Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 30 Μαρτίου 2019

Πρός αντικατάσταση τής αναλογικότητας (Θωμάς Ακινάτης) οι Νεορθόδοξοι εφηύραν τήν λέξη «σχέση»


Καί πάλι, οι Ορθόδοξοι στό στόχαστρο τών Νεορθοδόξων


Θύματα τής πολιτικής "πίστης" ή βραβείο τών θυμάτων βιασμού


Ηνωμένες Πολιτείες Ευρώπης καί τό Ηνωμένο ΒασίλειοΠιέστε στό εικονίδιο μέ αριθμό 1. Κατόπιν στόν σύνδεσμο τού σχολίου, που ακολουθεί στό f/b.

Σε λίγο θά μιλάμε γιά «προσαρείωση» !


Μάθε τούβλο γράμματα


Πληκτρολόγησε μέ τόν δείκτη τό εικονίδιο μέ τόν αριθμό 7. Το f τού φέησμπουκ (facebook) ανοίγει μέ Google Chrome (σέ κινητά ή τάμπλετ).

Δευτέρα, 18 Μαρτίου 2019

Οι "σχέσεις αγάπης" εντός τής μιάς θεότητος


Σημείωση Συντάκτη

Διαβάστε πρώτα τόν σύνδεσμο στό τέλος, κατόπιν δέ τά προλογικώς κατωτέρω διαλαμβανόμενα . Τό σχόλιο δέν κατέστη δυνατόν νά αναρτηθεί στήν Ιστοσελίδα τού αρθρογράφου θεολόγου κ. Παναγιώτη Ασημακόπουλου. Ίσως, δικό μου φταίξιμο.

Τό σχόλιο :

Οι "αιρετικές εκπαιδευτικές σκέψεις" σας είναι όντως αιρετικές, διότι όπως όλοι ή σχεδόν όλοι, είμαστε τά θύματα ενός Δυτικού τύπου ( : παπικού ή προτεσταντικού) εκπαιδευτικού συστήματος. Τούτο φαίνεται ξεκάθαρα από αυτό που γράφετε : "Μπορεί ένας μαθητἠς να μου πει απέξω το τριαδικό δόγμα και να μην τον αγγίζει καθόλου η σχέση της τέλειας αγάπης που πηγάζει μέσα από αυτό".

Κατά τήν γνώμη μου, όπως θά φανεί παρακάτω, θά είσαστε συνεπέστερος άν γράφατε ότι "Μπορεί ένας μαθητἠς να μου πει απέξω το τριαδικό δόγμα και να μην τον αγγίζει καθόλου η τέλεια αγάπη, που πηγάζει μέσα από αυτό". Εσείς προτιμήσατε νά παρεμβάλλεται τό "η σχέση αγάπης", χωρίς νά αντιλαμβανόσαστε τήν ζημιά τήν δική σας, αλλά καί τών μαθητών σας.

Ότι, πρώτον, "ο Θεός αγάπη εστί", ουδείς τό αμφισβητεί. Ότι, δεύτερον, ο θεός εστι σχέση αγάπης, αυτό απορρίπτεται ολοσχερώς :«Ἡ Χάρις τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ καί ἡ ἀγάπη τοῦ Θεοῦ καί Πατρός καί ἡ κοινωνία τοῦ Ἁγίου Πνεύματος εἴη μετά πάντων ὑμῶν» ! Πώς είναι δυνατόν νά γίνεται λόγος περί "σχέσεων αγάπης" εντός τής μιάς θεότητος ;

 Τό πρώτο σημαίνει ότι τό είναι τής μιάς θεότητας, δηλαδή η ουσία τού θεού, ταυτίζεται μέ τήν υπερούσιο φύση του, γνωστού όντως ότι, ανθρωπίνως, αυτή είναι άπειρη, ακατάληπτη καί άρρητη, κατά τόν άγιο Ιωάννη Δαμασκηνό καί άλλους πατέρες.

Τό δικό σας έτερο σκέλος, καί πάντως αιρετικό, είναι η  "σχέση αγάπης" τού δόγματος τής Αγίας Τριάδος : όπου τά τρεία πρόσωπα Αυτής συνάπτουν μεταξύ των "σχέσεις αγάπης" ! Οπότε, τό "ομοούσιον καί αχώριστον" ... μάς αποχαιρετά !!

Γιά νά μήν επεκταθώ περισσότερο, ένα μόνο θά σάς γράψω : ο άγιος Θεός είναι όντως αγάπη, αλλά αυτή η ά-πειρη καί ανθρωπίνως (βιωματικά) ανέκφραστη αγάπη, γίνεται προσιτή καί κατανοητή διά τής πίστεως. Ο Θεός δίδει τήν αγάπη ( : δηλαδή, τό είναι) καί ο άνθρωπος τήν ανταποδίδει μέ πίστη ( : δηλαδή, κατά τό υπάρχειν ως άνθρωπος) ενυπόστατη καί μέ έλεγχο πραγμάτων ου βλεπομένων.

Δευτέρα, 11 Μαρτίου 2019

Ο «σκαφτιάς» καί τά θύματά του

Ο άρχων εξουσιαστής τού αέρος ή μάλλον «ο σκαφτιάς», καί τό πνεύμα πλάνης που θρέφει σήμερα (καί παλαιά) τούς «υιούς τής απειθείας»

«Καὶ ὑμᾶς ὄντας νεκροὺς τοῖς παραπτώμασι καὶ ταῖς ἁμαρτίαις, 2 ἐν αἷς ποτε περιεπατήσατε κατὰ τὸν αἰῶνα τοῦ κόσμου τούτου, κατὰ τὸν ἄρχοντα τῆς ἐξουσίας τοῦ ἀέρος, τοῦ πνεύματος τοῦ νῦν ἐνεργοῦντος ἐν τοῖς υἱοῖς τῆς ἀπειθείας·» (Εφ. β΄)