Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 30 Ιανουαρίου 2018

Ο δια-μεσολαβητής Νίμιτς καί η Ιστορία

Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο κύριος Μάθιου Νίμιτς (1), (δια)μεσολαβητής τού ονόματος - εκ πλαστογραφίας - τής Μακεδονίας, αναφέρθηκε μέ επιφυλάξεις γιά τόν Μακεδόνα Μέγα Αλέξανδρος. Θυμήθηκε ότι κατέσφαξε λαούς.(2)
Γιά τήν Ιστορία τών δικών του προγόνων δέν μάς είπε τίποτα. Ιδού λοιπόν αυτή, γιά νά μάθουμε πώς, τελικά, εγκαταστάθηκε ο «περιούσιος λαός» στήν γή τής επαγγελίας.

Ιησούς του Ναυή, Κεφάλαιο 24, Παλαιά Διαθήκη.

« ΚΑΙ συνήγαγεν ᾿Ιησοῦς πάσας φυλὰς ᾿Ισραὴλ εἰς Σηλὼ καὶ συνεκάλεσε τοὺς πρεσβυτέρους αὐτῶν καὶ τοὺς γραμματεῖς αὐτῶν καὶ τοὺς δικαστὰς αὐτῶν καὶ ἔστησεν αὐτοὺς ἀπέναντι τοῦ Θεοῦ. 2 καὶ εἶπεν ᾿Ιησοῦς πρὸς πάντα τὸν λαόν· τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ᾿Ισραήλ· πέραν τοῦ ποταμοῦ παρῴκησαν οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ ἀπ' ἀρχῆς, Θάρα ὁ πατὴρ ῾Αβραὰμ καὶ ὁ πατὴρ Ναχώρ, καὶ ἐλάτρευσαν θεοῖς ἑτέροις. 3 καὶ ἔλαβον τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ῾Αβραὰμ ἐκ τοῦ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ὡδήγησα αὐτὸν ἐν πάσῃ τῇ γῇ καὶ ἐπλήθυνα αὐτοῦ σπέρμα 4 καὶ ἔδωκα αὐτῷ τὸν ᾿Ισαάκ, καὶ τῷ ᾿Ισαὰκ τὸν ᾿Ιακὼβ καὶ τὸν ῾Ησαῦ· καὶ ἔδωκα τῷ ῾Ησαῦ τὸ ὄρος τὸ Σηεὶρ κληρονομῆσαι αὐτῷ, καὶ ᾿Ιακὼβ καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ κατέβησαν εἰς Αἴγυπτον καὶ ἐγένοντο ἐκεῖ εἰς ἔθνος μέγα καὶ πολὺ καὶ κραταιόν. καὶ ἐκάκωσαν αὐτοὺς οἱ Αἰγύπτιοι, 5 καὶ ἐπάταξε Κύριος τὴν Αἴγυπτον ἐν σημείοις, οἷς ἐποίησεν ἐν αὐτοῖς. 6 καὶ μετὰ ταῦτα ἐξήγαγε τοὺς πατέρας ἡμῶν ἐξ Αἰγύπτου, καὶ εἰσήλθατε εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν. καὶ κατεδίωξαν οἱ Αἰγύπτιοι ὀπίσω τῶν πατέρων ἡμῶν ἐν ἅρμασι καὶ ἐν ἵπποις εἰς τὴν θάλασσαν τὴν ἐρυθράν, 7 καὶ ἀνεβοήσαμεν πρὸς Κύριον, καὶ ἔδωκε νεφέλην καὶ γνόφον ἀναμέσον ἡμῶν καὶ ἀναμέσον τῶν Αἰγυπτίων καὶ ἐπήγαγεν ἐπ' αὐτοὺς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐκάλυψεν αὐτούς, καὶ εἴδοσαν οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὅσα ἐποίησε Κύριος ἐν γῇ Αἰγύπτῳ, καὶ ἦτε ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας πλείους. 8 καὶ ἤγαγεν ἡμᾶς εἰς γῆν ᾿Αμορραίων τῶν κατοικούντων πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, καὶ παρετάξαντο ὑμῖν καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς Κύριος εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν, καὶ κατεκληρονομήσατε τὴν γῆν αὐτῶν καὶ ἐξωλοθρεύσατε αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν. 9 καὶ ἀνέστη Βαλὰκ ὁ τοῦ Σεπφὼρ βασιλεὺς Μωὰβ καὶ παρετάξατο τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ ἀποστείλας ἐκάλεσε τὸν Βαλαὰμ ἀράσασθαι ἡμῖν· 10 καὶ οὐκ ἠθέλησε Κύριος ὁ Θεός σου ἀπολέσαι σε, καὶ εὐλογίαις εὐλόγησεν ὑμᾶς, καὶ ἐξείλατο ὑμᾶς ἐκ χειρῶν αὐτῶν, καὶ παρέδωκεν αὐτούς. 11 καὶ διέβητε τὸν ᾿Ιορδάνην καὶ παρεγενήθητε εἰς ῾Ιεριχώ· καὶ ἐπολέμησαν πρὸς ἡμᾶς οἱ κατοικοῦντες ῾Ιεριχώ, ὁ ᾿Αμορραῖος καὶ ὁ Χαναναῖος καὶ ὁ Φερεζαῖος καὶ ὁ Εὐαῖος καὶ ὁ ᾿Ιεβουσαῖος καὶ ὁ Χετταῖος καὶ ὁ Γεργεσαῖος, καὶ παρέδωκεν αὐτοὺς Κύριος εἰς τὰς χεῖρας ὑμῶν. 12 καὶ ἐξαπέστειλε προτέραν ὑμῶν τὴν σφηκιάν, καὶ ἐξαπέστειλεν αὐτοὺς ἀπὸ προσώπου ὑμῶν, δώδεκα βασιλεῖς τῶν ᾿Αμορραίων, οὐκ ἐν τῇ ρομφαίᾳ σου οὐδὲ ἐν τῷ τόξῳ σου. 13 καὶ ἔδωκεν ὑμῖν γῆν, ἐφ' ἣν οὐκ ἐκοπιάσατε ἐπ᾿ αὐτῆς, καὶ πόλεις, ἃς οὐκ ᾠκοδομήκατε, καὶ κατῳκίσθητε ἐν αὐταῖς· καὶ ἀμπελῶνας καὶ ἐλαιῶνας, οὓς οὐκ ἐφυτεύσατε ὑμεῖς, ἔδεσθε. 14 καὶ νῦν φοβήθητε Κύριον, καὶ λατρεύσατε αὐτῷ ἐν εὐθύτητι καὶ ἐν δικαιοσύνῃ καὶ περιέλεσθε τοὺς θεοὺς τοὺς ἀλλοτρίους, οἷς ἐλάτρευσαν οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ καὶ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ λατρεύσατε Κυρίῳ. 15 εἰ δὲ μὴ ἀρέσκει ὑμῖν λατρεύειν Κυρίῳ, ἐκλέξασθε ὑμῖν αὐτοῖς σήμερον, τίνι λατρεύσητε, εἴτε τοῖς θεοῖς τῶν πατέρων ὑμῶν, τοῖς ἐν τῷ πέραν τοῦ ποταμοῦ, εἴτε τοῖς θεοῖς τῶν ᾿Αμορραίων, ἐν οἷς ὑμεῖς κατοικεῖτε ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν· ἐγὼ δὲ καὶ ἡ οἰκία μου λατρεύσομεν Κυρίῳ, ὅτι ἅγιός ἐστι. »

(1) http://archives.law.virginia.edu/person/matthew-nimetz
(2) http://mignatiou.com/2018/01/otan-o-mesolavitis-nimits-charaktirize-ton-mega-alexandro-sfagea-ton-laon/

Μακεδονία, τό γαϊτανάκι μέ Σκόπια καί Ελλάδα


Όποιος δέν έχει καταλάβει ότι τό "Παλαιστινιακό πρόβλημα", μετατίθεται καί πάει τώρα νά γίνει "Βαλκανικό πρόβλημα", μέ τήν εξεύρεση λύσης στήν ονομασία τού άλλοτε ομόσπονδου κρατιδίου τής πρώην Γιουγκοσλαβίας, είναι μάλλον ακατάλληλος γιά πολιτικός.

Φαίνεται, κάποιοι ανακάλυψαν δισχιλιετές κατεψυγμένο μακεδονικό σπέρμα (Χ. Γιανναράς) καί αποφάσισαν νά ζωντανέψουν τό γνωστό μας, από άλλες εποχές, αποκριάτικο (αθηναϊκό) γαϊτανάκι. Βρήκαν τόν Φασουλή (Σκόπια), τούς έλειπε ο Περικλέτος. Εξ ονόματος, δέν θά μπορούσε νά είναι άλλος από τήν Ελλάδα. Τήν Ελλάδα τού νέου παγκόσμιου φιλελεύθερου σοσιαλισμού.

Κυριακή, 28 Ιανουαρίου 2018

Τό «Ολοκαύτωμα καί οι αρνητές του»


Διαβάστε πρώτα αυτό  http://www.athensvoice.gr/world/414435_olokaytoma-kai-oi-arnites-toy
κι έπειτα τό σχόλιο που ακολουθεί

Σχετικά μέ τό "Ολοκαύτωμα καί τούς αρνητές του", άς ληφθούν υπόψη τά κατωτέρω :

Ο συντάκτης τού άρθρου ισχυρίζεται ότι όποιος αμφισβητεί τό Ολοκαύτωμα, είναι σάν νά αμφισβητεί τόν νόμο τής βαρύτητας. Νομός, σημειωτέον - τού Ολοκαυτώματος καί όχι τής βαρύτητας - ο οποίος θεσπίστηκε από τό διεθνές Δικαστήριον τής Νυρεμβέργης καί προβλέπει βαρύτατη ποινή, σέ όποιον αμφισβητεί τίς Αποφάσεις του.

Κατά τόν αρθρογράφο, τά σχετιζόμενα μέ τά ιστορικά ντοκουμέντα (αποδείξεις ή facts) τής συγκεκριμένης θηριωδίας, δέν είναι δυνατόν νά διαψευσθούν, γιά τούς λόγους που ο ίδιος επικαλείται.

Δέν πρόκειται να ασχοληθώ μέ τήν altera pars, τό μέρος τών αμφιβητιών δηλαδή. Τό ενδιαφέρον μου εστιάζεται σέ αμφότερους, καθόσον καί οι δύο συγκαταλέγονται στό "νέο κύμα" τών μετανεωτερικών ιστορικών .

Γνωστό ότι αυτό τό "κύμα" προτάσσει τήν αναθεώρηση τών ήδη γνωστών δεδομένων τής Ιστορίας.

Καθώς, λοιπόν, ούτως έχουν τά πράγματα καί ερχόμενοι στήν καθ' ημάς επικαιρότητα, τό ερώτημα, τό οποίο γεννάται είναι :
Αφού η αμφισβήτηση τού Ολοκαυτώματος αντιστοιχεί μέ τήν αμφισβήτηση τού νόμου τής βαρύτητας, γιά ποιό λόγο νά μήν ισχύει τό ίδιο μέ τήν αμφισβήτηση τού γεωγραφικού χώρου καί ονόματος (παρένθεση, βάσει Διεθνώς αναγνωρισμένων Νόμων καί Δικαίου) τής Μακεδονίας, ως ανήκοντα αποκλειστικά στήν ελληνική επικράτεια ;
Τί είναι αυτό, τό οποίο επείγει καί μάς αναγκάζει νά καθόμαστε στό τραπέζι τών διαλόγων, ενώ, γιά τήν αμφισβήτηση τού Ολοκαυτώματος, οποιοσδήποτε διάλογος απορρίπτεται καί διά νόμου Διεθνούς, επισύρει άμεση ποινή δίωξης καί φυλάκισης ; Βεβαίως, υπάρχουν καί τά επακόλουθα τών έμμεσων συνεπειών, τούτο όμως είναι άλλο θέμα. Ποιός θά μάς απαντήσει ;

Σάββατο, 27 Ιανουαρίου 2018

Γιά δυόμισι κιλά κοκαΐνη !

Ελληνική Δημοσιογραφία

Ο δημοσιογράφος τής εφημερίδας μάς καλεί νά σκεφθούμε, πόσα χρόνια θά φυλακιστεί μιά νεαρή γυναίκα - μοντέλο, γιά 2,6 κιλά κοκαΐνης. Συνελήφθη στό Χονγκ-Κονγκ, όπου εκεί οι ποινές είναι πολύ αυστηρές.

Ούτε κουβέντα όμως γιά τό πόσες ψυχές θά είχε πάρει στό λαιμό της μέ τά 2,6 κιλά κοκαΐνης. Πόσα, ίσως, εγκλήματα θά έκαναν οι χρήστες, γιά νά βρούν λεφτά γιά τήν "δόση" τους καί πόση ζημιά θά έκαναν στόν εαυτό τους, αλλά καί σέ άλλους.

Σημασία έχει, γιά τόν Έλληνα δημοσιογράφο τής εγχώριας ενημέρωσης, πόσα χρόνια φυλακής προβλέπονται γιά δυόμισι κιλά κοκαΐνης ! Δέν τόν ενδιαφέρει τίποτα άλλο.

Τί είναι, βρέ αδελφέ, τά δυόμισι κιλά ; Βάλτε την μέσα γιά πέντε χρόνια καί μέ έναν καλό πνευματικό, στά δυό χρόνια θά είναι έξω. Τί είμαστε ; Ισλαμικό κράτος θέλουμε νά γίνουμε ; Τί παράδειγμα θά δώσουμε στόν πολιτισμένο κόσμο ;

Μέ αυτά καί πολλά άλλα παρόμοια, καταλαβαίνει κανείς, πώς φθάσαμε στό σημερινό κατάντημα καί μήν πεί κανείς ότι η ελληνική Δημοσιογραφία καί οι άνθρωποί της, δέν κάνουν καλά τήν δουλειά τους : τήν ανθρωπιστική τοιαύτη, φιλανθρωπική καί κυρίως αγαπητική !

http://amp.newsbomb.gr/ellada/dikaiosynh/story/855910/sok-deite-posa-xronia-kindyneyei-na-meinei-sti-fylaki-to-19xrono-montelo-me-tin-kokaini

Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Τό Κράτος τού έθνους καί τών πολιτών τής Ελλάδος


Η δημοσίευση φέησμπουκ είναι αυτή : https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10210557081752534&id=1510885305 , όπου μπορείτε νά διαβάσετε καί τά σχόλια. Ένα εξ αυτών είναι καί τό κατωτέρω.

Εφόσον δέν γίναμε, ακόμη, Πολιτείες, μέ διαφορετικά συμφέροντα εκάστης "πολιτείας", πιχί, πολιτεία Μακεδονίας, Ηπείρου, Νήσων, Στερεάς, Πελοποννήσου κλπ., αλλά είμαστε Κράτος ( : τού έθνους τών πολιτών τής Ελλάδος μέ κοινό, γιά όλους, συμφέρον), οφείλουμε αυτό νά τό δείξουμε έμπρακτα.

Ελλάδα δέν είναι η "πολιτεία" τών Αθηνών, δέν είναι η "πολιτεία" τής Θεσ/νίκης, η "πολιτεία" τών Πατρών, τής Λάρισας, τής Καλαμάτας καί ούτω καθεξής.

Στό Μέγα συλλαλητήριο τής Θεσ/νίκης θά δώσει συνέχεια τό συλλαλητήριο τής Αθήνας, γιά τό οποίο συναποφασίζουν καί οι Θεσσαλονικείς, τό ίδιο δέ θά γινόταν, άν καί άλλες πόλεις αποφάσιζαν νά διοργανώσουν συλλαλητήρια γιά τόν ίδιο σκοπό : Τό όνομα Μακεδονία ή τήν Ελλάδα - Μακεδονία, Ήπειρο, Στερεά, Πελοπόννησο, νησιά Ιονίου, Αιγαίου καί Κύπρου, φεύ, τού διεθνιστή καί πολιτειοκράτη αλά GB καί USA, ολέθριου Αναστασιάδη.

Κατά συνέπεια, προβληματισμοί καί ερωτηματικά, τύπου "γιατί, δέν πέτυχαν οι διοργανωτές τής Θεσ/νίκης καί ανέθεσαν σέ άλλο αυτό τής Αθήνας;", δέν ευσταθούν. Οι πολίτες τών επί μέρους τόπων καί κοινωνιών δηλώνουν τό παρόν, ενότητα καί ομοψυχία, στό Κράτος τού Έθνους καί τών Πολιτών του.

Τετάρτη, 24 Ιανουαρίου 2018

«Τατιάνα Live» ή αλγοριθμικώς ελεγχόμενοι άνθρωποι Η εξαιρετική ομιλήτρια απευθύνεται σέ μίαν άλλη, τής οποίας ο ρόλος είναι μάλλον νά ενεργεί σάν ένα live (ζωντανό) βιομηχανικό product (προϊόν).
 Ύστερα από αυτό, νομίζω, η ενασχόληση τής τεχνολογίας μέ αλγοριθμικώς ελεγχόμενα κατασκευάσματα τεχνητής νοημοσύνης, δέν είναι καί τόσο απαραίτητη. Η κα. «Τατιάνα Live» είναι ένα από αυτά.

Σάββατο, 20 Ιανουαρίου 2018

Η μισή αλήθεια καί η έξυπνη προπαγάνδα


https://www.facebook.com/173086936068423/videos/1089042467806194/
Δείτε τό βίντεο στήν ιστοσελίδα φέησμπουκ, όπου παραπέμπει ο σύνδεσμος

Πρίν φθάσει η κυρία αυτή, Ψυχίατρος από τήν Συρία, νά εξυμνήσει τήν ελευθερία «αυτής τής υπέροχης χώρας - God bless America - τών ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής», συμπληρώνω καί τών ΝΑΤΟϊκών συμμάχων της, θά έπρεπε νά σκεφθεί ποιοί καί γιατί, σχεδίασαν καί εκτέλεσαν τήν "αραβική άνοιξη", ποιοί καί γιατί, σχεδίασαν καί οργάνωσαν τήν ισοπέδωση τού Ιράκ, τήν διάλυση - κατόπιν αλληλοσφαγής - τής πρώην Γιουγκοσλαΐας, τής Λιβύης καί τώρα τής Συρίας ;
Κάτι πήγε νά γίνει στήν Αίγυπτο, απέτυχε. Τό ίδιο καί στήν Τουρκία.

Τώρα κάτι μαγειρεύεται μέ τό όνομα τής Μακεδονίας - προϋπόθεση γιά «ρεαλιστική λύση», τού διαμεσολαβητή / διαπραγματευτή ΟΗΕ (σημ. διάβαζε ΗΠΑ) Μάθιου Νίμιτς. Μάλλον, αν όχι βέβαιο, η "ρεαλιστική λύση" (sic) σημαίνει «άν δέν θέλετε νά γίνεται Παλαιστίνη, Συρία, Γιουγκοσλαυΐα κλπ, όπως σχεδιάζουμε». Τούτο όμως δέν λέγεται, όπως δέν λέγεται, ότι τά Βαλκάνια είναι τά, σέ πρώτη φάση, κράτη ή κρατίδια (θά έχουμε σέ λίγο πολλά) τά οποία, στή δεύτερη καί τελική φάση - κατόπιν αλληλοσφαγής - θά ενταχθούν στό Σύστημα (ακόμη δέν μάς τό είπαν) USW ή "ηνωμένες παγκόσμιες πολιτείες".
Έτσι, θά έχουμε τό Νέα Μακεδονία, κατά τό New England καί τό Νέα Θράκη, κατά τό New Mexico κπά. Δέν γνωρίζουμε, άν και το υποπτευόμαστε, ποιά θά είναι η New Greece στόν νέο παγκόσμιο χάρτη τής Νέας Εποχής.

Ο σχεδιασμός καί η εκτέλεση, που διενεργούν οι ΗΠΑ μετά τών ΝΑΤΟϊκών συμμάχων τους, βασίζεται στήν "Θεωρία τών Παιγνίων". Η τεχνητή νοημοσύνη, ως γνωστόν, κολλάει στό ότι τό παιγχνίδι δέν παίζεται μεταξύ δύο. Οι παίκτες είναι πολλοί, ουσιαστικά όμως είναι δύο : Ο Σατανάς καί ο διάβολος, όπου ο δεύτερος θέλει νά γίνει πρώτος, αλλά ο πρώτος δέν τού τό επιτρέπει. Αποτέλεσμα, νά σφάζονται μεταξύ τους καί νά κατασπαράσσονται οι άνθρωποι. Γιατί ; Διότι αγνοούν ότι υπάρχει καί ένας τρίτος παίκτης ακόμη, που δέν τόν λαμβάνουν ποτέ υπόψη. Είναι τό Πνεύμα τής αληθείας, ο Παράκλητος, που αποκαλύπτει τά δολοφονικά τους σχέδια καί δέν τολμά κανείς - ούτε η αφελέστατη ιατρός από τή Συρία - νά τό ομολογήσει. Φυσικά, δέν τό λέγουν καί οι θεσμικά εκλεγμένοι κυβερνήτες, πρός τούς υπεράνω θεσμών Διακυβερνήτες τών κατά τόπους ... κυβερνητών.

Νά δούμε, λοιπόν, τί θά έχει νά μας πει η Συριο-Αμερικανίδα Ψυχίατρος κα. Γουάφα, όταν θά δει τά παιδιά της : τά αγόρια της νά παντρεύονται άντρες καί οι κόρες της γυναίκες, τά δέ εγγονάκια της νά τά παραλαμβάνουν παιδοτρίβες, που θά τούς λένε ότι μπορούν στα δεκαπέντε τους χρόνια νά δηλώνουν "δέν είμαι ούτε αγόρι ούτε κορίτσι, είμαι φύλου ουδέτερου". Αν τυχόν αλλάξει τίς παρούσες αντιλήψεις της, θά καταστεί υπόδικος (σημ. λόγοι πολιτικής ορθότητας) καί κανείς δέν θά μάθει ποτέ τί έγινε, τί τής συνέβη καί χάθηκε ολωσδιόλου. Θά τής έχει μείνει μόνο αυτό τό βίντεο, γιά νά κλαίει (άν της έχουν μείνει δάκρυα) τό παρελθόν της.

Πέμπτη, 18 Ιανουαρίου 2018

Η ρεαλιστική λύση τού όρου «Μακεδονία»
Όταν βρίσκεσαι υπό καθεστώς Μνημονίων τί πόλεμο νά κάνεις ; Βάλε τήν υπογραφή σου κάτω από τό «χψω Μακεδονία» καί κάνε τίς ανά-κατά-διαρθρώσεις σεβόμενος (προπαντός) τίς υπογραφές, πού έβαλες στό παρελθόν. Άν όχι "φίδι που σ΄ έφαγε".

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Νά καθιερωθεί ως επίσημη γλώσσα τών Σκοπίων η Ελληνική

Ποιό είναι τό σωστό καί ποιό τό λάθος ;

Παραδείγματα τής αυτοκρατορίας τών Ηνωμένων Πολιτειών Κόσμου


Γονείς κρατούσαν φυλακισμένα τά παιδιά τους
«Ούτε ένας, ούτε δυο αλλά δεκατρείς νέοι άνθρωποι, αδελφοί και αδελφές, ηλικίας μεταξύ 2 και 29 ετών, διασώθηκαν από αστυνομικούς που τους βρήκαν σε άθλια κατάσταση –δεμένους με αλυσίδες, μέσα στη βρομιά, στα όρια της λιμοκτονίας– μέσα στο σπίτι τους σε μια μικρή πόλη της Καλιφόρνιας ... . » Περισσότερα στόν δεσμό που ακολουθεί

https://www.newsbeast.gr/world/arthro/3200207/gonis-kratousan-ta-13-pedia-tous-filakismena-ke-alisodemena

Θά κλείσουν τούς γονείς σέ Ψυχιατρείο καί η επιμέλεια τών τέκνων θά δοθεί σέ Ιδρύματα, όπου ειδικοί Ψυχοκοινωνιολόγοι κά. θά αναλάβουν τήν επιμόρφωσή τους, σέ προγράμματα σάν αυτά ( : έμφυλες ταυτότητες, κοινωνικό φύλο κλπ.) τού, επί τής Παιδείας, υπουργού μας. Πληροφορίες παρέχονται στήν πρό έτους δημοσίευση, τήν οποία κοινοποιώ εκ νέου.

http://kyprianoscy.blogspot.gr/2017/01/blog-post_16.html

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Πές το μέ ένα σύνθημα, μέ μιά φωτογραφίαΗ αναδημοσίευση από : Ο χρήστης Δημήτριος Παπαπέτρου κοινοποίησε τη δημοσίευση του χρήστη Traditionalist. Ιστοσελίδα φέησμπουκ

Κατά μαρτυρία Εβραίου Ραββίνου - βίντεο στό γιουτούμπ - Εβραίοι ήταν υπεύθυνοι γιά τά εγκλήματα κατά τών Ρώσων, αλλά καί κατά τών εν Ρωσία Εβραίων. https://youtu.be/qTYSv_YQOVo
Δέν είναι δικά μου αυτά. Νά τό ψάξετε στό γιουτούμπ. Αυτό, γιατί δέν τό είπε ο Σολζενίτσιν ;

Ο Χίτλερ μισούσε τούς Εβραίους επειδή, κατ' αυτόν, οι Εβραίοι είναι κομμουνιστές. Καί δέν είχε άδικο, αν σκεφθεί κανείς τούς δικούς μας χριστιανομαρξιστές ! Ένας εξ αυτών - τό έχει δημόσια δηλώσει - ο π. Γεώργιος Μεταλληνός καί πολλοί άλλοι, νεορθόδοξοι άπαντες.
Τά δύο αντίπαλα στρατόπεδα είναι τώρα :
α) Ο εκ Δυσμών μονοπολικός πολιτισμός, στή Νέα Τάξη Πραγμάτων, όπου έχουμε τά ανθρώπινα δικαιώματα  νά αντικαθιστούν τήν ισονομία καί ισοπολιτεία τού πολιτισμού (σ.σ. ίδωμεν) τής μίας Παγκόσμιας Τράπεζας. Θέση διατραπεζικών διαλόγων δέν υπάρχει. Κάθε άλλου είδους διάλογοι είναι επιθυμητοί καί ευπρόσδεκτοι. Καί ...
β) Ο εξ Ανατολών πολυπολικός πολιτισμός, όπου τά εξ αυτού αναμενόμενα, μάς τά είπε ευκρινώς ο Ρώσος Πρόεδρος Βλαδίμηρος Πούτιν. Λεπτομέρειες στόν σύνδεσμο που ακολουθεί   http://kyprianoscy.blogspot.gr/2018/01/blog-post_16.html

Ιησούς Χριστός καί ο Μάρξ


https://www.facebook.com/kypchri/posts/10211014703418894  Διάβασε ...

Ο Ρώσος πρόεδρος σύγκρινε τη σορό του Λένιν με τα λείψανα αγίων στο Άγιο Όρος.
Αίσθηση έχουν προκαλέσει το τελευταίο 24ωρο οι δηλώσεις του Βλαντιμίρ Πούτιν που συνέκρινε την κομμουνιστική ιδεολογία με τον χριστιανισμό και το μαυσωλείο του Βλαντιμίρ Λένιν στην Κόκκινη Πλατεία με τα λείψανα αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας στο Άγιο Όρος και αλλού.

Ειδικότερα, ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε σε συνέντευξή του για ντοκιμαντέρ, απόσπασμα της οποίας μεταδόθηκε στην ρωσική τηλεόραση τα εξής: «Ίσως αυτό που θα πω να μην αρέσει σε κάποιους, αλλά αυτή είναι η άποψή μου. Καταρχάς, η πίστη μας συντρόφευε πάντα και γινόταν ακόμα πιο ισχυρή κάθε φορά που η χώρα μας, ο λαός μας αντιμετώπιζαν δύσκολους καιρούς. Υπήρχαν χρονικές περίοδοι μάχιμου αθεϊσμού, κατά τις οποίες οι ιερείς διώκονταν και οι εκκλησίες καταστρέφονταν, αλλά παράλληλα γεννιόταν μια νέα θρησκεία. Η κομμουνιστική ιδεολογία έχει πολλές ομοιότητες με τον χριστιανισμό, στην πραγματικότητα. Ελευθερία, ισότητα, αδελφότητα, δικαιοσύνη: όλες οι αξίες που αναφέρονται στην Αγία Γραφή, περιλαμβάνονται σε αυτή. Και ο «Ηθικός Κώδικας της Οικοδόμησης του Κομμουνισμού» (ένα κείμενο με 12 κανόνες που ήταν διαδεδομένο την εποχή της Σοβιετικής Ένωσης); Πρόκειται για μετουσίωση, ένα πρωτόγονο απόσπασμα από τη Βίβλο. Τίποτα καινούργιο δεν επινοήθηκε».

Ο Πούτιν πήγε μάλιστα ένα βήμα παραπέρα συγκρίνοντας το δέος που εμπνέει το μαυσωλείο του Βλαντιμίρ Λένιν στους κομμουνιστές με εκείνο που νιώθουν οι χριστιανοί αντικρίζοντας τα λείψανα αγίων. «Κοιτάξτε, η σορός του Λένιν τοποθετήθηκε σε ένα μαυσωλείο. Πώς διαφέρει αυτό από τα λείψανα των αγίων της Ορθόδοξης Εκκλησίας και της Χριστιανοσύνης γενικότερα; Κάποιοι λένε ότι δεν υπάρχει ανάλογη παράδοση στη χριστιανική πίστη. Αν πάει όμως κάποιος στο Άγιο Όρος και ρίξει μια ματιά, θα δει ότι υπάρχουν λείψανα αγίων εκεί. Υπάρχουν και εδώ, στη χώρα μας».

Μετά τον θάνατο του Λένιν το 1924, η σορός του ταριχεύτηκε και ξεκίνησε να εκτίθεται σε ένα ειδικά διαμορφωμένο μαυσωλείο, στην Κόκκινη Πλατεία. Η προσωπολατρεία του Λένιν και άλλων ηγετών ήταν κομμάτι της σοβιετικής ιδεολογίας και η συζήτηση για τον ενδεχόμενο κανονικού ενταφιασμού του ξεκίνησε από τις πρώτες κιόλας μέρες της Περεστρόικα, τη δεκαετία του ’80.

Οι δηλώσεις του Πούτιν, αν και προκάλεσαν δυσαρέσκεια σε πολλούς πιστούς Χριστιανούς, έγιναν δεκτές με ενθουσιασμό από τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος στη χώρα του. «Νομίζω ότι αυτή η τοποθέτηση του προέδρου καταφέρνουν να εξομαλύνουν με πολύ αποτελεσματικό και λογικό τρόπο τη διαμάχη γύρω από το θέμα του μαυσωλείου. Οι κομμουνιστές και οι αριστερές πατριωτικές δυνάμεις στη Ρωσία κατανοούν ότι ο κομμουνισμός είναι κοντά στον Χριστιανισμό, όσο μακριά βρίσκονται από αυτόν ο καπιταλισμός και το σημερινό οικονομικό συστημα στη χώρα μας», τόνισε αξιωματούχος του Κομμουνιστικού Κόμματος της Ρωσίας.

http://www.npress.gr/world/poutin-o-kommounismos-ine-paromia-thriskia-t/

Τό σχόλιο από φέησμπουκ
Ο Λένιν είπε "η θρησκεία είναι το όπιο του λαού", μπορεί νά ήταν ο Μάρξ ή άλλος, τώρα ο Πούτιν λέει ασυναισθήτως "η πολιτική είναι τό όπιο τού λαού". Καί δέν έχει άδικο. Η ταύτιση, σχεδόν, κομμουνισμού χριστιανισμού είναι άλλη μία διαφθορά καί στρέβλωση, πέραν τών γνωστών αιρέσεων. Αυτές κινήθηκαν σέ θεολογικό επίπεδο, ο Πούτιν μεταφέρει τήν αίρεση σέ επίπεδο πολιτικής Φιλοσοφίας.

Τούτο μού θυμίζει τήν εξής αντίστιξη. Στή θέση τού Ιησού επί τού Σταυρού, ο Πούτιν τοποθετεί τόν Μάρξ, νά ακούει τόν ένα ληστή νά τού λέει : "αφού είσαι υιός τού θεού, κατέβα από τό Σταυρό νά σωθείς καί σώσε κι εμάς". Ο άλλος λέει τό "μνήσθητί μου Κύριε, όταν έλθεις εν τή βασιλεία σου".

Ο Μάρξ-Ιησούς κατεβαίνει από τόν Σταυρό, κατεβάζει καί αυτόν που τού τό είπε. Λέει καί στόν άλλο νά κατέβει, αλλά αυτός δέν θέλει. Μένει εκεί δεμένος - ίσως καί καρφωμένος - στό τέλος δέ πεθαίνει.

Ποιά η συνέχεια ; Ο κομμουνισμός κατέρρευσε, καταρρέει καί ο καπιταλισμός. Η επανασύνδεση - συσκευασία δύο σέ ένα, επίκειται. Αυτό θά τό ρυθμίσει ο αναμενόμενος από τό εβραϊκό η ισλαμικό ιερατείο "Μεσσίας". Τό έργο αυτό θά τού τό αναθέσει η αυτοκρατορία τής Παγκόσμιας Τράπεζας. Εν τώ μεταξύ, ο πρόεδρος Β. Πούτιν, θά προσπαθεί νά αμβλύνει τίς διάφορες που έχουν οι μαρξιστές τού Ιησού μέ τούς οικουμενιστές τού Ιησού, πέρα εκεί στή Ρωσία.

Πέμπτη, 11 Ιανουαρίου 2018

Τά Χριστούγεννα που μάς πέρασαν καί οι ευχές διάσημων πολιτικών


Ο γάμος διαλύθηκε, τό γυαλί έγινε άμμοςΟ γάμος διαλύθηκε, τό γυαλί έσπασε, έγινε άμμος, χώμα

Τόσα χρόνια (1959) η "ματσεντόνια" τών γειτόνων ήταν δίπλα μας, αναγνωρισμένη επίσημα ως "Λαϊκή Δημοκρατία Μακεδονίας", τής Γιουγκοσλαυΐας, κι εμείς δέν τό γνωρίζαμε !

Σέ λίγες μέρες πάμε γιά έναν γενικό ξεσηκωμό, ένα συλλαλητήριο που έπρεπε κάποτε νά γίνει, αλλά δέν έγινε.

"Άμμος ήταν τό γυαλί προτού νά γίνει
Γάμος ήταν που δέν έπρεπε νά γίνει"

Τώρα γίνονται όλα άμμος.

1) https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_M0Ftc2V4VjFoS3NkY1llUlFSUHVOWm50UGVR
Η φωτο σέ μεγέθυνση γιά καλύτερη ανάγνωση

2) https://m.facebook.com/photo.php?fbid=428213930930636&id=100012260976272&set=a.107752936310072.1073741828.100012260976272&source=57&refid=18&ref=bookmarks&__tn__=EHH-R

Άς μή κρυβόμαστε, μέχρις εδώ, φτάνει


Η κατάσταση έχει πλέον ξεκαθαρίσει. Τούς τά έχουμε δώσει όλα, αυτοί μάς έπνιξαν μέ τά Μνημόνια. Προηγουμένως, μάς πελέκησαν στήν Μικρασία, έπειτα μάς έβαλαν καί σφαχτήκαμε μεταξύ μας (παρένθεση, συμμετείχε καί ο δάκτυλος τής τότε άθεης κομμουνιστικής Ρωσίας), αργότερα ήρθε η Κύπρος μέ τήν πατριωτική, πλήν όμως διεθνιστική, επανάσταση τής 21ης Απριλίου 1967, τέλος δέ, έφθασε η απροσχημάτιστα συμβιβασμένη μέ τό δόλιο πνεύμα τής Νέας Εποχής ονομασθείσα Μεταπολίτευση. Ότι ήταν η μεταπολίτευση τής ολικής μας καταστροφής, αυτό δέν μάς τό είπαν. Προκύπτει όμως από αυτό που ζούμε σήμερα : Διά βίου Μνημόνια καί εσαεί γείτονες μέ τήν "νόβα ματσεντόνια" εντός ολίγου. Καί αυτά, παρότι τούς τά έχουμε δώσει όλα ! Ακόμη καί τά εσώρουχα ! Να σβήσουμε όμως από τόν χάρτη δέν γίνεται.

Ένας νέος πολιτικός που προέκυψε από τό πουθενά καί πρώην δημοσιογράφος, Θεοδωράκης τό όνομα, πέταξε πάλι τό γνωστό σύνθημα - μέρες όπου "ψήνεται" η οριστική ονομασία τού κρατιδίου τής FYROM - τής πολιτικής συναλληλίας μεταξύ Πολιτείας καί Εκκλησίας. Είπε : "Η εξωτερική πολιτική είναι αρμοδιότητα τής Κυβέρνησης καί όχι τής Εκκλησίας".

Τούτο, διότι η Ιεραρχία διά στόματος αρχιεπισκόπου Ιερώνυμου είπε πως δέν πρόκειται νά δεχθεί επ' ουδενί τό όνομα "ματσεντόνια" γιά τήν ΠΓΔΜ.

Ποσώς ενδιαφέρει τούτο τούς πολιτικούς μας. Τό μόνο που τούς νοιάζει είναι η Βουλή τους καί ... η "βολή" τους, δηλαδή τό "βόλι" μας η ψήφος. Αλλά, άν υπήρχε σοβαρή Ιεραρχία τής περίφημης πλέον συναλληλίας, τού τύπου εσείς τά δικά σας κι εμείς τά δικά μας, όφειλε νά κάνει τό βήμα εκείνο, που χρόνια έπρεπε νά κάνει καί ποτέ δέν έκανε, μέ αποτέλεσμα τίς συνέπειες που προανέφερα. Τί έπρεπε καί τί πρέπει νά γίνει ;

Αφού η Εκκλησία δέν πρέπει νά ανακατεύεται στά θέματα τόσο τής εξωτερικής, όσο καί τής εσωτερικής πολιτικής, καθώς προστάζει η ψευδώς ονομαζόμενη συναλληλία, τότε, οφείλει νά ενημερώσει τούς πολιτικούς - της καί μας - άρχοντες, ότι προτιμά νά επαναφέρει τό εκκλησιαστικό της ημερολόγιο εκεί όπου βρισκόταν τό 1924 καί η συναλληλία τήν υποχρέωσε νά τό αλλάξει.
Θά τό τολμήσει ή θά βάλει τήν ουρά στά σκέλια, όπως μάς έχει συνηθίσει ;

Τετάρτη, 10 Ιανουαρίου 2018

«Παλαιοϊστορικοί» ( ! ) όπως λέμε «παλαιοημερολογίτες»


Αυτά δίνει μέ τό δεξί του χέρι ο π. Μεταλληνός καί άλλοι όμοιοι μέ αυτόν. Μέ τό αριστερό τά παίρνει πίσω. Όταν τόν ρώτησαν «καί γιατί δέν πηγαίνετε μέ τούς παλαιοημερολογίτες ;», έδωσε τήν απάντηση : «Μέ ποιούς νά πάω ; Άν πάω στόν ένα θά είμαι αφορισμένος από τόν άλλο. Καί άν πάω σέ έναν τρίτο, οι άλλοι δύο πάλι θά μέ έχουν αφορισμένο».

Αυτό είναι τό μεγάλο πρόβλημα τού π. Μεταλληνού. Ότι εκτελεί τίς εντολές τών Σιωνιστών μέ τήν καινοτομία, δέν τόν απασχολεί καθόλου. Ότι σέ λίγο θά συνεορτάζει μέ όλους όσους η νέα παγκόσμια θρησκεία (τής αγάπης) τού συστήσει (παρένθεση, αν φανεί ανυπάκουος θά κατηγορηθεί ως φανατικός καί ζηλωτής χωρίς επίγνωση) δέν τό προσέχει. Η συνείδησή του θά είναι αναπαυμένη, έστω καί άν εορτάζει ταυτόχρονα, μέ τό σιωνιστικό συνοθύλευμα, όλες τίς Δεσποτικές καί Θεομητορικές εορτές : Πάσχα, Χριστούγεννα κλπ.

Αυτός καί οι πιστοί του θά πηγαίνουν σέ δικούς τους ναούς, όπου νεορθόδοξα (ανορθόδοξα) καί εκσυγχρονισμένα, δέν θά μνημονεύονται οι τής νέας παγκόσμιας θρησκείας, όπως, επίσης, δέν θά μνημονεύονται καί οι παραβάτες - παρότι φιλότιμοι - τών Ι. Κανόνων (σχισματοαιρετικοί) παλαιοημερολογίτες.
 Σωθείημεν !

Υστερόγραφο
Τίς ημέρες αυτές έχει ξεσπάσει θόρυβος μέ τά Σκόπια καί τήν «Νέα Μακεδονία» που έρχεται. Ό,τι έγινε μέ τον εκσυγχρονισμό τού ημερολογίου, θά γίνει καί μέ τόν εκσυγχρονισμό τής Ιστορίας. Η "νόβα ματσεντόνια" είναι εδώ καί άς φωνάζει τώρα, μαζί μέ άλλους επώνυμους καί ανώνυμους, η Ιεραρχία τής επίσημης Εκκλησίας. Όλοι αυτοί θά ονομασθούν «παλαιοϊστορικοί» σέ αντίθεση μέ τούς «νεοϊστορικούς».
Σωθείημεν ( ! ) δίς.

Τρίτη, 9 Ιανουαρίου 2018

Νέα ορθοδοξία, νέα πίστη, νέα αποτείχιση


Τό " μεγάλο πρόβλημα " ή έστω δίλημμα, δέν είναι " είμαι μέ τό παλαιό καί σώνομαι, είμαι μέ τό νέο καί χάνομαι", όπως, φεύ, ισχυρίζονται κάποιοι τής νέας - καί νεορθόδοξης - Αποτείχισης.

Τό όντως μεγάλο πρόβλημα είναι : μέ τούς Σιωνιστές ( : μασόνους, οικουμενιστές καί πάσης φύσεως αιρετικούς ή αλλόθρησκους ) χάνομαι, μέ όσους τούς αποκηρύσσουν καί διακόπτουν κοινωνία καί μνημόσυνο σώνομαι. Χρειάζεται όμως προσοχή εδώ, δοθέντος ότι η καινοτομία τής διόρθωσης τού χρόνου ( : προσθήκη 13 ημερών ) είναι σιωνιστικής έμπνευσης. Δηλαδή, ο σκοπός είναι όλοι οι τής νέας παγκόσμιας θρησκείας νά συνεορτάζουν ταυτόχρονα, θέλω νά πώ, νά είναι όλοι ενωμένοι - εξωτερικά βέβαια - μέ τίς κοινές εορτές που θά φτιάξουν. Τό κοινό Πάσχα έρχεται.

Κατά συνέπεια, δέν μπορεί κανείς νά επιχειρηματολογεί λέγοντας ότι " είμαι μέ τό νέο ημερολόγιο, ακολουθώ τούς πατέρες, καταδικάζω τόν Οικουμενισμο καί τή νεοθρησκεία, αλλά μέ τό παλαιό δέν πηγαίνω . Αποτειχίζομαι μέ τό νέο ! ".

Καταλαβαίνετε τί σημαίνει αυτό ; Κοινές οι εορτές, αλλά ... εξ ορθοδόξου επόψεως ! Πάσχα οικουμενιστικό καί Πάσχα εν αποτειχίσει νεορθόδοξο ταυτοχρόνως !

Νομίζω, πρέπει νά πάψουμε νά κοροϊδεύουμε εαυτούς καί αλλήλους. Θά μάς πάρουν μέ τίς πέτρες, άν σέ άλλους ναούς κάνουν Πάσχα, Χριστούγεννα ή άλλη Δεσποτική και Θεομητορική εορτή οι τής νέας παγκόσμιας θρησκείας, ταυτοχρόνως δέ, σέ άλλους ναούς εορτάζονται οι ίδιες εορτές μέ άρωμα ορθόδοξης, καί πάντως προοδευτικής, παραδοσιακότητας. (Βλέπε σχόλια)

Πρίν εκσπάσει η νέα παγκόσμια ανθρωποθυσία


Υπάρχει καί ένα σχόλιο

Δευτέρα, 8 Ιανουαρίου 2018

Ενός «άλλου παπά» ευαγγέλιο


Είπε ο παπά Αλέξανδρος : "Η εκκλησία δέν σώζει γλώσσες, σώζει ψυχές". Βλέπε σύνδεσμο https://thecaller.gr/callers-choice/287046to-euaggelio-enos-allou-papa-telei-ta-mistiria-sti-dimotiki/

Σχόλιο
Η εφημερίδα "Τά Νέα" θεώρησε σημαντικό, αυτό που είπε ο νεωτεριστής παπάς. Τόσο μυαλό έχει ο δημοσιογράφος.

Δηλαδή, ο «παπούλης» είναι μία ψυχή χωρίς φωνή καί χωρίς λόγο. Άρα, θά σωθεί ως άφωνος καί ως άλογος ψυχή. Καί παρακάτω, λέει πάλι : "από τή στιγμή πού σέβεσαι τόν άλλο, θά σέ σεβαστεί κι αυτός". Τό Ον τού Σύμπαντος - γιά άλλους αστρική σκόνη - απαιτεί σεβασμό ! Ναί, αλλά τί είδους είναι αυτό τό Ον ; Τί οντότητα έχει ;

Σχόλιο
Νά ανοίξει τήν Καινή Διαθήκη καί νά διαβάσει τί συνέβη μέ τούς τρείς πειρασμούς, που δέχθηκε ο Κύριος από τόν διάβολο. Άν δέν θυμάται, στόν δεύτερο πειρασμό ο διάβολος επικαλέστηκε τήν Παλαιά Διαθήκη καί τού είπε να πηδήξει κάτω από τό "πτερύγιον τού ναού". "Δέν θά πάθεις τίποτα", τού είπε, "είναι γραμμένο, θά σέ προστατέψουν οι άγγελοι".
Η απάντηση που δόθηκε στόν διάβολο, ήταν κι αυτή μέσα από τήν Π. Διαθήκη : "γέγραπται, ουκ εκπειράσεις Κύριον τόν Θεόν σου".

Στόν τρίτο πειρασμό τού ζήτησε νά τόν προσκηνύσει "καί πάντα σοι δώσω", βασιλείας τού κόσμου καί τήν δόξαν αυτών. Η απάντηση ήταν "ύπαγε οπίσω μου, σατανά. γέγραπται γάρ, Κύριον τόν Θεόν σου προσκηνύσεις καί αυτώ μόνω λατρεύσεις".

Από αυτά καί άλλα, άς μάς πεί ο παπαλέξανδρος, άν βλέπει πουθενά να σεβάστηκε ο Κύριος τόν διάβολο.
Μέ αυτές τίς βλακείες κι ένα σωρό άλλες, δημοσιογραφικές τό πλείστον, έχουν αποκουτιάνει τόν κόσμο οι σχολές τού προτεστάντη Χίλ καί τά παρακλάδια της. Καί νά ήταν μόνο αυτές ... ;

Είναι απόφοιτος τής Ακαδημίας Βόλου. Θέλει ξήλωμα καί ξύρισμα. Ποιός όμως τολμά ;

Ο Κύριος είπε, είναι προτιμότερο νά εισέλθεις στήν ζωή μέ ένα μάτι, ένα χέρι ή ένα πόδι, παρά νά ριφθείς στή γέενα τού πυρός μέ δύο μάτια, δύο χέρια, δύο πόδια (Μτ. ιη' 7-9). Δέν αναφέρθηκε σέ ψυχή άλογη - χωρίς λόγο φωνής, άμορφη καί ασώματη, ως πρός τήν σωτηρία τού ανθρώπου. Αναστηθείς δέ ο ίδιος είχε καί λόγο καί φωνή. Μήπως είναι αυτά ιδεοληψίες καί αποκυήματα νοσηρής φαντασίας ; Είναι ορθόδοξα αυτά που λέει ο παπαλέξανδρος καί αναδημοσιεύει η εφημερίδα ; Καί τέλος, αυτό τό περίφημο "γραφείο κατά τών αιρέσεων", τής ΙΜ Πειραιά τί κάνει ; Ερωτοτροπεί μέ τήν ανανέωση τής γλώσσας τών Λειτουργικών κειμένων  καί δέν μάς τό λέει ;

Ο «PHYLAX» καί ένας διάλογος


Από ιστοσελίδα φέησμπουκ
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=541861122844624&id=100010622224095
Επειδή συχνά συμβαίνει νά μέ αποκλείουν καί διαγράφουν

- Ιωάννα Δούνδη Απο την χώρα που ανθρωποι κανουν αυτα , κ ειναι οι ιδιοι που ψηφιζουν, οδηγουν, μεγαλωνουν παιδια... υπαρχει καποιος που ευχεται καλη χρονια κ πιστεύει οτι με τετοιους πολιτες στην Ελλάδα μπορεί να υπάρχει εστω μια ελπίδα? http://www.iefimerida.gr/…/apisteyto-poreia-me-psalmodies-k…

- Stratos Vlachos Καπιταλισμός και μονοθεισμος, η βάση της σύγχρονης δυτικής κουλτούρας . Όσο εμμενουμε στο παραλογισμό τα φαινόμενα αυτά θα πληθαίνουν ακόμα και στην Δ.Ευρώπη.

- Ιωάννα Δούνδη Για να αλλαξει ομως κατι , θα πρέπει αρχικα να εχουμε συμφωνησει ολοι στα βασικα, οπως το πες, τουλαχιστον στο τι είναι λογικο κ τι παράλογο για αρχη.

- Robin Edison Εάν το λογικό και το παράλογο είναι θέμα συμφωνίας, τότε η ευτυχία των ανθρώπων, θα ήταν συνέπεια δηλωτικών προτάσεων.

- Ιωάννα Δούνδη Robin Edison αν όμως δεν έχουμε και κάποιες σταθερές, είναι ανούσιος και καθε διάλογος

- Robin Edison Αυτό είναι σίγουρα έτσι όπως το θέτεις. Όμως οι "σταθερές" δεν απορρέουν από κάποια συμφωνία, αλλά από την φανέρωση της Αλήθειας !

- Ιωάννα Δούνδη Robin Edison οι σταθερες απορρέουν απο την λογική. Η λογική και τα γεγονοτα καθοριζουν τις αλήθειες και τα ψέματα

- Robin Edison Λάθος ! Η λογική είναι απόρροια του ΑΝΑΡΧΟΥ ΛΟΓΟΥ ο οποίος είναι "Εν Αρχή" !

- Ιωάννα Δούνδη Robin Edison καταρχην δεν ειπα απο που προκυπτει η λογικη για να λετε λάθος Κι έπειτα τωρα που θα πω, μπορειτε να διαφωνησετε, δικο σας θεμα. Η λογική είναι συλλογισμοί που αποδεικνύονται έγκυροι, οδηγούμαστε ετσι απο την υπόθεση στο συμπερασμα. that"s all.

- Robin Edison Εάν αυτό που ισχυρίζεστε είναι αλήθεια, τότε ποιό είναι το τεκμήριο της "εγκυρότητας" ;

- Stratos Vlachos Η λογική είναι αυτή που τελικά απ ελευθερώνει τον άνθρωπο από κάθε είδους ξένη προς τον εαυτό του δηλαδή παράλογη πιστη

- Ιωάννα Δούνδη Robin Edison εαν αυτο που ισχυριζομαι δεν ειναι αλήθεια, τοτε δεν εχει και κανενα νοημα να σας απαντησω. τπτ δεν θα θεωρηθει έγκυρο απο την πλευρα σας, αν αυτο δεν ικανοποιει τα πιστευω σας.

- Robin Edison Το ζητούμενο θεωρώ το οποίο πρέπει να τεθεί ως βάση για να "οικοδομήσουμε", είναι η ΑΛΗΘΕΙΑ. Το έγραψα και πιο πάνω [Όμως οι "σταθερές" δεν απορρέουν από κάποια συμφωνία, αλλά από την φανέρωση της Αλήθειας !] Κι επειδή η Αλήθεια είναι συνάμα και ο Λόγος, μετά τα πράγματα είναι πιστεύω εύκολα. Γιατί και σταθερές θα έχουμε και λογική και νόημα !

- Ιωάννα Δούνδη Robin Edison οκ αυτη ειναι η αποψη σας.

- Robin Edison Stratos Vlachos κάποιοι έχουν άλλη άποψη. Η Αλήθεια όμως είναι ΜΙΑ ! «Γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἐλευθερώσει ὑμᾶς.» (Ιω. 8,32)

- Kyprianos Christodoulides Νά συμφωνήσουμε λοιπόν στό τί είναι παράλογο καί τί λογικό ; Ωραία. Κατά τούς εικαστικούς - λάτρεις τής Τέχνης, ο PHYLAX εικάζει κάτι λογικό, ενώ ο ιερέας καί οι ελάχιστοι που τού συμπαραστάθηκαν δέν εικάζουν, αλλά έμπρακτα εμφαίνουν, κατά Ιωάννα Δούνδη, τό παράλογο !

Ποιό τό λογικό λοιπόν εδώ, μεταξύ γλυπτού κατασκευάσματος καί αφορκισμού, εκ μέρους τού ιερέως καί τών παρισταμένων ευσεβών ; Τό άλογο κατασκεύασμα τού PHYLAX καλλιτέχνη ή ο έλλογος αφορκισμός ενός τερατόμορφου κατασκευάσματος; Ποιός θά μάς απαντήσει ;

- Stratos Vlachos Επιτρέψτε μου να σας απαντήσω εγώ. Λογικό είναι να πιστεύει κάνεις πως ο θεός δεν ενοχλείται από κανένα άγαλμα. Αυτοί που ενοχλούνται είναι οι άνθρωποι που προβάλλουν τους δικούς τους φόβους στο όνομα του θεού

- Ιωάννα Δούνδη Kyprianos Christodoulides κυριε μου, σας εξηγω πως το λογικο και το παραλογο δεν ειναι κατι υποκειμενικο. Το γλυπτο το βλεπουμε με τα ματια μας ολοι, και ειναι μόνο ενα αντικειμενο. Αυτο ειναι το λογικο. Να πιστευεις οτι πισω απο τον πηλο, πλαστικο ή οτι υλικο αποτελεί το γλυπτό υπάρχει ένα πνευμα ειναι παραλογο . Και αν το θελετε κι αλλιως ,παρτε και τις αποδειξεις που αναζητατε. αντιστοιχα εργα του καλλιτεχνη , απο την ιδια εκθεση ακριβως , με το ιδιο χρωμα κλπ εχουν εκτεθει σε Σανγκαη,Βρυξέλλες, αλλα και επισης εδω, στην Βουλα και την Βουλιαγμενη, και καμια περιεργη σατανικη δραση δεν σημειωθηκε.αληθεια , πως θα μας επειθε ομως η αντιθετη πλευρα για το λογικο του δικου της συλλογισμου;

- Kyprianos Christodoulides Ιωάννα Δρούδη : "... Το γλυπτό τό βλέπουμε μέ τά μάτια μας όλοι καί είναι μόνο ένα αντικείμενο. Αυτό είναι τό λογικό ... κλπ."

Επί τούτου καί τούτων : Τόν Παρθενώνα, τήν Αφροδίτη τής Μήλου, τόν Ερμή τού Πραξιτέλη κά., τά βλέπουμε όλοι μέ τά μάτια μας καί είναι μόνο ένα γλυπτό, ένα αντικείμενο καί τίποτα περισσότερο. Αυτό είναι τό λογικό, άλλο τίποτα, καί άϊντε μετά νά εξηγήσεις στήν κα. Δούνδη, γιατί ο Μακρυγιάννης, όταν φώναζε νά μήν ξεπουλάνε οι Έλληνες στούς ξένους "κάτι πέτρες" - ήταν αρχαιολογικά ευρήματα - είχε δίκιο. Έλεγε : "γι' αυτές τίς πέτρες πολεμήσαμε".

Εσείς κα. Ιωάννα δέν έχετε τή λογική τού Μακρυγιάννη καί όχι μόνο. Έχετε τήν λογική ενός ανθρωποειδούς τέρατος μέ φτερά, αλλά χωρίς πρόσωπο. Σάς λείπει τό πρόσωπο τού Κάλλους. Τό έλλογο Πρόσωπο τού κάλλους. Έτσι δέν είναι κε. Vlachos ;

- Ιωάννα Δούνδη Kyprianos Christodoulides οτι πειτε. Αλλωστε υπαρχει και μια κατηγορια ανθρωπων που ειναι υπερανω κριτικης, η κατασταση τους δεν επιτρεπει, πρεπει να τους λεμε μονο ναι, και ολα οκ.Δεν εχει νόημα να μπω σε διάλογο.δεν εχω και προσωπο οπως διαπιστώσατε οποτε και πως να μιλησω χωρις στομα. Παλι καλα που χω και φτερα ομως..

- Stratos Vlachos Κύριε Kyprianos Christodoulides δε νομίζω οτι χρειάζεται να υπενθυμίσω πόσα έργα τέχνης στην ιστορία καταστράφηκαν απο μονοθειστες.και αρκετά θεωρώ θα ικανοποιούσαν το γούστο σας.Εμείς όμως δε κάνουμε τους κριτικούς,απλά επισημαίνουμε τους κινδύνους της έλλειψης ανοχής σε διαφορετικού είδους αισθητικές προσεγγίσεις και πως τελικά αυτές περιορίζουν τους ορίζοντες της ανθρώπινης δημιουργικότητας.Σας ευχαριστώ όλους για το πολύ ενδιαφέρον διάλογο..

- Kyprianos Christodoulides 1. Κα. Δούνδη,
Δέν υπάρχει ουδείς λόγος νά ασχοληθείτε μέ μία ανύπαρκτη κατηγορία ανθρώπων. Εκείνων "που είναι (a priori) υπεράνω κριτικής, (καί) πρέπει νά τούς λέμε πάντα ναί". Άν υπάρχει αυτή η κατηγορία, μάλλον, πρέπει νά ανήκει στήν κατηγορία τών ανθρώπων τής διαφορετικότηας, τών οποίων η μόνη αποδεκτή διαφορετικότης είναι η διαφορά μεταξύ άμορφου (ή δύσμορφου) καί έμμορφου. Τό τελευταίο απορρίπτεται εντελώς καί μόνο παραλλαγές τής αμορφίας (ή δυσμορφίας τύπου phylax) γίνονται δεκτές.
Όσον αφορά δέ στά πτερά, που "ευτυχώς έχουν" μερικοί, μού φέρνει στό νού τήν λαϊκή ρήση "όταν ο θεός δίνει στόν μέρμηγκα φτερά, τό μυρμήγκι ψοφά".

Τά σκουλήκια : κάμπιες, τζιτζίκια, μυρμήγκια καί άλλα έρποντα τής ξηράς - δέν είμαι βιολόγος νά γνωρίζω ποιά άλλα - φέρουν γονοτυπικά αυτή τήν ειμαρμένη.

Σέρνονται στή γή μέ τήν κοιλιά καί όταν βγάλουν φτερά (παρένθεση, μπορεί ο πτερωτός phylax νά είναι προερχόμενος εξελικτικά από ωριμάσαντα σκώληκα) λόγω γονιδιακής μετάλλαξης, μετά να ψοφούν.

2. Κύριε Βλάχο,
Ιστορικά έχουν καταγραφεί πλείστες περιπτώσεις καταστροφής έργων τέχνης από ειδωλολάτρες, άλλου είδους ειδώλων, συμπεριλαμβανομένων καί εκείνων, που ανήκουν σέ ανεικονική ειδωλολατρία ή ανεικονικές μορφές ειδώλων.

Άν όμως κάνετε τό λάθος νά τσουβαλιάζετε τήν μονοθεΐα μέ εκείνους οι οποίοι αρνούνται τήν θεοφάνεια τής μιάς θεότητος "εν τρισίν υποστάσεσι", τούτο οφείλεται στήν αδυναμία τής λογικής σας νά συλλάβει καί νά γίνει συναντιλήπτορ τού λεγομένου : "Τριάδα Ομοούσιος καί Αχώριστος". Η πίστη γιά εσάς είναι άλογη. Έλλογη είναι η εκ μέρους σας παραδοχή - άν είναι πίστη νά μού τό πείτε - τού πτηνόμορφου ή οφιόμορφου πτερωτού ανθρωποειδούς καλλιτεχνικού δημιουργήματος τής διαφορετικότητας καί τού πνεύματος πλάνης τή εμπνεύσει τού συμπαντικού - ενεργειακού Όντος, φεύ, σέ υπόσταση γλυπτού ( ; ) ανθρωπόσχημου τέρατος.

Άν η λογική σας συμφωνεί μέ αυτό, σέ μένα δέν πίπτει ουδείς λόγος.
Ευχαριστώ γιά τόν μεταξύ μας ( κα. Δούνδη κι εσάς) διάλογο.