Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 9 Μαρτίου 2018

1. Η ψευδοθεολογία τής Ουσίας

Στήν φωτογραφία,ο Αστροφυσικός Μ. Δανέζης, ένας εκ τών εισηγητών τής ψευδοθεολογίας τής Ουσίας (Σύμπαντος), αρυόμενος γνώσεων εκ τού κλάδου τής Επιστήμης,
τήν οποίαν διακονεί. 
Υπάρχουν αρκετοί άλλοι - μετά ή άνευ ιερατικού σχήματος - που κινούνται στόν ίδια χώρο μέ τόν
πανεπιστημιακό Δανέζη. Η παγκόσμια ακαδημαϊκή κοινότητα (λεγεών),
καί όχι μόνο, τού συμπαραστέκεται
Η καθ΄ημάς Νεορθοδοξία αναζητά μιά θέση στήν μονοθεϊστική, χριστιανική καί πάσαν άλλη, απροσδιόριστη αριθμητικά, ενδοκοσμική ή εξωκοσμική, οντότητα (!)
 τής ελευθερίας, αποκλειομένης ρητά καί άρρητα
τής Αληθείας


Όσο πιό διάσημος γίνεσαι, τόσο περισσότερο επιπλέουσα "ουσία" αποδεικνύεσαι. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα τών επί τών ημερών μάς διάσημων είναι τό σύνθημα "η αγάπη δέν έχει σύνορα, δέν έχει όρους" .

Διακηρύχθηκε επίσημα τό 1965 από τόν τότε Πάπα τής Ρώμης καί τόν δικό μας οικουμενικό Αθηναγόρα. Άν διερωτάσθε γιατί, διότι "ο Θεός αγάπη εστί". Ο Θεός δέν έχει όρους καί όρια, είναι άπειρος : αριθμητικά καί αισθητικά.
Δηλαδή, ο Θεός δέν προσεγγίζεται ούτε μέ τά Μαθηματικά ούτε Φυσικά (επιστήμη) ούτε Αισθητικά (κοινές τών ανθρώπων αισθήσεις).

Τότε ; Τότε έχουμε τό βίωμα τής αγάπης, που είναι ταυτόσημο μέ τήν εμπειρία τής ελευθερίας ή άλλου τινός ... .

Άρα, τό "είναι" τού Θεού ( : ο Θεός αγάπη εστί), δηλαδή η ουσία τού Θεού, καθίσταται εφικτή μέσω τής αγάπης, γενικότερα, καί ειδικότερα, τής ελευθερίας.

Ελευθερία σημαίνει απουσία από κάθε ανάγκη, γι' αυτό λέμε ότι μόνος ανενδεής, είναι ο Θεός.
Συμπέρασμα ; Η ελευθερία ειδικότερα και γενικότερα η αγάπη, καθιστούν τόν άνθρωπο μέτοχο καί γνώστη τής Ουσίας τού Θεού καί αυτό σημαίνει "θέωση τού ανθρώπου" ! Θεός καί άνθρωπος γίνονται ένα !

Πρόκειται περί απάτης. Διότι, μπορεί οι διάσημοι τών ημερών μας, επιπλέοντες τής "ουσίας", νά έχουν τό βίωμα τής αγάπης, δέν έχουν όμως τήν εμπειρία τής πλήρους απουσίας από κάθε είδους ανάγκη. Ουδείς εκ τών ανθρώπων είναι ανενδεής. Ακόμη καί αυτή η απλούστατη γραφή, βρίσκεται δέσμια (έχει τήν ανάγκη) ενός χαρτιού, ενός μολυβιού ή ενός λάπτοπ (σήμερα).

Χωρίς ανάγκη είναι μόνο ο λόγος : Υιός καί Λόγος τού Θεού, η φωνή "υιού τού ανθρώπου", ο οποίος "14 ... σὰρξ ἐγένετο καὶ ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, καὶ ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, πλήρης χάριτος καὶ ἀληθείας. ( ... ) 35 καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκε, καὶ ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστιν ἡ μαρτυρία, κἀκεῖνος οἶδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα καὶ ὑμεῖς πιστεύσητε." (Ιν. α΄καί ιθ΄)
Άς μείνουν λοιπόν οι επιπλέοντες εκεί που τούς ταιριάζει . στήν επιφάνεια τού σήμερα . επειδή ούτε στά βάθη τής Θεολογίας μπορούν νά φθάσουν, ούτε τά ύψη τής Αληθείας νά διαβούν.

Η αστρική σκόνη τής συμπαντικής Οντότητας - μέ άλλες λέξεις η ψευδοθεολογία τής Ουσίας - είναι ο προορισμός τους, γιά νά μή γράψω κάτι οδυνηρότερο : «29 ( ... ) ἀπὸ δὲ τοῦ μὴ ἔχοντος καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ' αὐτοῦ.» (Μτ. κε΄)

Δεν υπάρχουν σχόλια: