Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

« 2 ἡ δέ γῆ ἦν ἀόρατος καί ἀκατασκεύαστος »


Ιστοσελίδα φέησμπουκ «ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΙ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΩΝ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΑΛΗΘΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ»
Διαχειριστής Κωνσταντίνος Στρατής

- Ανδρεας Μανδαλας
ΓΕΝΕΣΙΣ ΕΝ ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, Α.Μ. Ενώ λέει την ἐποίησεν μετά λέει ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος, ερωτώ πώς αφού την ἐποίησεν είναι ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος;

- Kyprianos Christodoulides ¨«1 ἐν ἀρχῇ ἐποίησεν ὁ Θεὸς τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν γῆν. 2 ἡ δὲ γῆ ἦν ἀόρατος καὶ ἀκατασκεύαστος,» Χωρίς τήν κάθαρση τής καρδίας («29...περιτομὴ καρδίας ἐν πνεύματι, οὐ γράμματι, οὗ ὁ ἔπαινος οὐκ ἐξ ἀνθρώπων, ἀλλ᾿ ἐκ τοῦ Θεοῦ» Ρμ. β΄) οι χοϊκοί οφθαλμοί δέν βλέπουν καί ο νούς δέν νοεί.

44 σπείρεται σῶμα ψυχικόν, ἐγείρεται σῶμα πνευματικόν. ἔστι σῶμα ψυχικόν, καὶ ἔστι σῶμα πνευματικόν. 45 οὕτω καὶ γέγραπται· ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν· 46 ἀλλ᾿ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν. 47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ. 48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου.(1Κρ. β΄)

«καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ», πρέπει νά «φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου». Είναι έργο τού παρακλήτου αυτό, εάν εύρει άνθρωπο δεκτικόν τής Χάριτος, προκειμένου νά δεί - μέ τούς νοητούς οφθαλμούς - ορατό τό αόρατο, έμμορφο τό ἀκατασκεύαστο, καί εν τή καρδία νοήσει τά ακόλουθα :

«1 Καὶ εἶδον οὐρανὸν καινὸν καὶ γῆν καινήν· ὁ γὰρ πρῶτος οὐρανὸς καὶ ἡ πρώτη γῆ ἀπῆλθον, καὶ ἡ θάλασσα οὐκ ἔστιν ἔτι. 2 καὶ τὴν πόλιν τὴν ἁγίαν Ἰερουσαλὴμ καινὴν εἶδον καταβαίνουσαν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ» καί τά εξής (Απ. κα΄)

«5 καὶ νὺξ οὐκ ἔσται ἔτι, καὶ οὐ χρεία λύχνου καὶ φωτὸς ἡλίου, ὅτι Κύριος ὁ Θεὸς φωτιεῖ αὐτούς, καὶ βασιλεύσουσιν εἰς τοὺς αἰῶνας τῶν αἰώνων.» (Απ. κβ΄)
Η Παλαιά Διαθήκη είναι η σκιά τής Καινής. Οι στίχοι Γένεσις 1 έως 5, μόνο μέσω τής Καινής Διαθήκης ερμηνεύονται καί εν Πνεύματι νοούνται.

Δεν υπάρχουν σχόλια: