Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 16 Ιουνίου 2019

Ύπουλη αγιογραφία τού Filioque



Μία φωτογραφία η οποία φέρεται ως «Εικόνα». Στήν πραγματικότητα είναι πλαστογραφία εικόνας. Επειδή :

Ών ο πατήρ, Ών ο υιός, μή Ών η περιστερά – άγιον (Παπικό) Πνεύμα ! Θά ήταν προτιμότερο αντί τής κεφαλής τής περιστεράς, ο εικαστικός ζωγράφος, νά τοποθετούσε τήν κεφαλή τού Πάπα, ο οποίος θέσπισε τό filioque (καί εκ τού υιού) τής εκπόρευσης. Καί ο Πάπας είναι μή Ών.

Δεν υπάρχουν σχόλια: