Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016

Πιστεύω ή αποδέχομαι ;


Συνέχεια του Θέματος http://kyprianoscy.blogspot.gr/2016/06/blog-post_80.html

16 σχόλια:

Erato Bellou είπε...

Ο ιστότοπος του Πατριαρχείου Κων/πόλεως
στο Σύμβολον της Πίστεως έχει καταργήσει τις δύο άνω τελείες !
http://www.ec-patr.org/creed/index.php?i=gr

«·Φως εκ Φωτός»,στη θέση της έβαλε τελεία,
και «·ού της βασιλείας ουκ έσται τέλος» στη
θέση της έβαλε κόμμα.

Κάθε τελεία είναι τέλος στίχου (12 στίχοι συνολικά)
και κάθε στίχος τελειώνει σε τελεία (στο τέλος υπάρχει
επί πλέον το «.Αμήν.».
Όμως στον πιο πάνω ιστότοπο έχουμε 13 τελείες (με του Αμήν,14),που
δημιουργεί σύγχυση για 13 στίχους !

Kyprianos Christodoulides είπε...

Οι τελείες είναι 12, όσα και τα άρθρα. Το τι φτιάχνει το Φανάρι δεν πρέπει να μας ενδιαφέρει, δοθέντος ότι ο θρόνος κατέχεται από ορθοδοξοφανή Προκαθήμενο. Εκάστου άρθρου προτάσσεται το ρήμα πιστεύω και ως προς το Αμήν και την 13 τελεία, τα ακόλουθα.

Ο Νηπτικός πατήρ Όσιος Πέτρος ο Δαμασκηνός στον 23 (Ψ¨) Λόγο του Βιβλίου που επιγράφεται "Λόγοι Συνοπτικοί Πνευματικής Γνώσεως" λέγει τα εξής : Ώσπερ τοίνυν τό αμήν, τό λεγόμενον εις τό κατά Λουκάν αληθώς, σταθερός εστιν λόγος βεβαιών τά πρό αυτού λεγόμενα, ούτω καί φρόνησις, σταθερά νόησίς εστι, δυναμένη φυλάττειν τήν αλήθειαν. Τό γάρ αμήν δηλοί τό μόνιμον τής νέας χάριτος, διό καί εις μέν τήν παλαιάν Διαθήκην ουδ΄ όλως ευρίσκεται, διότι τύπος ήν, εν δέ τή Νέα χάριτι πανταχού λέγεται διά τό μένειν αυτήν εις τόν αιώνα καί εις τόν αιώνα τού αιώνος.

Αυτή είναι η ερμηνεία της 13 τελείας.

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων• φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς, οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ἀμήν.

Erato Bellou είπε...

«7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.»-----έχει άνω τελεία,όχι κόμμα,όπως ήδη έχω γράψει (εκ παραδρομής
επαναλάβατε το λάθος του ιστότοπου του Φαναρίου).
Επίσης,φαίνεται ότι το «φως» είναι με μικρό "φ",συγνώμη.
«2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων• φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.»

Kyprianos Christodoulides είπε...

Είναι περιττό να σας εξηγήσω την γραμματολογική και εννοιολογική σημασία της ΑΝΩ τελείας. Άλλο τελεία, έτερο άνω τελεία.

Erato Bellou είπε...

Επίσης,στον ιστότοπο του Φαναρίου γράφεται :
«8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ άγιον...» με μικρό "α" !

Erato Bellou είπε...

Oi ανθέλληνες παγκόσμιοι κυρίαρχοι θέλουν
στα ελληνικά να καταργηθεί η άνω τελεία.
Ήδη φροντίζουν στους Η/Υ να υπάρχει μια
δυσκολία στην πληκτρολόγησή της.
Πρέπει να ρυθμίσεις ειδικά τον Η/Υ,ώστε
να ενεργοποιηθεί το δεύτερο πληκτρολόγιο
αριθμών,που είναι δεξιά και μοιάζει
με κείνο της μικρής αριθμομηχανής τσέπης,να πατήσεις
και να κρατάς πατημένο το alt πληκτολογώντας
250,για να τυπωθεί άνω τελεία.
Ε,ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΒΟΗΘΑΕΙ ΚΑΙ ΤΟ ΦΑΝΑΡΙ,ΚΑΤΑΡΓΩΝΤΑΣ,ΣΤΟΝ ΙΣΤΟΤΟΠΟ ΤΟΥ,
ΤΙΣ ΔΥΟ ΑΝΩ ΤΕΛΕΙΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟΝ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ.

Erato Bellou είπε...

Την κατάργηση των δύο άνω τελειών από το Σύμβολον της Πιστεως
έκανε και ο ιστοτόπος :
http://users.uoa.gr/~nektar/orthodoxy/prayers/service_litourgy_translation.htm
(Λειτοργία Ιωάννου Χρυσοστόμου---ο φορέας είναι το Πανεπιστήμιο Αθηνών)

Erato Bellou είπε...

Η δε πηγή μου (Σύμβολον της Πίστεως,με 2 άνω τελείες,
12 τελείες και 13η τελεία μετά το ".Αμήν.") είναι
το Λειτουργικόν βιβλίον που μου «κληροδότησε» η
αείμνηστος μήτηρ μου,έκδοση 3η,της Αδελφότητος
Θεολόγων «Ο Σωτήρ»,Αθήναι 1967.
Όταν ο ένας γράφει με άνω τελεία και ο άλλος με
τελεία,στην πρώτη περίπτωση,και με κόμμα στη δεύτερη,
τότε ο σωστός (δηλαδή ο σύμφωνος με την Α' και Β'
Οικ.Συν.)είναι αυτός που γράφει με άνω τελεία,
διότι οι παραποιητές απλοποιούν,δεν περιπλοκεύουν,
και η άνω τελεία το κάνει πιο ευανάγνωστο,πιο στρωτό,
πιο σωστό εννοιολογικώς.Οι δε παραποιητές έχουν
τη στρατηγική της κατάργησης της άνω τελείας γενικά,
που στους Η/Υ την έχουν καταστήσει δύσκολη,και μελλοντικά
μπορεί να την αφαιρέσουν τελείως απ' αυτούς.

Erato Bellou είπε...

To Φανάρι όχι μόνο κρατάει "άκρως απόρρητο" ότι κατάργησε
αυτές τις δύο άνω τελείες,απ' το Σύμβολον της Πίστεως
(αντικαθιστώντας τη μεν πρώτη με τελεία,τη δε δεύτερη
με κόμμα),αλλά και θα ψεύδεται ότι έτσι έγραψαν η Α'
και Β' Οικουμενική Σύνοδος...!

Erato Bellou είπε...

To Σύμβολον της Πίστεως
(το σωστό,κατά την Α' και Β' Οικουμενική Σύνοδο,
με 2 άνω τελείες,12 τελείες,και στο «Αμήν!» θαυμαστικόν) :

https://books.google.gr/books?id=mkZAAAAAcAAJ&pg=PA83&lpg=PA83&dq=#v=onepage&q&f=false

Kyprianos Christodoulides είπε...

Σας ευχαριστώ πολύ για την τελευταία σας πληροφορία.

Erato Bellou είπε...

Δηλαδή το Σύμβολον της Πίστεως έχει ως εξής (2 άνω τελείες,12 τελείες,1 θαυμαστικόν) :

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

3. Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

4. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

5. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

6. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

7. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς · οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

8. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

9. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

10. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

11. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν.

12. Καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ἀμήν !
========================================
Τινές διαιρούν το δεύτερο άρθρο και ενούσι τα 11ο μετά του 12ου (1 άνω τελεία,12 τελείες,1 θαυμαστικόν) :

1. Πιστεύω εἰς ἕνα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητὴν οὐρανοῦ καὶ γῆς, ὁρατῶν τε πάντων καὶ ἀοράτων.

2. Καὶ εἰς ἕνα Κύριον Ἰησοῦν Χριστόν, τὸν Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων.

3. Φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο.

4 Τὸν δι' ἡμᾶς τοὺς ἀνθρώπους καὶ διὰ τὴν ἡμετέραν σωτηρίαν κατελθόντα ἐκ τῶν οὐρανῶν καὶ σαρκωθέντα ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καὶ Μαρίας τῆς Παρθένου καὶ ἐνανθρωπήσαντα.

5. Σταυρωθέντα τε ὑπὲρ ἡμῶν ἐπὶ Ποντίου Πιλάτου, καὶ παθόντα καὶ ταφέντα.

6. Καὶ ἀναστάντα τῇ τρίτῃ ἡμέρα κατὰ τὰς Γραφάς.

7. Καὶ ἀνελθόντα εἰς τοὺς οὐρανοὺς καὶ καθεζόμενον ἐκ δεξιῶν τοῦ Πατρός.

8. Καὶ πάλιν ἐρχόμενον μετὰ δόξης κρῖναι ζῶντας καὶ νεκρούς· οὗ τῆς βασιλείας οὐκ ἔσται τέλος.

9. Καὶ εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, τὸ κύριον, τὸ ζωοποιόν, τὸ ἐκ τοῦ Πατρὸς ἐκπορευόμενον, τὸ σὺν Πατρὶ καὶ Υἱῷ συμπροσκυνούμενον καὶ συνδοξαζόμενον, τὸ λαλῆσαν διὰ τῶν προφητῶν.

10. Εἰς μίαν, Ἁγίαν, Καθολικὴν καὶ Ἀποστολικὴν Ἐκκλησίαν.

11. Ὁμολογῶ ἓν βάπτισμα εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν.

12. Προσδοκῶ ἀνάστασιν νεκρῶν καὶ ζωὴν τοῦ μέλλοντος αἰῶνος.

Ἀμήν !
============================
Αλλά αυτή η αρίθμησις δεν επικράτησε ( πάντως διατηρεί την αρχή : κάθε άρθρο,από τα 12,τελειώνει σε τελεία,κάθε τελεία είναι τέλος άρθρου)
Το δε Φανάρι δεν ακολουθεί αυτή την αρίθμηση,απλώς καταργεί τις άνω τελείες,και έχει 13 τελείες,και 14η στο Αμήν,όχι θαυμαστικόν.

Erato Bellou είπε...

Η δεύτερη αρίθμησή τινων (βασικώς εις τον 18ο αιώνα) δεν επικράτησεν,εγκατελείφθη,
αφού αναθεωρεί το κείμενον του Συμβόλου της Πίστεως της Α' και Β' Οικ. Συν.
Καταργεί μία άνω τελεία («·φως εκ φωτός...») και μια τελεία («.Και ζωήν του μέλλοντος
αιώνος»).

Erato Bellou είπε...

Μου φαίνεται ότι,επί πατριαρχείας Βαρθολομαίου καταργήθηκε
η άνω τελεία στο «·φως εκ φωτός...»,που την έκανε τελεία,
και η άνω τελεία στο «·ού της βασιλείας ουκ έσται τέλος»,που
την έκανε κόμμα.

Erato Bellou είπε...

Kαι η Ι.Μ. Ηλείας γράφει σωστά το Σύμβολον της Πίστεως,
διατηρώντας τις δύο άνω τελείες :
http://www.imilias.gr/to-simbolo-tis-pisteos-kai-i-ermineia-tou.html

Erato Bellou είπε...

Στο Σύμβολον της Πίστεως μόνο 7 λέξεις γράφονται
με κεφαλαίο γράμμα,κατά το
https://books.google.gr/books?id=mkZAAAAAcAAJ&pg=PA83&lpg=PA83&dq=#v=onepage&q&f=false
που ήδη έχω αναφέρει σε προηγούμενο σχόλιό μου.
Οι 7 λέξεις αυτές είναι :
Θεός,Ιησούς,Χριστός,Μαρία,Πόντιος,Πιλάτος,Εκκλησία.
Μου φαίνεται ότι αυτό είναι το σωστό,το σύμφωνο με
το κείμενο της Α' και Β' Οικ.Συν.
Υ.Γ.Παρατήρηση : Έχει «Θεός» με κεφαλαίο,αλλά «πατήρ,υιός,πνεύμα» με μικρό.