Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Σάββατο, 30 Απριλίου 2016

Ποιμαντορική Εγκύκλιος 2016 Μ. Πειραιώς και ένα σχόλιο

Διαβάστε πρώτα αυτό (*) και ύστερα, αν έχετε χρόνο, το σχόλιο που δεν πρόκειται να δημοσιευθεί και το καταθέτω εδώ.

Πασχάλιος Ποιμαντορική Εγκύκλιος 2016 Μητροπολίτου Πειραιώς Σεραφείμ

Ἀδελφοί προσφιλέστατοι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ ἠγαπημένα,
Χριστός Ἀνέστη!

«Τόν Ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί φωτίσαντα πάντα δεῦτε προσκυνήσωμεν». Ἡ Ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ εἶναι ἑορτή πλημμυρισμένη μέ ὁλόλαμπρο φῶς. Καί ἀκτινοβολεῖ κύματα φωτός πρός ὅλες τίς κατευθύνσεις τῆς οἰκουμένης. «Νῦν πάντα πεπλήρωται φωτός, οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια», ψάλλει ἡ Ἐκκλησία. Καί ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός συμπληρώνει : «Αὐτή ἡ τῆς Ἁγίας Κυριακῆς Λαμπρά καί φαεσφόρος ἡμέρα, ἐν ἧ τό ἄκτιστον φῶς σωματικῶς, ἐκ τοῦ τάφου πρόεισιν (προβάλλει) ὡς νυμφίος ὡραῖος τῷ κάλλει τῆς ἀναστάσεως».

 Μέ τήν Ἀνάσταση, ὁλόκληρη ἡ κτίση ἀποκτᾶ τό νέο φῶς. Τό ἔρεβος τῆς ἁμαρτίας, τά σκότη τῆς ἀδικίας, τοῦ μίσους, τοῦ ψεύδους, τοῦ θανάτου ὑποχωροῦν ἐμπρός στόν θρίαμβο τοῦ Ἀναστάντος. Ὅπως συνοψίζει ἡ Θεία Λειτουργία τοῦ Μ. Βασιλείου : Ὁ Χριστός, «ἀναστάς τῇ τρίτῃ ἡμέρα, καί ὁδοποιήσας πάση σαρκί τήν ἐκ νεκρῶν Ἀνάστασιν, καθότι οὐκ ἧν δυνατόν κρατεῖσθαι ὑπό τῆς φθορᾶς τόν ἀρχηγό τῆς ζωῆς, ἐγένετο ἀπαρχή τῶν κεκοιμημένων, πρωτότοκος ἐκ τῶν νεκρῶν, ἵνα ἧ αὐτός τά πάντα ἐν πᾶσι πρωτεῦων». Αὐτό τό μοναδικό γεγονός ἑορτάζουμε σήμερα.

 Ὁ ἴδιος ὁ Ἰησοῦς Χριστός διακήρυξε ὅτι «Φῶς εἰμί τοῦ κόσμου» (Ἰω. 9:5). Ἡ ἀναλογία εἶναιπροφανής. Τό φῶς εἶναι ἐκεῖνο πού ἀποκαλύπτει καί ἀναδεικνύει τήν ὑπέροχη ποικιλία τῶν χρωμάτων τῆς δημιουργίας. Χωρίς τό φῶς, ὅλη ἡ κτίση βυθίζεται σέ σκότη παγερά, θανατηφόρα. Χωρίς αὐτό, δέν ὑπάρχει ζωή. Τό ὁλόλευκο φῶς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ ἀποκαλύπτει τό πνευματικό κάλλος, τήν ὡραιότητα τοῦ σύμπαντος. Καί προσφέρει πλήρωμα ζωῆς, πού προεκτείνεται στήν αἰωνιότητα.

 Ὁ νέος πλοῦτος τῶν γνώσεων μας σχετικά μέ τό φυσικό φῶς, τό «κτιστό φῶς» (κατά τή θεολογική ὁρολογία) διευρύνει ἀκόμη περισσότερο τούς συμβολισμούς καί τίς ἐκπληκτικές ἐπιδράσεις τοῦ πνευματικοῦ φωτός στόν κόσμο. Τό φυσικό φῶς, γενικά, εἶναι πολύ οἰκεῖο, ἀλλά συγχρόνως ἀκατανόητο. Παρομοίως, ὁ Ἀναστάς Χριστός παραμένει γνωστός καί οἰκεῖος, συγχρόνως ὅμως εἶναι ἀπερινόητος καί ἀπρόσιτος ὡς πρός τή θεία Του φύση. «Ὁ Θεός καλεῖται φῶς ὄχι ὡς πρός τήν οὐσία ἀλλά ὡς πρός τήν ἐνέργειά Του» (Ἁγ. Γρηγόριος ὁ Παλαμάς).

 «Τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί φωτίσαντα πάντα δεῦτε προσκυνήσωμεν». Δέν ἀρκεῖ ὅμως νά ἀτενίζουμε δοξολογικά τόν ἀναστάντα Χριστό. Ἡ Ἐκκλησία προτρέπει τόν καθένα μας νά προσλάβει προσωπικά τό ἀναστάσιμο φῶς. «Δεῦτε λάβετε φῶς ἐκ τοῦ ἀνεσπέρου φωτός». Γιά νά φωτισθοῦν οἱ καρδιές μας, πού συχνά σκοτεινιάζουν ἀπό τή μελαγχολία καί τήν κατάθλιψη. Μέ μιά προϋπόθεση πάντοτε : Νά ἐπιμένουμε «τῇ πίστει τεθεμελιωμένοι ἀπό τῆς ἐλπίδος τοῦ Εὐαγγελίου» (Κολοσ. 1:23). Ἀνάλογα μέ τή δεκτικότητα πίστεως, ὁ καθένας μας ἀπορροφᾶ καί χαίρεται τό ζωογόνο πασχαλινό φῶς.

 «Ὅσο περισσότερο προχωροῦμε πρός τήν κάθαρση, τόσο πιό πολύ Τό βλέπουμε (τό θεῖο φῶς) - ἐξηγεῖ ὁ Ἅγ. Ἰωάννης ὁ Δαμασκηνός – καί ὅσο περισσότερο Τό ἀτενίζουμε, τόσο πιό πολύ τό ἀγαποῦμε καί ὅσο περισσότερο Τό ἀγαπήσουμε, τόσο πιό πολύ Τό ἀντιλαμβανόμαστε. Αὐτό μᾶς ἀποκαλύπτεται καί γίνεται ἀντιληπτό· καθώς λίγο διαχέεται πρός τά ἔξω». («Ὅσον ἄν καθαρώμεθα, φανταζόμενον, καί ὅσον ἄν φαντασθῶμεν, ἀγαπώμενον, καί ὅσον ἄν ἀγαπήσωμεν, αὖθις νοούμενον· αὐτό ἑαυτοῦ θεωρητικόν τε καί καταληπτικόν· ὀλίγον τοῖς ἔξω ἐκχεόμενον»).

 Ἄς ἀπολαύσουμε, λοιπόν, στά βάθη τῆς ψυχῆς μας, προσωπικά, τό πάλευκο πασχαλινό φῶς. Τό Πάσχα δέν εἶναι κάτι πού περιορίζεται στό παρελθόν· εἶναι Γεγονός πού ἀδιάκοπα ἀνανεώνει.

 «Τόν ἀναστάντα ἐκ νεκρῶν καί φωτίσαντα πάντα δεῦτε προσκυνήσωμεν». Καί στή συνέχεια, ἀδελφοί μου, ἄς μεταφέρουμε τό φῶς Του, ὅπως μεταδίδουμε τό ἀναστάσιμο φῶς στή σβησμένη λαμπάδα τοῦ πλησίον, στό ἄμεσο ἤ εὐρύτερο συγγενικό, κοινωνικό περιβάλλον. Καί ἀκόμη ἄς συμβάλουμε στό χρέος τῆς Ἐκκλησίας γιά νά μεταδοθεῖ τό ἀναστάσιμο φῶς στίς πιό λησμονημένες καί ἀδικημένες γωνιές τῆς οἰκουμένης. Καθώς ἐπίσης, στά πολυφωτισμένα, μέ τεχνητό φῶς, πολυτελή καταλύματα, ἐκεῖ ὅπου οἱ ἔνοικοι τους βιώνουν τό ἔρεβος τῆς προσωπικῆς μοναξιᾶς, τοῦ ἐσωτερικοῦ διχασμοῦ καί κενοῦ, βυθισμένοι στήν ὁλοσκότεινη νύκτα ἀνείπωτων παθῶν.

 Ὁ Χριστός ἐπέμεινε ὅτι καί ὅσοι μένουν ἐν Αὐτῷ, οἱ ἀληθινοί μαθηταί Του, ὀφείλουν νά γίνουν «φῶς τοῦ κόσμου» (Ματθ. 5:14). Ἡ λάμψη τοῦ δικοῦ Του πνευματικοῦ φωτός δέν συνδέεται μέ ἐκστατικές καταστάσεις· (νεοπλατωνικοῦ, ἰνδουϊστικοῦ ἤ βουδιστικοῦ τύπου), ἀλλά μέ συγκεκριμένα ἔργα ἀγάπης. «Οὕτω λαμψάτω τό φῶς ὑμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τά καλά ἔργα καί δοξάσωσι τόν πατέρα ὑμῶν τόν ἐν τοῖς οὐρανοῖς» (Ματθ. 5:16). Κάθε πιστός - ἰδιαίτερα σέ κρίσιμες ἐποχές, ὅπως ἡ σημερινή - ἔχει χρέος νά ἐκφράζει τήν πίστη του μέ ἔργα ἀγάπης πρός ὅλους ἀνεξαιρέτως, ἰδιαίτερα σέ ὅσους μαστίζονται ἀπό τήν ἀνέχεια, τόν πόνο καί τήν ἀπόγνωση. Τό ὁλόλαμπρο φῶς τῆς Ἀναστάσεως ἀφύπνησε τίς συνειδήσεις εὐγενῶν ψυχῶν σέ διάφορα μήκη καί πλάτη τῆς γῆς κατά τή διάρκεια τῆς ἱστορίας, γιά νά ἀγωνισθοῦν σθεναρά γιά τήν ἐλευθερία, τήν ἀλήθεια, τή συμφιλίωση, τήν ἀξιοπρέπεια τῶν ἀδικουμένων ἀνθρώπων. Τό λευκό τοῦ φυσικοῦ φωτός ἀποτελεῖ, ὡς γνωστόν, σύνθεση διαφόρων χρωμάτων. Καί τό πάλλευκο φῶς τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ ἀναλύεται σέ ποικίλους χρωματισμούς στή ζωή. Αὐτό, λοιπόν τό φῶς, καλοῦμεθα νά τό ἀκτινοβολήσουμε στήν κοινωνία μας :
 Φῶς εἰρήνης μέ τόν ἑαυτόν μας, μέ τούς γύρω μας, μέ τόν κόσμο ὁλόκληρο.
 Φῶς δικαιοσύνης, ἀγωνιζόμενοι γιά μιά δίκαιη κοινωνία σέ τοπικό καί παγκόσμιο ἐπίπεδο.
 Φῶς ἀληθείας στή διερεύνηση τῆς ἱστορίας, στήν ἀνάλυση τῆς κοινωνικῆς πραγματικότητας.
 Φῶς ἐλπίδος γιά τή συμφιλίωση ἀνθρώπων καί λαῶν.
 Φῶς ἀγάπης, ὅπως τήν προσδιόρισε ὁ Χριστός καί ὅπως τήν βίωσαν ὅσοι τόν ἀκολούθησαν μέ συνέπεια.
 Φῶς ἀπό τό ἀνέσπερο πασχαλινό φῶς, πού ἀποκαλύπτει τήν τελική ὑπέρβαση τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ θανάτου μέ τή δύναμη τοῦ Σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Χριστοῦ.

 Αὐτό τό ὁλόλευκο ἀναστάσιμο φῶς, μέ ὅλους τούς χρωματισμούς του, ἄς μᾶς ἀφυπνήσει κατά τή φετινή πασχαλινή περίοδο καί ἄς ὁδηγήσει, πιστούς καί ὀλιγόπιστους, σέ μιά νέα προσπάθεια γιά περισσότερη ἀλληλοκατανόηση, καταλλαγή, συναδέλφωση καί δημιουργική πορεία.

 Εὔχομαι μέ ὅλη μου τήν καρδιά νά γιορτάσουμε τό Πάσχα μέ ἀνανεωμένη τήν ἀγωνιστικότητα γιά μιά κοινωνία ἀλληλεγγύης καί συνευθύνης. Χριστός Ἀνέστη! ἀδελφοί μου. Ἡ βεβαιότητα αὐτή ἄς καταυγάζει τήν ὕπαρξή μας μέ ὁλόλευκο φῶς ἐλπίδος γιά τό παρόν καί τό μέλλον τό δικό μας, τοῦ τόπου μας, τοῦ κόσμου ὁλόκληρου.
ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΝΕΣΤΗ! 
ΑΛΗΘΩΣ ΑΝΕΣΤΗ! 
Μέ θερμές Πατρικές εὐχές 
 Ο Μ Η Τ Ρ Ο Π Ο Λ Ι Τ Η Σ  Σ Α Σ

Και το σχόλιο
- Της Εγκυκλίου :
"Ὁ νέος πλοῦτος τῶν γνώσεων μας σχετικά μέ τό φυσικό φῶς, τό «κτιστό φῶς» (κατά τή θεολογική ὁρολογία) διευρύνει ἀκόμη περισσότερο τούς συμβολισμούς καί τίς ἐκπληκτικές ἐπιδράσεις τοῦ πνευματικοῦ φωτός στόν κόσμο ( ... ) Τό λευκό τοῦ φυσικοῦ φωτός ἀποτελεῖ, ὡς γνωστόν, σύνθεση διαφόρων χρωμάτων. Καί τό πάλλευκο φῶς τοῦ Ἀναστημένου Χριστοῦ ἀναλύεται σέ ποικίλους χρωματισμούς στή ζωή. Αὐτό, λοιπόν τό φῶς, καλοῦμεθα νά τό ἀκτινοβολήσουμε στήν κοινωνία μας ( ... ) Αὐτό τό ὁλόλευκο ἀναστάσιμο φῶς, μέ ὅλους τούς χρωματισμούς του, ἄς μᾶς ἀφυπνήσει κατά τή φετινή πασχαλινή περίοδο."

- Του σχολιαστή
Αισθάνομαι μπερδεμένος με αυτό το (άκτιστο) πάλλευκο φως, από τη μία, και τη σύνθεση του λευκού κτιστού φωτός (σημ. φασματοσκοπική ανάλυση) από την άλλη. Και με προβληματίζει ακόμη περισσότερο αυτό που λέγεται consensus patrum. Τι είδους φως εξέπεμψαν οι πατέρες της Εκκλησίας ; Λευκό ή έναν από τους ποικίλους χρωματισμούς, όπως μας δείχνει η ανάλυση του λευκού φυσικού φωτός ; Το Φως, που είναι ο Χριστός, αναλύεται ή μήπως ο Χριστός, που είναι το φως του κόσμου (5 ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ᾦ, φῶς εἰμι τοῦ κόσμου. Ιν. θ΄), επιδέχεται φασματοσκοπική ανάλυση ;

Δεν ξέρω τί να πω, όμως γνωρίζω τί πρέπει να γράψω.  Ότι πολλοί θα χάρηκαν με την Πασχάλιο Ποιμαντορική Εγκύκλιο 2016 του Μητροπολίτη Πειραιώς κ. Σεραφείμ. Ιδιαίτερα, μάλιστα, οι ένοικοι του Πατριαρχείου Κων/πόλεως.

 (*) Σημ. Η πληροφορία της Εγκυκλίου από το ιστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ 

Η επί πλέον εγγύηση

Παρασκευή, 29 Απριλίου 2016

36. Γέροντος Αλυπίου : Με τον αρραβώνα της ελπίδος κατά τήν ΕΥΧΗ συνοδοιπόροι Χριστού ... Ευλογημένη Ανάσταση. Αμην.


Αποστολικόν Ανάγνωσμα (Ρμ. ς΄ 3-11)
3 ἢ ἀγνοεῖτε ὅτι ὅσοι ἐβαπτίσθημεν εἰς Χριστὸν ᾿Ιησοῦν, εἰς τὸν θάνατον αὐτοῦ ἐβαπτίσθημεν; 4 συνετάφημεν οὖν αὐτῷ διὰ τοῦ βαπτίσματος εἰς τὸν θάνατον, ἵνα ὥσπερ ἠγέρθη Χριστὸς ἐκ νεκρῶν διὰ τῆς δόξης τοῦ πατρός, οὕτω καὶ ἡμεῖς ἐν καινότητι ζωῆς περιπατήσωμεν. 5 εἰ γὰρ σύμφυτοι γεγόναμεν τῷ ὁμοιώματι τοῦ θανάτου αὐτοῦ, ἀλλὰ καὶ τῆς ἀναστάσεως ἐσόμεθα, 6 τοῦτο γινώσκοντες, ὅτι ὁ παλαιὸς ἡμῶν ἄνθρωπος συνεσταυρώθη ἵνα καταργηθῇ τὸ σῶμα τῆς ἁμαρτίας, τοῦ μηκέτι δουλεύειν ἡμᾶς τῇ ἁμαρτίᾳ· 7 ὁ γὰρ ἀποθανὼν δεδικαίωται ἀπὸ τῆς ἁμαρτίας. 8 εἰ δὲ ἀπεθάνομεν σὺν Χριστῷ, πιστεύομεν ὅτι καὶ συζήσομεν αὐτῷ, 9 εἰδότες ὅτι Χριστὸς ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν οὐκέτι ἀποθνήσκει, θάνατος αὐτοῦ οὐκέτι κυριεύει. 10 ὃ γὰρ ἀπέθανε, τῇ ἁμαρτίᾳ ἀπέθανεν ἐφάπαξ, ὃ δὲ ζῇ, ζῇ τῷ Θεῷ. 11 οὕτω καὶ ὑμεῖς λογίζεσθε ἑαυτοὺς νεκροὺς μὲν εἶναι τῇ ἁμαρτίᾳ, ζῶντας δὲ τῷ Θεῷ ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ τῷ Κυρίῳ ἡμῶν.

Ευαγγελική Περικοπή (Ματ. κη΄ 1-20)
1 Ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία θεωρῆσαι τὸν τάφον. 2 καὶ ἰδοὺ σεισμὸς ἐγένετο μέγας· ἄγγελος γὰρ Κυρίου καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ προσελθὼν ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 3 ἦν δὲ ἡ ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπὴ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ χιών. 4 ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ νεκροί. 5 ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί· μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς· οἶδα γὰρ ὅτι ᾿Ιησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε· 6 οὐκ ἔστιν ὧδε· ἠγέρθη γὰρ καθὼς εἶπε. δεῦτε ἴδετε τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Κύριος. 7 καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν, καὶ ἰδοὺ προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν· ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε· ἰδοὺ εἶπον ὑμῖν. 8 καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 9 ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδοὺ ᾿Ιησοῦς ἀπήντησεν αὐταῖς λέγων· χαίρετε. αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ τοὺς πόδας καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 10 τότε λέγει αὐταῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· μὴ φοβεῖσθε· ὑπάγετε ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὄψονται. 11 Πορευομένων δὲ αὐτῶν ἰδού τινες τῆς κουστωδίας ἐλθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 12 καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων συμβούλιόν τε λαβόντες ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις λέγοντες· 13 εἴπατε ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμωμένων. 14 καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν αὐτὸν καὶ ὑμᾶς ἀμερίμνους ποιήσομεν. 15 οἱ δὲ λαβόντες τὰ ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος παρὰ ᾿Ιουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον. 16 Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἰς τὸ ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς. 17 καὶ ἰδόντες αὐτὸν προσεκύνησαν αὐτῷ, οἱ δὲ ἐδίστασαν. 18 καὶ προσελθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐλάλησεν αὐτοῖς λέγων· ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ἐν οὐρανῷ καὶ ἐπὶ γῆς. 19 πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, βαπτίζοντες αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ τοῦ ῾Αγίου Πνεύματος, 20 διδάσκοντες αὐτοὺς τηρεῖν πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν· καὶ ἰδοὺ ἐγὼ μεθ᾿ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας ἕως τῆς συντελείας τοῦ αἰῶνος. ᾿Αμήν.

Πέμπτη, 28 Απριλίου 2016

Σε ένα ανύπαρκτο κράτος η αθλιότητα επιβραβεύεται για λόγους Δημοκρατίας και ελευθερίας


Από ένα κράτος "μαϊμού", που προσπαθεί εδώ και χρόνια να αποτελέσει πιστό αντίγραφο της δημοκρατικής ασυδοσίας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, τί άλλο μπορεί να περιμένει κανείς, πέρα από την "ανακοίνωση κρεοφαγίας" την ημέρα της Μεγάλης Παρασκευής από κάποιους δηλωμένους άθεους. Έπρεπε κι αυτό να γίνει είδηση ! Αν δεν το μαθαίναμε, οι άθεοι κρεατοφάγοι θα κατηγορούσαν τον Τύπο για λογοκρισία, για ρατσισμό, φονταμενταλισμό κ.ά. γνωστά συνθήματα των ημερών. Κάτι, που θα άφηνε να εννοηθεί ότι ζούμε την περίοδο της Χούντας με άλλα πρόσωπα. Και όντως αυτό συμβαίνει, η Χούντα όμως αυτή έχει πρόσημο τη Δημοκρατία και την ελευθερία, υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των Σιωνιστών. Διαβάστε (*)  :

"Μια ομάδα αυτοπροσδιοριζόμενη ως «άθεη» ετοιμάζει κρεοφαγικές φιέστες σε διάφορα σημεία της επικράτειας τη Μεγάλη Παρασκευή. Στην περίπτωσή τους ισχύει το προφανές, όχι αυτό που οι ίδιοι ισχυρίζονται: Είναι φανατικοί αντιχριστιανοί, που θέλουν να προκαλέσουν και να σκανδαλίσουν τους πιστούς και να τραβήξουν ανέξοδα τα φώτα της δημοσιότητας.

"Δεν είναι «αγωνιστές της ελεύθερης έκφρασης», διότι ο αγώνας αυτός προϋποθέτει σεβασμό, και όχι πρόθεση βεβήλωσης της άγιας ημέρας και περιφρόνησης της πίστεως της συντριπτικής πλειονότητας του λαού μας. Επίσης, προκαλεί θλίψη και αηδία η θρασυδειλία αυτών των ατόμων. Την εποχή που οι τζιχαντιστές έχουν αιματοκυλίσει τόσες πολλές χώρες διαπράττοντας πρωτοφανείς αγριότητες, οι φονταμενταλιστές αντιχριστιανοί κάνουν τσάμπα... μαγκιές. Γνωρίζουν πολύ καλά, άλλωστε, ότι, αν αποτολμούσαν πράξεις που θα προσέβαλαν το Ισλάμ, θα μετρούσαν λεπτά μέχρι τη μοιραία συνάντηση με το εξαγριωμένο πλήθος των μουσουλμάνων.

"Ωστόσο, στην Ελλάδα, που έχει διαρρήξει τις σχέσεις της με την τήρηση του μέτρου αυτού του είδους, οι αθλιότητες επιβραβεύονται. Αυτό δεν συμβαίνει τυχαία: Ο μεγαλύτερος διδάσκαλος της ανισορροπίας και χορηγός κακότητος είναι το ίδιο το κράτος. Διυλίζει τον κώνωπα και καταπίνει την κάμηλον. Επιτρέπει, ανέχεται και ενθαρρύνει την καταλήστευση της περιουσίας του λαού από τους μεγαλοκαρχαρίες, ενώ τιμωρεί σκληρά όλους τους ανίσχυρους που (κυρίως λόγω ανάγκης) δεν ανταποκρίθηκαν στις οικονομικές υποχρεώσεις τους προς το Δημόσιο.

"Ενα από τα πάμπολλα παραδείγματα κρατικής αναλγησίας και αφορά το «δώρο Πάσχα» που έλαβαν οι στρατιώτες: «Οι στρατιώτες πήραν δώρο Πάσχα ύψους... 4,20 ευρώ, και τώρα τους ζητούν να το επιστρέψουν (!), γιατί σύμφωνα με το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, εμπίπτουν στις διατάξεις περί δημοσίων υπαλλήλων και, ως εκ τούτου, δεν το δικαιούνται».

"Εχουμε κράτος που διασύρεται και γελοιοποιείται, γιατί καταδέχεται να ζητά πίσω το αντίτιμο από ένα πακέτο τσιγάρα ή έναν καφέ, που κατά λάθος (!) έδωσε στα στρατευμένα νιάτα της.

"Πόση ντροπή να χωρέσει σ' έναν τόπο; "
(*)  http://kostasxan.blogspot.gr/2016/04/blog-post_362.html

Τα σχόλια
- Tony Vook
Ολοι οι ευλαβεις πιστοι θα γεμισουν παλι τα ουζερι να καμακωσουν τα νηστήσιμα καλαμαροχταποδα τοσο λυπημενοι που θα σοκαριστουν απο τους αθεους που τρωνε κρεας , ενω η χριστιανοταλιμπανικη παπαδοαστυνομια θα πρεπει να ελεγχει τι τρωμε , διαφορετικα , παραδεισος γιοκ. Για να εχουν δικαιωμα να το κανουν, θα πρεπει να ξαναφανε κρεας και στο ραμαζανι για να τσαντιστουν και οι ισλαμοταλιμπαν , οποτε θα ειμαστε πατσι.

- Kyprianos Christodoulides
Δεν ξέρεις τί σημαίνει ευλάβεια, δεν ξέρεις τι σημαίνει πίστη, δεν ξέρεις τι σημαίνει νηστεία, οπότε γράφε ό,τι σε ευχαριστεί.

- Tony Vook
 Ξερω ομως σημερα το βραδυ τι θα κανει στα ουζερι η συντριπτικη πλειοψηφια των δηλουντων στην ταυτοτητα Χ.Ο , αν λοιπον εσυ διαφερεις , εισαι μειοψηφια , οποτε δεν πρεπει να ξαναγραψεις περι περιφρονησης της πιστεως της συντριπτικης πλειοψηφιας του λαου μας. Εσυ δεν ξερεις τι σημαινει ελευθερια σκεψης , ετσι γραφε οτι σε ευχαριστει , καλα να περασεις και καλη επανασταση .

- Kyprianos Christodoulides
Δεν ελέγχω, δεν έγινα, ούτε θα γίνω αυτοδιόριστος κριτής (ή παπαδοαστυνόμος) της πλειοψηφίας των δηλούντων κατά την ταυτότητα - τώρα όχι - χριστιανοί ορθόδοξοι. Αυτά που σου έγραψα, αφορούσαν και αφορούν στα μεταξύ μας σχόλια. Αν εσύ εκπροσωπείς την πλειοψηφία και γράφεις για λογαριασμό της αφορά εσένα και όχι εμένα, ο οποίος δεν γνωρίζει, αν τυχόν εκφράζει κάποια μειοψηφία. Όσον δε αφορά στο περί "ελευθερίας σκέψης", εξ όσων γνωρίζω, δεν υπάρχει άνθρωπος που να επιχείρησε ποτέ να δεσμεύσει την ελευθερία της σκέψης. Κάθε άνθρωπος είναι ελεύθερος να σκέφτεται ό,τι θέλει και ουδείς μπορεί να αναστείλει την σκεπτική μας λειτουργία ή δραστηριότητα. Εντελώς άλλο πράγμα είναι η διατύπωση της ελεύθερης σκέψης, η οποία, αλίμονο, είναι δέσμια των εκφραστικών μέσων. Οπότε, "πάει περίπατο" η ελευθερία.. Σε ευχαριστώ για το σχόλιο και την ευχή επί της Αναστάσεως ! Εννοώ, τη δική μου, καθότι ανάξιος. Σου ανταποδίδω την ευχή, ελπίζοντας το έλεος του αγίου Θεού να σε οδηγήσει σε ανάσταση ζωής και όχι σε ανάσταση κρίσεως. 

Η Ευρώπη με τα ξύλινα πόδια


Τετάρτη, 27 Απριλίου 2016

Η Ευρώπη των προσφύγων


Το σχόλιο επί των λεχθέντων της κας. Μέρκελ.
"Welcome to Big Brother Society - under The Law of Moses" κατά την αγγλικήν και παγκόσμια πλέον  γλώσσα (παρένθεση, η γερμανική υστερεί) και κατά τη ελληνικήν : Καλώς ήλθατε στην Κοινωνία του Μεγάλου Αδελφού - υπό την επίβλεψη του Μωσαϊκού Νόμου.

Πάμε παρακάτω.
Τι μας είπε η κα. Angela Merkel για το προσφυγικό "τσουνάμι" των ισλαμιστών και άλλων προσφύγων ; Ότι, κατά κάποιο τρόπο, η ευρωπαϊκή ένωση είναι ένας προορισμός για εκείνους τους πρόσφυγες, που δεν απολαμβάνουν την ειρήνη και την ελευθερία στον τόπο τους.

Και τί δεν μας είπε ; Ότι αυτοί που δεν απολαμβάνουν τα ευρωπαϊκά αγαθά της ειρήνης και της ελευθερίας στον τόπο τους, είναι διότι κάποιοι σκέφθηκαν, χρηματοδότησαν και εξόπλισαν φιλειρηνικές και φιλελεύθερες αντιπολιτεύσεις. Οπότε και άρχισε η αλληλοσφαγή. Παράδειγμα, η Λιβύη, η Συρία, η Ουκρανία, η πρώην Γιουγκοσλαβία και πολλές άλλες χώρες. Στην Ελλάδα, με το προηγούμενο που είχαμε, θέλω να πω, την αντιπολίτευση του βουνού, δεν φαίνεται να ωριμάζει (ακόμη) η ιδέα της ένοπλης αντιπολίτευσης. Ίσως, όταν δεν θα έχουμε φαγητό να φάμε. Τότε, μπορεί. Και όπως φαίνεται, εκεί μας πάνε.

Σαν τις μωρές παρθένες


Ο τίτλος της ανάρτησης του ιστολογίου ΑΚΤΙΝΕΣ είναι "Προτάσεις της Εκκλησίας της Βουλγαρίας για κείμενο της Μεγάλης Συνόδου" και μπορείτε να την διαβάσετε πιό κάτω. Το σχόλιο που κατατέθηκε, μάλλον, θα ακολουθήσει λάθος διαδρομή. Όλο λάθη κάνω :

Σχόλιο
Επί των ανωτέρω, να ερωτηθεί ο Μητροπολίτης Μεσσηνίας και οι άλλοι ( ... ), ο οποίος μας είπε ότι η ερμηνεία των αναφορών του Κειμένου της Συνόδου σε «Εκκλησίες», πέραν της Ορθοδόξου, βασίζεται στην αυτονόητη (σημ. για τον ίδιο) διάκριση μεταξύ οντολογικής και ιστορικής πραγματικότητας.

Ερώτηση : Πού τελικά βρίσκεται και ποιο είναι αυτό το "πέραν" ή "εκτός", της οντολογικής και της ιστορικής πραγματικότητος, για την Ορθόδοξη Εκκλησία ; Υπάρχει κανένα άλλο "πέραν", πέραν της οντολογικής και της ιστορικής πραγματικότητας ; Μήπως εννοεί το "υπερπέραν", όπου ως γνωστόν όλες οι θρησκείες είναι δρόμοι που οδηγούν στον ένα θεό για όλους ; Να μας το πει, για να γνωρίζουμε τι μας γίνεται, μη και την πάθουμε σαν τις "μωρές παρθένες", μέρες που είναι.

Ιδού το άρθρο, ένα μέρος από αυτό :
" ( ...) Μετά από ψηφοφορία η Ιερά Σύνοδος αποφάσισε ομόφωνα:
- Εν σχέση με το άρθρο 4 του κειμένου «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον»
Στην Ορθόδοξη Εκκλησία υπό της «των πάντων ενώσεως» πάντοτε εννοείτο ότι εκείνοι που έχουν πέσει σε αίρεση ή σχίσμα, πρέπει πρώτα να επιστραφούν στην Ορθόδοξη πίστη και να αποδείξουν υπακοή προς την Αγία Εκκλησία και στη συνέχεια, μέσω της μετάνοιας, μπορούν να ενταχθούν στην Εκκλησία.

- Εν σχέση με το άρθρο 5: «Η σύγχρονοι διμερείς θεολογικοί διάλογοι.. επί τω τέλει της αναζητήσεως …της απολεσθείσης ενότητος των Χριστιανών».
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Αγία Ορθόδοξος Εκκλησία, η οποία είναι η μόνη και η ενωμένη, ποτέ δεν απώλεσε την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία εν Άγιω Πνεύματι μεταξύ των Χριστιανών και επειδή αυτή θα θριαμβεύει ως το τέλος του κόσμου, όπως είπε ο Κύριος «καὶ πύλαι ᾅδου οὐ κατισχύσουσιν αὐτῆς» (Ματθ. 16,18), αυτή η κοινωνία επίσης πάντα θα θριαμβεύει.

- Εν σχέση με το άρθρο 6, 16 και άλλα:
Εκτός από την Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία δεν υπάρχουν άλλες Εκκλησίες, αλλά μόνο αιρέσεις και τα σχίσματα, και να ονομάζονται οι τελευταίες «Εκκλησίες» είναι από θεολογική, δογματική και κανονική άποψη εντελώς λανθασμένο.

- Εν σχέση με το άρθρο 12:
Στο άρθρο 12 αναφέρεται ότι «κατά την διεξαγωγήν των θεολογικών διαλόγων κοινός στόχος πάντων είναι η τελική αποκατάστασις της εν τη ορθή πίστει και τη αγάπη ενότητας» και αυτό είναι εντελώς λανθασμένο και απαράδεκτο, διότι πρέπει να διευκρινιστεί και να τονιστεί ότι η επιστροφή στην ορθή πίστη είναι για τους αιρετικούς και τους σχισματικούς και σε καμία περίπτωση δεν σχετίζεται με την Ορθόδοξη Εκκλησία.

Δόξα τω Θεώ ότι η Βουλγαρική Ορθόδοξη Εκκλησία (ΒΟΕ-ΒΠ) το 1998 εξήλθε από το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, στο οποίο εξέφρασε τη δική της αποδοκιμασία για την λειτουργία του, δεδομένου ότι δεν μπορεί να είναι μέλος μιας οργάνωσης στην οποία αυτή (ΒΟΕ-ΒΠ) θεωρείται ως «μια εκ των πολλών ή ως κλάδος της μιας Εκκλησίας που ψάχνει και αγωνίζεται για την πραγμάτωση της στο Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών».
Ένας είναι ο Κύριος, μία είναι η Εκκλησία, όπως λέγεται στο Σύμβολο της Πίστεως.

Η παραπάνω απόφαση της Ιεράς Συνόδου να υποβληθεί, συζητηθεί και να υπερασπίζεται ως τελική, επίσημη και αμετάβλητη θέση της (ΒΟΕ-ΒΠ) σχετικά με το κείμενο «Σχέσεις της Ορθοδόξου Εκκλησίας προς τον λοιπόν Χριστιανικόν κόσμον» της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου της Ορθόδοξου Εκκλησίας στην Κρήτη το 2016."
Πηγή Romfea.gr

Δευτέρα, 25 Απριλίου 2016

Οφειλομένη ευχαριστία προς το ιστολόγιο Orthodox Voice - Ορθόδοξη Φωνή


Σας ευχαριστώ για την αναδημοσίευση και την φιλοξενία που μου παρέχετε. Εδώ δεν συμβαίνει το ίδιο.

Θα ήθελα να προσθέσω και τούτο στα προηγούμενα
http://orthodox-voice.blogspot.gr/2016/04/kyprianos-christodoulides.html
Ένας "εθνάρχης", κακή τη μοίρα, μας έβαλε στην ευρωπαϊκή ένωση χωρίς να μας ρωτήσει. Και σήμερα, ένας "πατριάρχης", πάλι κακή τη μοίρα, μάς βάζει στην παγκόσμια ένωση χωρίς να ερωτηθούμε.

Οι Σιωνιστές, προς τους οποίους ελέχθη το "Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ τὴν ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν" - θα το ακούσουμε σήμερα (Μ. Δευτέρα, Εσπέρας) - θα μας πουν το γνωστό, ότι όλα αυτά γίνονται "δια τας αμαρτίας ημών". Είμαστε όλοι αμαρτωλοί, "πολλὰ γὰρ πταίομεν ἅπαντες", και ουδείς αυτό το αμφισβητεί. Αλλά δεν συμβαίνει το ίδιο με την δημοκρατία τού ψεύδους, την ελευθερία τής ξετσιπωσιάς, και φυσικά την ψήφο. Αυτά είναι "θεία πολιτικά δόγματα" και όποιος τα απορρίπτει, δεν απέχει από το να χαρακτηριστεί τρομοκράτης του ισλαμικού κράτους.

Έφτιαξαν κάποτε τον Χίτλερ, έφτιαξαν τώρα το ισλαμικό κράτος, για να είναι ο μοναδικός πόλος έλξης των όπου γης αγανακτισμένων της σιωνιστικής απάτης. Εκεί προφανώς θα εντάσσεται η μία και μοναδική Ορθόδοξη απάντηση που δόθηκε προς την μεγάλη ψευτοσύνοδο που ετοιμάζει η εωσφορική κακοήθεια. Ήταν από το Πατριαρχείο Βουλγαρίας
http://apotixisi.blogspot.gr/2016/04/blog-post_44.html

Η δημοκρατικότητα της Πολιτείας και η κίβδηλη συνοδικότητα της Εκκλησίας δεν μας επιτρέπουν να δούμε την λευκή ψήφο, όπου επάνω της είναι "ὄνομα καινὸν γεγραμμένον, ὃ οὐδεὶς οἶδεν εἰ μὴ ὁ λαμβάνων".

Κυριακή, 24 Απριλίου 2016

Οι «σοβαρές αντιδράσεις για την Πανορθόδοξη» οφείλουν να γίνουν απερίφραστη καταδίκη αυτής

Ο τίτλος της ανάρτησης του ιστολογίου ΑΚΤΙΝΕΣ είναι "Σοβαρές αντιδράσεις από το Άγιον Όρος για την Πανορθόδοξη" και μπορείτε να την διαβάσετε στο δεσμό που ακολουθεί : http://aktines.blogspot.gr/2016/04/blog-post_783.html . Εκεί, ενδεχομένως, να διαβάσετε και το σχόλιο που κατατέθηκε - αλλά δεν δημοσιεύθηκε.

Βρισκόμαστε στο "Έτος Ελέους" της σιωνιστικής παρασυναγωγής και η Ελλάδα καλείται να αποδείξει έμπρακτα το "creo en el amor", όπως μας είπαν στο σχετικό "THE POPE VIDEO" οι κληθέντες ομιλητές του ελέους ( http://thepopevideo.org/en/video/interreligious-dialogue.html ). Την παπική πρωτοβουλία συμμερίζεται και η επίσημη κρατική ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος. Εκκλησία ορθόδοξη σημειωτέον η οποία αναζητεί τις σχέσεις της προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο.

Το θέμα αυτό έχει προγραμματισθεί προς συζήτηση και έγκριση από την αναμενόμενη "αγία" και Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο με την διευκρίνιση, εκ μέρους ενός εκ των εμπνευστών του θέματος των σχέσεων (σ.σ. είναι ο μητροπολίτης Μεσσηνίας Χρυσόστομος Σαββάτος), ότι η ερμηνεία των αναφορών του Κειμένου της Συνόδου σε «Εκκλησίες», πέραν της Ορθοδόξου, βασίζεται στην αυτονόητη (σημ. για τον ίδιο) διάκριση μεταξύ οντολογικής και ιστορικής πραγματικότητας! Και για όποιον δεν καταλαβαίνει αυτό το αυτονόητο για τον μητροπολίτη Σαββάτο - είναι η διάκριση μεταξύ οντολογικής και ιστορικής πραγματικότητας - θα συμπληρώσουμε εμείς ότι άλλη ήταν ιστορικά η οντολογική Εκκλησία "τω καιρώ εκείνω", και άλλη είναι (ανιστορικά βέβαια) η οντολογική Εκκλησία (μήπως "εκκλησία" ;) του κ. Σαββάτου σήμερα. Διότι η Ιστορία δεν γράφτηκε ακόμη, θα την γράψει η Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδος, οπότε θα έχουμε στα χέρια μας τη διάκριση μεταξύ οντολογικής και ιστορικής πραγματικότητας. Δηλαδή, αν δεν τυγχάνω βλάξ, μεταξύ οντολογικής Εκκλησίας και ιστορικής Εκκλησίας !

Πληροφοριακά, σχετικά με το "The Pope Video" υπάρχει η ένδειξη ότι πρόκειται για τον πολλά υποσχόμενο "Interreligious Dialogue", που διεξάγεται εδώ και χρόνια, και αν κάποιος δυσκολεύεται να καταλάβει αυτό το "interreligious", τούτο σημαίνει "ενδοθρησκειακός" διάλογος, δηλαδή εσωτερικός ή μυστικός διάλογος, ενώ η παραπλάνηση και η παραποίηση, με στόχο τη σύγχυση, το αποδίδει ως "διαθρησκειακός" διάλογος. Δηλαδή, διάλογος μεταξύ των θρησκειών απλουστευτικά.

Ο δικός μας μητροπολίτης Χρυσόστομος Σαββάτος, εκ των εμπνευστών των σχέσεων της Ορθόδοξης Εκκλησίας με τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο, επιδεινώνει ακόμη περισσότερο τη σύγχυση - καλύτερα συσκότιση - κάνοντας λόγο για "διάκριση μεταξύ οντολογικής και ιστορικής πραγματικότητας". Θα μπορούσε να πει ή να γράψει «μεταξύ οντολογικής και ιστορικής αλήθειας» . Το παρέκαμψε, προφανώς, διότι προσπαθεί να αποφύγει ένα τεραστίων διαστάσεων θεολογικό ατόπημα : Να μιλήσει για διάκριση μεταξύ οντολογικής και ιστορικής εκκλησίας. Σημειώνουμε, η οντολογική εκκλησία δεν είναι άλλη από την ορατή εκκλησία, καθότι, όπως γνωρίζουμε, έχουμε και την αόρατη εκκλησία. Αλλά ούτε αυτό δεν μας το λέει ο μητροπολίτης κ. Σαββάτος. Επίσης, δεν γνωρίζουμε αν η αόρατη εκκλησία είναι, κατ΄ αυτόν, η ιστορική εκκλησία ή κάποια άλλη. Θα πρέπει να μας το εξηγήσει. Όπως και να το κάνουμε, όμως, έχουμε ξεκάθαρα δυο εκκλησίες και αυτό - μη γένοιτο - θα επισημοποιηθεί από την "αγία" Πανορθόδοξη Σύνοδο των Οικουμενιστών - Σιωνιστών.

Αν τώρα ο μητροπολίτης κ. Χρυσόστομος Σαββάτος έχει άλλα κατά νουν, με αυτό το "η ερμηνεία των αναφορών του Κειμένου της Συνόδου σε «Εκκλησίες», πέραν της Ορθοδόξου, βασίζεται στην αυτονόητη διάκριση μεταξύ οντολογικής και ιστορικής πραγματικότητας", ας μας δώσει να καταλάβουμε ποια είναι η διαφορά της οντολογικής πραγματικότητας του ανθρώπου από την οντολογική πραγματικότητα της Ιστορίας, αν φυσικά υπάρχει και αυτή. Από εδώ θα προκύψει και η "πέραν της Ορθοδόξου" (sic) οντολογική πραγματικότητα της Εκκλησίας.

Ως προς ημάς (παρένθεση, ο γράφων καταθέτει την άποψή του) η λεγόμενη "οντολογική πραγματικότητα" του ανθρώπου συνυφαίνεται άρρηκτα με την πραγματικότητα της Ιστορίας και αυτή μετά της Εκκλησίας, δηλαδή την αλήθεια, ανεξαρτήτως αν, κατά τη διαδρομή των αιώνων, παρεισέφρησαν ποικίλα γεγονότα. Αυτονόητο όμως είναι ένα πράγμα, ο αδιάκοπος πόλεμος κατ΄αυτής από τις αιρετικές ψευδοεκκλησίες. Ομοίως και ψευδείς θεολογίες. Συνεπώς, οι "σοβαρές αντιδράσεις για την Πανορθόδοξη" οφείλουν να γίνουν απερίφραστη καταδίκη αυτής.

35. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή των Βαΐων


https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_S2xVVlo4T2lRNXBBQkhpZU9rUGlqczFmU2Nn

Χειρόγραφη απομαγνητοφώνηση Γέροντος Αλυπίου ομιλίας Ιερομόναχου Θεοδώρητου. Άγιον Όρος, Καψάλα, 08/04/2016

Αποστολικό Ανάγνωσμα (Φλ. δ΄)
4 Χαίρετε ἐν Κυρίῳ πάντοτε· πάλιν ἐρῶ, χαίρετε. 5 τὸ ἐπιεικὲς ὑμῶν γνωσθήτω πᾶσιν ἀνθρώποις. ὁ Κύριος ἐγγύς. 6 μηδὲν μεριμνᾶτε, ἀλλ' ἐν παντὶ τῇ προσευχῇ καὶ τῇ δεήσει μετὰ εὐχαριστίας τὰ αἰτήματα ὑμῶν γνωριζέσθω πρὸς τὸν Θεόν. 7 καὶ ἡ εἰρήνη τοῦ Θεοῦ ἡ ὑπερέχουσα πάντα νοῦν φρουρήσει τὰς καρδίας ὑμῶν καὶ τὰ νοήματα ὑμῶν ἐν Χριστῷ ᾿Ιησοῦ. 8 Τὸ λοιπόν, ἀδελφοί, ὅσα ἐστὶν ἀληθῆ, ὅσα σεμνά, ὅσα δίκαια, ὅσα ἁγνά, ὅσα προσφιλῆ, ὅσα εὔφημα, εἴ τις ἀρετὴ καὶ εἴ τις ἔπαινος, ταῦτα λογίζεσθε· 9 ἃ καὶ ἐμάθετε καὶ παρελάβετε καὶ ἠκούσατε καὶ εἴδετε ἐν ἐμοί, ταῦτα πράσσετε· καὶ ὁ Θεὸς τῆς εἰρήνης ἔσται μεθ' ὑμῶν.

Ευαγγελική περικοπή (Ιν. ιβ΄)
1 Ὁ οὖν ᾿Ιησοῦς πρὸ ἓξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἰς Βηθανίαν, ὅπου ἦν Λάζαρος ὁ τεθνηκώς, ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 2 ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει· ὁ δὲ Λάζαρος εἷς ἦν τῶν ἀνακειμένων σὺν αὐτῷ. 3 ἡ οὖν Μαρία, λαβοῦσα λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ· ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρου. 4 λέγει οὖν εἷς ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ιούδας Σίμωνος ᾿Ισκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν παραδιδόναι· 5 διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη τριακοσίων δηναρίων καὶ ἐδόθη πτωχοῖς; 6 εἶπε δὲ τοῦτο οὐχ ὅτι περὶ τῶν πτωχῶν ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ' ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ γλωσσόκομον εἶχε καὶ τὰ βαλλόμενα ἐβάσταζεν. 7 εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς· ἄφες αὐτήν, εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν αὐτό. 8 τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ' ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 9 ῎Εγνω οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ ἐστι, καὶ ἦλθον οὐ διὰ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον, ἀλλ' ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. 10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἀποκτείνωσιν, 11 ὅτι πολλοὶ δι' αὐτὸν ὑπῆγον τῶν ᾿Ιουδαίων καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν ᾿Ιησοῦν. 12 Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτήν, ἀκούσαντες ὅτι ἔρχεται ᾿Ιησοῦς εἰς ῾Ιεροσόλυμα, 13 ἔλαβον τὰ βαΐα τῶν φοινίκων καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον· ὡσαννά, εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς τοῦ ᾿Ισραήλ. 14 εὑρὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ὀνάριον ἐκάθισεν ἐπ' αὐτό, καθώς ἐστι γεγραμμένον· 15 μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών· ἰδοὺ ὁ βασιλεύς σου ἔρχεται καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου. 16 Ταῦτα δὲ οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τὸ πρῶτον, ἀλλ' ὅτε ἐδοξάσθη ὁ ᾿Ιησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ' αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 17 ᾿Εμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὢν μετ' αὐτοῦ ὅτε τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου καὶ ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν. 18 διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσαν τοῦτο αὐτὸν πεποιηκέναι τὸ σημεῖον.

Σάββατο, 23 Απριλίου 2016

Πρώτα σχόλια σε "πρώτες παρατηρήσεις" επί του βιβλίου "έλξη και πάθος"


Διαβάστε πρώτα αυτό και ύστερα το σχόλιο που κατατέθηκε στο ιστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ http://aktines.blogspot.gr/2016/04/blog-post_263.html

Πρωτοπρεσβύτερος Ἰωάννης Φωτόπουλος :
"Ἡ Θεολογία δυστυχῶς εἶναι ἀποῦσα ἀπό τό «Ἕλξη καί πάθος». Θά ἔλεγα ὅτι μέσα ἀπ᾽ αὐτό τό βιβλίο (σ.σ. και ιερωμένους συγγραφείς του τύπου π. Β.Θ) ἔχουμε τόν Οἰκουμενισμό στήν ποιμαντική πράξη. Μέ τοῦτο τό βιβλίο εἰσπράττουμε τίς συνέπειες τῆς ἀποδοχῆς ἐκκλησιαστικότητας ὅλων τῶν αἱρετικῶν παραφυάδων πού προωθεῖ τό διεθνές σύστημα τῆς Ν. Ἐποχῆς."

κχ
Ο εν λόγω φαύλος συγγραφεύς καθότι "ιερωμένος" έχει, όπως ετυμολογεί η λέξη, "ιερόν μένος", δηλαδή, πάθος και έλξιν ερωτικήν, ήτοι μανικήν, που του μετέδωσαν παλαιότεροι επιφυλλιδογράφοι με πλούσιο, κι αυτοί, συγγραφικό έργο. Ήταν παράλληλα και θεολόγοι, αλλά στην πραγματικότητα συνέχιζαν το έργο του μάντη Βαλαάμ. (Παρένθεση, ύστερα μας βρήκαν οι Νικολαΐτες). Τότε, ο μάντης αυτός συνέστησε στον Μωαβίτη Βαλάκ αυτό που συνιστούν και οι σημερινοί Νεοεποχίτες : Make love, not war, αν θέλεις να νικήσεις τους Ισραηλίτες, τότε, να κατακτήσεις όλο τον κόσμο σήμερα.

Έτσι, ή κάπως έτσι, φθάνουμε στο Έτος Ελέους του πάπα Φραγκίσκου, έτος της κίβδηλης παπικο-προτεσταντικής αγαπολογίας του "creo en el amor". Σημειώνω, γνωστό βίντεο που κυκλοφόρησε στις αρχές του νέου έτους (2016). Εκεί ο πάπας Φραγκίσκος, μιλώντας ισπανικά (σ.σ. στο βάθος βλέπει κανείς την Αργεντινή - περίπτωση σαν την Ελλάδα - όπου προτεστάντες και παπικοί έχουν ανοικτούς λογαριασμούς εδώ και κάτι αιώνες) μας προέτρεψε να προσευχηθούμε όλοι μαζί οι άνθρωποι του πλανήτη, για να καρποφορήσει το δέντρο με τα φρούτα της ειρήνης και της δικαιοσύνης.

Καλή Ανάσταση

Παρασκευή, 22 Απριλίου 2016

Η σύγκρουση των χαρτογιακάδων


https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_dlhHMVJuazM5VFo3bGhmbElTZ3VFaXVGT09z

Και αφού διαβάσατε τι είπε ο επικεφαλής της ΕΚΤ κ. Ντράγκι στις δηλώσεις Schaeuble : "Οι αποφάσεις της ΕΚΤ προκαλούν "εξαιρετικά" προβλήματα στη Γερμανία και ευθύνονται για την άνοδο της ακροδεξιάς" (σημ. φαντασθείτε αυτό να το έλεγε κάποιος δικός μας !) δεν είναι απίθανο να αναρωτηθείτε "τελικά τί ρόλο (μας) παίζουν οι πολιτικοί" ; Διότι, όπως στη συνέχεια είπε ο κ. Ντράγκι, που μας πληροφόρησε ότι το θέμα αυτό συζητήθηκε στη συνεδρίαση της ΕΚΤ και το διοικητικό της συμβούλιο, "(Εμείς) υπακούμε στό νόμο, όχι στους πολιτικούς. Είμαστε ανεξάρτητοι, όπως ορίζει ο νόμος".

Και τί συμπέρασμα βγάζετε από αυτό ; Ότι οι οικονομολόγοι τύπου Ντράγκι είναι ανεξάρτητοι, ενώ οι πολιτικοί τύπου Schaeuble δεν είναι. Είναι εξαρτημένοι από τους οικονομολόγους της ΕΚΤ ή του ΔΝΤ και ο ρόλος τους είναι να ψηφίζουν εξαρτημένους νόμους για τη σπείρα των ανεξάρτητων δυο παραπάνω αναφερθέντων παγκόσμιων Οργανισμών. Εξαρτημένοι είμαστε όλοι εμείς, είναι όμως και ο κύριος Schaueble.
Οι Οργανισμοί ή μάλλον θεσμοί, είναι επί του παρόντος δύο και κανείς δεν γνωρίζει, πώς θα τα καταφέρουν να γίνουν ένα. Διότι, μη το ξεχνάμε ποτέ αυτό, ο δεύτερος (ευρώ) έγινε συνέταιρος του πρώτου (δολάριο) με τις πλάτες του πρώτου. Και όπως είναι φυσικό, ο τελευταίος, δηλαδή οι άνθρωποι της λίρας και του δολαρίου, δεν είναι δυνατόν να θέλουν έναν ανταγωνιστή. Να γίνει αυτός ο πρώτος ! Αυτό είναι απαράδεκτο.
Και κοντά σε αυτά, μας έρχεται και το Brexit ! Δεν μας έφτανε το Grexit, αποκτήσαμε ακόμη ένα !! Μπά, σε καλό μας.

Ο ρόλος του συνέταιρου είναι αυτός του χρήσιμου βοηθού ή διαφορετικά ενός ηλίθιου χαρτογιακά, που ασχολείται με αριθμούς, με εξισώσεις και άλλες δύσκολες μαθηματικές πράξεις, σχετιζόμενες με πολλαπλασιασμούς, προσθέσεις και αφαιρέσεις, κυρίως όμως με διαιρέσεις.
Οι άνθρωποι λίγη αξία έχουν, είναι αναλώσιμοι και τούτο είναι που τους οδηγεί  στην καταστροφή. Άλλοι την ετοιμάζουν, αλλά οι χαρτογιακάδες της λογικής των αριθμών στερούνται έλλογης λογικής : της λογικής "ἐν λόγῳ", την οποία κρίνουν υπεύθυνη για βιαιοπραγίες με έκδηλα τα συμπτώματα ενός οργανωμένου ιδεοληπτικού παραληρήματος. Για παράδειγμα, όπως αυτό με τους αποκεφαλιστές του ισλαμικού κράτους, οι δάσκαλοι των οποίων δεν διαφέρουν σε τίποτα από τους διδασκάλους των χαρτογιακάδων. Η σύγκρουση είναι επομένως αναμενόμενη.

Πέμπτη, 21 Απριλίου 2016

Περὶ τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου


Περὶ τῆς Ἁγιοκατατάξεως τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου πρ. Φλωρίνης Χρυσοστόμου
Ἀριθμός Πρωτ. 2353
Ἐν Ἀθήναις, 20 – 03 / 02 - 04 - 2016

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΙΣ
Πρὸς ἅπαντα τὸν Κλῆρον καὶ τὸν Λαὸν
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἐκκλησίας

Ἀγαπητὰ τέκνα ἐν Κυρίῳ,
Μακαριστὸς πρώην Φλωρίνης Χρυσόστομος δὲν χρειάζεται συστάσεις εἰς τὸ Ποίμνιόν μας. Εἶναι ὁ ἐκκλησιαστικὸς ἡγέτης, ὁ ὁποῖος ἐγκατέλειψε ἀξιώματα καὶ χρήματα, προκειμένου νὰ ἄρῃ τὸν σταυρὸν τῆς καλῆς Ὁμολογίας ὑπὲρ τῶν πατρικῶν μας Παραδόσεων, τὴν ὁποίαν ἐκράτησε μέχρι τῆς ἐσχάτης αὐτοῦ ἀναπνοῆς, διωκώμενος, κακουχούμενος, λοιδορούμενος καὶ ἐξοριζόμενος.

Ὅθεν, ἡ Ἱερὰ Σύνοδος τῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας ἡμῶν κατὰ τὴν Συνεδρίαν Αὐτῆς τῆς 8/21-1-2016, ἀπεφάσισε τὴν ἁγιοκατάταξιν τοῦ Μακαριστοῦ Πρωθιεράρχου ἡμῶν, Μητροπολίτου πρώην Φλωρίνης κυροῦ Χρυσοστόμου Καβουρίδου (+1955). Ἡ Ἁγιοκατάξις ἀπεφασίσθη ὅπως γίνῃ τὸ Σάββατον, 15/28 Μαΐου, παραμονὴν τῆς Κυριακῆς τῆς Σαμαρείτιδος, εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πάρνηθος Ἀττικῆς, ὅπου καὶ ὁ τόπος ταφῆς τοῦ ἁγίας Μνήμης Ἱεράρχου, καθὼς καὶ τὸ σημεῖον τῆς πρώτης θαυματουργοῦ του δράσεως.

Τὴν Παρασκευὴν ἑσπέρας (ὥραν 18:00) τῆς 14ης / 27ης Μαΐου, θὰ τελεσθῇ Μέγας Πανηγυρικὸς Ἑσπερινὸς εἰς τὴν Ἱερὰν Μονὴν Κοιμήσεως τῆς Θεοτόκου Πάρνηθος, καὶ τὴν πρωΐαν τοῦ Σαββάτου, 15ης / 28ης Μαΐου ἐ.ἔ. (ὥρα 07:00), εἰς τὸν αὐτὸν χῶρον, Ὄρθρος καὶ Διορθόδοξος Θεία Λειτουργία, προεξάρχοντος τοῦ Μακαριωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἀθηνῶν καὶ πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Καλλινίκου.

Ἱερὰ ἡμῶν Σύνοδος προσκαλεῖ ἅπαντας, Κλῆρον καὶ λαὸν διὰ νὰ συμμετάσχῃ εἰς τὸ μέγα τοῦτο ἱστορικὸν γεγονός.

Τῇ ἐντολῇ τῆς Ἱ. Συνόδου
Ὁ Ἀρχιγραμματεὺς
† Ὁ Δημητριάδος Φώτιος

"Ορθόδοξο" ήθος ... : Ορθόδοξα ιστολόγια που "κόβουν" κατά το δοκούν σχόλια και "εξαφανίζουν" ειδήσεις.


Αναδημοσίευση από το ιστολόγιο opaidagogos και ευχαριστίες για την ευαισθησία και οξυδέρκεια των Συντακτών / Διαχειριστών του, σε σοβαρότατα θέματα Πίστεως.
Κυπριανός Χ.

Περιστατικό 1ο:
Θελήσαμε να σχολιάσουμε σε άρθρο του ιστογράφου Παναγιώτη Τελεβάντου με τίτλο "ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΣΤΙΚΕΣ ΑΣΧΗΜΙΕΣ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΣΤΟ ΜΑΝΧΑΤΑΝ", στο οποίο καταγγέλλει επώνυμα ότι σε Ορθόδοξη εκκλησία στην Αμερική, είχαν βάλει ανάμεσα στις εικόνες και μια εικόνα του Πάπα για να την προσκυνάει ο κόσμος. Στην ίδια ενορία έβαλαν να μιλήσει παπική ομιλήτρια και άλλα πολλά. Η ανάρτηση έκλεινε:
"Οι ανωτέρω παρατηρήσεις γράφτηκαν με πολύ σεβασμό για τον εφημέριο της κοινότητας π. Δημήτριο Κορδάρη. Στόχος του άρθρου είναι η μεν φωτογραφία του Πάπα να απομακρυνθεί από τα εικονίσματα και να αποτραπεί στο μέλλον πρόσκληση για ομιλίες σε αιρετικούς ή σε ορθόδοξους οι οποίοι αντί να προβάλουν τους Αγίους της Εκκλησίας μας προβάλλουν αιρετικούς “Αγίους”." Αυτά γράφτηκαν "με πολύ σεβασμό" λοιπόν για τον ιερέα που βάζει την φωτογραφία του Πάπα για προσκύνηση και προσκαλεί αιρετικούς να μιλήσουν ή που προβάλει αιρετικούς "αγίους"...

Ολόκληρο το επώνυμο άρθρο-καταγγελία του κ.Τελεβάντου, εδώ.

Γράψαμε το ακόλουθο σχόλιο
κ. Παναγιώτη Τελεβάντο
"Απλά συστήνετε να απομακρυνθεί η εικόνα του Πάπα από τις προς προσκύνηση εικόνες!!
Και απλά επισημαίνετε τις αναφορές στην μητέρα Τερέζα και την ομιλία της Παπικής!
Δεν αντιλαμβάνεστε ότι δρουν πλέον σαν να έγινε η Ένωση και απλά περιμένουν με την πάροδο του χρόνου να τα συνηθίσουμε;
"Αλλά όταν δεν αντιδράει κανείς, όταν δεν σταματάει το μνημόσυνο στους πατριάρχες και δεσποτάδες που συμπροσεύχονται με αιρετικούς, όταν δεν εφαρμόζουμε τους ιερούς κανόνες, όταν περιμένουμε μόνον από τον Θεό να κάνει το θαύμα του ..

"Αυτόν τον δρόμο μας έδειξαν οι πατέρες;Να περιοριζόμαστε στην αρθρογραφία και να τα αφήνουμε όλα στον Θεό;
ΥΓ. Παρακαλούμε για την δημοσίευση του σχολίου μας."

Βλέποντας ότι το σχόλιο μας δεν δημοσιεύθηκε, το στείλαμε ξανά μία μέρα μετά, αλλά ... μάταιος κόπος. Ένας ακόμη ιστογράφος που διαγράφει κατά το δοκούν σχόλια

Περιστατικό 2ο:
Διαγραφή σχολίου του ιστογράφου Κυπριανού Χριστοδουλίδη, από το ιστολόγιο ΑΚΤΙΝΕΣ:

Πέρα από την ουσία της ανάρτησης : θέση Ιεράς Συνόδου στο θέμα των μεταμοσχεύσεων και την εγκληματική σιωπή για το θέμα - φυσικά όλα έχουν την αιτία τους και θυμηθείτε τι υποστήριζε ο μητροπολίτης Μεσογαίας (εδώ και εδώ), θα σταθούμε στην ΔΙΑΓΡΑΦΗ του σχολίου του κ.Χριστοδουλίδη από το ιστολόγιο Ακτίνες.
Το ίδιο κάνουν συστηματικά οι ΑΚΤΙΝΕΣ και στα δικά μας σχόλια. Οποιοδήποτε σχόλιο - ακόμη και ανώνυμο - παραπέμπει στο ιστολόγιο μας, διαγράφεται, ή σε κάποιες περιπτώσεις ξαναγράφεται αν είναι ανώνυμο, διαγράφοντας την παραπομπή ! Επί τέλους κάποιοι που παρουσιάζονται ως πιστοί στην ορθοδοξία, που διεξάγουν πράγματι αξιόλογο αγώνα σε θέματα οικουμενισμού, θα πρέπει να έχουν την αξιοπρέπεια να επιτρέπουν να ακούγεται και η διαφορετική άποψη. Αυτή είναι η λογική ύπαρξης των ιστολογίων. Η δυνατότητα αντίλογου (=σχολιασμού). Διαφορετικά, ας διευκρινίσουν ότι γίνονται αποδεκτά μόνον τα σχόλια που συμφωνούν μαζί τους και - κυρίως- που δεν προσβάλουν το "αλάθητο" των "γκουρού" τους. Κατά τ΄ άλλα κατηγορούμε το αλάθητο του Πάπα!

Και μια και αναφερθήκαμε στους "γκουρού", ο μητροπολίτης Ναυπάκτου Ιερόθεος, συμπεριλαμβανόταν στα μέλη της ΔΙΣ, που έκαναν την πρόσκληση προς τον Πάπα (να έρθει στην Λέσβο), δείτε τα μέλη της ΔΙΣ http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/04/blog-post_42.html.
Ελάχιστα όμως ορθόδοξα αντιοικουμενιστικά ιστολόγια έσπευσαν να το καταδικάσουν! Όταν πρόκειται για "δικό μας", τσιμουδιά. (Αν ο Ναυπάκτου είχε διαφοροποιηθεί, θα έπρεπε να ενημερώσει δημόσια το ορθόδοξο πλήρωμα για την διαφορετική θέση που πήρε κατά την συνεδρίαση και κατά την ψηφοφορία). Ομοίως τσιμουδιά απόλυτη για την δικαίωση του μοναστηριού της Μεταμόρφωσης Ναυπάκτου (εδώ). Η εμπειρία μας από πλήθος περιπτώσεων, είναι ότι οι δεσποτάδες είναι αδίστακτοι.

Αντίστοιχα, ευθύνες προκύπτουν και για τους υπόλοιπους 4-5 "παραδοσιακούς", αντι-οικουμενιστές μητροπολίτες, που όμως δεν έβγαλαν ούτε μία ανακοίνωση διαμαρτυρίας για την πρόσκληση-επίσκεψη του Πάπα, όπως σχολιάσαμε εδώ. Μοναδικές εξαιρέσεις οι μητροπολίτες Πειραιώς και Γλυφάδος που αντέδρασαν άμεσα. Τσιμουδιά και όταν ο μητροπολίτης Πειραιώς, παρά τις εξαγγελίες του, δέχθηκε κανονικά τους πολιτικούς που ψήφισαν το σύμφωνο συμβίωσης ομοφυλοφίλων(δείτε εδώ).
Συνεπώς καυτηριάζουμε τα - σοβαρότατα - λάθη του Πατριάρχη και ένα σωρό άλλων, που πράγματι λυμαίνονται την διοίκηση της εκκλησίας μας, αλλά "κουκουλώνουμε" τα λάθη των "δικών μας". Τι είδους "ορθόδοξη ηθική" όμως είναι αυτή;;;

 Το διαγραφέν σχόλιο του κυρίου Χριστοδουλίδη, που αφορούσε ανακοίνωση της Ι.Μ.Πειραιώς, δημοσιευμένη στο Ακτίνες,
1) http://opaidagogos.blogspot.gr/2016/04/blog-post_21.html.
2) http://kyprianoscy.blogspot.gr/2016/04/blog-post_19.html

Τρίτη, 19 Απριλίου 2016

Άστατος και ακατάστατος ο αντιαιρετικός και αντιοικουμενιστικός αγώνας Ιεραρχών και Ιστολογίων

Απίστευτο! Εγκεφαλικά νεκρή γυναίκα έφερε στον κόσμο ένα αγοράκι     ( βλέπε http://www.imerisia.gr/article.asp?catid=26511&subid=2&pubid=113984210 )

Μια εγκεφαλικά νεκρή γυναίκα, η οποία κρατήθηκε με μηχανήματα στη ζωή επί 55 ημέρες, έφερε στον κόσμο ένα πρόωρο βρέφος η κατάσταση του οποίου "δεν παρουσιάζει ιδιαίτερα σοβαρές επιπλοκές", όπως έγινε γνωστό σήμερα από το πανεπιστημιακό νοσοκομείο του Βρότσλαβ, στην Πολωνία.
"Το αγόρι γεννήθηκε στις αρχές του έτους, κατά την 26η εβδομάδα της κύησης. Ζύγιζε 1.000 γραμμάρια. Μετά από τρεις μήνες, η κατάσταση της υγείας του αντιστοιχεί με εκείνη ενός πολύ πρόωρου μωρού, χωρίς επιπλοκές. Μόλις πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο" δήλωσε η Μπάρμπαρα Κρόλακ Όλεϊνικ, η επικεφαλής του τμήματος νεογνολογίας.
"Είναι πολύ σπάνιο να συνεχιστεί μια εγκυμοσύνη 17-18 εβδομάδων για τόσο μεγάλο διάστημα", υπογράμμισε.
Η μητέρα του παιδιού, ηλικίας 41 ετών, έπασχε από όγκο στον εγκέφαλο. Όταν μεταφερθεί με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο αυτό οι γιατροί διαπίστωσαν ότι ήταν εγκεφαλικά νεκρή. Όλη η οικογένειά της όμως εξέφρασε την επιθυμία να σωθεί το βρέφος που κυοφορούσε, είπε η Κρόλακ-Όλεϊνικ.
"Ήταν μια μακρά μάχη 55 ημερών. Εμείς οι νεογνολόγοι ελπίζαμε να μεγάλωνε ο μικρός όσο το δυνατόν περισσότερο όμως μια μέρα διαπιστώσαμε ότι κινδύνευε πραγματικά η ζωή του και επιλέξαμε να τον φέρουμε στη ζωή" με καισαρική, εξήγησε. Μετά από τρεις μήνες στη μονάδα εντατικής θεραπείας, το αγοράκι ζυγίζει πλέον τρία κιλά, αναπνέει μόνο του και τρώει κανονικά με το μπιμπερό. Στο εξής "θα πρέπει να οπλιστούμε με υπομονή και να περιμένουμε για να δούμε πώς θα εξελιχθεί", κατέληξε η γιατρός.

Σε επανάληψη :
Διαβάστε πρώτα τα κατωτέρω στον επισυναπτόμενο δεσμό : http://aktines.blogspot.gr/2016/04/blog-post_146.html και μετά το σχόλιο, το οποίο μάλλον δεν πρόκειται να δημοσιευθεί. Πιθανότατα, από λάθος του σχολιαστή ή κάποια άλλη (διαδικτυακή) αιτία, την οποία αγνοεί προφανώς ο συντάκτης του σχολίου. Είναι το ακόλουθο :

"Αξιόλογη και από κάθε άποψη λίαν επαινετή αυτή η απάντηση της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά προς τον υφέρποντα σιωνιστικό πανθεϊσμό, ου μην αλλά και σατανισμό. Ωστόσο, θα περιμέναμε να δούμε και παρόμοιες άλλες αντιδράσεις, οπωσδήποτε σοβαρότερες, όπως για παράδειγμα αυτή που συνυφαίνει τις μεταμοσχεύσεις με την Θεία και Ιερά Μετάληψη. Σχετική Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου υπάρχει.".

- Ιεροσυνοδική Εγκύκλιος 2819 της 7/7/2005 1. "Η εκκλησιαστική αντιμετώπιση των μεταμοσχεύσεων, όπως και κάθε άλλου προβλήματος, είναι πνευματική. Αν κάτι βλάπτει ή υποβιβάζει τις πνευματικές αξίες, ανεπιφύλακτα το απορρίπτει. Αν πάλι κάπου διακρίνει τη δυνατότητα πνευματικής ζωής συμβατής με την θεολογική παράδοση, διδασκαλία και εμπειρία της, την ιδιοφυή ανακάλυψη την αντιμετωπίζει με την τόλμη της πνευματικής καινοτομίας".
( ... )
2. "Ας μη λησμονούμε ότι η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας στηρίζεται σε μια μεταμόσχευση Θείου σώματος και σε μια μετάγγιση Θείου Αίματος εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν".

- Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων
"δωρεά οργάνων, δώρο ζωής !"
Ανακοίνωση, Αθήνα 14/06/2013

"Με την παρούσα ανακοίνωση ο Εθνικός Οργανισμός Μεταμοσχεύσεων (ΕΟΜ) επιθυμεί να ενημερώσει τους πολίτες της χώρας μας, σχετικά με την Εγκύκλιο 2819 της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, που εξεδόθη στις 7 Ιουλίου του 2005 και αφορά τη θέση της Ιεράς Συνόδου απέναντι στο θεσμό της Δωρεάς Οργάνων.
Με την Εγκύκλιο αυτή, τόσο ο Μακαριστός Αρχιεπίσκοπος Χριστόδουλος, όσο και οι Σεβασμιώτατοι Συνοδικοί Αρχιερείς, είχαν δηλώσει την αποδοχή και τη στήριξή τους στο θεσμό της Δωρεάς Οργάνων και προέτρεπαν μάλιστα τους πιστούς να συμμετάσχουν στη φιλάνθρωπη αυτή πρωτοβουλία της Εκκλησίας μας γινόμενοι Δωρητές Οργάνων.".

Σημείωση,
το σχόλιο δεν δημοσιεύθηκε. Ο αντιαιρετικός και αντιοικουμενιστικός αγώνας του ιστολογίου ΑΚΤΙΝΕΣ και της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά, έχουν σαν κύριο μέλημα την προστασία των πιστών από τις νεο-εποχίτικες αιρέσεις, που ανακατεύουν τη Χριστιανοσύνη με τον Παγανισμό/Πανθεϊσμό, και όχι το αιρετικό ανακάτεμμα της νέας Ιατρικής, του νέου αιώνα, της νέας Επιστήμης, που όλοι ζούμε σήμερα. Ωστόσο, δεν παραλείπουν να κατηγορούν τα οικουμενιστικά και παναιρετικά ανοίγματα των Πατριαρχικών του Φαναρίου και της εγχώριας Συνοδείας τούτων, συμπεριλαμβανομένης βεβαίως και μερίδας της ούτω αποκαλούμενης ακαδημαϊκής Θεολογίας.

Δευτέρα, 18 Απριλίου 2016

Ένα σχόλιο που δεν προβλέπεται να δημοσιευθεί


Διαβάστε πρώτα τα κατωτέρω στον επισυναπτόμενο δεσμό :  http://aktines.blogspot.gr/2016/04/blog-post_146.html και μετά το σχόλιο, το οποίο μάλλον δεν πρόκειται να δημοσιευθεί. Πιθανότατα, από λάθος του σχολιαστή ή κάποια άλλη (διαδικτυακή) αιτία, την οποία αγνοεί προφανώς ο συντάκτης του σχολίου. Είναι το ακόλουθο :

"Αξιόλογη και από κάθε άποψη λίαν επαινετή αυτή η απάντηση της Ιεράς Μητρόπολης Πειραιά προς τον υφέρποντα σιωνιστικό πανθεϊσμό, ου μην αλλά και σατανισμό. Ωστόσο, θα περιμέναμε να δούμε και παρόμοιες άλλες αντιδράσεις, οπωσδήποτε σοβαρότερες, όπως για παράδειγμα αυτή που συνυφαίνει τις μεταμοσχεύσεις με την Θεία και Ιερά Μετάληψη. Σχετική Εγκύκλιος της Ιεράς Συνόδου υπάρχει."

Σάββατο, 16 Απριλίου 2016

Η Συνάντηση των τριών Προκαθημένων στη Λέσβο

Και ένα σχόλιο από το ιστολόγιο "ΚΡΥΦΟ ΣΧΟΛΕΙΟ"


51 ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς· ἐάν τις φάγῃ ἐκ τούτου τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς τὸν αἰῶνα. καὶ ὁ ἄρτος δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μού ἐστιν, ἣν ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς. 52 ᾿Εμάχοντο οὖν πρὸς ἀλλήλους οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες· πῶς δύναται οὗτος ἡμῖν δοῦναι τὴν σάρκα φαγεῖν; 53 εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου καὶ πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 54 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ ἀναστήσω αὐτὸν ἐν τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 55 ἡ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἐστι βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. 56 ὁ τρώγων μου τὴν σάρκα καὶ πίνων μου τὸ αἷμα ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.
( ... )
60 Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον· σκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος· τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν ; 61 εἰδὼς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν ἑαυτῷ ὅτι γογγύζουσι περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, εἶπεν αὐτοῖς· τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει ; 62 ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον ; 63 τὸ πνεῦμά ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν· τὰ ρήματα ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν. 64 ἀλλ' εἰσὶν ἐξ ὑμῶν τινες οἳ οὐ πιστεύουσιν. ᾔδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ ᾿Ιησοῦς τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. 65 καὶ ἔλεγε· διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν πρός με, ἐὰν μὴ ᾖ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ πατρός μου. 66 ᾿Εκ τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἰς τὰ ὀπίσω καὶ οὐκέτι μετ' αὐτοῦ περιεπάτουν. 67 Εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς τοῖς δώδεκα· μὴ καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν ; 68 ἀπεκρίθη οὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος· Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ρήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις· 69 καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος. 70 ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς· οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην ; καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός ἐστιν. 71 ἔλεγε δὲ τὸν ᾿Ιούδαν Σίμωνος ᾿Ισκαριώτην· οὗτος γὰρ ἔμελλεν αὐτὸν παραδιδόναι, εἷς ὢν ἐκ τῶν δώδεκα.

Σχόλιο

Και αφού διαβάσατε τα ανωτέρω, από το κατά Ιωάννην Ιερό Ευαγγέλιο, Κεφ. ς΄, θυμηθείτε την προτρεπτική Εγκύκλιο, αριθμ. 2819 της 7/7/2005, που εξέδωσε η Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδος "Περί της δωρεάς οργάνων σώματος", στην οποία διαλαμβάνονται τα εξής : "Ας μη λησμονούμε ότι η λατρευτική ζωή της Εκκλησίας μας στηρίζεται σε μια μεταμόσχευση Θείου σώματος και σε μια μετάγγιση Θείου Αίματος εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν".
Αυτοί είναι οι φερόμενοι ως "πνευματικοί" ηγέτες και από αυτούς παίρνουν ευλογία οι πιστοί στις ιερές Ακολουθίες !
Το ερώτημα επομένως είναι ποιοι βρίσκονται εντός Εκκλησίας και ποιοι εκτός ; Οι πλαστογράφοι και κακοποιοί του Παναγίου Πνεύματος ή εκείνοι που συλλήβδην χαρακτηρίζονται σχισματικοί, αιρετικοί, παρεμπιπτόντως δε και Παλαιοημερολογίτες ; Ποιος θα μας απαντήσει ;

34. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή Ε΄ Νηστειών


https://drive.google.com/open?id=0B10nRQ2KXoC_RlRfRUFTNHZKTkF1QXBrVERtMzJZbElBdkcw
Χειρόγραφη απομαγνητοφώνηση Γέροντος Αλυπίου ομιλίας Ιερομόναχου Θεοδώρητου. Άγιον Όρος, Καψάλα, 02/04/2016

Αποστολικό Ανάγνωσμα,(Εβ.θ΄ 11-14)
11 Χριστὸς δὲ παραγενόμενος ἀρχιερεὺς τῶν μελλόντων ἀγαθῶν διὰ τῆς μείζονος καὶ τελειοτέρας σκηνῆς, οὐ χειροποιήτου, τοῦτ' ἔστιν οὐ ταύτης τῆς κτίσεως, 12 οὐδὲ δι' αἵματος τράγων καὶ μόσχων, διὰ δὲ τοῦ ἰδίου αἵματος εἰσῆλθεν ἐφάπαξ εἰς τὰ ῞Αγια, αἰωνίαν λύτρωσιν εὑράμενος. 13 εἰ γὰρ τὸ αἷμα ταύρων καὶ τράγων καὶ σποδὸς δαμάλεως ραντίζουσα τοὺς κεκοινωμένους ἁγιάζει πρὸς τὴν τῆς σαρκὸς καθαρότητα, 14 πόσῳ μᾶλλον τὸ αἷμα τοῦ Χριστοῦ, ὃς διὰ Πνεύματος αἰωνίου ἑαυτὸν προσήνεγκεν ἄμωμον τῷ Θεῷ, καθαριεῖ τὴν συνείδησιν ὑμῶν ἀπὸ νεκρῶν ἔργων εἰς τὸ λατρεύειν Θεῷ ζῶντι;

Ευαγγελική Περικοπή (Μρ.ι΄ 32-45)
32 ῏Ησαν δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς ῾Ιεροσόλυμα· καὶ ἦν προάγων αὐτοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ ἀκολουθοῦντες ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα ἤρξατο αὐτοῖς λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν, 33 ὅτι ἰδοὺ ἀναβαίνομεν εἰς ῾Ιεροσόλυμα καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, 34 καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ καὶ μαστιγώσουσιν αὐτὸν καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται. 35 Καὶ προσπορεύονται αὐτῷ ᾿Ιάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης υἱοὶ Ζεβεδαίου λέγοντες· διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν ποιήσῃς ἡμῖν. 36 ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς· τί θέλετε ποιῆσαί με ὑμῖν; 37 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δὸς ἡμῖν ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου. 38 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθῆναι; 39 οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· δυνάμεθα. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς· τὸ μὲν ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι βαπτισθήσεσθε· 40 τὸ δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾿ οἷς ἡτοίμασται. 41 Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν περὶ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωάννου. 42 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς λέγει αὐτοῖς· οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν κατακυριεύουσιν αὐτῶν καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν αὐτῶν· 43 οὐχ οὕτω δὲ ἔσται ἐν ὑμῖν, ἀλλ᾿ ὃς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι μέγας ἐν ὑμῖν, ἔσται ὑμῶν διάκονος, 44 καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ὑμῶν γενέσθαι πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος· 45 καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν.

Πέμπτη, 14 Απριλίου 2016

Τα προσφυγικά, τα οντολογικά και τα ιστορικά

Διαβάστε πρώτα αυτό, από το ιστολόγιο "Αβέρωφ" , και μετά το σχόλιο

Φίλος του μετανάστη ο πληρωμένος               παρακρατικός 
της Αλέκας Λεώνη από το Έκτακτο Παράρτημα

Ανάμεσα στο πλήθος που μας φθάνει από την ανατολή δεν θα δυσκολευτεί κανείς να εντοπίσει τον ‘φίλο’ των μεταναστών που τρέχει για να τους συνδράμει. Είναι ο ‘αλληλέγγυος’ ή ο ‘εθελοντής’ ή το μέλος μιας κάποιας ΜΚΟ που κανείς μέχρι χτες δεν είχε ακούσει. Σπεύδει, να τους ‘βοηθήσει’, γνωρίζει εκ των προτέρων τι θα πει πρώτο, τι δεύτερο. Έχει άλλωστε κάνει τόσες προσπάθειες. Αυτός που μέχρι χτες κανέναν δεν ήξερε, σπεύδει να τους ‘συμβουλεύσει’, σαν να ήταν δικοί του άνθρωποι. Μοιάζει με χριστιανό, αλλά δεν είναι. Τι αλτρουϊσμός;

Κι όμως αυτό ακριβώς είναι η μεγαλύτερη υποκρισία της εποχής. Για όλοι αυτοί οι άνθρωποι είναι το ‘δίκτυο’. Είναι ο μηχανισμός που χειραγωγεί το πλήθος σαν να είναι αγέλη. Το αφεντικό που έχει στήσει το δίκτυο, τους πάει εκεί που θέλει, τους καθοδηγεί όπως έχει σχεδιάσει. Σε όλη την διαδρομή του μετανάστη μια αλυσίδα ‘αλληλέγγυων’ τους καθοδηγεί και τους ‘συμ-παρίσταται’. Είναι η τεχνική δημιουργίας μεταναστευτικών ροών, που τόσο καλά γνωρίζουν οι ΗΠΑ. Η Kelly Greenhill (Βλέπε: https://ase.tufts.edu/polsci/faculty/greenhill/ ), είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία μελέτησαν με λεπτομέρεια το πανίσχυρο αυτό και σύγχρονό ‘όπλο’ ασύμμετρου πολέμου.

Όταν πχ οι μετανάστες καταγραφούν σε ένα οποιοδήποτε Hot Spot – δίνοντας τα στοιχεία τους (ακόμα και ψεύτικα)- δίνουν και το κινητό τηλέφωνο. Αυτό είναι και το νήμα της καθοδήγησής τους. Τα στοιχεία αυτά φθάνουν στις διάφορες ΜΚΟ και από εκεί στο ‘αφεντικό’. Σε λίγες μέρες ο κάθε μετανάστης θα λαμβάνει μηνύματα συμπαράστασης και καθοδήγησης από ‘την αδελφότητα των Σύρων’, ‘η προσευχή των μουσουλμάνων’, ‘την ένωση των Αφγανών’ κλπ. Είναι η χειραγώγηση του ‘μεγάλου αδερφού’, που έχει στήσει όλο αυτό το δίκτυο. Η Kelly Greenhill στο βιβλίο της Sex, Drugs, and Body Counts: The Politics of Numbers in Global Crime and Conflict δηλαδή Σεξ, Ναρκωτικά και οι αριθμοί του σώματος: Η πολιτική των αριθμών στο παγκόσμιο έγκλημα και τις συγκρούσεις, αναφέρεται και σε πολύ πιο δύσκολες περιπτώσεις, που εφαρμόστηκαν και την Νότια Αμερική.

Και τότε οι ‘αλληλέγγυοι’ και όλοι αυτοί τι είναι; Είναι το σύγχρονο παρακράτος. Οι άνθρωποι που αντικαθιστούν το κράτος. Μπορεί να μην φαίνονται ως ο ‘Γκοτζιαμάνης’ σκληροί και βίαιοι αλλά στην πραγματικότητα εκτελούν πολλαπλάσιο έργο από εκείνον. Είναι οι υπηρέτες των νέο-φασιστών που εξανάγκασαν σε εκτοπισμός πληθυσμούς, τους κατευθύνουν σύμφωνα με τα συμφέροντά τους και στις πλάτες αυτών υλοποιούν το υπόστρωμα.

Το σενάριο έχει πολλές σκηνές. Το ένα γεγονός θα εναλλάσσεται με το επόμενο. Όλα δήθεν τυχαία, όλα όμως απολύτως σχεδιασμένα. Το ‘δίκτυο’ είναι απλωμένο σε όλες τις χώρες. Σε όποια χώρα και να φθάσουν με μετανάστες, θα βρεθεί πάντα ο ‘κατάλληλος’ για να ‘καθοδηγήσει’ τον μετανάστη. Ο μεταφερόμενος πληθυσμός θα φθάσει στη χώρα ‘στόχος’ και θα είναι το υπόβαθρο, για την πρόκληση του κοινωνικού και πολιτικού χάους και πολιτιστικής αλλοίωσης, η οποία θα ακολουθήσει.
Κάποτε οι μεγάλοι ‘εμπόλεμοι’ συγκέντρωναν το πλήθος και τους έβαζαν μπροστά για να πολεμήσουν. Ο Μωάμεθ ο πορθητής είχε πλήθος από χριστιανούς που τους έβαζαν μπροστά –για εξόντωση- σε κάθε μάχη. Σήμερα, χρησιμοποιούν τους διαφόρους εθελοντές ως πράκτορες και καθοδηγητές των ασύμμετρων καταστάσεων που προπαρασκευάζονται από τα εργαστήρια του ‘αφεντικού’.
Οι σύγχρονοι νέο-φασίστες δεν δημιουργούν μόνο μεταλλαγμένα τέρατα στα Εργαστήριά γενετικής, προκαλούν εφιάλτες και αποδόμηση κοινωνιών. Τα πολλαπλά χτυπήματα των νέο-φασιστών ξεπερνούν κατά πολύ τα βάρβαρα χτυπήματα του Χίτλερ και του Στάλιν. Στρώνουν την εξαθλίωση πάνω σε ολόκληρο τον πλανήτη και βάζουν τους ανθρώπους να αλληλοσπαράζονται. Νοσηρά μυαλά, νοσηρά δημιουργήματα.

Και για του λόγου το αληθές, ένα παράδειγμα. Μία από αυτές τις φιλανθρωπικές οργανώσεις που δραστηριοποιείται στη χώρα μας είναι και η Solidarity now (δηλ. αλληλεγγύη τώρα).
Στη σελίδα (http://www.solidaritynow.org/solidarity-now-gr/our-mission-gr.html – 2η παράγραφο) θαυμάστε τον χρηματοδότη της - George Soros- δηλαδή τον γνωστό κερδοσκόπο.
Και στην σελίδα (http://www.solidaritynow.org/solidarity-now-gr/board-gr.html ), θαυμάστε τα πρόσωπα του Διοικητικού συμβουλίου. Προσπαθήστε να θυμηθείτε τον πολιτικό τους ρόλο. Τα συμπεράσματα δικά σας.

Σχόλιο
Αν θέλει η κα. Kelly Greenhill - και η αρθρογράφος - να μάθει ποιος είναι ο εμπνευστής όλης αυτής της χαοτικής κατάστασης, που έχει μάλιστα χριστιανικό πρόσημο (: αγαπήσεις τον πλησίον σου ως σεσυτόν κλπ.) καλό θα ήταν να ρίξει μια ματιά σε αυτό το βίντεο (The Pope Video, 2016 Year of Mercy). Βρισκόμαστε στο "Έτος Ελέους" της σιωνιστικής παρασυναγωγής και η Ελλάδα καλείται να αποδείξει έμπρακτα το "creo en el amor" με τους μισθωτούς υπαλλήλους της : τους κρατικούς και τους παρακρατικούς φασίστες της δημοκρατίας, προς τους οποίους συμπαραστέκεται βουβά η Ιεραρχία της διοικούσας την  επίσημη κρατική ορθόδοξη Εκκλησία της Ελλάδος. Εκκλησία ορθόδοξη, σημειωτέον, η οποία αναζητεί τις σχέσεις της προς τον υπόλοιπο χριστιανικό κόσμο.

Το θέμα αυτό έχει προγραμματισθεί πρός έγκριση και συζήτηση στην αναμενόμενη "αγία" και Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο με την διευκρίνιση, εκ μέρους ενός εκ των εμπνευστών του θέματος των σχέσεων (σ.σ. είναι ο μητροπολίτης Καλαμών Χρυσόστομος Σαββάτος), ότι η ερμηνεία των αναφορών τοῦ Κειμένου της Συνόδου σέ «Εκκλησίες», πέραν τῆς Ὀρθοδόξου, βασίζεται στην αυτονόητη (σημ. για τον ίδιο) διάκριση μεταξύ οντολογικής καί ιστορικής πραγματικότητας!

Και για όποιον δεν καταλαβαίνει αυτό το αυτονόητο για τον μητροπολίτη Σαββάτο - είναι η διάκριση μεταξύ οντολογικής και ιστορικής πραγματικότητας - θα συμπληρώσουμε εμείς ότι άλλη ήταν ιστορικά η οντολογική Εκκλησία "τω καιρώ εκείνω", και άλλη είναι (ανιστορικά βέβαια) η οντολογική Εκκλησία (μήπως "εκκλησία" ;) του κ. Σαββάτου σήμερα. Διότι η Ιστορία δεν γράφτηκε ακόμη, θα την γράψει η Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδος, οπότε  θα έχουμε στα χέρια μας τη διάκριση μεταξύ οντολογικής και ιστορικής πραγματικότητας. Δηλαδή, αν δεν τυγχάνω βλαξ, μεταξύ οντολογικής Εκκλησίας και ιστορικής Εκκλησίας !
Ειλικρινά, πάντως, δεν γνωρίζω τι πρέπει να κάνω με αυτήν την "πραγματικότητα" του κ. Σαββάτου. Τι είναι αυτή η "πραγματικότητα", πείτε μου ; Αληθινή ή ψεύτικη ; Μήπως μπορεί να με βοηθήσει κάποιος ή πρέπει να απευθυνθώ στον καθηγητή του Πανεπιστημίου κύριο Σαββάτο ;

Υστερόγραφο
Σχετικά με το The Pope Video βλέπε  http://kyprianoscy.blogspot.gr/2016/01/blog-post_9.html

Τετάρτη, 13 Απριλίου 2016

Ο εσμός των Σιωνιστών αποφασίζει για τα Θρησκευτικά μας

Ένα σχόλιο στην ιστοσελίδα ΑΚΤΙΝΕΣ ( http://aktines.blogspot.gr/2016/04/blog-post_29.html ). Αφορά στην πολιτική σπείρα που διαμορφώνει τη θρησκευτική Παιδεία του ανύπαρκτου πλέον ελληνικού κράτους, κατά δήλωση της κας Ντόρας Μπακογιάννη.

Ενδιαφέρουσα πληροφορία και περισσότερο ενδιαφέρουσα η αδιαφορία της εκκλησιαστικής Ιεραρχίας. Η οποία βρίσκεται παγιδευμένη στο "ο Θεός αγάπη εστί" ή στο άλλο σχετικό με τα παιδιά και το " ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν". Περί τούτων τα εξής :

1) Ο Θεός είναι αγάπη, αλλά εκείνος που το έγραψε δεν αναφερόταν σε κάποιο απρόσωπο και ανυπόστατο θεό. Αναφερόταν στον ενανθρωπήσαντα Υιό και Λόγο του Θεού, στο δεύτερο Πρόσωπο της Αγίας Τριάδος - δυάς κατά τον παπισμό και "ανώτερη δύναμη" κατά τους Προτεστάντες, τους Σιωνιστές και λοιπούς θεϊστές - στην πραγματικότητα σατανιστές - και πουθενά αλλού.

2)  14 ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς εἶπεν· ἄφετε τὰ παιδία καὶ μὴ κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν πρός με· τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.  15 καὶ ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτοῖς ἐπορεύθη ἐκεῖθεν (Μτ. ιθ΄).

Η βασιλεία των ουρανών δεν είναι η οποιαδήποτε βασιλεία. Είναι η βασιλεία του ενανθρωπήσαντος, παθόντος και ταφέντος και αναστάντος και αναληφθέντος Κυρίου Ιησού Χριστού, περί του οποίου το εν αγίω Πνεύματι συνταχθέν Σύμβολο Πίστεως γράφει "Υἱὸν τοῦ Θεοῦ τὸν μονογενῆ, τὸν ἐκ τοῦ Πατρὸς γεννηθέντα πρὸ πάντων τῶν αἰώνων· φῶς ἐκ φωτός, Θεὸν ἀληθινὸν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ, γεννηθέντα οὐ ποιηθέντα, ὁμοούσιον τῷ Πατρί, δι' οὗ τὰ πάντα ἐγένετο".

3)  6 ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὓς δέδωκάς μοι ἐκ τοῦ κόσμου. σοὶ ἦσαν καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας, καὶ τὸν λόγον σου τετηρήκασι.  7 νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι παρὰ σοῦ ἐστιν·  8 ὅτι τὰ ρήματα ἃ δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, καὶ αὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας.  9 ᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι,  10 καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι καὶ τὰ σὰ ἐμά, καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς. (...) 12 ὅτε ἤμην μετ' αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματί σου· οὓς δέδωκάς μοι ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν ἀπώλετο εἰ μὴ ὁ υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ.(...) 14 ἐγὼ δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτούς, ὅτι οὐκ εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου.  15 οὐκ ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ' ἵνα τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. 16 ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσί, καθὼς ἐγὼ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰμί.  17 ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου· ὁ λόγος ὁ σὸς ἀλήθειά ἐστι. 20 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευσόντων (*) διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ,  21 ἵνα πάντες ἓν ὦσι, καθὼς σύ, πάτερ, ἐν ἐμοὶ κἀγὼ ἐν σοί, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἓν ὦσιν, ἵνα ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλας.  22 καὶ ἐγὼ τὴν δόξαν ἣν δέδωκάς μοι δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἓν καθὼς ἡμεῖς ἕν ἐσμεν,  23 ἐγὼ ἐν αὐτοῖς καὶ σὺ ἐν ἐμοί, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. (Ιν. ιζ΄)

"᾿Εγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ· οὐ περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι (...) Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευόντων(*) διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ, ἵνα πάντες ἓν ὦσι".
Γίνεται εμφανές από τα ανωτέρω, ότι οι πιστεύοντες (διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ) απέκτησαν διαφορετική πίστη μετά την προσθήκη του φιλιόβε και τους επακολουθήσαντες - όχι πλέον - αιρετικούς. Και ο Σιωνισμός, εντός του οποίου οι πάντες χωρούν, καλά κρατεί και κυριαρχεί.

(*) Ως προς τον αστερίσκο δε, στο κείμενο του ιζ΄ Κεφαλαίου, Κατά Ιωάννην ιερό Ευαγγέλιο της Καινής Διαθήκης, που είναι αναρτημένο στο Διαδίκτυο, υπάρχει ένα λάθος. Και τούτο είναι το "ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν [πιστευσόντων] διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν". Όμως, η Έκδοση της Καινής Διαθήκης του Πατριαρχείου Κων/πόλεως του 1904 - δεν υπάρχει στο ιντερνέτ - δεν γράφει "πιστευσόντων". Γράφει "πιστευόντων". Του λόγου το (μη) ασφαλές βλέπε :

http://kainidiathiki.agiooros.org/index.php?id=4&bt=%CE%9A%CE%B1%CF%84%CE%B1+%CE%99%CF%89%CE%B1%CE%BD%CE%BD%CE%B7%CE%BD&ch=17&ancnew=AM

http://users.sch.gr/aiasgr/Kainh_Diathikh/Kata_Iwannhn_Euaggelio/Kata_Iwannhn_Euaggelio_kef.17.htm

Τρίτη, 12 Απριλίου 2016

Προς εκείνους με αντιαιρετικά ενδιαφέροντα και φέρουν εγκόλπια

Αναδημοσίευση παλαιάς ανάρτησης

Οικουμενισμός και ιουδαιοσιωνισμός


Θρησκευτικό ιστολόγιο διαπραγματευόμενο τη σχέση μεταξύ οικουμενισμού και ιουδαιοσιωνισμού έγραφε μεταξύ άλλων τα εξής :
"Τέλος, είναι αυτονόητο ότι οι Ιουδαίοι δεν ευθύνονται στο σύνολο τους για την σταύρωση του Ιησού (είναι δηλαδή προφανώς σωστή η πρόσφατη δήλωση του Μακ. Αρχιεπισκόπου Κύπρου), αφού δεν νοείται συλλογική ποινική ευθύνη για έγκλημα που τέλεσε άλλος"

Τα ανωτέρω σχολίασε αναγνώστης (...) επισημαίνοντας ότι όσοι, τότε, διαφωνούσαν γινόντουσαν αποσυνάγωγοι και με εντολή του ιερατείου ελιθοβολούντο (πρωτομάτυρας Στέφανος). Και συμπλήρωσε : Συλλογική ευθύνη δεν υπάρχει, όπως δεν υπάρχει και "δόγμα" περί αυτής. Που ατυχώς συνυπέγραψε ο Κύπρου Χρυσόστομος με τον αρχιραββίνο του Ισραήλ. Το να θέτει όμως την υπογραφή του ένας υψηλά ιστάμενος ιεράρχης, σημαίνει ότι μπορεί κάποτε να ίσχυε αυτό το "δόγμα", ή να ισχύει επιμέρους σε κάποιες χριστιανικές σέκτες - φαίνεται αποκτήσαμε και από αυτές - του δόγματος που εκπροσωπεί, προφανώς, ο Κύπρου Χρυσόστομος. Αυτό θα φανταζόταν, υποθέτουμε, όταν υπέγραφε και δήλωνε ότι είναι "αβάσιμο δόγμα η συλλογική ευθύνη των Ιουδαίων για τη Σταύρωση του Κυρίου". Διαφορετικά δεν εξηγείται.

Υπάρχει όμως και κάτι ακόμη. Οι ευρισκόμενοι στην ανώτατη βαθμίδα της ιερωσύνης, όπως ο αρχιεπίσκοπος Κύπρου και άλλοι, είθισται να θεωρούνται εκπρόσωποι ή εκφραστές του λαού τους. Αν, επομένως, υπάρχει ζήτημα συλλογικής ευθύνης αυτή θα πρέπει κατά πρώτο λόγο να βαρύνει αυτόν που εκπροσωπεί το λαό. Κατά ένα δεύτερο δε λόγο, και το λαό. Διότι τον δέχεται και μένει πιστός σε αυτά που τον διδάσκει.

Και ένα σχόλιο στις 12/04/2016
Με τέτοιους Μητροπολίτες, όπως ο Πάφου Γεώργιος, και παρόμοιας κατεύθυνσης "αντιαιρετικά" ιστολόγια, εγκόλπια κλπ. τι άλλο μπορεί να περιμένει κανείς εκτός από το έλεος του αγίου Θεού. Με τη διαφορά, όμως, ότι "12 καὶ ἐν τῷ ἐλέει σου ἐξολοθρεύσεις τοὺς ἐχθρούς μου καὶ ἀπολεῖς πάντας τοὺς θλίβοντας τὴν ψυχήν μου, ὅτι ἐγὼ δοῦλός σού εἰμι". Το έλεος του αγίου Θεού θα τους ... καρβουνίσει. Δεν γράφω, σημειωτέον, δικά μου γράμματα ή λόγια. Γράφω αυτά που καλώς γνωρίζουν οι ασύνετες θεολογικές κεφαλές. Οι οποίες άλλα μας λένε, άλλα γνωρίζουν, τίποτα δεν πιστεύουν και τίποτα δεν κάνουν, επειδή ο Σιωνισμός θα τους χαρακτηρίσει "αποσυνάγωγους" και θα μας κόψει τα δανεικά. Ο Χριστός και η αλήθεια, όμως, δεν κόβονται.

Δευτέρα, 11 Απριλίου 2016

Τα αντιαιρετικά και τα "Εγκόλπια"


Η μια παγκόσμια σιωνιστική Τράπεζα θα αποκτήσει σε λίγο (μετά την "αγία" Μεγάλη Πανορθόδοξη Σύνοδο) και την μια παγκόσμια - σιωνιστική κι αυτή - Εκκλησία. Σαφές δείγμα των γραφομένων τούτων οι σχετικές παραπομπές στο τέλος του παρόντος σημειώματος, όπως και τα ευθύς αμέσως ακολουθούντα από ιστοσελίδα, που φέρει τον τίτλο "Αντιαιρετικό Εγκόλπιο".

Η ανωτέρω φωτογραφία με τον υπότιτλο αυτής τα λέει όλα, εκτός αν είναι κανείς μειωμένης νοητικής ικανότητας και δεν αντιλαμβάνεται τον ρόλο που καλείται να διαδραματίσει (παρένθεση, στο σχεδιασμό της παγκόσμιας σιωνιστικής Τράπεζας και Εκκλησίας) ο εκλεκτός του νυν αρχιεπισκόπου Κύπρου - πρώην Πάφου, μη το ξεχνάμε - αντικαταστάτης του στην οικεία Μητρόπολη.

Το ερώτημα, που καλείται να απαντήσει ο ευσεβοφανής ψευδοποιμένας της Πάφου, είναι κατά πόσον συμφωνεί τόσο αυτός όσο και ο πρώην Πάφου και νυν αρχιεπίσκοπος Κύπρου Χρυσόστομος, με την φωτογραφία που ακολουθεί και τον υπότιτλό της


Και ακόμη περισσότερο, θα θέλαμε τη γνώμη της αγωνιστικής κατά των αιρέσεων ιστοσελίδας, που φέρει τίτλο "Αντιαιρετικό Εγκόλπιο" ( http://www.egolpion.com/EEDC143B.el.aspx )

Τέλος, ο γράφων ουδέν σχετικό γνωρίζει για τον καθαιρεθέντα πρώην νεοημερολογίτη κληρικό Χρυσόστομο Αργυρίδη "ο οποίος μετά την καθαίρεσή του από την Ιερά Σύνοδο, για ακατανόμαστες πράξεις, προσχώρησε στους παλαιοημερολογίτες και προσπαθεί να παρασύρει στην πλάνη του και ευσεβείς, Ορθόδοξους, Χριστιανούς", όπως μας πληροφορεί το δημοσίευμα της 6ης Οκτωβρίου 2013 της Μητροπόλεως Πάφου και όψιμα το "Αντιαιρετικό Εγκόλπιο".

Οι σχετικές παραπομπές
1)  http://kyprianoscy.blogspot.gr/2012/04/blog-post_2906.html
2)  http://krufo-sxoleio.blogspot.gr/2016/04/blog-post_24.html
3)  http://aktines.blogspot.gr/2016/04/blog-post_35.html

Τρίτη, 5 Απριλίου 2016

Αντί να μας διαιρέσουν οι Έλληνες καλύτερα να τους διαιρέσουμε εμείς


Διαβάστε πρώτα αυτό και ύστερα το σχόλιο (Πηγή) 

«Δεν αφήνουμε τους Έλληνες να μας διαιρέσουν». Η γερμανική κυβέρνηση και το ΔΝΤ παραμένουν ενωμένοι έναντι της Αθήνας και δεν της επιτρέπουν να χρησιμοποιήσει εναντίον της ενότητάς τους οποιεσδήποτε αποκαλύψεις από υποκλοπές – ακόμα και όταν εκείνες αποδεικνύουν, ότι ο κ.Τόμσον επιδιώκει να θέσει με «φάουλ» υπό πίεση την κ.Μέρκελ στο θέμα της αναδιάρθρωσης. «Δεν αναγνωρίζω τέτοιες αποκαλύψεις, δεν μιλάω γι' αυτές» ήταν την Τρίτη στο μπρίφινγκ των εκπροσώπων τύπου της γερμανικής κυβέρνησης η συνεχής επωδός του εκπροσώπου του υπουργείου οικονομικών Μάρτιν Γιέγκερ. Και με αυτό συμφωνούσε απερίφραστα και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέφεν Σόιμπερτ.

Στο επίκεντρο των συνομιλιών των δυο γυναικών, που γίνεται στο επίκεντρο της συνάντησης της καγκελάριου με τους επικεφαλής των παγκόσμιων οικονομικών οργανισμών, θα είναι, ως συνήθως, η Ελλάδα. Οι διαφορές τους είναι γνωστές: Η κ.Μέρκελ επιμένει στη χαλάρωση ορισμένων όρων του τρίτου μνημονίου, αλλά αποκρούει κάθε συζήτηση για «κούρεμα», η κ.Λαγκάρντ κάνει το ακριβώς αντίστροφο. Η καγκελάριος δεν θεωρεί μάλιστα στην παρούσα φάση καν αναγκαία μια συζήτηση για αναδιάρθρωση, ακόμη κι αυτή περιορίζεται στην επιμήκυνση της αποπληρωμής και στη μείωση των τόκων. Αυτό το περιέγραψε σαφώς τη Δευτέρα – με την συναίνεση πάλι του κ.Σάιμπερτ – ο κ.Γιέγκερ: Το θέμα της αναδιάρθρωσης «δεν επείγει» είπε. Κι αυτό επειδή η Ελλάδα δεν χρειάζεται προς το παρόν και στα επόμενα χρόνια να εξοφλεί τις πιστώσεις, ή να πληρώνει γι' αυτές τόκους. «Η εξόφληση των διμερών πιστώσεων θα αρχίσει το 2020» είπε. Ανάλογη είναι και η παράταση για την εξόφληση των τόκων για το δάνειο του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας EFSF, που θα αρχίσει το 2022, ενώ η εξόφληση για το τρίτο δάνειο από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στήριξης ESM άρχεται το 2034. Και όλα αυτά, πρόσθεσε, με «ιστορικά χαμηλούς τόκους». Προς τι λοιπόν η σπουδή για αναδιάρθρωση; - συμπέρανε. Παρόλα αυτά θεωρεί, πολύ αισιόδοξα δυνατό το κλείσιμο των συνομιλιών για την πρώτη φάση εκτέλεσης του μνημονίου λίγο πριν, ή λίγο μετά το ελληνικό Πάσχα – «όπως ακριβώς το επιθυμεί και ο υπουργός μου» πρόσθεσε, εννοώντας τον Βόλφγκανγκ Σόιμπλε.

Ο ίδιος στηρίζει την αισιοδοξία του στη δυναμική που έχουν ήδη οι συζητήσεις για το πρόγραμμα, καθώς και στην αναγκαιότητα άμεσης σταθεροποίησης της ελληνικής οικονομίας, έτσι ώστε η Ελλάδα να επιτύχει κατά το δυνατόν συντομότερο το βασικότερο στόχο του προγράμματος – την αυτόνομη έξοδο στις αγορές.

Σχόλιο
Το "μπρα-ντε-φέρ" παίζεται μεταξύ Αμερικής-Αγγλίας (ΔΝΤ) και Γερμανίας-Γαλλίας (ΕΚΤ). Αμερικανοί και Άγγλοι δεν δέχονται επ΄ ουδενί να έχουν ως ανταγωνιστικό νόμισμα του δολαρίου το ευρώ. Που στήθηκε, μη το ξεχνάμε, με δανεικά δολάρια καθόσον ήταν οικονομικά κατεστραμένοι και οι Γερμανοί και οι Γάλλοι. Με τα λεφτά τίνος έγιναν, αυτό που έγιναν, και μπήκαν μάλιστα στο άλλοτε κλάμπ των G7, που τώρα μεγάλωσε ;

Αμερικανοί και Άγγλοι (ΔΝΤ) θέλουν "κούρεμα" του ελληνικού χρέους, αλλά ζητούν - το είχε ζητήσει ο Πολ Τόμσεν κατά δήλωση Ρωμανιά - συντάξεις € 300 και μισθούς € 400. Οι Γερμανοί και οι Γάλλοι (ΕΚΤ) "παίζουν" μαλακά την αναδιάρθρωση (sic). Με εσαεί ανεξόφλητο (σε ευρώ) δανεισμό και διαρκή μείωση των αποδοχών συνταξιούχων και εργαζομένων. Αργά και σταθερά θα μας πάνε εκεί που θέλει ο Πολ Τόμσεν. Αν ο γερμανογαλλικός άξονας ζητήσει, ή δεχτεί, να φύγει το ΔΝΤ, τότε να δούμε πώς θα τα βγάλουν πέρα οι εταίροι και φίλοι μας (αυτά σε εισαγωγικά) Γάλλοι και Γερμανοί. Θα βρουν κι αυτούς τα Μνημόνια, εξ ου και η δήλωση του Βερολίνου :"Δεν θα αφήσουμε τους Έλληνες να χαλάσουν τη συμμαχία μας με το ΔΝΤ" !

Παρεμπιπτόντως, ένας φίλος μου εργαζόμενος επί έτη στον γερμανικό κολοσσό της Lufthansa, όταν πληροφορήθηκε το ποσό της σύνταξης (έτος 2004) που ελάμβανα, έμεινε με το στόμα ανοικτό. Πώς είναι δυνατόν, μου είπε, να παίρνεις τόσα λεφτά (ΙΚΑ, ΤΕΑΠΟΚΑ, ΤΣΑΥ) ; Του απάντησα ότι αυτά τα χρήματα καθορίστηκαν και προβλέφθηκαν με βάση τους ελληνικούς Νόμους. Υπηρέτησα (δημόσιος υπάλληλος με ιατρική εξειδίκευση) το ΙΚΑ επί 35 (37 για την ακρίβεια) συναπτά έτη και συνταξιοδοτήθηκα με βαθμό μεν Διευθυντή, με μισθό δε ειδικευμένου γιατρού. Δεν είχα διευθυντική θέση. Την εποχή λοιπόν, συνέχισα, που εσύ ως εργαζόμενος στη Lufthansa πληρωνόσουν με μάρκα και είχες μισθό σχεδόν τετραπλάσιο του δικού μου, οι εδώ Νόμοι ήταν έτσι φτιαγμένοι, ώστε οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο (ΝΠΙΔ-ΙΚΑ) να παίρνουν πενταροδεκάρες και αν ο Θεός το επέτρεπε, να έχουν μια καλή σύνταξη. Για ποιο λόγο λοιπόν εκπλήσσεσαι με τα χρήματα (σ.σ. πέραν των 40.000 € ετησίως) που μου έδινε το ελληνικό Δημόσιο, έναντι των πενιχρών δικών σου (1600 € μηνιαίως χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση) από την ημικρατική πλέον Lufthansa ; Φαίνεται, λοιπόν, εσείς εκεί πέρα στη Γερμανία όπου ζήσατε, δεν γνωρίζατε αυτά που ίσχυαν εδώ. Και τώρα, Μέρκελ και Σόιμπλε, θεωρούν αδιανόητο κάποιοι Έλληνες να έχουν καλύτερες συντάξεις από τους Γερμανούς. Και μας κλέβουν τα δεδουλευμένα και πληρωμένα.

Αυτά του είπα και απάντηση δεν έλαβα.

Σάββατο, 2 Απριλίου 2016

Εμφυτεύσιμο chip, κάρτα πολίτη και ΧάραγμαΌσα έγιναν, θα γίνουν και γίνονται, είναι το αποτέλεσμα των ελεύθερων και δημοκρατικών εκλογών. Όλα έγιναν, γίνονται και θα γίνουν με την ψήφο μας. Αυτό γιατί το αποσιωπά η συμπαθής παρουσιάστρια ; Γιατί δεν το λέει ; Είναι άνευ σημασίας ; Με την θέλησή μας δεν ψηφίζουμε, δεν ψηφίζαμε τα χρόνια που πέρασαν ;

Ξεκάθαρο ότι το παιχνίδι των παγκοσμιοκρατών παίζεται με την δημοκρατική - και ελεύθερη, μη το ξεχνάμε - ψήφο. (Σχόλιο για το 14: 20). Όμως, η αντίσταση κατά της ψήφου γιατί δεν "παίζει" ποτέ και πουθενά ;

Δεν τα γράφω αυτά προκειμένου να διαφωνήσω με όσα λέει, αντίθετα, συμφωνώ πλήρως. Γιατί όμως δεν ακούγεται ποτέ, δηλαδή, το πώς στην ευχή φτάσαμε ως εδώ ; Μήπως φοβόμαστε ότι θα μας πουν απολυταρχικούς, ολοκληρωτικούς, θεοκρατικούς, ακραίους, φανατικούς κλπ., οι φασιστοδημοκράτες ολοκληρωτικοί των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ; Ή επειδή γνωρίζουμε τι μας περιμένει - κλείσιμο της ροής των δανείων - και πάμε να το αποφύγουμε ; Αλλά τη χρεωκοπία δεν την αποφύγαμε. Ούτε την καταλήστευση των κόπων μας, της δουλειάς που προσφέραμε μια ζωή ολόκληρη.

Δικαίωμα στα δεδουλευμένα που μας κλέβουν εμείς δεν έχουμε και έχουν μόνο οι λαθραίοι πρόσφυγες, οι εγχώριοι επαγγελματίες απεργοί (κυβερνητικοί και μη) μετά των νεαρών συναδέλφων τους antifa του ολοκληρωτισμού των Τραπεζών ; Μόνο αυτοί έχουν δικαιώματα κι εμείς δεν έχουμε ; Μόνο αυτοί είναι οι δημοκράτες κι εμείς δεν είμαστε ;

Φτάνει πια ! Το δίχτυ που μας εγκλωβίζει πρέπει να το σχίσουμε, ψήφο ποτέ να μη ξαναδώσουμε, συνένοχοι στην κάλπικη δημοκρατία τους δεν θα γίνουμε και ας πάνε να φτιάξουν Νόμο περί εικαζόμενης τρομοκρατίας για όλους εκείνους που δεν θα συμμετέχουν στις εκλογές τους. Φυσικά, είναι ευνόητο, αυτό θα συμπεριλαμβάνεται στην κάρτα του πολίτη ή στο εμφυτεύσιμο υποχρεωτικά (παρένθεση, έχουμε και τους λόγους υγείας) τσιπάκι.

Παρασκευή, 1 Απριλίου 2016

33. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή Γ΄ Νηστειών


https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_ckMyaVA3bzFoQ01RcDlycUd1cmpjQzNYQU5F/view?usp=sharing
Χειρόγραφη απομαγνητοφώνηση Γέροντος Αλυπίου ομιλίας Ιερομόναχου Θεοδώρητου.
Άγιον Όρος, Καψάλα, 19/03/2016

Αποστολικόν Ανάγνωσμα (Εβ. δ΄14-ε΄6)
- δ΄14 ῎Εχοντες οὖν ἀρχιερέα μέγαν διεληλυθότα τοὺς οὐρανούς, ᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ, κρατῶμεν τῆς ὁμολογίας. 15 οὐ γὰρ ἔχομεν ἀρχιερέα μὴ δυνάμενον συμπαθῆσαι ταῖς ἀσθενείαις ἡμῶν, πεπειραμένον δὲ κατὰ πάντα καθ' ὁμοιότητα χωρὶς ἁμαρτίας. 16 προσερχώμεθα οὖν μετὰ παρρησίας τῷ θρόνῳ τῆς χάριτος, ἵνα λάβωμεν ἔλεον καὶ χάριν εὕρωμεν εἰς εὔκαιρον βοήθειαν.
- ε΄1 Πᾶς γὰρ ἀρχιερεὺς ἐξ ἀνθρώπων λαμβανόμενος ὑπὲρ ἀνθρώπων καθίσταται τὰ πρὸς τὸν Θεόν, ἵνα προσφέρῃ δῶρά τε καὶ θυσίας ὑπὲρ ἁμαρτιῶν, 2 μετριοπαθεῖν δυνάμενος τοῖς ἀγνοοῦσι καὶ πλανωμένοις, ἐπεὶ καὶ αὐτὸς περίκειται ἀσθένειαν· 3 καὶ διὰ ταύτην ὀφείλει, καθὼς περὶ τοῦ λαοῦ, οὕτω καὶ περὶ ἑαυτοῦ προσφέρειν ὑπὲρ ἁμαρτιῶν. 4 καὶ οὐχ ἑαυτῷ τις λαμβάνει τὴν τιμήν, ἀλλὰ καλούμενος ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, καθάπερ καὶ ᾿Ααρών. 5 οὕτω καὶ ὁ Χριστὸς οὐχ ἑαυτὸν ἐδόξασε γενηθῆναι ἀρχιερέα, ἀλλ' ὁ λαλήσας πρὸς αὐτόν· υἱός μου εἶ σύ, ἐγὼ σήμερον γεγέννηκά σε· 6 καθὼς καὶ ἐν ἑτέρῳ λέγει· σὺ ἱερεὺς εἰς τὸν αἰῶνα κατὰ τὴν τάξιν Μελχισεδέκ.

Ευαγγελική Περικοπή (Μκ. η΄34-θ΄1)
- η΄ 34 Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ εἶπεν αὐτοῖς· ὅστις θέλει ὀπίσω μου ἀκολουθεῖν, ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 35 ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν. 36 τί γὰρ ὠφελήσει ἄνθρωπον ἐὰν κερδήσῃ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ; 37 ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 38 ὃς γὰρ ἐὰν ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθήσεται αὐτὸν ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων τῶν ἁγίων.
- θ΄ 1 Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς· ἀμὴν λέγω ὑμῖν ὅτι εἰσί τινες τῶν ὧδε ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ γεύσωνται θανάτου ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει.

Σχόλιο
"ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν· ὃς δ᾿ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ἑαυτοῦ ψυχὴν ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγγελίου, οὗτος σώσει αὐτήν."

Η απώλεια της χοϊκής ψυχής, του χοϊκού ανθρώπου, σημαίνει ανάκτηση της πνευματικής ψυχής, του πνευματικού ανθρώπου. Σχετικό και το χωρίο της 1Κρ. ιε΄ :
45 οὕτω καὶ γέγραπται· ἐγένετο ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ᾿Αδὰμ εἰς ψυχὴν ζῶσαν· ὁ ἔσχατος ᾿Αδὰμ εἰς πνεῦμα ζωοποιοῦν· 46 ἀλλ᾿ οὐ πρῶτον τὸ πνευματικόν, ἀλλὰ τὸ ψυχικόν, ἔπειτα τὸ πνευματικόν. 47 ὁ πρῶτος ἄνθρωπος ἐκ γῆς χοϊκός, ὁ δεύτερος ἄνθρωπος ὁ Κύριος ἐξ οὐρανοῦ. 48 οἷος ὁ χοϊκός, τοιοῦτοι καὶ οἱ χοϊκοί, καὶ οἷος ὁ ἐπουράνιος, τοιοῦτοι καὶ οἱ ἐπουράνιοι. 49 καὶ καθὼς ἐφορέσαμεν τὴν εἰκόνα τοῦ χοϊκοῦ, φορέσομεν καὶ τὴν εἰκόνα τοῦ ἐπουρανίου. (...) 53  δεῖ γὰρ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσασθαι ἀθανασίαν. 54 ὅταν δὲ τὸ φθαρτὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀφθαρσίαν καὶ τὸ θνητὸν τοῦτο ἐνδύσηται ἀθανασίαν, τότε γενήσεται ὁ λόγος ὁ γεγραμμένος· κατεπόθη ὁ θάνατος εἰς νῖκος 55 ποῦ σου, θάνατε, τὸ κέντρον; ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος; 56 τὸ δὲ κέντρον τοῦ θανάτου ἡ ἁμαρτία, ἡ δὲ δύναμις τῆς ἁμαρτίας ὁ νόμος. 57 τῷ δὲ Θεῷ χάρις τῷ διδόντι ἡμῖν τὸ νῖκος διὰ τοῦ Κυρίου ἡμῶν ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ.