Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 28 Σεπτεμβρίου 2016

Τα θρησκευτικά της Νέας Γενιάς

Νεότερη επεξεργασία με σχόλια 29/09/2016

Τα έργα και ημέρες του αλήστου μνήμης υπουργείου Νέας Γενιάς και Παιδείας, επί πασοκρατίας, σήμερα πιάνουν τόπο. Προηγήθηκε μια εντελώς απρόσκοπτη πορεία, σχεδόν σαραντάχρονη, αφού η ακαδημαϊκή θεολογική διανόηση ψέλλιζε τα γνωστά ληρήμματα περί ιδεολογικοποίησης και θρησκειποίησης της εκκλησίας. Προηγήθηκε, επομένως, η πολεμική κατά της θρησκείας και τώρα, αφού γίναμε καλά από τη νευροβιολογική μας ασθένεια, έρχεται και η σειρά της εκκλησίας. Σε λίγο θα αποτελεί παρελθόν και οι ναοί είτε θα νοικιάζονται σε αλλόπιστους ή θα γκρεμίζονται για να εγείρονται ενοικιαζόμενα δωμάτια σε τουρίστες. Μας χρειάζεται αύξηση του ΑΕΠ.
Αν διαβάσετε τα νέα θρησκευτικά, που θα διδάσκονται οι «νέες γενιές», θα καταλήξετε, χωρίς πολλή σκέψη, στο συμπέρασμα αυτό. Ο παρακάτω δεσμός προς κάθε ενδιαφερόμενο : http://pedilokaltsa.blogspot.gr/2016/09/blog-post_64.html

Θα μου πείτε, πολύ σωστά, τί δουλειά έχεις εσύ ο άσχετος από θεολογία και ασχολείσαι με αυτό το θέμα ; «Μείνε στα τσιρότα και στα μπεταντιν, όπως έμαθες, και άσε στην άκρη τα θεολογικά», μου συνέστησε ένα έγκυρο "εκκλησιαστικό" ιστολόγιο. Συμβαίνει όμως να μην είμαι άνθρωπος της υπακοής, μάλλον της κακής υπακοής, γι΄ αυτό γράφω τα κατωτέρω.

α) « 21 εἰς τοῦτο γὰρ ἐκλήθητε, ὅτι καὶ Χριστὸς ἔπαθεν ὑπὲρ ὑμῶν, ὑμῖν ὑπολιμπάνων ὑπογραμμὸν ἵνα ἐπακολουθήσητε τοῖς ἴχνεσιν αὐτοῦ· 22 ὃς ἁμαρτίαν οὐκ ἐποίησεν, οὐδὲ εὑρέθη δόλος ἐν τῷ στόματι αὐτοῦ·»
β) « 7 ὃς ἐν ταῖς ἡμέραις τῆς σαρκὸς αὐτοῦ δεήσεις τε καὶ ἱκετηρίας πρὸς τὸν δυνάμενον σῴζειν αὐτὸν ἐκ θανάτου μετὰ κραυγῆς ἰσχυρᾶς καὶ δακρύων προσενέγκας, καὶ εἰσακουσθεὶς ἀπὸ τῆς εὐλαβείας, 8 καίπερ ὢν υἱὸς, ἔμαθεν ἀφ' ὧν ἔπαθε τὴν ὑπακοήν, 9 καὶ τελειωθεὶς ἐγένετο τοῖς ὑπακούουσιν αὐτῷ πᾶσιν αἴτιος σωτηρίας αἰωνίου »
γ) « 15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας.»
δ) «21 τὸν γὰρ μὴ γνόντα ἁμαρτίαν ὑπὲρ ἡμῶν ἁμαρτίαν ἐποίησεν, ἵνα ἡμεῖς γενώμεθα δικαιοσύνη Θεοῦ ἐν αὐτῷ.»

Συγκρινόμενα τα ανωτέρω με τα σημερινά, κατ΄ ευφημισμό, θρησκευτικά, οδηγείται κανείς στο συμπέρασμα ότι οι νέοι άνθρωποι της νέας πολιτικής μας γενιάς - συνεχιστες της πρόσφατης άλλης - θα διδαχθούν να πάθουν κι έτσι να μάθουν, αν φυσικά μάθουν, μέσα από αυτό το αξεδιάλυτο μπέρδεμα φιλοσοφίας, αισθητικής, αλλά και περιθωριακής λαϊκής (multi-culti) τέχνης. Στόχος των σοφών κεφαλών του ΙΕΠ δεν είναι το "έμαθεν αφ΄ ων έπαθεν ... υμίν υπολιμπάνων υπογραμμόν ... ίνα ημείς γενόμεθα δικαιοσύνη Θεού εν αυτώ". Τα παιδιά μας δεν πρέπει να μάθουν, για να μην πάθουν. Η αμαρτία έγινε - μας έμαθαν - αστοχία, οπότε μπορούμε να στοχεύουμε κατ΄ επανάληψη. Δεν χάνουμε, δα, και τίποτα° δεν πετύχαμε με την πρώτη, θα πετύχουμε με τη δεύτερη, την τρίτη, τη νιοστή φορά. Ίσως, μας δοθεί και δεύτερη ευκαιρία βελτιωμένης υπαρξιακής πορείας ... προς θέωση. Λέμε, μπορεί, τίποτα δεν αποκλείεται, το λένε οι άλλοι «δρόμοι» του θεού. Ο οποίος δεν μας έδειξε ένα δρόμο, έτσι δεν είναι ; Μας έδειξε πολλούς.

Ώστε, λοιπόν, ούτως έχουν τα πράγματα. Όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στον ένα θεό και όποιος δεν συμφωνεί, συντάσεται με το ισλαμικό κράτος επί του παρόντος . Δεν γνωρίζουμε ποιος «δρόμος» θα ακολουθήσει μετά. Βεβαίως, αναφέρομαι σε δρόμο, που δεν ακολουθεί τα νόμιμα θεσπίσματα (ανθρώπινα δικαιώματα ΟΗΕ) και όχι εκείνο τον δρόμο, των δικαιωμάτων του αγίου Θεού, που μας περιγράφει σύντομα το κατωτέρω εδάφιο παλαιάς επιστολής προς Ρωμαίους της μετά Χριστόν εποχής

ε) « 3 τὸ γὰρ ἀδύνατον τοῦ νόμου, ἐν ᾧ ἠσθένει διὰ τῆς σαρκός, ὁ Θεὸς τὸν ἑαυτοῦ υἱὸν πέμψας ἐν ὁμοιώματι σαρκὸς ἁμαρτίας καὶ περὶ ἁμαρτίας, κατέκρινε τὴν ἁμαρτίαν ἐν τῇ σαρκί, 4 ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν τοῖς μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦσιν, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα. 5 οἱ γὰρ κατὰ σάρκα ὄντες τὰ τῆς σαρκὸς φρονοῦσιν, οἱ δὲ κατὰ πνεῦμα τὰ τοῦ πνεύματος. 6 τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος, τὸ δὲ φρόνημα τοῦ πνεύματος ζωὴ καὶ εἰρήνη· διότι τὸ φρόνημα τῆς σαρκὸς ἔχθρα εἰς Θεόν·».

Οι ημέτεροι εκτελεστές της εντολής «ἵνα τὸ δικαίωμα τοῦ νόμου πληρωθῇ ἐν ἡμῖν», με τα νέα - κατ΄ ευφημισμό - θρησκευτικά που μας φέρνουν, είναι οι κατά σάρκα όντες, κατά σάρκα περιπατούντες,  σαρκικό φρόνημα έχοντες και « τὸ γὰρ φρόνημα τῆς σαρκὸς θάνατος». Εκεί μας οδήγησε η εκσυγχρονιστική διανόηση της ακαδημαϊκής θεολογίας και εκεί οδηγούν τα παιδιά μας οι εκλεκτοί της ψήφου. Οι μὴ κατὰ σάρκα περιπατοῦντες, ἀλλὰ κατὰ πνεῦμα, θα το επιτρέψουμε ;

Υστερόγραφο

2 σχόλια:

Kyprianos Christodoulides είπε...

Robin Edison
Ίσως κάποια στιγμή η ιεραρχία της Εκκλησίας θα πρέπει να σκεφτεί σοβαρά να επανέλθει όπως ήταν μέχρι τον 10ο περίπου αιώνα, όταν ο Ιερέας έλεγε «τας θύρας τας θύρας εν σοφία πρόσχωμεν» μένοντας μέσα στον ναό μόνον οι μυημένοι, οι πιστοί χριστιανοί που ήταν μέλη της. Οι αβάπτιστοι, οι εχθροί και γενικά οι αμύητοι δεν έχουν τις προϋποθέσεις για να κατανοήσουν και να συμμετάσχουν στα υπό της Εκκλησίας τελούμενα.

Tony Vook
Θρησκευτικα πρεπει να γινονται στα κατηχητικα της εκαστοτε θρησκειας , για να μπορει να ασκησει ο καθενας το δικαιωμα της ελευθερης βουλησης , αν θελει να πιστευει σε καποιον θεο , να ειναι συνειδητη επιλογη και οχι γεωγραφικη η κρατικη αναγκαια συνθηκη .

Kyprianos Christodoulides
Αν ήξερες θρησκευτικά Τόνυ αυτό δεν θα το έγραφες

Tony Vook
Και κατηχητικο , και υποχρεωτικος εκκλησιασμος , και πατερικα κεμενα απο το πρωτοτυπο , και ολα τα απολυτικια μαθαιναμε , ηταν μερος της τοτε εκπαιδευσης που τωρα δεν κανουν ουτε στις ιερατικες σχολες . Αρα οι αποψεις μου ειναι θεμα επιλογης και οχι αγνοιας. Ειδαμε και τις πράξεις των μεγαλοσχημων ιερεων και πολιτικων που γνωριζουν καλα τα θρησκευτικα γραμματα, αποδεικνυοντας οτι το κριτηριο δεν ειναι η θρησκευτικη γνωση

Kyprianos Christodoulides
Με αυτά που γράφεις επιβεβαιώνεις αυτό που κι εγώ έχω γράψει : Δεν φταίτε εσείς ! Άλλοι σας έχουν πάρει στο λαιμό. Παρεμπιπτόντως, ήμουν μαθητής Γυμνασίου όταν έγινε υποχρεωτική η παρακολούθηση (με παρουσίες) στο Κατηχητικό. Μια φορά με πήραν τα σκάγια επειδή καθόμουν δίπλα σε κάτι αληταράδες συμμαθητές μου, που έκαναν πλάκα με αυτά που έλεγε ο κ. Κατηχητής. Μας είπε στο τέλος να περιμένουμε, περιμέναμε, και μας νουθέτησε λέγοντας : «Παιδιά μου να πάτε στο καλό, άλλη φορά μην ξαναρθείτε στο Κατηχητικό. Ο Θεός δεν σας χρειάζεται». Έκτοτε, κάθε Δευτέρα έτρωγα ραβδισμός και στα δυο χέρια από τον Φιλόλογο Καθηγητή που είχαμε. Παρ΄ όλα αυτά δεν σιχάθηκα την εκκλησία όπως εσείς.

Kyprianos Christodoulides είπε...

Tony Vook
1.Ποιος φταιει που απο τους κολπους της εκκλησιας βγαινουν συνεχεια αιρετικοι , και καποιοι ψαχνουν αφορμη να χαρακτηρισουν άλλους αιρετικους πλην εαυτων ?
2. Ακολουθεις μια εκκλησια που δεν συμφωνει με τους κανονες της ?
3. Η εκκλησια θα μας ορισει αν χρειαζομαστε μετακινησεις και ποσες ? 4. Η τεκμηριωμενη γνωση δεν μπορει να διαθετει ασφαλιστικες δικλειδες γιατι τοτε δεν ειναι ελευθερη . Η χρηση της ειναι τελειως διαφορετικο θεμα που εχει να κανει με τις ανθρωπινες επιδιωξεις . Δηλαδη οπως γραφεις δεν φταιει η χριστιανοσυνη για τους αιρετικους , δεν φταιει και η επιστημονικη γνωση για τι ειδους χρηση της κανουν μερικοι .

Kyprianos Christodoulides
Tony Vook «Ποιος φταιει που απο τους κολπους της εκκλησιας βγαινουν συνεχεια αιρετικοι , και καποιοι ψαχνουν αφορμη να χαρακτηρισουν ολους αιρετικους πλην εαυτων ?»
ΚΧ : «ἐξ ὑμῶν αὐτῶν ἀναστήσονται ἄνδρες λαλοῦντες διεστραμμένα τοῦ ἀποσπᾶν τοὺς μαθητὰς ὀπίσω αὐτῶν.». Όταν άρχισαν να γράφονται επιφυλλίδες του τύπου τις "πολιτικής θεολογίας" και παράλληλα να γίνονται μπουζουκοτράγουδα τα ποιήματα διαφόρων υψηλής στάθμης ποιητών, τάχα, διότι είχαν μέσα τους έντονο το θρησκευτικό - αλλά έντονα οικουμενιστικό - στοιχείο, τότε τι άλλο μπορεί να γράψει κανείς, εκτός από αυτό του απ. Παύλου. Ο υποφαινόμενος δεν ασχολείται με τα λεγόμενα θεολογικά, επειδή αυτά έγιναν προϊόν προς πώληση σε προτεσταντικό σουπερμάρκετ : "Φτιάξε κι εσύ μια εκκλησία, μπορείς". Αντί να βγει η Ιεραρχία και να καταδικάσει την δημοσιογραφική «πολιτική θεολογία», την άφησε να αλωνίζει. Νόμιζε ότι θα προήγαγε την ορθοδοξία, αλλά την έκανε προϊόν σε θεολογικό σουπερμάρκετ. Άκουσε τον Φίλη και κατάλαβε, επιτέλους, που πήγε το πράγμα, όταν οι επιφυλλιδογράφοι των δοκιμίων της πολιτικής θεολογίας ασελγούσαν σε βάρος της θρησκείας - ήθελαν να την καταργήσουν - προσβλέποντας ανοήτως και προσδοκώντας έναν ορθόδοξο εκκλησιαστικό οικουμενισμό. Το αποτέλεσμα ήταν αυτό που εσείς δικαίως χλευάζετε και αποστρεφόσαστε ! Δεν ήταν άλλο από τον "ιουδαιοχριστιανισμό", που τον γέννησε η συνεύρεση σιωνισμού και προτεσταντισμού, βάσει των ελευθεροτεκτονικών διδαχών με τις ευλογίες του εκάστοτε Πάπα και των δικών μας οικουμενικών. https://youtu.be/W6Kajx-Vvfo