Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τρίτη, 21 Ιουνίου 2016

Διένεξη περί "προσώπου" στην Πανορθόδοξη Κρήτης

Αναδημοσίευση από ιστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ και φωτογραφία

Υπεγράφη το κείμενο «Ἡ ἀποστολή τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῷ συγχρόνω κόσμω»
21.6.2016

Κατά την χθεσινοαπογευματινή Συνεδρίαση της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου των Προκαθημένων συζητήθηκε το σχετικό κείμενο. Πρόταση τροποποίησης είχε καταθέσει η Εκκλησία της Ελλάδος, η οποία αναφερόταν σε τρία σημεία.

Το πρώτο ζητούσε την εξής τροποποίηση: «Ὡς προϋπόθεσις μιᾶς εὐρυτέρας ἐν προκειμένῳ συνεργασίας δύναται νά χρησιμεύσῃ ἡ κοινή ἀποδοχή τῆς ὑψίστης ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου. Αἱ κατά τόπους Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι είναι δυνατόν νά συμβάλουν εἰς τήν διαθρησκειακήν συνεννόησιν καί συνεργασίαν, δια την ειρήνική συνύπαρξη και κοινωνικήν συμβίωσιν των λαών, χωρίς τούτο να συνεπάγεται οιανδήποτε θρησκευτικόν συγκρητισμόν».
Η πρόταση αυτή της Εκκλησίας της Ελλάδος έγινε αποδεκτή.

Δεύτερον από το κείμενο : «Περί Ελευθερίας και ευθύνης. 1. Ἕν ἐκ τῶν ὑψίστων δώρων τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον, τόσον ὡς συγκεκριμένον φορέα τῆς εἰκόνος τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, ὅσον καί ὡς κοινωνίαν προσώπων ἀντανακλώντων κατά χάριν διά τῆς ἑνότητος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι ζωήν καί κοινωνίαν τῶν θείων προσώπων, ἀποτελεῖ τό θεῖον δῶρον τῆς ἐλευθερίας».

Η Εκκλησία της Ελλάδος ζήτησε να διαγραφεί η φράση «τόσον ὡς συγκεκριμένον φορέα τῆς εἰκόνος τοῦ προσωπικοῦ Θεοῦ, ὅσον καί ὡς κοινωνίαν προσώπων ἀντανακλώντων κατά χάριν διά τῆς ἑνότητος τοῦ ἀνθρωπίνου γένους τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι ζωήν καί κοινωνίαν τῶν θείων προσώπων» και να παραμείνει «Περί Ελευθερίας και ευθύνης. 1. Ἕν ἐκ τῶν ὑψίστων δώρων τοῦ Θεοῦ πρός τόν ἄνθρωπον είναι η ελευθερία του».
Και η πρόταση αυτή της Εκκλησίας της Ελλάδος έγινε αποδεκτή.

Τρίτον, στο θέμα των όρων «άνθρωπος» και «ανθρώπινο πρόσωπο» προτάθηκε από την Εκκλησία της Ελλάδος χάριν ενοποίησης του κειμένου να γραφεί παντού ο όρος «άνθρωπος».
Στο σημείο αυτό αποφασίσθηκε να παραμείνει το κείμενο ως έχει.

Αποστολή: Μάκης Αδαμόπουλος – Εκκλησία Ελλάδος

Σχόλιο κχ
Η αλλοπρόσαλλη διγλωσσία της ημετέρας παρουσίας είναι οφθαλμοφανής. Στην τροποποίηση την οποία ζήτησε και έγινε δεκτή - τα διά πλαγίας γραφής δική μου επιλογή - , αναφέρεται ότι η κοινή αποδοχή της αξίας του ανθρωπίνου προσώπου, είναι η (απαραίτητη) προϋπόθεση για να συμβάλουν οι Ορθόδοξες Εκκλησίες στη διαθρησκειακή συνεννόηση και συνεργασία, προς επίτευξη ειρηνικής συνύπαρξης και συμβίωσης των λαών. Στη συνέχεια, στο δεύτερο σημείο, ζητά να περικοπή η φράση που αναφέρεται σε "προσωπικό θεό" και "κοινωνία προσώπων" αντανακλώντων «τήν ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι ζωήν καί κοινωνίαν τῶν θείων προσώπων». Τέλος, στο τρίτο σημείο, όπου προτεινόταν ο όρος "άνθρωπος" στη θέση "ανθρώπινο πρόσωπο", η τροποποίηση δεν έγινε δεκτή. Και η ζυγαριά ήρθε στα ίσα : Από τη μια να έχουμε την ύψιστη σημασία του ανθρώπινου προσώπου χάριν της ελευθερίας και από την άλλη, να απορρίπτουμε την ἐν τῇ Ἁγίᾳ Τριάδι ἀλληλοπεριχώρηση τῶν θείων προσώπων. Η διαφορά μεταξύ των πατέρων Ζηζιούλα και Ιεροθέου Βλάχου, ως προς το θεανδρικό πρόσωπο του Κυρίου και το δικό μας πρόσωπο, είναι ακαδημαϊκής φύσεως. Μάλιστα !

Και ποιο το συμπέρασμα ; θα αναρωτηθεί ίσως ο αναγνώστης. Δεν είναι άλλο από τον υπερτονισμό της ελευθερίας, το «ένα εκ τών υψίστων δώρων του Θεού προς τον άνθρωπον είναι η ελευθερία του» προς επιβεβαίωση, και στα αζήτητα "ὅτι οὐ ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμόν, ἀλλὰ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός".
Μάλλον, κάτι εμποδίζει την ενδημία του Παναγίου Πνεύματος στο Κολυμπάρι της Κρήτης.

Ναυτιών τώ σάλω, τών βιοτικών μελημάτων, 
συμπλόοις ποντούμενος αμαρτίαις, 
καί ψυχοφθόρω θηρί προσριπτούμενος, 
ως ο Ιωνάς Χριστέ βοώ σοι, 
Εκ θανατηφόρου με βυθού ανάγαγε.

Δεν υπάρχουν σχόλια: