Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2017

« ... μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου σώματός σου καί τοῦ τιμίου αἵματος, καί δι᾿ ἡμῶν παντί τῷ λαῷ»

Από ιστοσελίδα φέησμπουκ

Ανδρεας Μανδαλας
30/11/14 Σήμερα είδα τον Πατριάρχη μας να συν λειτουργεί με τον Πάπα της Ρώμης? Θα γράψω τι γράφει το Πηδάλιο για την ποιο πάνω πράξει που έγινε. Η Γ. Οικ. σύνοδος(431 μ.χ.) κανόνας Ζ. σε όσους στο σύμβολο της πίστεως που έχουν συντάξει η 1 και η 2 Οικ. σύνοδοι, όποιος προσθέσει τι η αφαίρεση τι τους αναθεματίζει. Ο Ι. Αποστολικός μας λέει, Ει τις ακοινωνήτο, καν εν οίκω συνεύξηται, ούτος αφοριζέσθω, δηλ. όποιος συμπροσευχειθή η συν λειτουργήσει με αφορισμένο και αυτός να αφορίζετε. Αποστολικός κανών ΜΕ. Επίσκοπος η Πρεσβύτερος η Διάκονος, αιρετικοίς συνευξάμενος, μόνο, αφοριζέσθω, ει δε επέτρεψε αυτοίς, ως κληρικοίς ενεργείσαι τι, καθαιρείσθω. Αφήνω σε σας να διακρίνετε αν έχει σωστά ενεργήσει ο Πατριάρχης μας.
« Αυτά έγραφα το 2014 και σας τα μεταφέρω, τώρα όποιος από τα ποιό πάνω δεν έχει νοήσει τίποτα και πιάνει τα άκρα όχι εγώ αλλά ο Θεός έχει γράψει "Κατά Ματθαίον Κεφ.Ζ. 5 ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σοῦ, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 20 ἄρα γε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε αὐτούς."»
(Σ.σ. τά εντός εισαγωγικών, « ... », αποτελούν συμπλήρωμα, 30/11/2017, τής αρχικής δημοσίευσης εκ μέρους τούς κ. Ανδρέα Μανταλά).

 Kyprianos Christodoulides Σωστά είναι αυτά. Όταν όμως εσύ (σημ. δέν αναφέρομαι προσωπικά στόν αρθρογράφο) πάς νά λειτουργηθείς καί βγεί ο Βαρθολομαίος στήν Ωραία Πύλη καί πεί τό "μετά φόβου Θεού, πίστεως καί αγάπης, προσέλθετε", θά πάς νά κοινωνήσεις από τά χέρια. Επειδή γράφει η Καινή Διαθήκη ότι αυτός που αγαπά τόν Θεό καί δέν αγαπά τόν αδελφό του, δέν έχει Θεό. Θά πάς λοιπόν νά μεταλάβεις απ' τό χέρι του, αδιαφορώντας γι' αυτά που γράφει τό Πηδάλιο. Εσύ θέλεις νά πάρεις Σώμα καί Αίμα, αφού τό είπε καί ο Χριστός. Αλλά είπε καί τό "μή δώτε τά άγια τοίς κυσί", μή δώσετε τά άγια στά σκυλιά. Εσύ (σημ. καί πάλι δέν είναι προσωπική η αναφορά) όμως αυτό δέν τό θυμάσαι. Προτιμάς νά παίρνεις τήν "μεταλαβιά" από αφορισμένους καί καθαιρεμένους - τό γράφει τό Πηδάλιο, τό είπε καί ο Κύριος μέ τό μή δώσετε τά άγια στά σκυλιά - επειδή θέλεις νά εφαρμόσεις τόν λόγο τού Κυρίου, νά φάς τό Σώμα καί νά πιείς τό Αίμα, ανεξάρτητα από τό ποιός σού τό δίνει. Παραβλέπεις δηλαδή τό ότι αυτός, που σέ κοινωνεί, πρέπει νά είναι καί "τρόπων μέτοχος καί θρόνων διάδοχος", όπως γράφουν τά βιβλία τής Εκκλησίας καί καθώς ορκίζεται ο τελών το Μυστήριο τής Ιερωσύνης καί σέ μεταλαμβάνει "σώμα καί αίμα Χριστού".

 Kyprianos Christodoulides Συμπέρασμα πρώτο.
Άρα η διάκριση, άν σωστά ενεργεί ο Πατριάρχης (παρένθεση, αφορά βεβαίως καί όσους τόν μνημονεύουν κατά τήν τέλεση τής θείας Λειτουργίας) συμπεριλαμβάνει καί εμάς. Δηλαδή, άν σωστά μεταλαμβάνουμε, από άξιους ή ανάξιους επισκόπους, μητροπολίτες, πρωτοπρεσβύτερους ή πρεσβύτερους. Αφορά βεβαίως καί τό άν κάθε πιστός ξεχωριστά ελέγχεται ή δέν ελέγχεται από τήν συνείδησή του. Άλλο τό ένα, έτερο τό άλλο, καί δέν επιτρέπεται καθένας από εμάς νά λέει στόν εαυτό του : ε, αφού καί ο ιερέας λέει τό "ουδείς άξιος", θά τό πώ κι εγώ στή συνείδησή μου καί θά μεταλάβω. Οποία τύφλωση, "διά τούτο εν υμίν πολλοί ασθενείς καί άρρωστοι καί κοιμώνται ικανοί".

 Kyprianos Christodoulides Συμπέρασμα δεύτερο.
«Πρόσχες, Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, ὁ Θεὸς ἡμῶν, ἐξ ἁγίου κατοικητηρίου σου καὶ ἀπὸ θρόνου δόξης τῆς βασιλείας σου καὶ ἐλθὲ εἰς τὸ ἁγιάσαι ἡμᾶς, ὁ ἄνω τῷ Πατρὶ συγκαθήμενος καὶ ὧδε ἡμῖν ἀοράτως συνὼν καὶ καταξίωσον τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου σώματός σου καὶ τοῦ τιμίου αἵματος, καὶ δι᾿ ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ.»

Πατριάρχης, επίσκοπος, μητροπολίτης, πρωτοπρεσβύτερος καί πρεσβύτερος, ο καταξιωθείς λέγειν :  « ... τῇ κραταιᾷ σου χειρὶ μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου σώματός σου καὶ τοῦ τιμίου αἵματος, καὶ δι᾿ ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ », φαίνεται εκ τής μεταδόσεως τού ορθοδόξου φρονήματος πίστεως ( : «δι᾿ ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ»), κατά τό λόγιον τού Απ. Παύλου : «20 Ἡσαΐας δὲ ἀποτολμᾷ καὶ λέγει· εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι» (Ρμ. ι΄).

Σέ μιά εποχή τόσο συγχυτική καί τόσο μπερδεμένη, όπου η θεολογία έγινε σχεσιολογία καί η θεία Λατρεία ταυτόσημη τής βιοηθικής, ποιός τολμά νά ομολογήσει τό «εὑρέθην τοῖς ἐμὲ μὴ ζητοῦσιν, ἐμφανὴς ἐγενόμην τοῖς ἐμὲ μὴ ἐπερωτῶσι» ; Οι άξιοι «μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου σώματός σου καὶ τοῦ τιμίου αἵματος» τί έργο, σχετικά μέ τήν Πίστη καί τό φρόνημα, έχουν νά επιδείξουν στούς πιστούς πέραν τών αγιοκατατάξεων, τών συσιτίων γιά εγχώριους καί αλλοδαπούς, τών μνημοσύνων «υπέρ οδοιπορούντων, πλεόντων καί εν θαλάσση πνιγέντων», τών συμπροσευχών, συλλειτουργιών καί πολλών άλλων ανίερων σεβασμών καί συμβιβασμών ;
Καί τέλος, ποιός εκ τών πιστών, όταν ακούει αυτά τά λόγια κατά τήν στιγμή τής Υψώσεως καί τού Μελισμού, είναι σέ θέση νά δεχθεί ως καταξιωμένο ιερέα εκείνον, που έχει τήν Χάρι «μεταδοῦναι ἡμῖν τοῦ ἀχράντου σώματός σου καὶ τοῦ τιμίου αἵματος, καὶ δι᾿ ἡμῶν παντὶ τῷ λαῷ» ;

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017

Επίκαιρα σχόλια τής νέας εποχής

Εύπεπτα αναγνώσματα μικρής διάρκειας σέ «μέσο» κοινωνικής δικτύωσης

1)  https://www.facebook.com/kypchri/posts/10210675464298128

2)  https://www.facebook.com/kypchri/posts/10210675362255577?pnref=story

3)  https://www.facebook.com/kypchri/posts/10210656763430618

Γιά τό τελευταίο αυτό (Νο 3). ο αναγνώστης ας λάβει υπόψη ότι είμαστε όλοι αλληλέγγυοι μέ τούς αναρχοαυτόνομους αντιεξουσιαστές. Τό επίδομα κοινωνικής αλληλεγγύης, τό οποίο μάς κλέβουν οι ανθρωπιστές-κοινωνιστές κυβερνήτες μας, πηγαίνει στά ταμεία του ΟΑΕΔ γιά να επιδοτεί εκείνους που δέν εργάζονται, βγήκαν στήν ανεργία, ή δουλεύουν σέ «ευέλικτες θέσεις εργασίας» διάρκειας λίγων μηνών.
Δέν χρειάζεται πολύ σκέψη, γιά νά καταλάβει κανείς ότι οι νεαροί κουκουλοφόροι τής κοινωνικής μας επανάστασης, χάριν τής ελευθερίας καί τή δημοκρατίας, παίρνουν τό επίδομα τής κοινωνικής αλληλεγγύης από μισθωτούς καί συνταξιούχους - τούς χλευαστικά αποκαλούμενους «νυκοκυραίους» - γιά νά καίνε (παράπλευρες απώλειες) αυτοκίνητα, νά βάζουν αυτοκόλλητα στά σήματα τής τροχαίας (πιθανόν κάποιος νά σκοτωθεί καί οι ασφάλειες θά ξοδευτούν) ή τέλος νά μουτζουρώνουν τοίχους (νέες θέσεις εργασίας γιά νά καθαρίζει η ασχήμια) καί πολλά ακόμη.

Τέλος, επειδή κάποιος έγραψε στόν σύνδεσμο Νο 2 ότι :
«Hans Kastorp Κύριε Χριστοδουλίδη, ψυχωσικός και μάλιστα μανιακός είναι αυτός που δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω, αγνοεί τί σημαίνει καταλλαγή, τυφλώνεται από το πάθος να δικαιώσει τον εαυτό του και επιδιώκει την εκμηδένιση του εχθρού του. Το τελευταίο είναι βασικό χαρακτηριστικό του, ότι φτιάχνει εχθρούς. Μέσα στο χώρο της πίστεως βρίσκει καταφύγιο και τροφή για το πάθος του, μεταμφιεσμένος σε παραδοσιακό και πατερικό τύπο, που είναι έτοιμος να συνθλίψει με το Πηδάλιο σα μύγες τους αιρετικούς πλανεμένους. Προσωπικά δεν σας ξέρω, αλλά συστηθήκατε μόνος σας με τις αράδες σας κι έτσι κατάλαβα μια χαρά τί εννοούσε ο κ. Δαπέργολας. Απλά δεν περίμενα τόσο άμεση ανταπόκριση.»,

έκρινα σκόπιμο νά τόν ευχαριστήσω καί νά τού απαντήσω μέ τά κάτωθι : «Σάς ευχαριστώ γιά τό σχόλιο, τίς διαπιστώσεις, τίς παρατηρήσεις καί τήν κριτική. Νομίζω, δέν αφήνετε κι εσείς τίποτα νά πέσει κάτω. Μέ τήν σειρά μου, λοιπόν, δικαιούμαι νά γράψω «ψυχωσικός και μάλιστα μανιακός είναι αυτός που δεν αφήνει να πέσει τίποτα κάτω, αγνοεί τί σημαίνει καταλλαγή, τυφλώνεται από το πάθος να δικαιώσει τον εαυτό του και επιδιώκει την εκμηδένιση του εχθρού του», όχι όμως επειδή θέλω νά δικαιώσω τόν εαυτό μου ή νά εκμηδενίσω έναν άλλο, που δέν είναι εχθρός μου. Απλά, έχουμε διαφορετική θέαση τών πραγμάτων, καί τά δικά μου επιχειρήματα που καταθέτω, εδώ καί αλλού, δέν περιλαμβάνουν χαρακτηρισμούς πρός εκείνον - όχι εχθρό - μέ τόν οποίο έχω διαφορετική γνώμη, άποψη, θέση, τοποθέτηση ή κάτι άλλο, θεωρητικής, άμα καί πρακτικής φύσεως. Αυτά.

Τετάρτη, 22 Νοεμβρίου 2017

«ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδείς λάβῃ τόν στέφανόν σου»


« 7 Καὶ τῷ ἀγγέλῳ τῆς ἐν Φιλαδελφείᾳ ἐκκλησίας γράψον· τάδε λέγει ὁ ἅγιος, ὁ ἀληθινός, ὁ ἔχων τὴν κλεῖν τοῦ Δαυῒδ, ὁ ἀνοίγων καὶ οὐδεὶς κλείσει, καὶ κλείων καὶ οὐδεὶς ἀνοίξει· 8 οἶδά σου τὰ ἔργα· - ἰδοὺ δέδωκα ἐνώπιόν σου θύραν ἀνεῳγμένην, ἣν οὐδεὶς δύναται κλεῖσαι αὐτήν· - ὅτι μικρὰν ἔχεις δύναμιν, καὶ ἐτήρησάς μου τὸν λόγον καὶ οὐκ ἠρνήσω τὸ ὄνομά μου. 9 ἰδοὺ δίδωμι ἐκ τῆς συναγωγῆς τοῦ σατανᾶ τῶν λεγόντων ἑαυτοὺς Ἰουδαίους εἶναι, καὶ οὐκ εἰσὶν, ἀλλὰ ψεύδονται· ἰδοὺ ποιήσω αὐτοὺς ἵνα ἥξουσι καὶ προσκυνήσουσιν ἐνώπιον τῶν ποδῶν σου, καὶ γνῶσιν ὅτι ἐγὼ ἠγάπησά σε. 10 ὅτι ἐτήρησας τὸν λόγον τῆς ὑπομονῆς μου, κἀγώ σε τηρήσω ἐκ τῆς ὥρας τοῦ πειρασμοῦ τῆς μελλούσης ἔρχεσθαι ἐπὶ τῆς οἰκουμένης ὅλης, πειράσαι τοὺς κατοικοῦντας ἐπὶ τῆς γῆς. 11 ἔρχομαι ταχύ· κράτει ὃ ἔχεις, ἵνα μηδεὶς λάβῃ τὸν στέφανόν σου. 12 Ὁ νικῶν, ποιήσω αὐτὸν στῦλον ἐν τῷ ναῷ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ ἔξω οὐ μὴ ἐξέλθῃ ἔτι, καὶ γράψω ἐπ' αὐτὸν τὸ ὄνομα τοῦ Θεοῦ μου καὶ τὸ ὄνομα τῆς πόλεως τοῦ Θεοῦ μου, τῆς καινῆς Ἰερουσαλήμ, ἣ καταβαίνει ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἀπὸ τοῦ Θεοῦ μου, καὶ τὸ ὄνομά μου τὸ καινόν. 13 Ὁ ἔχων οὖς ἀκουσάτω τί τὸ Πνεῦμα λέγει ταῖς ἐκκλησίαις.» (Απ. γ΄)

Αδελφός εν Χριστώ έγραψε

- Ανδρεας Μανδαλας : Σας παρακαλώ εν Χριστώ αδελφοί(ες) κάντε μια προσευχή για τον πλανεμένο από τους παλαιοημερογίτες αδελφό μας Κυπριανό και αυτός αν θέλει εκεί που ανήκει να τους πει να κάνουν το ίδιο και για εμάς. Όλα τα υπόλοιπα πλέον θα τα κάνει Ο Θεός όπως Αυτός δίκαια γνωρίζει αμήν

Απάντηση
- Kyprianos Christodoulides :  Ευχαριστώ, γιά τήν περί προσευχής σύσταση πρός αδελφούς. Όχι όμως καί γιά τούς, περί προσευχής, λόγους. Έκαστος, άς ετοιμάζει τήν απολογία του επί τού φοβερού βήματος. Η μετριότητά μου, θά έχει (εύχομαι) τήν προσηγορία - επί τού συγκεκριμένου θέματος - τών πρό εμού πατέρων τής Εκκλησίας. Εσύ καί άλλοι, νά ψάξετε νά βρείτε τά δικά σας δικαιολογητικά.

Η εποχή που ζούμε δέν πάσχει από έλλειψη προσευχών ούτε από έλλειψη αγίων. Δόξα τω θεώ έχουμε πολλούς. Πάσχουμε από έλλειψη έργων μετανοίας, δηλαδή, ομολογίας τού Τριαδικού Θεού μας. Τά σκεπάζει τό «16 ... ἐπίβλημα ῥάκους ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ·».

Η μία, αγία, καθολική καί αποστολική Εκκλησία, είναι η έλλογη, Ποιητική καί Αισθητική, υμνολογία τού Δόγματος τής καθ΄ ημάς Εκκλησίας. Είναι, η Εκκλησία, αυτό ακριβώς τό Σύμβολο Πίστεως, όπως εκφράστηκε καί διατυπώθηκε στήν Α΄ καί Β΄ Οικουμενική Σύνοδο καί μέ αυτό δοξολογεί καί δοξάζει η (καθ΄ ημάς) Εκκλησία τόν άγιο Θεό.
Ο νεωτερισμός (καινοτομία) τού 1924 μέ τό νέο ημερολόγιο δίχασε τήν Εκκλησία σέ πρό καί μετά τό 1924. Ερώτηση : Ποιός έκανε σχίσμα

Τρίτη, 21 Νοεμβρίου 2017

Inner and Inter actions : Εσωτερικές καί εξωτερικές "διαδράσεις"


Κωνσταντίνος Στρατής Διαχειριστής ·19 Νοεμβρίου 2017 στις 9:36 μ.μ. Από ιστοσελίδα φέησμπουκ 

 Ακούω ότι μεταξύ των Ορθοδόξων Χριστιανών που ακολουθούν λανθασμένα το παλαιό ημερολόγιο υπάρχουν μερικοί οι οποίοι ενστερνίζονται την προτεσταντική ( διαμαρτυρόμενη) αίρεση της ευημερίας του Ευαγγελίου. 
Τά σχόλια όπως κατατέθηκαν. 

Areti La Fleur Είναι λίγο δραστική η αλλαγή ή κάνω λαθος.?
Kyprianos Christodoulides Θά έγραφα, γιά νά είμαι σύμφωνος μέ τό δόλιο πνεύμα τών νεολογισμών, ότι "η αλλαγή είναι διαδραστική". Interactive κατά τήν αγγλική καί τήν παραπαίουσα μετάφραση τής νεοελληνικής.
Areti La Fleur Kyprianos Christodoulides Το interactive να υποθεσω ότι το χρησιμοποιήσατε ως λογοπαιγνιο?...Αλλοιως θα σημαινη ότι οι μεν Παλαιοημερολογίτες προσχωρουςν στους Ευαγγελιστας οι Ευαγγελισται εις τους Παλεοημερολογιτας!...Επισης σε ποια καταταξη βαζετε τους Νεοημερολογιτας?
Kyprianos Christodoulides Άν μπορείτε νά μού εξηγήσετε τί σημαίνει η λέξη "διάδραση", όπου καί τό επίθετο διαδραστικός, -η, -ο, τότε νά συνεχίσουμε τήν κουβέντα. Η εκ μεταφοράς λέξη είναι interactive. Πείτε μου λοιπόν τή γνώμη σας, γιά νά δούμε ποιός καί ποιοί είναι οι ... διαδρώντες
- Areti La Fleur Kyprianos Christodoulides Την σημασια της λεξεως σας την εδωσα παραπανω...Διαδραστικο είναι κατι που δινει την ευκαιρεια να υπαρξη διπλευρη ( 'η και πολυπλευρη) συμμετοχη! Γι αυτό και σας ρωτησα αν εννοείτε ότι οι μεν προσχωρουν στους δε και τ'αναπαλιν! 
Kyprianos Christodoulides Αν τό "διαδραστικό" σημαίνει καί πολυδραστικό, πολυδραστικοί είναι τότε οι τού νέου ημερολογίου. Έχουν αναπτύξει διαχριστιανικούς, διαθρησκειακούς καί διαπεριβαλλοντικούς ( ! ) διαλόγους, επειδή η διάδραση (σημ. δική μου λέξη αυτό) σημαίνει σχέση εσωτερικής (inter) δράσης καί δραστηριότητας.
- Areti La Fleur Κυριε Χριστοδουλιδη, να το πουμε άλλη μια φορα? Διαδραστικο είναι κατι που μας επιτρεπει να λαβουμε μερος δλδ να συμμετάσχουμε στην δραση που παρουσιαζει/προσφερει. Ενας διαλογος είναι εκ των πραγματων διαδραστικος αφου σε αυτόν συμμετεχουν δυο 'η περισσοτερα προσωπα τα οποια συζητουν ένα θεμα. Διαδραση δεν σημαινει σχεση εσωτερικης δραστηριότητος. Στα αγγλικα η λεξις για το εσωτερικο είναι ΙΝΕR (iner-self, iner-house) η λεξις INTER που χρησιμοποιητε εσεις σημαινει (εκτος αλλων που δεναφορουν την συζητηση εδώ) και μεσον του...παραδειγμα ένα ταξειδι που περνα μεσα από συμπαντικούς Γαλαξιες θα είναι Διαγαλακτικο = intergalactic. Συνεπως η μεταφραση σε διαχριστιανικους και κλπ δεν υφίσταται διοτι ένα πραγμα δεν μπορει να γυριση την πραξη του μεσα στον εαυτο του 'η να ενεργυση σαν δευτερο προσωπο μεσα στον εαυτο του. Δεν ξερω πως αλλοιως να σας το εξηγησω.
- Kyprianos Christodoulides Τά inner καί τά inter
 Οι δράστες τής αγάπης έστησαν παγίδα μέ τό inter, θήραμα ο έσω άνθρωπος.
Inner = εσωτερικός. Inter = μεταξύ. Interview = συνέντευξη.
Εσφαλμένα, έγραψα προηγουμένως «η διάδραση (σημ. δικό μου αυτό) σημαίνει σχέση εσωτερικής (inter) δράσης καί δραστηριότητας.». Τό σωστό είναι «σχέση εσωτερικής (inner) δράσης καί δραστηριότητας».
 Δέν είναι λίγες οι φορές, όπου σέ μία συνέντευξη οι συνομιλητές εκφράζουν τήν δική τους θέα (view) τών πραγμάτων. Οπωσδήποτε, η θέα αυτή εκφράζει τόν εσωτερικό κόσμο τών συνομιλητών στήν συνέντευξη - καί όχι διάδραση τών ομιλούντων.
 Τά διαδραστικά inter : διαπολιτισμικά, διαχριστιανικά, διαθρησκειακά κλπ., μεταξύ δράσεων πολιτισμικών (διάβαζε πνευματικών πολιτισμών), χριστιανισμών (σημ. υπάρχουν παραλλαγές) καί θρησκειακών διαβουλεύσεων (consultations), αποβλέπουν πρός ένα καί μοναδικό στόχο : Στήν εσωτερική (inner) πνευματική αλλοτρίωση - κάποιος θά τό ονόμαζε «εσωτερική ιεραποστολή» - όπου κυριαρχεί η βλασφημία καί η πλάνη.
 Είναι η πλάνη τής Συμπαντικής Οντότητας, η οποία βλασφημεί τό άγιον Πνεύμα Θεός. Όλα τά interactions (διαδράσεις) δρούν ως εσωτερικοί (inner) πολιορκητικοί κριοί (μηχανισμοί) μέ στόχο τήν κατάργηση τών παραδεδομένων - παραδεδεγμένων, πνευματικών αξιών καί τήν εγκαθίδρυση νέων (διαπολιτισμικών) αρχών. Τά inter καθιστούν αδιόρατο τό inner. Πρωταγωνιστής, η δια-τραπεζική καί δια-κυβερνητική αυτοκρατορία Μίας Παγκόσμιας Τράπεζας, ενός ιδιωτικού πλανήτη, δια-βουλής ... τού Διαβόλου.
Κωνσταντίνος Στρατής Διαχειριστής ομάδας Οσοι ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, το ακολουθούν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, ή μόνον στα Εκκλησιαστικά πράγματα?. Πώς, για παράδειγμα, κλείνει ένα ραντεβού κάποιος που ακολουθεί το παλαιό ημερολόγιο, με έναν άλλο που ακολουθεί το νέο?
Kyprianos Christodoulides «- Κωνσταντίνος Στρατής : Οσοι ακολουθούν το παλαιό ημερολόγιο, το ακολουθούν σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής τους, ή μόνον στα Εκκλησιαστικά πράγματα?.»  Απάντηση : Μόνο στά εκκλησιαστικά, παρότι φέρουμε τήν διαβληθείσα εικόνα τού χοϊκού ανθρώπου. « 48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. » (1Κρ. ιε΄)
 Οι Οικουμενικές Σύνοδοι μάς καλούν νά φορέσομεν τήν εικόνα τού επουρανίου. Όχι όμως αυτή που προτείνει ο Πάπας, οι Μασόνοι, οι Οικουμενιστές, συλλήβδην δέ, οι Σιωνιστές. Δέν ανήκουμε στή Δύση.
Kyprianos Christodoulides - «Κωνσταντίνος Στρατής Η γνώμη μου είναι οτι εφόσον οι εραστές τοτ παλιού ημερολογίου δεν μπόρεσαν να το επιβάλουν παντού, τότε θα πρέπει να ακολουθούν το νέο ημερολογιο σε όλα και στα Εκκλησιαστικά και στα κοσμικά πράγματα»
Απάντηση : Οι εραστές τών εκσυγχρονισμών είναι άλλοι καί όχι οι ακόλουθοι τών δογματικών θεσπισμάτων, ήτοι, τής εκκλησιαστικής Παράδοσης. Κάτι τό οποίον δέν επιβάλλεται, αλλά πιστεύεται. Τά αφορώντα στήν πίστη δέν επιβάλλονται, πιστεύονται όχι στά τυφλά, αλλά κατόπιν μαθητείας, εφόσον υπάρχει μαθησιακή προαίρεση καί όχι παγγνωσία.
Οι πρό ημών ακολουθούσαν τό ημερολόγιο, που είχε θεσπίσει η Εκκλησία, καταδικάζοντας (κατόπιν Συνόδων Τοπικών) όποιον δεχόταν τό Γρηγοριανό ημερολόγιο - διορθωμένο Ιουλιανό, χάριν κοροϊδίας τού εκκλησιαστικού Σώματος.
Αυτοί, οι πρό ημών γονείς, τί ήταν ; Πλανεμένοι, όπως οι πατέρες τής Εκκλησίας, κατά απόφανση τού οικουμενικού Βαρθολομαίου καί άλλων ;
 Σέ τί θά εμπόδιζε τήν Πολιτεία νά έχει αυτή τό δικό της ημερολόγιο καί η Εκκλησία τό δικό της. Δέν θά είμαστε, άλλωστε, μόνο εμείς. Πολλοί άλλοι, συμπεριλαμβανομένων τών Εβραίων, έχουν διαφορετικό πολιτικό ημερολόγιο από αυτό (σεληνιακό) τής θρησκείας των. Όμως, παπικοί καί προτεστάντες, είχαν διαφορετική γνώμη. Ο παπάς νά είναι παπάς καί ο ζευγάς ζευγάς. Εψεύδοντο. Εκκλησία καί Διπλωματία έπρεπε νά έχουν κοινό ημερολόγιο, άρα, κοινούς εορτασμούς : θρησκευτικούς καί πολιτικούς.
Αλλά, «15 τίς δὲ συμφώνησις Χριστῷ πρὸς Βελίαλ; ἢ τίς μερὶς πιστῷ μετὰ ἀπίστου; », καί μάλιστα, όταν η Διπλωματία έχει υποτάξει τήν Εκκλησία, λόγω ανίκανων καί δουλοπρεπών Ιεραρχών. Παράδειγμα, τό ιερατείο τών σταυρωτών όταν «15 οἱ δὲ ἐκραύγασαν· Ἆρον ἆρον, σταύρωσον αὐτόν. λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλᾶτος· Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω; ἀπεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς· Οὐκ ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα» (Ιν. ιθ΄).
 Τό έγραψα καί θά τό ξαναγράψω. Η Εκκλησία σκοπό έχει νά μορφώνει ουρανοπολίτες - άρχοντες και αρχόμενους, τού κόσμου τούτου. Δέν ανακατεύεται μέ τήν Διπλωματία τού αιώνος τούτου τού απατεώνος.
-  «Κωνσταντίνος Στρατής Αλλωστε το ημερολόγιο είναι ανθρώπινο και γήινο κατασκεύασμα και δεν έχει καμμιά σχέση με το άχρονο του Θεού, γιατί ο Θεός δεν έχει Χρόνο»
 Απάντηση : Παρ΄όλα αυτά, ο Χριστός ετέχθη εν χρόνω, καίτοι άχρονος, εμείς δέ, θέλοντας μή θέλοντας, δέν είμαστε άχρονοι όπως ο άχρονος Θεός. Έν χρόνω ζούμε «16 ἐξαγοραζόμενοι τὸν καιρόν, ὅτι αἱ ἡμέραι πονηραί εἰσι». Τίς παραπάνω ημέρες που μάς πούλησε ο Πάπας, δέν τίς αγοράζουμε. Όποιος θέλει τίς παίρνει, πιστεύοντας ότι « όσοι Χριστιανοί του παλιού ημερολογίου το έχουν αναγάγει σε σωτηριώδους σημασίας είναι εκ προοιμίου λάθος». Νά σημειώσω, είναι λάθος η περί σωτηρίας άποψη τού ακαινοτόμητου ημερολογίου τής Εκκλησίας καί όσων τό ακολουθούν. Ο χρόνος δέν αγιάζει τόν άνθρωπο, ο άνθρωπος αγιάζει τόν χρόνο, τόν σύμφωνο χρόνο τής Εκκλησίας βάσει τών αγίων Αυτής.
Κωνσταντίνος Στρατής Διαχειριστής ομάδας Kyprianos Christodoulides, καιρός παντί πράγματι κατά τον Εκκλησιαστή. Παρόλα ταύτα πιστεύω οτι η αναγωγή του ημερολογίου σε κεφαλαιώδες ζήτημα σωτηρίας μέχρι της άποψης οτι οσοι συμμετέχουν σε Εκκλησίες που ακολουθούν το νέο ημερολόγιο θα χαθούν, οπως αλλαχού και από άλλα μέλη της Εκκλησίας του παλιού ημερολογίου πρεσβεύεται, και δεν θα τύχουν της αιωνίου ζωής, πιστεύω οτι είναι λάθος. Παρά ταυτα τα επί μέρους, δεν μπορώ παρά να συμφωνήσω σε ένα μεγάλο μέρος του κειμένου σας εις ό εκθέτετε την απολογία της Εκκλησίας του παλαιού ημερολογίου, και να το θεωρήσω οτι είναι σωστό, αλλά όχι όλο το κείμενο.
Kyprianos Christodoulides Είναι κεφαλαιώδους σημασίας, επειδή διέσπασε τήν ενότητα τής καθ΄ ημάς Εκκλησίας. Τό ψεύδος εκτόπισε τήν αλήθεια . Η αναφορά αυτή αφορά στά θεσμικά πρόσωπα. -  Κωνσταντίνος Στρατής Διαχειριστής ομάδας Kyprianos Christodoulides Ποτέ δεν μπορεί το ψεύδος να εκτοπίσει την αλήθεια. Διότι ο Χριστός δεν μπορεί να εκτοπιστεί ως η μόνη αλήθεια . Ο Χριστός είναι η οδός και η αλήθεια και η ζωή και είναι ο αυτός για όλους όσους υπακούουν σε Αυτόν.
Kyprianos Christodoulides Ασφαλώς, δεν μπορεί το ψεύδος να εκτοπίσει την αλήθεια. Τί κάνουν όμως οι ευρισκόμενοι εις τόπον καί τύπον Χριστού ;


 - Ανδρεας Μανδαλας Μου έλεγε (δεν τα έγραφε) ο εν λόγο κύριος, ο Ορθόδοξος Ιερέας που κοινωνώ από τα χέρια του μου δίνει αίρεση και όχι Σώμα και Αίμα Χριστού, διότι ακούστε διαβολική λογική. Ο Ιερέας μνημονεύει τον Επίσκοπο του ο Επίσκοπος μνημονεύει τον Ιερώνυμο που μνημονεύει τον Πατριάρχη Βαρθολομαίο που μνημονεύει τον Πάπα, γιαυτό η αίρεση του Πάπα φτάνει στον Ιερέα που μου την μεταδίνει???ότι και να του είπα αντίθετο αυτός επιμένει σε αυτήν την λογική. Συγχώρα με Άγιε Απ. Παύλο που δεν σε άκουσα στο μετά μία και δευτέρα νουθεσία παραιτού και το έκανα πολλές φορές, αλλά σου υπόσχομαι αυτή είναι η τελευταία φορά που γράφω σε ότι γράφει ο εν λόγο κύριος, από δω και πίσω μόνο σιωπή του χαρίζω και εύχομαι Ο Θεός να τον φωτίσει στον νου καθώς και όλους μας που το έχουμε τόσο Ανάγκη...
Kyprianos Christodoulides Συμπλήρωση προηγουμένου σχολίου σχετικά μέ τά inner καί τά inter. Σημειώνω, γράφω πάντα τήν άποψή μου καί όχι αποφαινόμενος διά Συνόδου. Ο μνημονευτής αμνημόνευτου, δηλαδή αιρετικού, μεταδίδει "διαδραστικά" (inter-active) τήν αίρεση, διότι ο κοινωνών πιστός έχει υποστεί, χωρίς νά τό αντιλαμβάνεται, τήν εσωτερική δράση (inner-action) τής αλλοτρίωσης. Δηλαδή, τήν αποξένωση εκ τής πνευματικής αληθείας τού Σώματος καί Αίματος Χριστού, παρότι ο ίδιος (ο κοινωνών πιστός) ισχυρίζεται ότι εφαρμόζει κατά γράμμα τά διαλαμβανόμενα στό σχετικό εδάφιο τής Καινής Διαθήκης.
Αυτού τού είδους οι ευσεβείς πιστοί θυμίζουν τήν Παραβολή τού Τελώνη καί τού Φαρισαίου, όπου ο τελευταίος, "σταθείς πρός εαυτόν ταύτα προσηύχετο" (Λκ. ιη' 11).
 Σημειώνω καί πάλι, ότι γράφω τήν άποψή μου καί δέν προτίθεμαι νά σχολιάσω σχόλια επί τών γραφομένων μου. Τά οποία - επανάληψη καί αυτό - αποτελούν συμπλήρωμα προηγηθέντος δικού μου σχολίου : "Τά inner καί τά inter".

Σάββατο, 18 Νοεμβρίου 2017

Ένας αιφνίδιος θάνατος, τρίτη συνέχεια καί τέλος


Η ιστοσελίδα ΚΑΤΑΝΙΧΙS GR. δημοσίευσε ένα άρθρο - Επικήδειο Λόγο, θά τό χαρακτήριζα - γιά τόν κοιμηθέντα μητροπολίτη Μάνης Χρυσόστομο. Τό άρθρο φέρει τήν υπογραφή τού Μητροπολίτη Ναυπάκτου Ιεροθέου Βλάχου. Μπορείτε νά τό διαβάσετε στόν δεσμό http://www.katanixis.gr/2017/11/blog-post_202.html όθεν καί αντιγράφω τά κάτωθι. Έπονται σχόλια στήν ιστοσελίδα φέησμπουκ «Φίλη Ορθοδοξία»

«Ἔφυγε ἀπό τόν κόσμο αὐτό κατά τήν ὥρα τῆς θείας Λειτουργίας, τήν ἑορτή τῶν ἁγίων Ἀρχαγγέλων Μιχαήλ καί Γαβριήλ, ἐνῶ ἦταν ἐνδεδυμένος τά ἀρχιερατικά του ἄμφια, κατά τήν εὐχή τῆς ἀναφορᾶς, μετά τήν ἐκφώνηση τῶν λόγων τοῦ Χριστοῦ «λάβετε φάγετε...», «πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες...», γονατιστός μπροστά στήν Ἁγία Τράπεζα. Ὅλα αὐτά εἶναι ἄκρως συμβολικά. Μέ τόν τρόπο αὐτό πέρασε στήν οὐράνια θεία Λειτουργία.» (Ιερόθεος Βλάχος)

Σχόλια
- Kyprianos Christodoulides Περί Ιεροθέου Βλάχου βλέπε επισυναπτόμενα ιστολόγια :
1) https://www.pentapostagma.gr/2016/01/2766176.html ... Δείτε περισσότερα
Ἄμεσος πανορθόδοξος κίνδυνος καὶ ὁ Σωφρόνιος Σαχάρωφ - Pentapostagma.gr PENTAPOSTAGMA.GR
 2) http://www.markoseugenikos.gr/index.php?name=aster_tes_efesou_t25  Σωφρόνιος τοῦ Essex καί Ναυπάκτου Ἰερόθεος: Βίοι Παράλληλοι καί Αἱρετικοί… MARKOSEUGENIKOS.GR
3) http://agonasax.blogspot.gr/2015/06/blog-post_10.html  Παραπέμπεται ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος Βλάχος. κ. Ιερόθεε:… AGONASAX.BLOGSPOT.COM

- Robin Edison Αυτή μάλλον είναι η απάντηση στους ανόητους που δεν απορούν, ανάγοντας αδιακρίτως και αυθαιρέτως κάθε γεγονός σε "σημείο αγιότητας"...!

«Την δε ερχομένην ημέραν ο Όσιος Νικάνωρ ηγέρθη το πρωϊ και εισελθών εις το Κυριακόν, και ιερουργήσας, εκοινώνησε τα Άχραντα Μυστήρια. Εξελθών δε μετά την θείαν Μυσταγωγίαν, είπε πάλιν προς τους μαθητάς του· Ήλθε τώρα η ώρα, τέκνα μου, δια να πηγαίνω προς τον ποθούμενον Δεσπότην μου Ταύτα ειπών ο Άγιος, και ευχόμενος και ευλογών τους περιεστώτας Μοναχούς και λαϊκούς, και πλαγιάσας επί της κλίνης του, παρέδωκε το πνεύμα εις χείρας Θεού κατά το αυιθ΄ (1419) έτος, εν μηνί Αυγούστω, ζ΄ (7).»

- Kyprianos Christodoulides Ευχαριστώ ιδιαίτερα τούς stan silver (κύριο Κωνσταντίνο Αργυρακόπουλο) καί Ρόμπιν Έντισον γιά τά σχόλια. Γράφουν τό ίδιο με τήν αυτή αναφορά στόν Όσιο Νικάνορα.
Αυτά που έγραψα, καί η θρησκευτική ορθότητα τού ιστολογίου "Φίλη Ορθοδοξία" ( katanixis ) έκρινε σκόπιμο νά εξαφανίσει, ήταν, διότι στό γενεαλογικό μου δένδρο η προγιαγιά καί μητέρα τής γιαγιάς (εκ μητρός) μου - μέ επτά παιδιά - έζησε 90 χρόνια. Καί όπως μού είχε πεί η γιαγιά μου, ένα πρωί ζήτησε νά έλθουν όλα τά παιδιά της νά τά αποχαιρετίσει επειδή θά πέθαινε. Αυτό καί έγινε. Τό βράδυ τής ίδιας μέρας η προγιαγιά μου (εκ τινός χωρίου τής νήσου Άνδρου) αφού κοινώνησε, αναχώρησε στούς ουρανούς.
Αυτό είχα κατά νούν, όταν έγραψα τά σχόλια, τά οποία εξαφάνισε η εμπάθεια τού Δημητρίου Αναστασιάδη καί η "ορθοδοξοφροσύνη" τού ιστολογίου "Φίλη Ορθοδοξία" - katanixis, τού π. Νικολάου Μανώλη. Κατά τά άλλα, μάς έμειναν επίσκοποι σάν τόν Ιερόθεο Βλάχο, γιά νά μάς παραδίδουν μαθήματα "οσιακής" κοίμησης μητροπολιτών, όπως αυτή τού Χρυσοστόμου Μάνης. Ο Κύριος νά τόν αναπαύσει.

- Robin Edison Παρακαλώ, από μέρους μου για τις ευχαριστίες Κυπριανέ Χριστοδουλίδη ! Δεν ήταν αναγκαίες… Όμως σε ότι με αφορά, η στάση μου γενικότερα απέναντι σε αυτόν τον παραλογισμό που ζούμε, είναι μέσα στο πλαίσιο των αυτονοήτων ενεργειών.
Η πνευματική κατάπτωση από τον πολυχρόνιο «εναγκαλισμό» με την Αίρεση και τους Αιρετικούς, φαίνεται καταλήγει σε πνευματική και διανοητική «ανεπάρκεια» για πολλούς, μη μπορώντας να διακρίνουν τους «χαλεπούς καιρούς» που ζούμε και οι οποίοι καταδεικνύονται στην πράξη με την προφητεία του Οσίου Νείλου του Μυροβλύτη, που έζησε τον 16ο αιώνα. Είναι γεγονός, ότι και σε κάποιο σημείο λέει τα εξής :
«Οί τότε άνθρωποι θα αγριέψουν και θα γίνουν ωσάν θηρία από την πλάνην του Αντιχρίστου. Δεν θα υπάρχει σεβασμός εις τούς γονείς και γεροντοτέρους, η αγάπη θα εκλείψει, οι δε Ποιμένες των Χριστιανών Αρχιερείς και Ιερείς θα είναι ώς επί τό πλείστον, άνδρες κενόδοξοι, παντελώς μη γνωρίζοντες την δεξιάν οδόν από την αριστεράν. Οί Εκκλησίες τού Θεού θά στερηθούν ευλαβών και ευσεβών Ποιμένων και αλλοίμονο τότε είς τούς εν τώ κόσμω ευρισκομένους Χριστιανούς οι οποίοι θα στερηθούν τελείως την πίστιν, διότι δεν θα βλέπουν από κανένα φώς επιγνώσεως.»
Ο Θεός να μας Ελεεί να βγούμε από αυτή την δεινή κατάσταση που έχουμε περιέλθει.

- Sofia Tellidou να με συγχωρειτε που μπαινω στην συζητηση, αλλα και εγω θα πω κατι ασχετο...γιατι κ.Κυπριανε τοσο φοβος για το αν σας διαγραψουν?και γιατι να σας διαγραψουν ειτε εσας ειτε καποιον αλλον που λεει την γνωμη του με επιχειρηματα και με σωστο υφος ακομα και αν ειναι αντιθετη με αλλους...ολων οι γνωμες πρεπει να ακουγονται...κανεις δεν εχει το αλαθητο...μπορει απο καποιον να διαβασω κατι που δεν το ειχα σκεφτει...αν δεν συμφωνω εχει καλως...εδω μαθαινουμε απο ολους...στον χριστιανισμο πρωτος ειναι ο Χριστος και μετα ολοι εμεις...κανεις δεν ειναι πανω απο τον αλλο,για αυτο ολοι εχουν γνωμη...και αν καποιος εχει λαθος με σωστο υφος του το εξηγουμε και οχι με απειλες..δεν εχω στοχο να σας κρινω,αλλα δεν μπορω να νιωθω οτι ειμαι σε ενα ιστολογιο το οποιο φοβιζει τον κοσμο με διαγραφη...

- Kyprianos Christodoulides Εμένα πάντως, Σοφία Τελίδου, η μέν Φίλη Ορθοδοξία έσβησε τά σχόλιά μου, ο δέ Αναστασιάδης μέ απέκλεισε (κν. μπλόκαρε). Διότι, κατά την κρίση τής Φίλης Ορθοδοξίας, η συζήτηση παρέβη τόν όρο νά μήν συζητούνται (ή θίγονται) θέματα Νέου καί Παλαιού ημερολογίου, παρότι, όπως ανέφερε η Κατερίνα Μπότσαρη, δέν είδε νά γίνεται τέτοια συζήτηση.

Τό θέμα, λοιπόν, κατά τή γνώμη μου, είναι τούτο : Όταν κάποιος είναι δηλωμένος Παλαιοημερολογίτης, νά τού παρέχεται χώρος γιά σχόλια. Όταν όμως μέ αυτά, διαπιστώνεται ότι ο αντίλογος (σημ. υποστήριξη τής οσιακής κοίμησης) φθάνει σέ αδιέξοδο, κατόπιν προσκόμισης παραδειγμάτων εκ τής καθ΄ ημάς Παράδοσης από τήν άλλη πλευρά, τότε τίθεται σε εφαρμογή ο, περί θρησκευτικής ορθότητας, νόμος. Ο νόμος αυτός, σημειωτέον, μέ έχει αποκλείσει από θρησκευτικά ιστολόγια υψηλής επισκεψιμότητας. Βεβαίως, καί από τόν Ορθόδοξο Τύπο, που μού έκανε τήν τιμή νά φιλοξενήσει άρθρα μου στό παρελθόν, γιά ένα ζήτημα, τό οποίο αγνοούσαν πλήρως οι αρωγοί τής ημέτερης δεξαμενής σκέψης (think tank) σέ συναφή μέ τήν θεολογία προβλήματα. Τά ονόμασαν Βιοηθικά, γιά λόγους που δέν χρειάζεται νά αναπτύξω.

Στό ερώτημά σας, λοιπόν, «γιατι κ.Κυπριανε τοσο φοβος για το αν σας διαγραψουν», μάλλον, θά πρέπει νά τό κατευθύνετε πρός τήν Φίλη Ορθοδοξία καί στόν κ. Αναστασιάδη. Όχι σέ μένα καί στά (φύσεως παλαιοημερολογιτικής) σχόλια πού γράφω. Φόβο δέν έχω, μόνο θλίψη, επειδή θά στερούσα τόν τυχόντα αναγνώστη νά δεί μιά άλλη πτυχή, σέ θέματα τά οποία προβάλλονται σάν σημαντικά, άν καί δέν είναι. Τό είχα υποψιαστεί, γι΄ αυτό φρόντισα ένα μέρος τών αρχικών σχολίων νά διασώσω. Τό κάνω καί τώρα.

- Sofia Tellidou Νομιζω το προβλημα ειναι οταν θελω να επιβαλλω τη γνωμη μου ως σωστη...γιατι ειναι αλλο να κανουμε κουβεντα και λεμε τα επιχειρηματα μας και αλλο να επιμενουμε με παθος στην γνωμη μας και να την αναλυουμε επι ωρες...οσο για τον κ.Αναστασιαδη σε μια παλια συζητηση για τον χορο της κοιλιας ελεγε οτι δεν ειναι κατι κακο ειναι παραδοσιακος χορος και οτι και η γυναικα του κανει μαθηματα...δεν ανοικω στους παλαιοημερολογητες,αλλα δεν πιστευω οτι και πολλοι που ειναι σε αυτο το ιστολογιο ειναι σωστοι...πολλοι κανουμε μαθηματα σε αλλους,ενω εμεις μπορει να κανουμε χειροτερα αμαρτηματα...

- Kyprianos Christodoulides Αν εσείς, Σοφία Τελλίδου, διαπιστώσατε ότι «επιμένω μέ πάθος στή γνώμη μου» ή ότι «προβλημα ειναι (εδώ γράφω "έχω", επειδή νομίζω απευθύνεται αυτό πρός εμένα) οταν θελω να την επιβαλλω ως σωστη», τότε, είμαι υποχρεωμένος νά σάς πώ, ότι βγάζετε αυθαίρετα συμπεράσματα. Συζήτηση κάνουμε, κάθε πλευρά καταθέτει τά δικά της, αλλά εσείς μέ χρεώνετε μέ παθιασμένη επιμονή καί τάσεις επιβολής, αυτών τά οποία γράφω.
Πείτε μου λοιπόν ποιός εκ τών δύο έχει αυτά τά χαρακτηριστικά μέ αυτό τό τελευταίο που θά γράψω : Ο μητροπολίτης Ιερόθεος Βλάχος σημειολογεί ως σημαντικό τόν θάνατο του κοιμηθέντα μητροπολίτη Μάνης, πρώτον, εκ τού ότι συνέβη τήν ημέρα εορτής τών αγίων Ταξιαρχών καί, δεύτερον, ότι συνέβη κατά τήν στιγμή τής Μετουσιώσεως τών Τιμίων Δώρων.
Σημειολογικά, γράφω τώρα εγώ, ότι γιά τόν κοιμηθέντα η Θεία Λατρεία έμεινε ατελής . Τελειώθηκε γιά τό εκκλησίασμα καί ως ώφελε, από άλλον ιερέα μέ προβληματική εμφάνιση. Άλλο θέμα αυτό.

Τό κυρίως καί καίριο είναι ότι, στήν εκκλησιαστική Ιστορία, έμεινε καί κάποια άλλη Θεία Λειτουργία ατελής. Ήταν η τελευταία στόν ιερό Ναό τής τού Θεού Σοφίας στήν Κωνσταντινούπολη. Η σημειολογία εκείνης τής ατελούς Λειτουργίας είναι ότι μάς έφερε 400 χρόνια σκλαβιάς. Η σημερινή, αν καί υπολείπεται σημαντικά τών γεγονότων εκείνης τής εποχής, μήπως έπρεπε νά οδηγήσει σέ εντονότερο σημειολογικό προβληματισμό τόν υμνητή τής οσιακής (κατ΄ αυτόν) κοίμησης του μητροπολίτη Μάνης ;
Ερώτημα θέτω καί ανάγω τό ασήμαντο τού γεγονότος αυτού, σέ σχέση μέ τήν άλωση τής Κων/πολις, στόν εντελώς ασήμαντο καί περιθωριακό ρόλο τής εν Ελλάδι Ορθόδοξης Εκκλησίας, στήν ήδη ενεργούμενη παγκοσμιοποίηση.
 Άν, Σοφία Τελλίδου καί άλλοι, μέ χρεώνετε μέ παθιασμένη επιμονή καί τάσεις επιβολής, αυτών τά οποία γράφω, είναι δικαίωμά σας. Θά πρέπει όμως νά μου το εξηγήσετε. Ίσως, τό περιμένουν καί άλλοι.

- Kyprianos Christodoulides [«Σοφία Τελλίδου : «.. .επιμενουμε στην γνωμη μας και απο εγωισμο πλεον,γιατι οταν πω κατι, πιστευω οτι ειναι σωστο »] Κυπριανός Χ : είμαι πολύ προσεκτικός σέ αυτά που γράφω. Σπάνια, έως ποτέ, δέν χρησιμοποιώ τό ρήμα "πιστεύω". Ακολουθώ τήν συμβουλή πνευματικού μου Γέροντα : «Παιδί μου, είπε, μήν χρησιμοποιείς ποτέ αυτή τή λέξη, παρά, μόνο, όταν θέλεις κάτι νά πείς γιά τήν πίστη σου, θέλω νά πώ, γιά θεολογικά ζητήματα σύμφωνα μέ τό "Πιστεύω" κλπ». Τά γραπτά μου δέν είναι θεολογικά. Τά Θρησκευτικά έμαθα, κατόπιν μακροχρόνιας θήτευσης στούς κόλπους τής μητρός Εκκλησίας.

- Sofia Tellidou το θεμα του κ.Κυπριανου δεν νομιζω απο οτι καταλαβα να ειναι οτι αν ο ιερεας θα μπει στον παραδεισο,αλλα οτι καποιοι τον ειπαν Αγιο...που ειναι λιγο υπερβολικο και βιαστικο...καποιοι δεν καταλαβαινω γιατι,θελουν να τους κανουν ολους Αγιους...μακαρι ο Θεος να λυπηθει την ψυχη του οπως και ολων μας και να τον βαλει στα δεξια Του,αλλα για το αν ειναι και Αγιος αυτο θα μας το δειξει μονο ο Θεος...γιατι η βιασυνη και γιατι τοσος πανικος για αυτο δεν μπορω να καταλαβω.

- Robin Edison Sofia Tellidou Είναι απλό. Διότι πίσω από το επισφράγισμα της αγιότητας, θα κρύψουμε, για να μην πω θα νομιμοποιήσουμε, όλες τις σύγχρονες στρεβλώσεις και κακοδοξίες στις οποίες έχουμε περιπέσει ως εκκλησία τα τελευταία 100 χρόνια.

- Bivalve Eternity Δεν ξέρω τι εννοεί ο κ.Edison όταν μιλάει για τις "κακοδοξίες των τελευταίων 100 ετών της Εκκλησίας" . Η Εκκλησία, από το υπερώο της Πεντηκοστής, πορεύεται ανά τους αιώνες, στην Δευτέρα Παρουσία και την Βασιλεία των Ουρανών, κανονικότατα.

- Kyprianos Christodoulides Κακοδοξία δέν είναι ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία είναι ιδρυτικό μέλος τού ΠΣΕ ; Κακοδοξία δέν είναι τό άνοιγμα ( : άρση ακοινωνησίας ) μέ παπικούς ; Κακοδοξία δέν είναι οι συμφωνίες Τορόντο, Μπαλαμάντ, Καμπέρα, Πουσάν κλπ. ; Κακοδοξία δέν είναι η ίδρυση τμήματος ισλαμικών σπουδών στήν Θεολογική Θεσ/νίκης ; Κακοδοξίες δέν διασπείρονται από τήν Ακαδημία Βόλου ; Κακοδοξία δέν είναι η προσπάθεια αγιοκατάταξης τού Σωφρονίου Σαχάρωφ ; Κακοδοξίες δέν διασπείρει ο Ζηζιούλας μέ τίς ενδοτριαδικές σχέσεις - Μυστήριο τής Αγίας Τριάδος; Κακοδοξίες δέν διασπείρει ο Νικολαΐτης Γιανναράς, προσφάτως αναγορευθείς επίτιμος διδάκτωρ τής κοινωνικής θεολογίας ; Νά γράψω γιά Φάρο, Θερμό καί άλλους, "επιλείψει γάρ με διηγούμενον ο χρόνος".

- Panagiotis Baltakis Tapolos 7 τὸν ἀγῶνα τὸν καλὸν ἠγώνισμαι, τὸν δρόμον τετέλεκα, τὴν πίστιν τετήρηκα· 8 λοιπὸν ἀπόκειταί μοι ὁ τῆς δικαιοσύνης στέφανος, ὃν ἀποδώσει μοι ὁ Κύριος ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, ὁ δίκαιος κριτής, οὐ μόνον δὲ ἐμοί, ἀλλὰ καὶ πᾶσι τοῖς ἠγαπηκόσι τὴν ἐπιφάνειαν αὐτοῦ.
β'Τιμοθεον, δ:7

- Kyprianos Christodoulides Υπάρχει καμία σύγκριση τής ζωής τού Απ. Παύλου μέ τήν ζωή τού κοιμηθέντα Μητροπολίτη ;

- Panagiotis Baltakis Tapolos Kyprianos Christodoulides ΥΠΑΡΧΕΙ.

- Kyprianos Christodoulides Page not found. Η σελίδα δέν βρέθηκε.
Η ζωή τού Αποστόλου Παύλου, από τήν μεταστροφή του εν Χριστώ μέχρι τόν θάνατό του, ήταν η διαρκής Ομολογία της πίστεως καί η καταγγελία τών "ποριζομένων είναι τήν ευσέβειαν". Μόνο αυτή τή σελίδα βρήκα.

Ένας αιφνίδιος θάνατος, δεύτερη συνέχεια


Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο «Φίλη Ορθοδοξία» στό φέησμπουκ https://www.facebook.com/groups/katanixis/permalink/861233414058825

- Panagiotis Baltakis Tapolos Η τελευταία φωνή βοώντος εν τη ερήμω...Η τελευταία φωνή της γνησιότητας...Ο τελευταίος μιμητής Του Χριστού... Κι όμως είναι πολλοί ακόμη και θα είναι αμέτρητοι αυτοί που θα σηκωθούν από εδώ και πέρα! «Αγγαίος. β,9 ...διότι μεγάλη ἔσται ἡ δόξα τοῦ οἴκου τούτου ἡ ἐσχάτη ὑπὲρ τὴν πρώτην, λέγει Κύριος παντοκράτωρ· καὶ ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ δώσω εἰρήνην, λέγει Κύριος παντοκράτωρ, καὶ εἰρήνην ψυχῆς εἰς περιποίησιν παντὶ τῷ κτίζοντι τοῦ ἀναστῆσαι τὸν ναὸν τοῦτον.» ΑΜΗΝ.

- Robin Edison Το ότι έφυγε ένας άνθρωπος στην πιο ιερή στιγμή της Θείας Λειτουργίας, είναι γεγονός αδιαμφισβήτητο. Το ότι ο συγκεκριμένος ως αρχιερέας, ήταν προσευχόμενος, είναι και αυτό λογικά γεγονός μη αμφισβητούμενο. Εμείς όμως, ως μέλη της Εκκλησίας του Ι. Χριστού, ευχόμεθα ο Άγιος Θεός να τον κατατάξει στους δικαίους παραβλέποντας τυχόν εμπόδια που Εκείνος μόνο γνωρίζει. Αλλά από το σημείο αυτό, μέχρι το σημείο να γίνονται κάποιοι ερμηνευτές των γεγονότων με "οσιοκατατάξεις" ή "αγιοκατατάξεις" επειδή η διάνοια τους μέχρι εκεί φτάνει, έχει μεγάλη απόσταση !
- Κατερινα Μποτσαρη δεν είδα στα σχόλια οσιοκατατάξεις και αγιοκατατάξεις..οσιακή κοίμηση είδα.

- Robin Edison Ίσως θα πρέπει να κοιτάμε καλύτερα για να διακρίνουμε από που εξάγονται τα συμπεράσματα για τα σχήματα του λόγου Κάθριν.
Φωτογραφία του Robin Edison.

-Kyprianos Christodoulides Είναι εμφανές πόσο εμπαθείς είναι μερικοί σχολιαστές. Όπως ο Δημήτριος Αναστασιάδης, ο οποίος έκρινε σκόπιμο καί χρήσιμο νά διαγράψει τόν μεταξύ μας διάλογο. Μέ απέκλεισε, γιά νά μήν βλέπω τίς απόψεις που ανταλλάξαμε. Χάθηκαν.
Ίσως, διότι σκέφθηκε ότι θά μπορούσα νά τίς κάνω ξεχωριστή, από εδώ, δημοσίευση, προκειμένου η συζήτηση νά γίνει γνωστή πέραν τού ιστολογίου "Φίλη Ορθοδοξία".

Αυτά πρός γνώση τού Διαχειριστή τής φεησμπούκ ιστοσελίδας.

Άν η υπόθεση αυτή (προσωπική άποψη) είναι εσφαλμένη, προκαλώ τόν σχολιαστή Δημήτριο Αναστασιάδη νά επαναφέρει αυτά που εγώ κι εκείνος γράψαμε. Θά άρει τήν υποψία - άν θέλει κατηγορία - εμπάθειας τήν οποία τού προσάπτω, αλλά δέν θά τό κάνει. Θά απογυμνωθεί πλήρως.
Εν τώ μεταξύ, οι φίλοι καί αναγνώστες τής "Φίλης Ορθοδοξίας", μπορούν (σέ περιορισμένο αριθμό) να εξακολουθήσουν νά βλέπουν αυτά που ελέχθησαν.

- Κατερινα Μποτσαρη χάθηκαν και δικά μου σχόλια.δεν γνωρίζω κατά πόσο υπεύθυνος είναι γι αυτό ο Αναστασιάδης ή η φίλη Ορθοδοξία.

- Φίλη Ορθοδοξία, Διαχειριστής ομάδας : Εγώ τα έσβησα γιατί έχουμε πει ΧΙΛΙΑΔΕΣ φορές και με πολλές αφορμές οτι θα κόβονται οι συζητήσεις για το ημερολόγιο.

- Κατερινα Μποτσαρη Ευχαριστούμε για την διευκρίνηση..μόνο που δεν αντιλήφθηκα συζητήσεις περί ημερολογίου..εκτός από κάποιους χαρακτηρισμούς που δήλωναν την ταυτότητα των Γοχ.

- Kyprianos Christodoulides Τό γνωρίζω καί ήμουν λίαν προσεκτικός. Άν είχατε σβήσει τό αρχικό σχόλιο τού Αναστασιάδη ( : γιά εμάς όχι, γιά σένα τόν ΓΟΧ ναί) θά είχε πάρει άλλη τροπή η συζήτηση. Δέν φανήκατε συνεπείς στά λόγια σας. Γράφω τήν άποψή μου.
Βλέπε ανάρτηση «Ένας αιφνίδιος θάνατος»
http://kyprianoscy.blogspot.gr/2017/11/blog-post_12.html

- Φίλη Ορθοδοξία, Διαχειριστής ομάδας : Kyprianos Christodoulides Να ξέρετε όταν σβήνεις ένα σχόλιο, σβήνονται όλα ... να είστε καλά.

- Kyprianos Christodoulides Οι προθέσεις μου, πρός αυτογνωσία τών διαχειριζομένων τίς θρησκευτικές ειδήσεις, είναι καταγεγραμμένη στήν katanixis, αλλά δέν τή λάβατε υπόψη :

Kyprianos Christodoulides
Δημόσια
9 Νοε 2017

Ο Kyprianos Christodoulides σχολίασε μια ανάρτηση στο Blogger.
Θά έπρεπε νά σκεφθείτε κάτι περισσότερο, πρίν αποφασίσετε - όχι μόνο εσείς, αλλά καί άλλοι - νά δείξετε δημοσίως αυτό τό βίντεο. Ειδικά αυτό τό βίντεο.
Ο Κύριος νά τόν αναπαύσει.

«Οι τελευταίες στιγμές του μητροπολίτη Μάνης στη Θεία Λειτουργία»
katanixis.gr

- Kyprianos Christodoulides Ο απαθής Αναστασιάδης (θεός νά τόν κάνει) ευθύνεται. Όχι η Φίλη Ορθοδοξία.

Τό Πρώτο Μέρος τής ανωτέρω ανάρτησης έγινε στήν ιστοσελίδα katanixis, άν θυμάμαι καλά, όπου εκεί γράφτηκαν αυτά που ακολουθούν στόν επισυναπτόμενο δεσμό :
http://kyprianoscy.blogspot.com/2017/11/blog-post_12.html

Ο Θεός, ο διάβολος, καί τό κινητό τηλέφωνο


- Ανδρεας Μανδαλας
14 Νοεμβρίου στις 6:59 μ.μ.
Εσύ που το διαβάζεις ζητάω την γνώμη σου. Το κινητό τηλέφωνο είναι δοσμένο, από τον Θεό η τον διάβολο;;; Σχόλια

- Kyprianos Christodoulides «21 πάντα δὲ δοκιμάζετε, τὸ καλὸν κατέχετε· 22 ἀπὸ παντὸς εἴδους πονηροῦ ἀπέχεσθε». Απόστολος Παύλος, 1Θσ. ε' . Τό μαχαίρι είναι δοσμένο απ' τό Θεό ή από τό διάβολο ; Συναφές ερώτημα τής σοφιστικής τέχνης. Μέ τέτοια σοφίσματα δέν οικοδομείται η πίστη. Ο Θεός μάς προίκισε μέ τή λογική καί η σοφιστική τέχνη, είναι διαστροφή τής λογικής. Κλασσικό παράδειγμα, τό ιησουϊτικό σοφιστικό τέχνασμα αμφίδρομης χρήσης ή ερώτησης : "ο σκοπός αγιάζει τό μέσο".

- Ανδρεας Μανδαλας Τό μαχαίρι είναι δοσμένο απ' Τόν Θεό καθώς και όλες οι ανακαλύψεις των ανθρώπων εμείς κρινόμαστε (ευτυχώς από τον Θεό) από την χρήση που τους κάνουμε και όχι από σοφιστικές αναλύσεις του κάθε ενός μας? Κυπριανέ για σύνελθε αυτό του Απ. Παύλου πολύ ορθά το έβαλες το συμπλήρωμα τι το ήθελες;;;

- Kyprianos Christodoulides Ο σκοπός τής επικοινωνίας αγιάζει τό μέσον τής (κινητής) τηλεφωνίας ; Καί αντιστρόφως, μετά ή άνευ ερωτηματικού. Τό ερώτημα είναι προέλευσης ιησουϊτικής. Τήν έχει αποκλείσει ο Απ. Παύλος.
Επειδή μπορεί νά μήν τό καταλαβαίνεις : θεός καί μαχαίρι.
Ο σκοπός τού θεού αγιάζει τό μέσον τού μαχαιριού ή σκοπός τού μαχαιριού αγιάζει τό μέσον τού θεού. Καί,
Ο σκοπός τού κινητού αγιάζει τό μέσον τού θεού ή ο σκοπός τού θεού αγιάζει τό μέσον τού κινητού
Άν θέλεις τό πάμε στό δικό σου ερώτημα : Ο σκοπός τού θεού αγιάζει τό μέσον τού διαβόλου καί αντιστρόφως.
Τό ερώτημα που θέτεις έχει θεό, διάβολο καί κινητό. Οι Ιησουΐτες βάζουν θεό, διάβολο καί ότι άλλο θέλεις.

- Ανδρεας Μανδαλας Η καλή χρήση έχει αξία που είναι κατά Θεόν και η κακή χρήση που είναι κατά διαβόλου(αυτοί που το κιν. τηλ. το έχουν για να παρακολουθούν τους άλλους) είναι η κατά διαβόλου χρήσης και μία κακή χρήση είναι αυτή που δεν το έχουν για κιν. τηλ. που λέει και το όνομα του αλλά γιά όλες τις άλλες χρήσεις που μπορεί ένας διευθύνον μια εταιρία να τις χρειάζεται και όχι ο κάθε άσχετος???

- Kyprianos Christodoulides Εφόσον ξέρεις τήν απάντηση, γιατί θέτεις τήν ερώτηση;
- Ανδρεας Μανδαλας Kyprianos Christodoulides Γιατί ο κάθε ένας μας θα κριθεί από τον Θεό ανάλογα με την απάντηση στο ερώτημα που θέτω, εσύ απάντησες στο ερώτημα μου η θα περιμένω ακόμα; Ο Θεός μας έχει δώσει το κιν. η ο διάβολος, Ποίος μας το έχει δώσει;;;χωρίς περιστροφές η ο Θεός θα πείς η ο διάβολος...
- Kyprianos Christodoulides Εφόσον δέν καταλαβαίνεις ότι τό ερώτημα, στό οποίο ζητάς τήν απάντηση, θέτει αφ' εαυτού στροφές, συστροφές καί περιστροφές, δέν χρειάζεται νά απαντήσω, πέραν όσων έγραψα. Θεός, διάβολος καί μαχαίρι, είναι όπως θεός, διάβολος και κινητό.
- Ανδρεας Μανδαλας Kyprianos Christodoulides όταν λες Θεός, διάβολος καί μαχαίρι, εξήγησε μου δεν έχω καταλάβει ποιόν εννοείς πώς μας το έχει δώσει;;;
- Kyprianos Christodoulides "Η πολλή ανάλυση μάς βλάπτει γενικώς", λέει ένα τραγουδάκι. Εννοώ, βέβαια, τά αυτονόητα. Αφού δέν έχεις καταλάβει, ποιός σού έχει δώσει τή ζωή - άν τό ήξερες, δέν θά ρωτούσες - τότε τί ζητάς απάντηση ; Μήπως, γιά λόγους στατιστικής ;

- Ανδρεας Μανδαλας Αφού δεν σέβεσαι την αδυναμία μου στην γραμματική και απαντάς με Θεός διάβολος μαχαίρι χωρίς να λες το απλό Θεός η διάβολος δεν με βοηθάς να ξέρω ποιόν νομίζεις πώς έχει δώσει την ανακάλυψη του κιν. όταν βάζεις και τους δύό η είσαι με τον χωροφύλακα η με τον κλέφτη δεν γίνετε και με τους δύο... Έστω και έτσι σ'ευχαριστώ.

- Kyprianos Christodoulides Δέν είναι θέμα αδυναμίας στήν Γραμματική. Είναι στό νόημα τών γραμμάτων. Ο Θεός μάς έδωσε τήν λογική, βάσει δέ τής εκ Θεού λογικής κρίνουμε καί τά ερωτήματα καί τις απαντήσεις. Τό συγκεκριμένο ερώτημα, κρινόμενο μέ αυτή τή λογική, δέν ευσταθεί. Ο άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είπε, πρίν πεθάνει, "Δόξα τώ Θεώ πάντων ένεκεν".

- Ανδρεας Μανδαλας Όταν δεν μου λες το νόημα αυτών που μου γράφεις τι να πώ; με φώτισες; Πάντως έχεις καταφέρει να μου έχεις γράψει τόσα πολλά που είναι χωρίς απάντηση με τώρα να λες δέν ευσταθεί το ερώτημα μου;;
- Kyprianos Christodoulides Τό συμπλήρωσα, επειδή υπέθεσα αυτό που γράφεις. Περίμενα νά μέ ρωτήσεις "τί θέλει νά μάς πεί ο άγιος μέ αυτό το πάντων ένεκεν ;". Ευτυχώς, όμως, σταμάτησες νά μέ ρωτάς. Κάτι είναι κι αυτό !

Υπέθεσα, μετά από αυτά που έγραψα, νά είχες καταλάβει τό άτοπο τού ερωτήματος. Φαίνεται όμως, αυτό δέν ισχύει. Πές, λοιπόν, τώρα εσύ ότι ίστασαι (στέκεσαι) πρό τού φοβερού βήματος τής Απολογίας μέ ενα κινητό στό χέρι καί ο θεός σέ ρωτά : Από ποιόν είναι δοσμένο τό κινητό τηλέφωνο; Κι εσύ δίνεις τήν απάντηση : Κύριε, Σύ μάς τό έδωσες.
Άν, ύστερα από αυτή τήν απάντηση, ο θεός σού πεί : Βλέπεις εδώ κανένα μέ κινητό ; τί απόκριση θά δώσεις ;

Μέ αυτό θέλω νά σού δείξω, πόσο άσχετο είναι νά νομίζεις ότι θά κριθούμε βάσει τού τί πιστεύουμε γιά τήν προέλευση τών κινητών τηλεφώνων : άν είναι εκ θεού ή όχι. Καί βέβαια δέν είναι, η ανάγκη καί οι ανάγκες είναι. Αυτές όμως δέν δόθηκαν από τόν άγιο Θεό, η πτώση μάς τίς επέβαλε, καί ο Τριαδικός Θεός δέν φταίει γι' αυτό. Είναι ανενδεής, δέν υπόκειται σέ ανάγκη, όπως ήταν οι Πρωτόπλαστοι πρό τής παρακοής.

- Ανδρεας Μανδαλας Βλέπεις εδώ κανένα μέ κινητό ; τί απόκριση θά δώσεις ; Δεν θα με ρωτούσε, απαντώ, για κάτι που δεν θα υπάρχει πλέον στην Βασιλεία Του, αλλά αν επιμένεις στην ερώτηση η απάντηση μου θα είναι δεν βλέπω κανένα διότι έχω μάτια μόνο για σένα Κύριε μου και Θεέ μου. Όσο για αυτά που μου γράφεις ποιό πάνω ( Εφόσον ξέρεις τήν απάντηση, γιατί θέτεις τήν ερώτηση;) απαντώ, πολύ σωστά ρωτάς διότι ξέρω ΜΟΝΟ την δική μου απάντηση που σαν γραμματιζούμενος θα είχες δει πώς γράφω : «Εσύ που το διαβάζεις ζητάω την γνώμη σου», και βλέπω η γνώση των γραμμάτων δεν σε βοήθησε να καταλάβεις τι ρωτώ;;; Μου γράφεις πώς το ερώτημα μου είναι προέλευσης ιησουϊτικής και από την περιγραφή που κάνεις γι αυτούς βλέπω εσύ γράφεις όπως τό ιησουϊτικό σοφιστικό τέχνασμα αμφίδρομης χρήσης ή ερώτησης "ο σκοπός αγιάζει τό μέσο". Όταν λες (Θεός, διάβολος καί μαχαίρι, ) αλήθεια ποιοί είναι οι Ιησουΐτες ;
Πρώτη φορά ακούω από σένα γιαυτούς τι είναι Χριστιανοί αιρετικοί η ότι άλλο πεις εσύ που τους μοιάζεις στην γραφή τους, γράφοντας σοφιστείες και δεν απαντάς στην ερώτηση, πόσο τους μοιάζεις και για να θέλεις να τους φορτώσεις σε μένα σίγουρα δεν θα έχουν τίποτα καλό αν κάνω λάθος πες μου να μάθω χωρίς σοφιστείες...
- Ανδρεας Μανδαλας Kyprianos Christodoulides (πάντων ένεκεν) δεν σε ρώτησα διότι είδα την αποκάλυψη που μου έκανες, έβαλες λέξεις που ξέρεις πώς δεν καταλαβαίνω νομίζοντας πώς έτσι δείχνεις την γραμματική σου γνώση; Αυτό έχει κρυμμένη υπερηφάνεια γιατρέ... πρόσεχε...

- Kyprianos Christodoulides Τάγμα Φραγκισκανών (παπικών) Μοναχών οι Ιησουΐτες, που ιδρύθηκε μετά τίς αποτυχημένες Σταυροφορίες, καί σκοπό είχε τήν απελευθέρωση τών Αγίων Τόπων. Οι Μοναχοί αυτοί ήταν επιστημονικά καταρτισμένοι καί απέκτησαν ισχυρή στρατιωτική καί οικονομική δύναμη.
Θέλησαν νά υποτάξουν τήν παπική ηγεμονία καί ήρθαν σε σύγκρουση μέ τήν παπική εκκλησία. Αφορίστηκαν καί μετά συγχωρέθηκαν. Είναι γνωστοί από αμφίδρομης διεύθυνσης θεολογικούς προβληματισμούς, τού τύπου - αυτό αργότερα - "η κότα έκανε τό αυγό ή τό αυγό τήν κότα;". Δηλαδή, κάτι σάν τό ερώτημά σου.

- Ανδρεας Μανδαλας  Γνώριζες όλα αυτά γ'αυτούς και με κάνεις όμοιο τους; Στην γλώσσα της Ιατρικής χρειάζεσαι εγκεφαλογράφημα...άμαι... (σημ.δική μου, ερωτηματικό";"). Αν είχα ρωτήσει ο Θεός έκανε το κινητό η το κινητό τον Θεό θα είχες δίκιο να μου λες πώς το ερώτημά μοιάζει με το ποιό ηλίθιο ερώτημα που έχουν κάνει οι άνθρωποι, αν έλεγα για το αυγό και την κότα θα ρώταγα η κότα έκανε το αυγό η ο κόκορας; Δηλαδή, κάτι σάν τό ερώτημά μου αλλά τόσο σου κόβει τόσα λες βάζεις κάτι που δεν έχω γράψει πώς το έγραψα για να με υποτιμήσεις αυτό είναι τακτική όσων νοιώθουν μειονεκτικά έναντι των άλλων περαστικά σου εύχομαι?

- Kyprianos Christodoulides  Όποιος θέλει νά μάθει, πρέπει νά ξέρει νά ρωτά, διότι κι αυτό είναι μάθηση. Τό ερώτημα «ο θεός έκανε το κινητό ή το κινητό τον θεό ;» είναι λίαν βλακώδες. Γι΄ αυτό δέν τίθεται. Τίθεται όμως τό «ο θεός έδωσε τό κινητό ή ο διάβολος;». Αλλά, είπαμε, είσαι περιορισμένων γραμματικών γνώσεων, κατά πώς έγραψες καί μή μέ κατηγορήσεις πάλι γιά υπερηφάνεια.
Παρένθεση γιά τό αυγό καί τήν κότα. Είπες «θα ρώταγα η κότα έκανε το αυγό η ο κόκορας;», ήταν η απάντηση που θά έδινες. Αν σκεφτόσουν λίγο περισσότερο, θά απαντούσες «πρώτα έκανε τά ζώα, κατά είδος καί γένος, ο θεός». Δέν προηγήθηκε ο κόκορας της κότας, ούτε η κότα τού κόκορα.. - [Kyprianos Christodoulides «Ανδρεας Μανδαλας αν έλεγα για το αυγό και την κότα θα ρώταγα η κότα έκανε το αυγό η ο κόκορας; Δηλαδή, κάτι σάν τό ερώτημά μου»]
Και σού φαίνεται λογικό αυτό τό ερώτημα ! Ε, τότε μπράβο σου !!

Σημείωση προηγουμένων καί τέλος.
Απαντούσα σέ ό,τι μού ζητούσες καί από πάνω, γράφεις ότι μού χρειάζεται εγκεφαλογράφημα. Λοιπόν, διάβασε τά παρακάτω καί ύστερα κάνε μου μπλόκ καί διαγραφή. Δέν θά είσαι ο πρώτος. Έτσι μέ αντιμετωπίζουν, όσοι αισθάνονται πώς κάπου σκαλώνουν, γιά νά με κατηγορήσουν στό τέλος ότι θέλω νά κάνω επίδειξη γνώσεων. Μέ ρωτούν, απαντώ, κι ύστερα μού λένε «κάνε κανένα εγκεφαλογράφημα».
Εσύ ισχυρίστηκες ότι είναι περιορισμένες οι γραμματικές γνώσεις σου καί γι' αυτό δέν μέ καταλαβαίνεις. Αυτός είναι ο λόγος που μέ ανάγκασε νά εξηγήσω τό "ίστασαι".
Άν, τώρα, ανακαλύπτεις σέ μένα υπερηφάνεια, που κάθισα καί σού έγραψα τόσα γιά νά καταλάβεις πως 1+1 κάνουν 2 ή 3, δές μήπως κάτω από τό χαλί σου κρύβεις αισθήματα μειονεξίας και ανημποριάς. Τά λένε κόμπλεξ. Αυτά είναι που σέ κάνουν νά μήν καταλαβαίνεις τά απλά πράγματα. Δέν έχω νά σού γράψω άλλο τίποτα.

- Ανδρεας Μανδαλας  Όσες φορές με έχεις συγχύσει τόσες σε έχω συγχωρήσει αν θες κάνε το ίδιο με εμένα και εσύ. Μια ιστορία θα σου πω και ελπίζω να την καταλάβεις στο ότι μας αφορά εμάς τους δύο. Υπάρχει ένας Μεγάλος Ποταμός που λέγετε Χριστός με πάρα πολλά παρακλάδια στενά που χωράνε ίσα-ίσα μια βάρκα την δική μας και δεν χωρά άλλη βάρκα, όλοι κάνουν κουπί ο κάθε ένας μόνος του και υπεύθυνος αν πάει σε αυτόν τον Ποταμό και άλλος κάνει κουπί αντίθετα να φύγει από αυτόν τον Ποταμό, κανείς δεν μπορεί στο παρακλάδι που είναι να πάρει μαζί του κανέναν όσο και να το θέλει, υπεύθυνος είναι μόνος του για το που θα πάει την βάρκα του και ουδείς άλλος. Κάνε το κουπί σου να κάνω το δικό μου και αν πάμε τελικά στον Ποταμό που λέγετε Χριστός τότε θα έχουνε Χαρά μεγάλη όσοι θα έχουν βρεί Τον Χριστό. Δεν θέλησα να σε βάλω στο παρακλάδι μου κάνε και εσύ το ίδιο με εμένα. Ο κάθε ένας μας είναι μόνος του στον αγώνα του. εύχομαι ο αγώνα σου να έχει στο βάθος Χριστό. εύχου και εσύ το ίδιο για μένα που το χρειάζομαι πολύ ο αμαρτωλός. Όσο για τις επαφές μας ας τις αραιώσουμε αφού τελικά ο ένας σκοτίζει τον άλλον. θα χαρώ πολύ αν συμφωνείς και εσύ, καλό αγώνα να έχεις. Με Αγάπη Χριστού Ανδρέας.

- Kyprianos Christodoulides  Σού τό είχα πεί εξ αρχής προφορικά, επειδή είχα καταλάβει ότι μάς χωρίζει χάσμα μέγα. Τί είχα πεί : «κράτει ό έχεις ίνα μηδείς λάβει τόν στέφανόν σου».

Υστερόγραφο. Ο Χριστός μέ τά παρακλάδια είναι η άλλη όψη τής θεωρίας τών κλάδων. Μόνο που, τώρα, τό δέντρο έπεσε καί τό πήρε ο ποταμός.

https://www.facebook.com/kypchri/posts/10210604223917163  μέ μικρές εδώ διορθώσεις.

Παρασκευή, 17 Νοεμβρίου 2017

Αμετανόητοι


Σέ ιστοσελίδα φέησμπουκ :

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1858184564209666&id=100000544217058

Από τό άρθρο
«Τό Πολυτεχνείο απέθανεν καί ετάφη από τήν στιγμή που οι θλιβεροί (ως εκ τών υστέρων απεδείχθη...) πρωταγωνιστές του, αναρριχήθηκαν στήν εξουσία. Μία είναι η αιτία του κακού: όλοι τους πορεύθηκαν άνευ Χριστού! Αυτά που ζούμε σήμερα, είναι τά τραγικά αποτελέσματα αυτής τής φρενήρους κατά κρημνών πορείας, όλης τής ελληνικής κοινωνίας, καί δυστυχώς οι Έλληνες είναι αμετανόητοι...»

Σχόλια
- Kyprianos Christodoulides Κλασσικές περιπτώσεις αμετανοησίας οι παλαιοθεΐτες - όπως λέμε νεοημερολογίτες - σημερινοί Έλληνες καί φυσικά οι Εβραίοι. Ποιός λαός είναι αρχαιότερος, θά μάς τό πεί τό DNA

- Θεολόγοι Κορινθίας Ψυχή και Χριστός μας χρειάζεται, ειδικά τώρα που χάνονται ψυχές και ζωές! Τα υπόλοιπα θα τα κρίνει ο Χριστός καλύτερα από μας!

- Kyprianos Christodoulides Ο Χριστός μάς άφησε τά πρό (τής) Κρίσεως. Αυτά είναι τό "ιδού τά πάντα καινά". Τά καινότερα τών καινών, μάλλον, κρύβουν κάποιο λάκκο. Θά τό μάθουμε μετά τήν τελεσίδικη κρίση, άν ίσως καί πιό πρίν, τότε η χαρά στόν ουρανό (επί ενί αμαρτωλώ μετανοούντι) θά είναι πολλαπλάσια τών 100 σωζόμενων δικαίων.

«13 πονηροί δέ ἄνθρωποι καί γόητες προκόψουσιν ἐπί τό χεῖρον, πλανῶντες καί πλανώμενοι»


Διαβάστε πρώτα αυτό καί έπειτα αυτά που ακολουθούν :  http://www.katanixis.gr/2017/11/blog-post_505.html. 
Τά περισσότερα (σχόλια) βλέπε αστερίσκο (*).

- Kyprianos Christodoulides Από νανουριστές πάμε καλά. Τό Πανεπιστήμιο τού Βοσπόρου μέ τά εδώ παραρτήματα ( : ΕΚΠΑ, Ακαδημία Βόλου, ημερήσιος Τύπος, ραδιόφωνο, τηλεόραση καί Θρησκευτικά περιοδικά) καλά κρατεί.

Από μέρους μου θά συμπλήρωνα μόνο το "Χαίρε, τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα" καί ο Απ. Παύλος αναφέρει κάτι γιά "γόητες καί πλάνους". Αυτοί είναι που μάς πρόκοψαν "επί τό χείρον".

Σάν αυτόν είναι πολλοί. Σέ περίοδο που λυσσομανά η αίρεση, αυτός χώνει τό κεφάλι του στήν άμμο, γιά νά μήν βλέπει, νά μήν ακούει. Θέλει νά κάνουν καί οι άλλοι, ό,τι κάνει κι αυτός. Οι άλλοι όμως ακούν, αυτός λέει "δέν είμαι θεολόγος". Ούτε κι εγώ είμαι, αλλά δέν άντεχα νά ακούω νά μνημονεύεται αμνημόνευτος καί νά κοινωνώ μέ ακοινώνητο "καί πάσης τής εν αυτώ αδελφότητος", στή θέση τής "εν Χριστώ ημών αδελφότητος".

Γι' αυτό κάποιος, ισχυριζόμενος τά ίδια, μού έλεγε : «Τί μέ νοιάζουν εμένα αυτά ; Εγώ πηγαίνω (τακτικά) καί κοινωνώ, επειδή αυτό λέει ο Χριστός (ο εσθίων μου τήν σάρκα κλπ.). Τί λένε καί τί έχουν μέσα τους οι παπάδες δέν τό ξέρω, δέν μέ αφορά». Τού απάντησα : «Τότε, πήγαινε νά κοινωνήσεις από έναν Ουνίτη, έναν προτεστάντη, έναν παπικό, έναν Μονοφυσίτη, έναν Κόπτη καί ό,τι άλλο διαθέτει "τό μαγαζί" τής "εν αυτοίς" αδελφότητος». Κι εκείνος είπε : «Εσύ πού ξέρεις τί έχει μέσα του ο παπάς που σέ κοινωνά ;». Η απάντηση ήταν : «Δέν πάω στά τυφλά νά μεταλάβω. Πηγαίνω στόν παπά νά εξομολογηθώ καί τό πρώτο που τού λέω, είναι άν μνημονεύει τούς αμνημόνευτος. Άν μού πεί τά ίδια, που σού έχουν πεί (εσύ νά κοινωνάς καί μή σέ απασχολούν τά άλλα, τά θεολογικά) σηκώνομαι καί φεύγω».

Έφυγα κι ας κρίνει ο άγιος Τριαδικός Θεός τά μέσα καί τά έξω τά δικά μου καί τών πνευματικών τού τύπου «εσύ νά κοινωνάς, κάνε αυτό που λέει ο Χριστός καί άσε τά άλλα, τά θεολογικά».

(*) https://www.facebook.com/groups/katanixis/permalink/863576973824469/

Κυριακή, 12 Νοεμβρίου 2017

Ένας αιφνίδιος θάνατος
- Δημήτριος Αναστασιαδης : Οσιακή Κοίμηση!! Την ευχή του να έχουμε!!

- Kyprianos Christodoulides : Ακοινώνητος μέ οσιακή κοίμηση ! Μπερδεύομαι.

- Δημήτριος Αναστασιαδης : Για σένα που είσαι ΓΟΧ, όχι για εμάς!!

- Kyprianos Christodoulides : Πρόλαβε νά μεταλάβει; Αυτή είναι η απορία μου καί ουδεμία σχέση έχει μέ ΓΟΧ.

- Δημήτριος Αναστασιαδης : Το ότι έφυγε την στιγμή της μετουσίωσης των Τιμίων Δώρων δεν σου λέει τίποτα;;; Έλεος δηλαδή!!

- Kyprianos Christodoulides : Έλεος ναί, η Μετουσίωση έγινε, αλλά αιφνιδίως - πρό Μεταλήψεως - απήλθε.

Η Εκκλησία εύχεται, περί αιφνίδιου θανάτου, νά μήν πεθάνουμε ξαφνικά.
Ο Κύριος νά μάς ελεήσει καί η Δέσποινα τού κόσμου, νά μάς προφυλάξει από αιφνίδιον θάνατο.

Ο ιερεύς

Ἔτι δεόμεθα ὑπέρ τοῦ διαφυλαχθῆναι τὴν ἁγίαν Ἐκκλησίαν καὶ τὴν πόλιν ταύτην, καὶ πᾶσαν πόλιν καὶ χώραν ἀπὸ ὀργῆς, λοιμοῦ, λιμοῦ, σεισμοῦ, καταποντισμοῦ, πυρός, μαχαίρας, ἐπιδρομῆς ἀλλοφύλων, ἐμφυλίου πολέμου, καὶ αἰφνιδίου θανάτου ... .
(Μικρά Παράκλησις εις τήν υπεραγίαν Θεοτόκο)

Μέ αγάπη από έναν ΓΟΧ.

Κυριακή, 5 Νοεμβρίου 2017

Η αλήθεια ως ορθότητα, η αλήθεια ως μετοχή καί «ἐγώ εἰμι ἡ ὁδός καί ἡ ἀλήθεια καί ἡ ζωή»

Τό ιστολόγιο επιγράφεται «Πέρα από τό άτομο» καί φιλοξενεί τήν είδηση, τήν οποία θά διαβάσετε στήν επισυναπτόμενη φωτογραφία :

Μαθαίνουμε λοιπόν ότι ο κ. Γιανναράς «Την 6η Νοεμβρίου 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα 19.00 στη Μεγάλη Αίθουσα του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, θα αναγορευθεί επίτιμος διδάκτωρ του Τμήματος Κοινωνικής Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών».

Παρακάτω δέ, ότι η «ομιλία του τιμώμενου Ομότιμου Καθηγητή Χρήστου Σπ. Γιανναρά θά έχει ως τίτλο: "Η αλήθεια ως ορθότητα και η αλήθεια ως μετοχή"».

Υποθέτω, ο αναγνώστης δέν θά έχει υπόψη τό « 5 Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς· Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις· καὶ πῶς δυνάμεθα τὴν ὁδὸν εἰδέναι; 6 λέγει αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς· ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή· οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς τὸν πατέρα εἰ μὴ δι' ἐμοῦ. », (Ιν. ιδ΄), όπου σαφώς καί απερίφραστα, ο Κύριος δίνει τόν ορισμό τής αλήθειας ( : ἐγώ εἰμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή ) αποκλείοντας τό απροσδιόριστο τής ορθότητας.
Ως πρός τήν "μετοχή", έχουμε τό «52 ᾿Εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; 53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.». Κι εδώ, σαφώς καί απερίφραστα, η "μετοχή" είναι «ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον». Περισσότερα, όσα δηλαδή απαιτούνται γιά τήν κατανόηση τού εδαφίου αυτού, παρέχονται στο Ιν. ς΄.

Μετά από αυτά τά ολίγα, καταλαβαίνει κανείς ότι ο υποψήφιος καί μελλοντικός "επίτιμος διδάκτωρ Κοινωνικής Θεολογίας" θά πεί στό εκλεκτό ακροατήριο τά γνωστά δικά του περί σχέσεως, έρωτος, προσώπου, εμπειρίας, τρόπου ζωής κλπ., αποκλείοντας παντελώς τήν ορθότητα. Η οποία, επεξηγηματικά, λόγω τής κατάληξης  -οτητα, δέν σημαίνει βλακότητα. Σημαίνει Χριστός, σημαίνει αλήθεια καί αυτή, μέ τή σειρά της, σημαίνει μετοχή - ένωση, στό ιερό Μυστήριο τής θείας Ευχαριστίας - Κοινωνίας.

Δέν γνωρίζω τί προτίθεται νά πεί. Τό πιθανότερο, άν μή βέβαιο, θά επαναλάβει τόν εαυτό του γιά νά επαληθεύσει, μιά ακόμη φορά, τό τού Απ. Παύλου : «3 ἔσται γὰρ καιρὸς ὅτε τῆς ὑγιαινούσης διδασκαλίας οὐκ ἀνέξονται, ἀλλὰ κατὰ τὰς ἐπιθυμίας τὰς ἰδίας ἑαυτοῖς ἐπισωρεύσουσι διδασκάλους κνηθόμενοι τὴν ἀκοήν ... ». (2Τμ. δ΄). Είναι τό παγκόσμιο αίτημα τής εποχής.

Η Δυτική προπαγάνδα μετά τό τέλος του Β΄Παγκόσμιου Πολέμου«To do away with national barriers » μτφ. « Νά ξεκάνουμε τά εθνικά σύνορα ». Σάς λέει κάτι αυτό ; Σας θυμίζει τίποτα ; Ας, πούμε τό «θεοσύστατο» κράτος - πολιτείες τών ΗΠΑ ;Παρασκευή, 3 Νοεμβρίου 2017

Εκπόρνευση τής γλώσσας η διαγραφή φύλου


Έγινε γνωστό (1) ότι ένα όν (τό όν) τής κατηγορίας τών θηλαστικών «άνθρωπος», ζήτησε τήν διαγραφή τού προσδιοριστικού ουσιαστικού άρθρου γένους. Ζήτησε νά καταργηθεί τό άρθρο «ο», «η» καί νά μείνει μόνο «τό». Έτσι, θά προσδιορίζεται ως (τό) ουδέτερο όν.

Δέν γνωρίζουμε ακόμη ποιά απόφαση θά λάβει τό δικαστήριο. Ωστόσο, άν είναι απορριπτική, θά προσφύγει στό ΕΔΑΔ (ειδικό δικαστήριο ανθρωπίνων δικαιωμάτων) τής Χάγης καί, τό δίχως άλλο, θά δικαιωθεί.
Πάνω σ΄ αυτό τό θέμα έγινε μιά συζήτηση σέ ιστοσελίδα τού φέησμπουκ καί σάς τήν μεταφέρω
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=299170523820179&id=100011817004926

- Χρίστος Ζάχος Εντάξει μωρέ... το κράτος μου δίνει πλέον επιλογές... εάν δεν τα καταφέρω ως αρσενικό, θα κάνω καριέρα ως θυληκό... και στη στραβή το γυρνάω ουδέτερο και τους μπερδεύω όλους... αυτό θα πει, παράθυρα ευκαιρίας!

- Spyroyla Kymp Ως θηλυκό , θα φοράς και διχτυωτό καλσόν που φέτος είναι πάλι πολύ στη μόδα;;;

- Χρίστος Ζάχος Όχι, πλέον, αλλάζεις κατά δήλωση. Χωρίς εξοπλισμό! Μόνο άρθρο αλλάζεις...

- Kyprianos Christodoulides Καταργούνται τά άρθρα "ο" καί "η". Παραμένει μόνο τό άρθρο "τό" καί ο Τοτός γίνεται ... τό Τοτό, τού Τοτή, ώ Τοτή ! Νά δούμε τί απόφαση θά πάρουν ... τά Τοτή, δηλαδή οι κ.κ. Δικαστές. Άν απορρίψουν τό αίτημα τής γλωσσικής διαστροφής μάς βλέπω νά τρέχουμε στή Χάγη, ένθα τό ΕΔΑΔ.

- Χρίστος Ζάχος ...τα Τατά...

- Kyprianos Christodoulides Τα-τα-τά, ταρατατά, ταρατατζούμ, ζούμ ζούμ, ζούμε Φίλη καί Γαβρόγλου, ουδετερόθρησκοι ουδετεροπολιτικοί, στά τσακίδια άι σιχτίρ.

Φίλε Χρίστο Ζάχο
Δέν έπιασες, νομίζω, τό υπονοούμενο. Ο Τοτός, τόν οποίο οι άθλιοι Φίλης καί Γαβρόγλου έκαναν γένους ουδετέρου, είναι πλέον άκλιτη λέξη λόγω ουδετεροπολιτικής (δέν έγινε ακόμη), ουδετεροθρησκείας καί επομένως, ουδετερογλωσσίας. Κι αυτό δέν μάς τό είπαν ακόμη. Τά πάντα διέπονται από πνεύμα (πλάνης) ουδέτερο, καθώς, κατά τήν προτεσταντική διαφθορά καί στρέβλωση, ουδετέρου γένους είναι η λέξη "πνεύμα". Παράδειγμα τό ΠΣΕ (παγκόσμιο συμβούλιο εκκλησιών) καί η Παγκόσμια Πολιτική (διακυβέρνηση) η οποία θεσμοθετεί δίκην θρησκείας. Η Πολιτική εκδιώκει ευσχήμως ή υποκαθιστά τήν Εκκλησία, πίστη καί θρησκεία.

Άρα, βγάζουμε το άρθρο "ο" από τή λέξη "θεός" καί στή θέση βάζουμε τό ουδετέρου γένους άρθρο "τό" ή τό παραλείπουμε εντελώς γιά ευνόητους λόγους. Να μή φαίνεται η βλακεία που κομίζουν οι εκπορνεύοντες τήν γλώσσα.

Συνέπεια τούτου, εκτός άλλων, είναι η απλούστευση : (τό) "θεός αγάπη εστί", άνευ τού προσδιοριστικού τού γένους "ο θεός αγάπη εστί".
Σημειώνω, η προτεσταντική εκπόρνευση τού λόγου πηγή έχει τόν παπισμό. Ο Πάπας είναι φορέας καί εκφραστής τής θεότητος τού Αγίου Πνεύματος (σημ. Θεός ο πατήρ, Θεός ο υιός, Θεός τό άγιον Πνεύμα, γράφει ο Μέγας Αθανάσιος), άρα, ουδετέρου γένους (!) κι αυτός. Η λέξη "Πάπας" είναι άκλιτη ! Άκλιτος, συνεπώς, το ... Τοτό, οι απονέμοντες δηλαδή τήν Δικαιοσύνη κατά τά θεία πρότυπα (τό) Πάπα.

(1)  http://www.iefimerida.gr/news/372997/sto-maroysi-i-proti-diki-gia-jason-antigoni-poy-zitise-diagrafi-fyloy-apo-taytotita

Πέμπτη, 2 Νοεμβρίου 2017

«6 ῝Ος δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ»


«6 ῝Ος δ᾿ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, συμφέρει αὐτῷ ἵνα κρεμασθῇ μύλος ὀνικὸς εἰς τὸν τράχηλον αὐτοῦ καὶ καταποντισθῇ ἐν τῷ πελάγει τῆς θαλάσσης»

Κάποτε η γή ολόκληρη κρεμάστηκε από τό νερό :«Σήμερον κρεμᾶται ἐπὶ ξύλου ὁ ἐν ὕδασι τὴν γῆν κρεμάσας».
Τώρα όμως η γή θά κρεμαστεί από τήν φωτιά ! Αυτοί που σκανδαλίζουν τά παιδιά καί περιγελούν εκείνον, που είπε "οποίος σκανδαλίσει ένα μικρό παιδί, είναι καλύτερα να κρεμάσει μιά μυλόπετρα στό λαιμό καί να πέσει στή θάλασσα νά πνίγει", ούτε ένα δάκρυ δέν θά έχει να σβήσει τή φωτιά, που θά τόν κάψει.

https://www.facebook.com/groups/katanixis/permalink/856609467854553/

Από "μέσα" οικουμενιστές, από "έξω" αντιοικουμενιστές


https://www.facebook.com/kypchri/posts/10210513490328880

Οι προφάσεις τών εντός καινοτομίας αποτειχισμένων. Σχόλια σέ ιστοσελίδα φέησμπουκ, ανάρτηση από ιστολόγιο "Φίλη Ορθοδοξία" την 29/10/2017, τίτλος «Ου μη γαρ τοις εχθροίς σου το μυστήριον είπω, ου φίλημά σοι δώσω καθάπερ ο Ιούδας».