Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Ο εσμός των Σιωνιστών αποφασίζει για τα Θρησκευτικά μας

Ένα σχόλιο στην ιστοσελίδα ΑΚΤΙΝΕΣ ( http://aktines.blogspot.gr/2016/04/blog-post_29.html ). Αφορά στην πολιτική σπείρα που διαμορφώνει τη θρησκευτική Παιδεία του ανύπαρκτου πλέον ελληνικού κράτους, κατά δήλωση της κας Ντόρας Μπακογιάννη.

Ενδιαφέρουσα πληροφορία και περισσότερο ενδιαφέρουσα η αδιαφορία της εκκλησιαστικής Ιεραρχίας. Η οποία βρίσκεται παγιδευμένη στο "ο Θεός αγάπη εστί" ή στο άλλο σχετικό με τα παιδιά και το " ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν". Περί τούτων τα εξής :

1) Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά εκείνος που το έγραψε δεν αναφερόταν σε κάποιο απρόσωπο και ανυπόστατο θεό. Αναφερόταν στον ενανθρωπήσαντα Υιό και Λόγο του Θεού, στο δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος - δυάς κατά τον παπισμό και "ανώτερη δύναμη" κατά τους Προτεστάντες, τους Σιωνιστές και λοιπούς θεϊστές - στην πραγματικότητα σατανιστές - και πουθενά αλλού.

2)  14 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν (Μτ. ιθ΄).

Η βασιλεία των ουρανών δεν είναι η οποιαδήποτε βασιλεία. Είναι η βασιλεία του ενανθρωπήσαντος, παθόντος και ταφέντος και αναστάντος και αναληφθέντος Κυρίου Ιησού Χριστού, περί του οποίου το εν αγίω Πνεύματι συνταχθέν Σύμβολο Πίστεως γράφει "Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο".

3)  6 ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι.  7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν·  8 ὅτι τὰ ρήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.  9 ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι,  10 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. (...) 12 ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.(...) 14 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.  15 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ' ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. 16 ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσί, καθὼς ἐγὼ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰμί.  17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι. 20 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευσόντων (*) διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,  21 ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.  22 καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν,  23 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. (Ιν. ιζ΄)

"᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι (...) Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων(*) διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, ἵνα πάντες ἓν ὦσι".
Γίνεται εμφανές από τα ανωτέρω, ότι οι πιστεύοντες (διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ) απέκτησαν διαφορετική πίστη μετά την προσθήκη του φιλιόβε και τους επακολουθήσαντες - όχι πλέον - αιρετικούς. Και ο Σιωνισμός, εντός του οποίου οι πάντες χωρούν, καλά κρατεί και κυριαρχεί.

(*) Ως προς τον αστερίσκο δε, στο κείμενο του ιζ΄ Κεφαλαίου, Κατά Ιωάννην ιερό Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, που είναι αναρτημένο στο Διαδίκτυο, υπάρχει ένα λάθος. Και τούτο είναι το "ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν [πιστευσόντων] διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν". Όμως, η Έκδοση της Καινής Διαθήκης του Πατριαρχείου Κων/πόλεως του 1904 - δεν υπάρχει στο ιντερνέτ - δεν γράφει "πιστευσόντων". Γράφει "πιστευόντων". Του λόγου το (μη) ασφαλές βλέπε :

http://kainidiathiki.agiooros.org/index.php?id=4&bt=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CE%BD&ch=17&ancnew=AM

http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Kata_Iwannhn_Euaggelio/Kata_Iwannhn_Euaggelio_kef.17.htm

Δεν υπάρχουν σχόλια: