Αλλοίωση, "εν ανομίαις συνελήφθην"

"Ευμορφία", για όλους

Επαναγωγή, "εις το καθ΄ομοίωσιν επανάγαγε ..."

Παρασκευή, 25 Μαρτίου 2016

32. Γέροντος Αλυπίου : Κυριακή Β΄ Νηστειών


https://drive.google.com/file/d/0B10nRQ2KXoC_QWRtVVNJbnRnVGxxZzF3V01veURUSzU4SDFB/view?usp=sharing
Χειρόγραφη απομαγνητοφώνηση Γέροντος Αλυπίου ομιλίας Ιερομόναχου Θεοδώρητου.
Άγιον Όρος, Καψάλα, 13/03/2016

Αποστολικόν Ανάγνωσμα (Εβ. α΄10-β΄3)
10 καί· σὺ κατ' ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· 11 αὐτοὶ ἀπολοῦνται, σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, 12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται· σὺ δὲ ὁ αὐτὸς εἶ, καὶ τὰ ἔτη σου οὐκ ἐκλείψουσι. (Ψ. 101)  13 πρὸς τίνα δὲ τῶν ἀγγέλων εἴρηκέ ποτε· κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου; 14 οὐχὶ πάντες εἰσὶ λειτουργικὰ πνεύματα εἰς διακονίαν ἀποστελλόμενα διὰ τοὺς μέλλοντας κληρονομεῖν σωτηρίαν; 1 Διὰ τοῦτο δεῖ περισσοτέρως ἡμᾶς προσέχειν τοῖς ἀκουσθεῖσι, μή ποτε παραρρυῶμεν. 2 εἰ γὰρ ὁ δι' ἀγγέλων λαληθεὶς λόγος ἐγένετο βέβαιος, καὶ πᾶσα παράβασις καὶ παρακοὴ ἔλαβεν ἔνδικον μισθαποδοσίαν, 3 πῶς ἡμεῖς ἐκφευξόμεθα τηλικαύτης ἀμελήσαντες σωτηρίας; ἥτις ἀρχὴν λαβοῦσα λαλεῖσθαι διὰ τοῦ Κυρίου, ὑπὸ τῶν ἀκουσάντων εἰς ἡμᾶς ἐβεβαιώθη

Ευαγγελική Περικοπή (Μκ. β΄)
1 Καί εἰσῆλθε πάλιν εἰς Καπερναοὺμ δι᾿ ἡμερῶν καὶ ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ἐστι. 2 καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, ὥστε μηκέτι χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τὴν θύραν· καὶ ἐλάλει αὐτοῖς τὸν λόγον. 3 καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτὸν παραλυτικὸν φέροντες, αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4 καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ ἐξορύξαντες χαλῶσι τὸν κράβαττον, ἐφ᾿ ᾧ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 5 ἰδὼν δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ· τέκνον, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου. 6 ἦσαν δέ τινες τῶν γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν· 7 τί οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας εἰ μὴ εἷς ὁ Θεός; 8 καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς ὁ ᾿Ιησοῦς τῷ πνεύματι αὐτοῦ ὅτι οὕτως αὐτοὶ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, εἶπεν αὐτοῖς· τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 9 τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ἀφέωνταί σου αἱ ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ περιπάτει; 10 ἵνα δὲ εἰδῆτε ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ἁμαρτίας — λέγει τῷ παραλυτικῷ. 11 σοὶ λέγω, ἔγειρε καὶ ἆρον τὸν κράβαττόν σου καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου. 12 καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἄρας τὸν κράβαττον ἐξῆλθεν ἐναντίον πάντων, ὥστε ἐξίστασθαι πάντας καὶ δοξάζειν τὸν Θεὸν λέγοντας ὅτι οὐδέποτε οὕτως εἴδομεν.

Σχόλιο
Οι ανόητοι, κακόδοξοι και βλάσφημοι, αμφισβητίες των θαυμάτων του Κυρίου, παρότι λέγουν ότι πιστεύουν (σημ. μάλλον, δέχονται) θεό, το μέν : "σὺ κατ' ἀρχάς, Κύριε, τὴν γῆν ἐθεμελίωσας, καὶ ἔργα τῶν χειρῶν σού εἰσιν οἱ οὐρανοί· σὺ δὲ διαμένεις· καὶ πάντες ὡς ἱμάτιον παλαιωθήσονται, 12 καὶ ὡσεὶ περιβόλαιον ἑλίξεις αὐτούς, καὶ ἀλλαγήσονται", δεν το απορρίπτουν, το δε γενόμενο θαύμα εἰς Καπερναοὺμ ενώπιον πολλών ανθρώπων μετά μανίας διαβάλλουν, αφήνοντας μάλιστα να εννοηθεί ότι πρόκειται περί θαύματος κατόπιν βλασφημίας : "34 οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἔλεγον· ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια" (Μτ. θ΄).
Το ίδιο ισχύει ακόμη και σήμερα με τη διαφορά ότι αυτό, πλέον, δεν λέγεται απερίφραστα. Λέγεται περιφραστικά. Ο θεός παραμένει στους ουρανούς και οι άνθρωποι "ὡσεὶ περιβόλαιον" εξελίσσονται, αλλάζουν με τη βοήθεια της επιστήμης και επιτελούν θαύματα. Μεταξύ αυτών, είναι και η εύρεση μέσων και μεθόδων αφανισμού των ανθρώπων με όπλα απροσμέτρητης καταστροφικής ισχύος. Τόσο υλικής όσο και πνευματικής. Η αίρεση, το ψεύδος, η διαβολή, και η πλαστογραφία της αληθείας, κυριαρχούν παγκογκοσμίως.

1 σχόλιο:

Erato Bellou είπε...

Σύμπτωση Ευαγγελισμού και μεγάλης Παρασκευής
και κατάλυσις ιχθύων

Inline image 1

Γράφει η Ερατώ Μπέλλου
Φέτος,το 2016,συμπίπτει ο Ευαγγελισμός (με το νέο ημερολόγιο)
με τη μεγάλη Παρασκευή των Καθολικών.Το 1972 συνέπιπτε
ο Ευαγγελισμός (με το παλαιό ημερολόγιο) με τη μεγάλη Παρασκευή
της Ορθοδοξίας.Όταν υπάρχει αυτή η σύμπτωση επιτρέπεται
η κατάλυση ιχθύος,κι ας είναι μεγάλη Παρασκευή,επειδή είναι και
του Ευαγγελισμού.Γι' αυτό το θέμα,υπάρχει σχετικός κανόνας του Αγίου
Νικηφόρου Πατριάρχου Κων/πόλεως 806-815,(στο δεύτερο κύμα της
αίρεσης της εικονομαχίας,που ήταν μετά τη Ζ' Οικουμενική Σύνοδο,
τoν καθαίρεσαν τον Πατριάρχη Νικηφόρο οι αιρετικοί εικονομάχοι,
τον έστειλαν και στην εξορία,όπου 7 έτη αργότερα απέθανε).Παραθέτω :
http://www.documentacatholicaomnia.eu/03d/0806-0815,_Nicephorus_Constantinopolitanus,_Canones,_GR.pdf

«Κανὼν ε´ τοῦ Ἁγίου Νικηφόρου Κωνσταντινουπόλεως.
Ὅτι ἰχθυοφαγοῦμεν,εἰ τύχοι ὁ Εὐαγγελισμὸς τῇ μεγάλῃ Παρασκευή.
Ἐὰν φθάσῃ ὁ Εὐαγγελισμὸς τῇ μεγάλῃ Πέμπτῃ ἢ τῇ μεγάλῃ Παρασκευῇ,
οὐχ ἁμαρτάνομεν οἴνου τηνικαῦτα μεταλαμβάνοντες καὶ ἰχθύων.».
Να διευκρινίσω ότι σύμπτωση Ευαγγελισμού και μεγάλης Παρασκευής
Ορθοδοξίας δεν μπορεί να υπάρξει,όταν ο Ευαγγελισμός είναι με το
νέο ημερολόγιο.Για το λόγο αυτόν,αυτός ο κανόνας δεν είναι πολύ
γνωστός.Επίσης δεν αποκλείω οι εικονομάχοι να κατήργησαν τον
κανόνα αυτόν του Νικηφόρου,που τους ήταν εχθρικό πρόσωπο,
και μετά την οριστική ήττα τους το 843 ο κανόνας αυτός να μην
επανήλθε,να ξεχάστηκε.