Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Κυριακή, 24 Δεκεμβρίου 2017

"ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας".


Η ευχή διαδικτυακού σχολιαστή γιά τά αναμενόμενα Χριστούγεννα έτους 2017 είναι :

"ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας"

 Γ´\ΕΝ δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ βαπτιστὴς κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς ᾿Ιουδαίας 2 καὶ λέγων· μετανοεῖτε· ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 3 οὗτος γάρ ἐστιν ὁ ρηθεὶς ὑπὸ ῾Ησαΐου τοῦ προφήτου λέγοντος· φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου, εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ. 4 Αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶχε τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον. 5 Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν ῾Ιεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ ᾿Ιουδαία καὶ πᾶσα ἡ περίχωρος τοῦ ᾿Ιορδάνου, 6 καὶ ἐβαπτίζοντο ἐν τῷ ᾿Ιορδάνῃ ὑπ᾿ αὐτοῦ ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 7 ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας, 9 καὶ μὴ δόξητε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ· λέγω γὰρ ὑμῖν ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ".

Τά αγάλματα κάποτε ζωντάνεψαν.
"... ἰδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ βάπτισμα αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς μελλούσης ὀργῆς; 8 ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας"

Καρπός άξιος μετανοίας δέν είναι τά καλά έργα. Είναι η βοήθεια που δίδεται σέ ανθρώπους μέ μαθησιακή τήν προαίρεση. Πού επιθυμούν καί ενδιαφέρονται νά μάθουν τί ακριβώς πιστεύουν καί αυτό ακριβώς τό έργο επιτέλεσαν οι άγιοι τής καθ' ημάς Αγίας Εκκλησίας.
Φυσικά, δέν αναφέρομαι στήν εκσυγχρονισμένη (νεορθόδοξη) αδελφή εκκλησία μέ τίς άλλες, ιστορικές κι αυτές, εκκλησίες.

Οι εξουσιάζοντες τών εθνών Σιωνιστές, οφείλουν νά μάθουν τό μάταιο τού μεταξύ των αδυσώπητου καί αιωνίζοντος μίσους. Τό νά εξαγοράζουν οι συντηρητικοί Σιωνιστές επαναστάτες τύπου ISIS καί οι προοδευτικοί επαναστάτες, μέ πανεπιστημιακές περγαμηνές καί τίτλους διδακτορικών διατριβών, δέν οδηγεί πουθενά. Αλληλοσφαγή γίνεται καί όλοι καταλαβαίνουν τούς λόγους : Σε καταστρέφω καί ύστερα σού δείνω δάνεια - καί τεχνολογία - γιά νά επανορθώσεις τίς καταστροφές που έπαθες. Ή μάλλον σού προκάλεσα.

Έτσι, ο φαύλος κύκλος συνεχίζεται, τό αίμα εξακολουθεί νά ρέει, η αμαρτία - αστοχία πλέον - ποτέ δέν αναιρείται. Επειδή πρόκειται περί βλασφημίας κατά τού Πνεύματος Αγίου. Ο εν αυτοίς σιωνιστικός οίκος είναι σαθρός, δομημένος στήν άμμο. "ποιήσατε οὖν καρπὸν ἄξιον τῆς μετανοίας".

Δεν υπάρχουν σχόλια: