Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 23 Ιουλίου 2016

Δημήτριος Τσελεγγίδης , Επιστολή στους Ιεράρχες - Αποτίμηση της " Αγίας και Μεγάλης Συνόδου" της Κρήτηςhttp://aktines.blogspot.gr/2016/07/blog-post_198.html

Αντί Σχολίου

Αναδημοσίευση από ιστολόγιο ΑΓΙΟΚΥΠΡΙΑΝΙΤΗΣ
http://353agios.blogspot.gr/2016/07/blog-post_56.html

Τὸ Κείμενο τῆς Κρήτης καὶ η παναίρεσις τοῦ Οἰκουμενισμοῦ...

Ἡ ἀδιαμαρτύρητη ἀποδοχὴ τοῦ ἐκκλησιολογικοῦ κειμένου τῆς Κρήτης: «Σχέσεις τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας πρὸς τὸν λοιπὸν χριστιανικὸν κόσμον», ἡ μὴ ἐπίσημη ἀπόρριψή του, ὁδηγεῖ στὴν μεταφορὰ τῆς παναιρέσεως τοῦ Οἰκουμενισμοῦ ἀπ᾿ εὐθείας μέσα στὴν Ἐκκλησία, δηλαδὴ στὴν συνύπαρξη δύο ἀντιθέτων δογματικῶν (ἐκκλησιολογικῶν) παραδόσεων: ἐκείνης, ἡ ὁποία ὁμολογεῖται στὸ Σύμβολο τῆς Πίστεως περὶ Μιᾶς, ῾Αγίας, Καθολικῆς καὶ Ἀποστολικῆς Ἐκκλησίας, καὶ ἐκείνης τῆς καινοτόμου, ἀλλοτρίας καὶ αἱρετικῆς, τῶν πολλῶν «ἑτεροδόξων ἐκκλησιῶν». Ἔτσι τὸ Σῶμα τοῦ Χριστοῦ, ἡ Ἐκκλησία, παρουσιάζεται «σχιζοφρενής», ὄχι ἔχουσα «νοῦν Χριστοῦ», ἀλλὰ «Χριστὸν μεμερισμένον [=τεμαχισμένο]», πολλὲς «δόξες», δογματικὲς δηλαδὴ πίστεις. Καὶ ἐνῶ ἡ Ἐκκλησία εἶναι τὸ μέσον, διὰ τοῦ ὁποίου «ἔγινε γνωστὴ στὶς Ἀρχὲς καὶ Ἐξουσίες στὰ ἐπουράνια μέσῳ τῆς Ἐκκλησίας ἡ πολυποίκιλη σοφία τοῦ Θεοῦ», παρουσιάζεται τώρα στὸ κείμενο αὐτὸ τοῦ Κολυμπαρίου, ὡς στερημένη ἀπὸ τὸ βασικὸ γνώρισμά Της τῆς Πεντηκοστῆς, τὴν Ενότητα, κατὰ τὴν ὁποίαν «τὸ Πνεῦμα τὸ ῞Αγιον [...] συνάρμοσε σὲ συμφωνία ἑνιαίας πρὸς τὴν ῾Αγία Τριάδα Πίστεως τὶς διαφορετικὲς γλῶσσες τοῦ πλήθους τῶν ἐθνῶν»...


«Στρογγυλὴ Τράπεζα στὴν Μολδαβία, Ἀποτίμηση τῶν Ἀποφάσεων τῆς “Συνόδου” τῆς Κρήτης», Κισινάου Μολδαβίας, 29.6.2016 ἐκ. ἡμ.

Για την ἀντιγραφή:

† ὁ Μητροπολίτης Κυπριανός 10.7.2016 ἐκ. ἡμ.,

† Μνήμη τῶν Ἁγίων 45 Μαρτύρων ἐν Νικοπόλει

Δεν υπάρχουν σχόλια: