Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 10 Μαΐου 2019

«13 νυνί δέ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τά τρία ταῦτα· μείζων δέ τούτων ἡ ἀγάπη»


Θά κατέθετα τήν κρίση μου - όχι κριτική - γι΄αυτή τήν ανάρτηση μέ τά δύο βίντεο, αλλά δέν θά τό πράξω. Επειδή προτιμώ νά μήν αναλωθώ σέ ακατάσχετη αγαπολογία.

Δύο τινά μόνο.
- Πρώτον, στόν περίφημο λόγο περί αγάπης, ο Απ. Παύλος καταλήγει : «13 νυνὶ δὲ μένει πίστις, ἐλπίς, ἀγάπη, τὰ τρία ταῦτα· μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη» (1Κρ.ιγ΄).

Όπως βλέπεις καί βλέπουμε, προτάσσεται η πίστις, ακολουθεί η ελπίδα καί έπεται η αγάπη. Η σειρά αυτή (πρόταξις πίστεως) αφορά σέ εμάς τούς ανθρώπους. Η κατάληξη τής αγάπης (εύρεση τής αγάπης) έρχεται στό τέλος, πάλι γιά εμάς τούς ανθρώπους. Είναι δέ «... μείζων δὲ τούτων ἡ ἀγάπη», «8 ... ὅτι ὁ Θεὸς ἀγάπη ἐστίν» (1Ιν. δ΄, Καθολική Επιστολή).
Γιά νά φθάσει κανείς στό "μείζον", ξεκινά από τό "έλασσον".

- Τό δεύτερο είναι ακόμη συντομότερο. Ποτέ δέν ψάχνεις γιά κάτι, τό οποίο ποτέ δέν είχες. Ο Χριστός ενηθρώπησε ψάχνοντας (τρόπος τού λέγειν) γιά αμαρτωλούς, γιά τό χαμένο πρόβατο, επειδή αυτοί που χάθηκαν, δέν γνώριζαν τί ζητούσαν, δέν ήξεραν τί έχασαν.
Αυτά «7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· (...) 11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου.» (Απ. γ΄).

Χριστός Ανέστη 

Δεν υπάρχουν σχόλια: