Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 25 Μαΐου 2016

Εἴπωμεν καὶ ὑπὲρ αὐτῶν τό Κύριε ἐλέησονΟ άνθρωπος της φωτογραφίας είναι Αρχιμανδρίτης (βλέπε λεπτομέρειες) και έγραψε ένα άρθρο με τίτλο "Έλεος" στην ιστοσελίδα ΑΜΕΝ. Μπορείτε να το διαβάσετε στο δεσμό που ακολουθεί :
http://www.amen.gr/article/eleos . Εκεί όμως δεν θα διαβάσατε αυτό που ακολουθεί.

Μας επαναλαμβάνει ο αρθρογράφος του "AMEN" π. Δοσίθεος τον στίχο "32 (και) γνώσεσθε την αλήθειαν και η αλήθεια ελευθερώσει υμάς", από το Ιν. η΄. Προηγείται όμως ο στίχος 31, ο οποίος συνδέεται με τον 32 δια του "και". Οπότε γίνεται αντιληπτός ο (32) δεύτερος στίχος. Τι γράφει ο (31) πρώτος στίχος ; Ιδού : "31 ῎Ελεγεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ ᾿Ιουδαίους· ἐὰν ὑμεῖς μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μού ἐστε,".

Ερώτηση : Το Φανάρι μετά των οικουμενικών οικουμενιστών συνοδοιπόρων, μένει "ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ" ή μήπως κάνει αυτό που έκαναν στο τέλος οι "πεπιστευκότες αὐτῷ ᾿Ιουδαίοι" ; Όπως μας πληροφορεί ο στίχος 59 του Η΄ Κεφαλαίου στο Κατά Ιωάννην "59 ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ' αὐτόν. ᾿Ιησοῦς δὲ ἐκρύβη, καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν, καὶ παρῆγεν οὕτως.".

Το Φανάρι μας θέλει απογόνους των σταυρωτών του Κυρίου ( : έχουμε κοινούς πατέρες, είπε ο Οικουμενικός στη Συναγωγή Park East  της Ν. Υόρκης), μας θέλει όμως και αγίους, εάν και εφόσον διαβάζουμε το "άγιον Κοράνι". Οπότε, μάλλον, θα πρέπει να συμφωνήσουμε, "οι κληροδοτήσαντες εις ημάς την διαίρεση πατέρες, υπήρξαν ατυχή θύματα του αρχεκάκου όφεως", κατά την δήλωση του οικουμενικού οικουμενιστού κυρού Βαρθολομαίου.

Γράφουμε λοιπόν κι εμείς για τον αρθρογράφο και τους οικουμενικούς οικουμενιστές του Φαναρίου : Ὑπὲρ τῶν ἐν ἀσθενείας κατακειμένων (...) Εἴπωμεν καὶ ὑπὲρ (ἑαυτῶν καί) αὐτῶν τό· Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον, Κύριε ἐλέησον.
Αποφεύγουμε να γράψουμε τη λέξη "Έλεος", ότι "ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου· καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου" (Ψ. 142 Τῷ Δαυΐδ, ὅτε κατεδίωκεν αὐτὸν Ἀβεσσαλὼμ ὁ υἱὸς αὐτοῦ).

Δεν υπάρχουν σχόλια: