάτια, τους πετάξαμε εκτός εκκλησίας, όντας εμείς πιό έξω κι από τους έξω.

............. ........... ..............

23"καὶ περιεπάτει ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ στοᾷ τοῦ Σολομῶντος. 24 ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ ἔλεγον αὐτῷ· ἕως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις;"

Εκυκλώθη ο σεβασμιότατος και απήντησε :

"Ἡ ἀποδιδομένη ὑπό τινων ἔννοια τοῦ σχίσματος διά τήν ὑπαίτιον ἀποκοπήν τοῦ Πατριαρχείου τῆς παλαιᾶς Ρώμης ἐκ τοῦ σώματος τῆς Ἐκκλησίας προδήλως τυγχάνει ἐσφαλμένη διότι κλπ., κλπ., καί συνεπῶς ὁ ὀρθός θεολογικός ὅρος διά τήν ἐπισυμβάσα δραματικήν ἀποκοπήν τοῦ Πατριαρχείου τῆς παλαιᾶς Ρώμης εἶναι ὁ ὅρος σχᾶσις πού σημαίνει ἀποκοπή καί ἔκπτωσιν."

Yπoλαβών δε πάλιν ο σεβασμιότατος, πιεσθείς υπό των κύκλω επερωτώντων, έφη αυτοίς εκ τρίτου, εν διακρίσει και αληθεία και στεντορία τη φωνή, ότι σχάσις τή Εκκλησία εγένετο. Όθεν, νοήσατε"τὰ πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει" και τα εξής.

Πλήν το σχίσμα, πολιός τις γέρων είπεν, ως υλακή των λύκων ηκούετο παρά των προβάτων και αύθις ετρέποντο εις φυγήν, νυν δε ακούοντα "σχάσιν" ακινδύνως βόσκουσι εις τα παρειάς των βουνών. Έφη δε προς αυτόν σεβασμιότατος "καὶ συμβοσκηθήσεται λύκος μετ᾿ ἀρνός"

28 σχόλια:

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Τι να πει κανείς Ορέστη, τι να πεί; Για τον κ. Τελεβάντο; Μα αυτός είναι ασήμαντος, όπως είμαι κι εγώ, κι εσύ και όλοι. "Μπάχαλο" κατά το κοινώς λεγόμενο έχουν κάνει την Εκκλησία οι διοικούντες, από εκεί ξεκινά το κακό.

Με αμφισημίες και λόγο "πλάγιο του τεττάρτου", όπως αυτός του σεβασμιοτάτου, πάνε να ορθοτομήσουν το λόγο της αληθείας. Και εμφανίζονται οι χειροκροτητές από κάτω, ζαλισμένοι με όλες αυτές τις ανοησίες που κατά καιρούς εκστομίζουν οι δήθεν ορθοτομούντες, να αναφωνήσουν το "άξιος". Αποβλακωμένοι καθώς είναι - τους έχουν κάνει - είναι ανίκανοι να καταλάβουν ποιο είναι το πραγματικό όνομα των πραγμάτων. Έτσι, αφήνουν τους άλλους, τις υψηλά ιστάμενες κεφαλές, να ορίζουν και υποδεικνύουν αυτοί το πραγματικό όνομα των πραγμάτων.

Οι από κάτω, οι χειροκροτητές, δεν ξέρουν τίποτα, όλα τα παίρνουν από τα επισκοπικά χείλη και όταν τους δείχνεις πόσο στραβά είναι αυτά που τους λένε, σου πετούν τη "ρετσινιά" του ΓΟΧ. Τι ξέρουν για τους ΓΟΧ, τι ξέρουν για την ημερολογιακή "σχάση", τι ξέρουν από θεολογία, μη το ρωτήσεις.

Τους έμαθαν ότι με τους παπικούς έχουμε "σχάση", αλλά με τους παλαιοημερολογίτες σχίσμα. Και οι μαθόντες από τα Δυτικά πανεπιστήμια την Ορθοδοξία, όπως ο Τελεβάντος, βγαίνουν να μας διδάξουν αποδίδοντας τιμάς και ευχαριστίας στους φθείροντες την πίστη και χλευασμούς στους ΓΟΧ.

Ο Κύριος να τους ελεήσει.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Υστερόγραφο,

Θα περιμένω να δω τι απάντηση θα δώσει η Φιλορθόδοξη Ένωση Κοσμάς Φλαμιάτος και εύχομαι, να μη αναλωθεί σε εκτενή σχολιασμό. Δεν χρειάζονται πολλά, λίγα και "ζουμερά". Η εντελώς αθεολόγητη "σχάση" είναι το σημαντικότερο, σε όλα αυτά τα δόλια και κρυφά, που μας αράδιασε επισημαίνοντας πλειστάκις το "Πατριαρχείον της Παλαιάς Ρώμης"!!! Αν είχαμε και κανένα άλλο, πχ. των Αρειανών, θα έκανε το ίδιο; Θα αναφερόταν σε "Πατριαρχείο" ;

Ανώνυμος είπε...

Συγγνώμη κ.Χριστοδουλίδη, αντί μπλογκ Αποτείχισης βάλε μπλογκ ΑΚΤΙΝΕΣ, οι οποίες δεν δημοσιεύουν αρκετά σχόλια δυναμικά, ειρήσθω εν παρόδω...

Ορέστης

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ο/Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΑΚΤΙΝΕΣ, 5 Νοε 2010 Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς α...":

Ο Τελεβάντος εριστικότατα και εμπαθέστατα ενώ δεν έγραφε στο μπλογκ ΑΚΤΙΝΕΣ συχνα, μόλις ειδε να επιτίθεται εναντίον των παλαιοημερολογιτών ο Πειραιώς, αμέσως έγραψε να βγάλει την εμπαθεια του προς τους αδελφούς μας παλαιοημερολογιτες!
Ας κοιτάξει την μανία καταδίωξης και τις φαντασιοπληξίες του με τους ανώνυμους και μετά να μιλάει, πειτε του.

Ορέστης

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ορέστη,

Τα σχόλια που καταθέτεις να είναι δυναμικά, αλλά προσπάθησε να μην αντιπαρατίθεσαι με τους άλλους. Να γράφεις τη γνώμη σου δίνοντας έμμεση απάντηση.

Αν φυσικά σε προκαλούν άμεσα, να τους απαντάς. Μην προσωποποιείς τα σχόλιά σου και μη συσχετίσεις αυτό που σου γράφω εδώ, με αυτά που έγραψα και ευθέως έχουν αποδέκτη - για τη "σχάση" - τον Μητροπολίτη Πειραιώς.

Ανώνυμος είπε...

Έχετε δίκαιο, διότι πράγματι υπέπεσα στο μέγα αμάρτημα να κρίνω τον Τελεβάντο και να πω ότι ευκαιρία βρήκε απο εμπάθεια να χτυπήσει τους παλαιοημερολογίτες αδελφούς του.

Ορέστης

Ανώνυμος είπε...

Λύσσαξε ο Τελεβάντος και άφησε δεύτερο σχόλιο στο ίδιο θέμα και χωρίς να έχει τον ανδρισμό να απαντήσει στον συνάδελφο του κ.Σαββόπουλο που είναι πολύ καλύτερος του.

Ορέστης

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ορέστη, άφησέ τον και άφησέ τους.

Ο γαρ καιρός του θερισμού εγγύς.

Ανώνυμος είπε...

ΛΥΣΣΑ ΣΚΕΤΗ!!!
http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2010/11/blog-post_747.html

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Χριστοδουλίδη,
Εάν κατάλαβα καλά η ορθόδοξη εκκλησία και οι καθολικοί είναι μέρη ενός πυρήνα? Αυτό σημαίνει ότι δεν υπάρχει διαφορά στην ουσία των δύο μερών? Δεν εξηγείται εάν το ένα από τα μέρη (καθολικοί) στη συνέχεια αλλοιώθηκε ως προς τη σύστασή του οπότε κανείς συμπεραίνει ότι διατήρησε την αυτή δομή με τον πυρήνα - όπως συνέβη - υπό αυτή την θεωρία - στην ορθόδοξη εκκλησία? Νομίζω ότι έλαβε χώρα μέγα θεολογικό ατόπημα! Με τις περιορισμένες θεολογικές μου γνώσεις - πολύ όμως περιορισμένες γι' αυτό διορθώστε με σας παρακαλώ εάν κάνω λάθος - έλαβε χώρα απομάκρυνση ενός κομματιού από τον πυρήνα - κάτι σαν αποκόλληση. Το άλλο μέρος - η ορθόδοξη εκκλησία δεν απομακρύνθηκε ποτέ από τον πυρήνα - γιατί τότε θα είχαμε άλλη πλάνη - έτσι δεν είναι? Θα έλεγα ότι είναι όπως όταν πέφτει ένας καρπός από το δέντρο και σαπίζει στο έδαφος. Νομίζω ότι είναι κάτι σαν αυτό που είπε ο Κύριος ότι τα κλήματα που είναι στην άμπελο είναι ενωμένα μαζί του - όποιο πέσει ρίπτεται στην πυρά. Ελπίζω να μην υπέπεσα σε λάθος - θα ήθελα τη γνώμη σας.
Παναγιώτης

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Παναγιώτη,

Ευχαριστώ για το σχόλιο και άκουσε. Η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι άτμητη, δεν έχει ασταθή πυρήνα. Έχει συμπαγή και άθραυστο.

Κανείς δεν μπορεί να τον "σχάση", να τον "θλάση" ή ακόμη να τον, ας πούμε, σχίσει. Το σχίσμα δηλώνει "σχάση" και σχίσμα όσων αυτονομούνται και σηκώνουν το δικό τους "μπαϊράκι".

Αυτό έγινε με τον παπισμό και αυτό έκανε ο παπισμός σε μας, τότε που μας επέβαλαν τη χρονική ακρίβεια του ημερολογίου και οι δικοί μας το δέχθηκαν.

Όταν ο πάπας ύψωσε τη σημαία του φιλιόκβε, βγήκαν από κοντά οι Λούθηροι κι έτσι, γεμίσαμε "εκκλησίες" που η κάθε μια έχει και τη δική της άποψη : Άλλη είναι η άποψη του Πατρός, άλλη του Υιού, διαφορετική του Αγίου Πνεύματος και έπονται οι ποικίλοι συνδυασμοί και οι (παπικές) συνθέσεις των απόψεων των Προσώπων της αγίας και ομοουσίου και αδιαιρέτου Τριάδος.

"Πάρε το αβγό και κούρεψέ το" κατά το κοινώς λεγόμενο κι έτσι, έφτιαξαν κι εμάς.

Ανώνυμος είπε...

Κύριε Κυπριανέ, έγραψα μόνο αυτό
"Γιατί ο λαλίστατος Τελεβάντος δεν απαντά στον συνάδελφό του, τον κ.Σαββόπουλο; "

στις Ακτίνες, και οι Ακτινες δεν το δημοσιεύσανε καθόλου; Γιατί ; Γιατί τέτοια λογοκρισία; Γιατί τέτοια μεροληπτική λογοκρισία;

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Καλά, καλά, Ανώνυμε. Μη διαμαρτύρεσαι. Είναι οφθαλμοφανές αυτό, δεν είναι λογοκρισία. Όχι μόνο σε σένα δεν απαντά ο Τελεβάντος, δεν απαντά και σε άλλους, έστω έμμεσα. Βλέπουμε τι απαντήσεις δίνει και καταλαβαίνουμε πόσο "κόβει" το μυαλό του. Εντολές εκτελεί, αυτό δυστυχώς μας αφήνει να εννοήσουμε.

Δεν θα έλεγα ότι οι ΑΚΤΙΝΕΣ λογοκρίνουν.

Ανώνυμος είπε...

Δεν είμαι ο κ.Σαββόπουλος φίλε Κυπριανέ για να λες να απαντήσει σε εμένα ο Τελεβάντος. Την ερώτηση την έκανε ο κ.Σαββόπουλος και οχι εγώ.
Και έπειτα οι Ακτίνες λογόκριναν δεν με λογόκρινε ο Τελεβάντος στον οποίο δεν έστειλα καν το σχόλιο μου διότι ξέρω ότι δεν θα το δημοσιεύσει. Στις Ακτίνες το έστειλα και οι Ακτίνες ΔΕΝ το δημοσίευσαν, μην θίξουν τον παραχαϊδεμένο Τελεβάντο τους.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Το καταλαβαίνω Ανώνυμε και καταλαβαίνω το παράπονο ή αν προτιμάς, διαμαρτυρία σου. Είναι προφανές πάντως ότι ο Τελεβάντος προτιμά να σιωπά και να μας ξαναθυμίζει ακατάπαυστα τον π. Επιφάνιο Θεοδωρόπουλο.

Ο Κύριος να τον αναπαύσει, να αναπαύσει και τους απόλεμους "στρατηγούς" του.

Ανώνυμος είπε...

Ο Τελεβάντος ξέρει μόνο να υβρίζει και να συκοφαντεί τους ανώνυμους και κάποιον κληρικό που του γυάλισε το μάτι, κ.Χριστοδουλίδη. Δυστυχώς σε τέτοιο κατάντημα έφθασε. Α! ξέχασα και τους παλαιοημερολογίτες να τους λέει αιρετικούς.

Επισταθής

Ανώνυμος είπε...

Ανώνυμος είπε...

Κάποιοι αδελφοί (ο Οδυσσέας της Αποτείχισης) λύσσαξαν επειδή ο Κηφισίας κ.Κύριλλος, αποδείχθηκε ανώτερος απο αυτούς και τους πήρε τα σκήπτρα του αγώνα και τους άφησε πίσω να αναμασούν τις καρδασιακές θολούρες.

Ισαάκιος
5 Νοεμβρίου 2010 5:51 μ.μ.

http://orthodox-watch.blogspot.com/2010/11/blog-post_05.html#comments

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Ισαάκιε,

Λυπάμαι ειλικρινά για την "Αποτείχιση". Αντί να ασκεί ενδελεχεί κριτική σε όσα γράφει ο κ. ΙΚ, αρκείται σε ένα "αν και διαφωνούμε". Σηκώνει τη σημαία του Μητροπολίτη Νικοδήμου, καυτηριάζει τις επισκοπικές/ιεραρχικές αβελτηρίες - συχνά σωστές αλλά η χυδαία γλώσσα ανεπίτρεπτη - και κυριολεκτικά μαίνεται κατά των αδελφών, που μάχονται κατά του παγκόσμιου φακελλώματος, υποδεικνύοντας και συνιστώντας μας τον έλεγχο με προδιαγραφές πατερικές. Αλλά τις πατερικές προδιαγραφές τις αλλοιώνει και τις διαφθείρει η φιλαυτία τους και η επιστημονική οίηση του κυρίου Καρδάση.

Ανώνυμος είπε...

Μόνο που το σχόλιο του Ισαάκιου δεν το έστειλε ο Ισαάκιος αλλά εγω, ένας περαστικός.

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Εντάξει ανώνυμε περαστικέ και ... περαστικά μου. Τι να κάνω; Έτσι όπως είδα το σχόλιο υπέθεσα ότι είναι του Ισαάκιου.

Περαστικά μου και σε ευχαριστώ για την επισήμανση.

Ανώνυμος είπε...

Ο Καρδάσης είναι ένας φιλοεξελικτικός χημικός που συνεχώς ασεβεί με τις ΑΠΟΤΥΧΗΜΕΝΕΣ ΚΑΙ ΑΙΡΕΤΙΚΕΣ απόψεις του.
Αλλά ο Οδυσσέας τον έχει για οδηγό του, γι΄ αυτό παει κατα διαόλου και φιμώνει τις φωνές μας που διαμαρτύρονται!

ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ

Ανώνυμος είπε...

Επισταθή, κάνεις λάθος και αδικείς τον κ.Τελεβάντο, ο οποίος μπορεί να έχει τα ελαττώματα που λες αλλά έχει και τόσα άλλα καλά. Δεν είναι μόνο ελαττώματα ο κ.Τελεβάντος.

ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Όποιος διαβάσει αυτά που γράφονται εδώ (http://panayiotistelevantos.blogspot.com/2010/11/blog-post_747.html ), όποιος διαβάσει αυτά που σήμερα γράφει η Φιλοορθόδοξη Ένωση Κοσμάς Φλαμιάτος για τις παλινωδίες του σεβασμιοτάτου Πειραιώς (http://aktines.blogspot.com/2010/11/o.html), όποιος διαβάζει αυτά που κατά καιρούς αναρτά η "Αποτείχιση", θα καταλάβει το πρόβλημα που έχουν αυτοί οι άνθρωποι και δυστυχώς πάρα πολλοί άλλοι.

Βρίσκονται αντιμέτωποι με πελώριες αντιφάσεις, τις οποίες είναι αδύνατο να ξεπεράσουν. Καλός ο Πανώτης, αλλά μας τα αναποδογυρίζει, καλός και ο Πειραιώς, αλλά κι αυτός πότε μας τα λέει έτσι και πότε αλλιώς. Καλός και ο Τελεβάντος, αλλά κι αυτός πότε μπρός και πότε πίσω. Όσο για την "Αποτείχιση" εδώ έχουμε το ναυτικό παράγγελμα "όρτσα ντόρτσα τα πανιά".

Αντε μετά να βγάλεις την άκρη, που οπωσδήποτε δεν βγαίνει. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η σύγχυση κυριαρχεί, μας τρελλαίνει, και αντί να καθίσουμε φρόνιμα, ήσυχα και ταπεινά, να αναλογιστούμε αυτά που γίνονται τώρα, έγιναν στο παρελθόν, πώς έγιναν, γιατί έγιναν και αν έπρεπε να γίνουν, εμείς προβάλλουμε τις επιστημονικές γνώσεις μας ανακατεμμένες με τους Πατέρες μαχόμενοι υπέρ αληθείας και αλλήλους εγκαλούντες.

Πολλοί διδάσκαλοι γίναμε αδελφοί, αν και ο αδελφόθεος Ιάκωβος άλλα μας συνιστά : Μη πολλοί διδάσκαλοι γίνεσθε, αδελφοί μου, ειδότες ότι μείζον κρίμα ληψόμεθα.

Ανώνυμος είπε...

Θα συνέχιζα τον ωραίο διάλογο αλλά επειδή ξέρω ότι φιλοξενείτε και συμπαθείτε μια αισχρότατη βρωμόγραια (Σαλόγρια) γι' αυτό ως δείγμα διαμαρτυρίας φεύγω, μέχρι να την "κάνετε πέρα" και να την καυτηριάσετε για τις γεμάτες αισχρότητα σελίδες της.

ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Καντακουζηνέ,

Σε ευχαριστώ για τα σχόλια. Όμως να ξέρεις, φιλοξενώ και συμπαθώ όλους όσους κάνουν τον κόπο να διαβάζουν αυτά που γράφω. Δεν γνωρίζω κανέναν, δεν έχω συναναστραφεί κανέναν. Δημοσιεύω αυτά που γράφουν και ενίοτε αφήνω δικά μου σχόλια σε ιστολόγια δικά τους.

Έτυχε κάποτε να παρακολουθώ, και να σχολιάζω, ένα εντελώς διεστραμμένο ιστολόγιο. Δεν το εγκατέλειψα εγώ. Εκείνος που το διαχειριζόταν με απέκλεισε, επειδη ανέτρεπα τις ανοησίες του.

Σε συμβουλεύω να κάνεις το ίδιο κι εσύ. Τα αισχρά και τα βρώμικα να δείχνεις και να αποκαλύπτεις, σε εκείνους που δεν μπορούν να τα ιδούν. Και να είσαι βέβαιος, θα σε αποκλείσουν. Δεν θα φύγεις μόνος σου.

Τώρα, ως προς την αισχρότητα, θα παρατηρούσα ότι οφείλουμε να διαστέλλουμε την "ελευθεριάζουσα γραφή", από την "αισχρή γραφή".
Η πρώτη μπορεί να γίνει μερικώς αποδεκτή, η δεύτερη όμως όχι.
Είναι κάτι που το μαθαίνουμε σιγά-σιγά, όταν μας θέλγει το "σκάλισμα" του λόγου, και αρχίζουμε άτσαλα στην αρχή να σμιλεύουμε το λόγο μας πάνω στο χαρτί- τώρα στο πληκτρολόγιο. Αργότερα μπορεί κάτι καλό να φτιάξουμε. Δεν έχουμε όλοι τις ίδιες ικανότητες, αλλά προσπαθούμε. Αυτό κάνω κι εγώ.

Ανώνυμος είπε...

Αυτό εννοούσα Καντακουζηνέ και εγώ, δεν ήθελα να πω ότι ο Τελεβάντος είναι όλο και μόνο ελαττώματα. Τρόπος του λέγειν ήταν έτσι οπως το είπα.

Επισταθής

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Επισυνάπτω το σχόλιο που άφησε ο σχολιαστής ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ με αυτό τον τρόπο, γιατί από λάθος, πάτησα "διαγραφή" και όχι "δημοσίευση σχολίου

Ο/Η Ανώνυμος άφησε ένα νέο σχόλιο για την ανάρτησή σας "ΑΚΤΙΝΕΣ, 5 Νοε 2010 Ο Σεβ. Μητροπολίτης Πειραιώς απαντά ...":

Κυπριανέ,

Σ' ευχαριστώ για την δημοσίευση των δύο σχολίων μου. Διαφωνώ όμως με τις απόψεις σου και έχω αντιρρήσεις που σου συνοψίζω.

Α. Δεν θα πρέπει να συμπαθούμε αυτούς που διαβάζουν τα προσωπικά μας δημιουργήματα (blog, κείμενα, κτλ ) αλλά αυτούς που σέβονται τον Θεό και την Διδασκαλία Του και δεν την περιφρονούν έμπρακτα ή θεωρητικά.

Β. Δεν συμφωνώ ότι πρέπει να περιμένει κάποιος να τον αποκλείσουν και τότε εκνευρισμένος στο φουλ να αποχωρήσει. Το "εξέλθετε εκ μέσου αυτών" που το βάλαμε;

Γ. Δεν συμφωνώ ότι η αισχρότητα μπορεί να λέγεται "ελευθεριάζουσα". Η λέξη "ελευθεριάζουσα" την συνέδεσαν οι κοσμικοί με την αισχρότητα, διότι κυριαρχούνται απο το Πνεύμα της Πλάνης. Ξέρεις κανένα Πατέρα της Εκκλησίας να ονομάζει ελεύθερο, ή ελευθερίζον, ή ελευθεριάζον, το αισχρό και το ανήθικο; Εγώ δεν ξέρω πάντως.

Δ. Δεν νομίζω πώς έχουμε την πολυτέλεια, να σκανδαλίζονται και να βρωμίζονται ψυχές απο τις αισχρότητες και εμείς να φιλοσοφούμε μάταια να αποδείξουμε το μαύρο ως μαύρο, κάτι που είναι οφθαλμοφανές για τον κάθε μη αόμματο!...

Ε. Ιδίως για την Σαλόγραια δεν είναι θέμα αγνωσίας αλλά θέμα επιλογής συνειδητής της αισχρότητας. Και επειδή ξέρω πόσες τιμωρίες επιφυλάσσονται στους αίτιους της διαφθοράς και του σκανδαλισμού, γι' αυτό εγώ δεν μπορώ να παίξω με αυτά.

Ευχαριστώ

ΚΑΝΤΑΚΟΥΖΗΝΟΣ

Κυπριανός Χριστοδουλίδης είπε...

Θα απαντήσω στον αγαπητό σχολιαστή σε δυο σημεία:
Πρώτα σε αυτό,

"Β. Δεν συμφωνώ ότι πρέπει να περιμένει κάποιος να τον αποκλείσουν και τότε εκνευρισμένος στο φουλ να αποχωρήσει. Το "εξέλθετε εκ μέσου αυτών" που το βάλαμε;"

Κυπριανός : Εγώ θα υπερθεμάτιζα και θα συμπλήρωνα ότι υπάρχει ακόμη και το "φθείρουσι ήθη χρηστά κακαί συναναστροφαί". Αλλά εδώ δεν πρόκειται για συμβουλή ευθύνης με αποδέκτη το πλήθος του λαού του Θεού. Ούτε έχουμε να κάνουμε με συναναστροφή. Κάποιος προτιμά να γράφει με τρόπο "ελευθεριάζοντα".

Κακώς χρησιμοποίησα τα εισαγωγικά (" "). Θα ήταν προτιμότερο αν έγραφα "... με τρόπο ανοίκεια καυστικό" για να βρίσκομαι λίγο εκτός των κοσμικών συνόρων. Συμπληρώνω δε, ότι δεν είμαι συστηματικός αναγνώστης των ιστολογίων όλων των σχολιαστών μου και δεν έχω γνώση, αν ο "ανοίκεια καυστικός τρόπος" που γράφουν, ενίοτε άπτεται της αισχρολογίας.

Το δεύτερο που θα σχολιάσω είναι τούτο,

"Δ. Δεν νομίζω πώς έχουμε την πολυτέλεια, να σκανδαλίζονται και να βρωμίζονται ψυχές απο τις αισχρότητες και εμείς να φιλοσοφούμε, μάταια να αποδείξουμε το μαύρο ως μαύρο, κάτι που είναι οφθαλμοφανές για τον κάθε μη αόμματο!..."

Κυπριανός : Με κανένα τρόπο! Τι να την κάνεις τη φιλοσοφία, ή μάλλον αργολογία, αν εννοήσουμε τον "αργό λόγο", σαν λόγο που αργεί, απρακτεί, δεν είναι δηλαδή έργο. Οι ψυχές μας βρωμίζουν και σκανδαλίζονται όταν τα λόγια μας είναι κούφια, δεν απορρέουν από έργο και έργα. Έργο του Θεού είμαστε και αυτό (Αυτόν) πρέπει να φανερώνουμε.
Θα μου ειπείς : "Μα είναι ποτέ δυνατό, το έργο του Θεού να έχει καμιά σχέση με μας τους, από κάθε άποψη, βρωμιάρηδες";

Η απάντηση είναι ότι έχει. Αν δεν είχε, η λάσπη θα έμενε στη λάσπη, θα ήταν πάντα λάσπη. Δεν θα γινόταν ποτέ της άνθρωπος.

Αυτά είχα να σου γράψω αγαπητέ Καντακουζηνέ. Ελπίζω δεν σου έβαλα δύσκολα και μην πάρεις σαν δικαιολογίες αυτά που έγραψα. Διότι όπως πιθανό γνωρίζεις, "όπου διακιολογίαι, εκεί το δίκαιον και ου το φιλάνθρωπον". Τι να τις κάνουμε τις δικαιο- (παύλα) -λογίες; Πάνω μας έχουμε το Φως και κάτω το σκοτάδι. Στη μέση είμαστε και πάνω πρέπει να βρεθούμε.